הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

69 רפסמ ןוילג
םיהולאה תא םדאה ארב תישארב

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח תמב וז המ

.םיריבש םירבד םה םילא
,עדמ לש לק בשמ ידי לע םתוא גורהל רשפא
.אירב ןויגה לש תחא הנמ וא

Freethinker ןיזגמ ךרוע ,1868 - 1954 ,ןהכ ןמפ'צ
"תינוליח הרבח" ימואלה ןוגראה אישנו
הינטירבב (National Secular Society)
שפוח רירגש ,באוי ידיב ונילא החלשנ הטטיצה


Forum Hofesh

ילאמ בתכמ

,"שפוח" רתאל םולש

תא םדאה ארב תישארב" םירקיטסה תצפה יבגל רלמ ןד לש ורמאמ תא יתארק הנורחאל
רתא לש יזכרמה דעיה םאה ,תישאר .תולאש רפסמ יל ולע םש ובתכנש םירבדהמו ,"םיקולאה
םינוש םירבד אצומ ינא ?תוינוליחה תא חתפל וא ,תיתדה היפכב ,תדב םחלהל אוה 'שפוח'
םוקמ םכלצא ספות המצע תדב המחלמה ןיינעש אוה ילצא רצונ דימתש םשורה לבא ,רתאב
איה רתאה לש הרטמה רקיע םאו .רתאה לש תרהצומ הרטמ וז םא יתיהת ןכלו ,רתויב יזכרמ
?םייתדל םג דעוימ אוה ןיא עודמ זא ,תיתדה היפכב המחלמה

תוינוליחה תא חתפל ןמזומ רלמ ןד .םוקמב אל יל הארנ רמאמב עיפוהש דחא טפשמ ,תינש
(םירקיטסה) ולא לכ" ומכ טפשמש יל המדנ ךא ,רתאה יליעפמ ראש ומכ ,הצור אוהש המכ ולש
ןגוה וניא "יהמ תוינוליח ןיבמ אל וקלחש ינוליחה ידוהיה רוביצל ,ונלש להקל םינווכמ
ורידגי הנידמב םישנא לש הלודג הצובק םא ,הזמ ץוח .תואשנתה לש הלודג הדימ וב שיו
םידרפנ םיגשומ ינש ןאכ איצמהל שי אמש ,םכלש הרדגהל ומיאתי אלו 'םיינוליח'כ םמצע
שיש רמול םוקמבש ןכתיש ,אוה ןאכ רמול הסנמ ינאש המ .תוצובקה ינש תא ונייפאיש
ונבשחש הממ םיינוליח תוחפ שיש רמול יאדכ ילוא ,יהמ תוינוליח םיעדוי םניאש םיינוליח
םייתרוסמ ומכ תוצובקל םוקמ ריתותו ,רתוי החותפ ,רתוי תנגוה היהת תאזכ הרימא .םדוק
.רמאמב וב םתעגנ אלש ןיינע ,המודכו

.םינודנה םירקיטסה תצפהב לוספ לכ האור ינא ןיא ,ןיינעה םצעל

,םולש תבש ,שארמ הדותב

גורק ילא


Forum Hofesh

:שפוח רתאמ הנפד

ילא םולש

,רתאל סנכיהל :איה ןהילא עדוותהל הלקהו הטושפה ךרדה - שפוח רתא לש תורטמה יבגל
.אלמ טוריפב ןתוא אצמת םשו וגולה לע קילקהל

יתד טועימש הזכ אוה םויה הנידמב בצמה תיתדה היפכב אלא ,תדב םחלנ וניא "שפוח" רתא
םוש אלל ,ךרד לכב תאז תושעל ומצעל השרמו ,ינוליחה בורה לע ויכרד תא תופכל הסנמ
הבתכה תא ארק ,םיינוליחה יפלכ יתדה דסמימה ישאר לש םהיתויואטבתה תא רוכז .םירוצעמ
לע "?ףצפצמו הפ הצופ ןיאב הנידמה תדדשנ עודמ" :תרתוכה תחת ,רתאב רקובה תמסרפתמה
."שפוח" רתא םחלנ ךכ

