הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

67 רפסמ ןוילג
םיהולאב הנומא לעו םייתד לע

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

16.5.2001

רנויסימ תונח לעב לע בתוכ ןולוחמ ליג

.םולש

היהש רבח הפוקל רותב יתדמעשכ .ןויצל ןושארב "רגנה" תונחב םידגב תונקל יתכלה םויה
דועב ."בלסרבמ ןמחנ יבר" םושר תיתחתבו "םלוע תחמש" ותרתוכש ןטק ןורפס יל איבה יתיא
קרו ךא םלועל אב םדאה..." ומכ םיטפשמב יתלקתנו ,ןורפסב תצק יתנייע רותב דמוע ינא
רשא לכו ולוכ םלועה לש םארביה תביס וזו וארביה תביס איה וז ,ךרבתי םשב ןימאהל ידכ
הזה ןורפסה תא םיקלחמ םה םא התוא יתלאש םידגבה תא תלפקמש תרכומל יתעגהשכ ."...וב
ךכ םא הפוקב רכומה תא יתלאשו יתשקעתה .תעדוי אלכ םייפתכב הכשמ איה .תונחב םינוקל
םרחב ,ןוכנ רתוי וא) ןטק םינכרצ םרחב חותפל יתטלחה הבוגתב .ןכש הנע אוהו ,רבדה
הנוק אל ינא"ש רכומל יתרמא ,קפלדה לע תונקל יתיצרש םידגבה תא יתכלשה ,(...ןכרצ
.(שיאב יתעגפ אלו טקש היה הז לבא ,םילא עמשנ ילוא הז) .תונחהמ יתאציו "ןאכ

תושעל ותוכזו יטרפ םדא אוה תונחה לעבש עדוי ינא .רתאב בתכמה תא ומסרפת םא חמשא
ותוכזש יפכו ,רנויסימ אוה תונחה לעבש רתאה ירקבמ תא עדייל הצור ינא לבא ,ונוצרכ
.םירנויסימ לש תויונחב תונקל אל םתוכז רנויסימ תויהל

םולש

.ןולוחמ טסיאתאה ,ליגשפוח רתאמ הנפד לש התבושת

אשונל תועדומ ילעב רתוי םיבר ויהו יאוולה .ךל דובכה לכ אוה רמול יל רתונש המ לכ
ירבחל ךבתכמ תא הריבעמ ינא .ךכ לע ונתוא עדיימ התאש בוט .תגהנש יפכ גוהנל ץמואו
.םוסרפל רבדה איבהל ךרדה תא ואצמי םהש החינמ ינאו רתאב

!ךחוכ רשיי

הנפד


10.3.2005

ןכדעמ ןולוחמ ליג

.םולש

תעל דעו זאמ .ןויצל ןושארב "רגנה" תונחל רשקב םכילא יתבתכ םינש רפסמ ינפל
הנעטב ,תונחל בוש תכלל יתוא ענכש בוט רבח ןמזמ אל .תונחל יתעגה אל הנורחאה
לש ןבוכיכב תומוסרפ ופילחה ילאס אבבה תונומת תא :רכינ ןכא יונישה .התנתשה איהש
תופוק המכ קר וראשנ .ןיטולחל ומלענ "החמש"ה ינורפסו ,קפרמ תופושח תוריעצ
םינוקה תא ענכשל הסנמ אל דחא ףאו הפוקה דצל תוחנומ ןה ךא ,תוידרח\תויתד "הקדצ"
לכב וילע ךרבמ ינא לבא ,ילש םישעמל רושק יונישהש ימצע תא הלשמ אל ינא .םורתל
.הרקמ


Forum Hofesh

26.6.2001

:בתוכ ,שפוח רירגש ,יש

הרק .םיבתכמה רודמב וא םורופב