והירה אוהש לכ םיהולאב ןימאמ וניאש םדא לכ השעמל .ינוליח אוה לארשי תנידמב בורה
,תוינוליחה תא חתפל תורשפא לכ ןיא םג ךכיפל .תוינוליחל דיחיה ןוירטירקה הז .ינוליח
ןיכמ וניא ,םינשה לכ ךשמ ,ךוניחה .תישיאה וכרדב חתפתמ דחא לכ .ךבתכמב תבתכש יפכ
,יתדל רתוומ דאמ תובורק םיתעל ומצע אצומ ינוליחה .תינוליח םלוע תסיפתל םדאה תא
הז וליא בוטו הפי תויהל לוכי היה רבדה .ויתושגרבו וב עוגפל אל ידכו רחאל דובכ ךותמ
:תורישי ול םיעגונ םניאש םירבד לע םג ,ינוליחל רתווי אל יתדה םלועל .ידדה היה
תא וחירכי אל ירה ?םייחרזא ןיאושינ לש ךרדב רחבי הצורש ימש םייתדל עירפמ המ לשמל
םאה ?םירעב ריזח רשב רכממל תויונח הנייהת םא יתדל תפכא המ ,וא .ךכ גוהנל יתדה
.םיבר םיאשונ דועו תבשב תירוביצ הרובחת וא ?םש תונקל ותוא וחירכי

לש םיגיהנמהש ךכמ תמרגנ היעבה .תפכא אל ללכ הז אשונ יתדה רוביצה תיברמלש החינמ ינא
בצמה תא לצנמ אוהו וללה םיאשונב ןומטה ילכלכה לאיצנטופה תא וליג יתדה רוביצה
.ינויצילאוק םיינזאמ ןושל הווהמ אוה הב ,הנידמב יטילופה

המב הווהמה דיחיה רתאה וניה ונלש רתאה ,םייתדה םירתאה לש לודגה רפסמל דוגינב
דועלו ומלוע תסיפת תא שבגל ינוליחה רוביצל רוזעל הסנמ טלחהב רתאה .ינוליחה רוביצל
ינוליח וא יתד םא הנשמ אל - ךרובי רתאה לא סנכנש ימ לכ .ויתויוכז לע רומשל ותוא
גוס לכמ ןיינע ךכב םילגמש הלא לאו ינוליחה רוביצה לא רקיעב הנופ רתאה ךא ,אוה
.התואנ הרוצב תובותכ ןה דוע לכ ,תולאש לע תונעל םינכומ דימת ונא .אוהש

הז ."םיהולאה תא םדאה ארב תישארב" רקיטסה תצפה תא תימיטיגלכ האור התאש החמש ינא
.ינוליחל יתד ןיב הניחבמה םלועה תסיפת לכל סיסבה

,הכרבב
"שפוח" רתא תווצ תרבח ,הנפד


Forum Hofesh

:ילאל בישמ רלמ ןד

,ילא ךל םולש

"ה"ב םיהולא ,"םיהולאה תא םדאה ארב תישארב" איה ונלש תויואטבתהבו םירקיטסב המסיסה
םשה תא בותכל ךל רוסא םהיפל ,ךיגהנמלו ךיתושגרל ןיבמ ינא .תרחא תוא םושב אלו
תומכסומ יבגל תינובת-תינוליחה הדמעב תוידוסיה תויעבה תחא איה וז ."ה"ב "םיהולא"
םג ,םדאה לש ותריציו ותוגה ירפ איה וז תושיש הדבועבו ,"םיהולא" רדעהב ,ןכש .תויתד
תא קחשל םינכומ ונניא ןכלו ,םה םדא ידי ירפ לאל םירושקה תולבגימהו םירוסיאה לכ
שקבמ היה םא ,ןכש ,יתבר "ה" ב םדאה ארב םיהולאה תא .םכלש-ךלש םילכב םיהולאה קחשמ
הארו .ך"נהו הרותה ירפסב - ירק ,בתכש םירפסב םג שרפמב תאז בתוכ היה ,"ק" וב היהתש
הרותב םיבותכב תוגצומ ןהש יפכ ,ידוהיה םעה לש הירוטסיהה תונש יפלא לכב - אלפ הז
דחא דדוב רוכזיא םג ולו ןיא ,הנש תואמ ששו ףלא ינפל םתחנש ,דומלתב וליפאו ,ך"נבו
."ק" תואה םע שדוחמה ושובלב םיהולא לש

אל םחלהל אוה 'שפוח' רתא לש יזכרמה דעיה .הנפד ךל התנע רבכ שפוח רתא לש וידעי לע
גגושב םייורקה ,תודרחתהה ילעפמ ללוכ ,םינושה היטביה לע ,תיתדה היפכב אלא תדב
לש תועדומה תא קזחל - רמולכ ,תוינוליחה תא חתפל ,ןבומכ ,םגו ."הבושתב הרזחה"
ןיינע" ויפל ,דימת ךלצא רצונ םשורה .ויכרעלו ותוהזל ,וז ותודהיל ינוליחה ידוהיה
תודמע יונישו ןוקית בייחמש םשור אוה "רתויב יזכרמ םוקמ םכלצא ספות המצע תדב המחלמה
תוישואב םיעגופש ,ונתוא םיפקותש ולא לכו ,תושעל המ לבא ,תדב םימחלנ אל ונחנא .ךדצמ
ונילא םיאב ,תוינחור-תיכרע תושיכ ונלסחל םישקבמו ונייח תודוסי תחת םירתוחש ,ונמויק
םייתדה םיכ"חה לצא ,ר'ציבבולה לצא ,ךש ברה לצא ,ףסוי הידבוע לצא השקבב ךל ?תדה םשב
רסומה ,תמאה ,רואה למס והמו ,ונדגנכ םישמתשמ םה םייוטיב וליאב הארו ,םיידרחהו
"תוצרא-ימעו םירוב" ,"הבשנש קונית" ?ץק ןיאל רסומ תופטהב ונלומל םיפנפנמ םהש קדצהו
?ביגנ ,ןכ םא ,דציכ .ונמלוע תפקשהו ונתושיי תא היוגשה םתסיפת לשב ונתוא םינכמ םה
ונחנא ?ונילע םתפקתמל יתדה-יהולאה סיסבהמ םלעתנ םא ,וניתויוכז לע קבאינ דציכ
"םיהולא" אלש אלא - תדו םיהולא - ונילע הפקתימה תכרענ וילע סיסבה תא ףוקתל םיבייח
וקקח םהש םיקוחהו םמצע םעטמ םיהולאה יחולש איה ונתרטמ :הרטמה תדה אלו ,דעיה אוה
.םייק ונניאש הז םשב ,ומשב

תא רימע לאגי השע ךלש "םיהולא" ותוא םשב יכ ,ךריכזהל שקבא םיילוש תרעהב ,בגא]
םשב ומצע םעטמ חילש אל םא בר הז המ) םינבר םויכ םג םנשיו ויה .בעותמה והשעמ
"םיהולא" םשב ,ףסונ בגאו .רימע לש עשפה השעמ תא םידדועמו םיכמותה (?ךלש "םיהולא"
לע טע אוהש העש ימלסומה חצרמה ארוק רבכא הללא .קרוי-וינב םימויאה םישעמה ועצוב
.[בגא ךרד קר הז לבא .ולסחל ,ופרט

היפכב המחלמה איה רתאה לש הרטמה רקיע םאו .רתאה לש תרהצומ הרטמ וז םא" ךתלאשל
ןכומ היהיש יתד ונשגפ םרטש םושמ :בישא "?םייתדל םג דעוימ אוה ןיא עודמ זא ,תיתדה
.החמשב ונלבקנ - הזכ אובישכ .הז ונקבאמב ונילא ףרטצהל ובל לכב

ידוהיה רוביצל ,ונלש להקל םינווכמ (םירקיטסה) ולא לכ" ומכ טפשמש"ש ,רובס התא עודמ
?"תואשנתה לש הלודג הדימ וב שיו ןגוה וניא "יהמ תוינוליח ןיבמ אל וקלחש ינוליחה
ומכ תוצובקל םוקמ ריתות" .רומאה ןיינעל ךייש ונניא וקלחש רורב ןאכמו ,"וקלח" יתבתכ
= "יתרוסמ" ,הרדגהה תניחבמ .תבתכ ,"רמאמב וב םתעגנ אלש ןיינע ,המודכו םייתרוסמ
הברה ,תורשכ תצק ,תורנ תצק ,תבש תצק ."תווצמ"ה לכ תא אלממ ונניאש קר ,"יתד"
הדבועו ,םיהולאב םינימאמ יתרוסמו יתד ,םהינש .יתרוסמ ךל ירהו ,תופיכ הברה ,תוזוזמ
.(שפוח רתאב תורדגה האר) טסונגאהו טסיאתאה ,םיינוליחהמ םתוא הלידבמ וז

ןד ,ךלש


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא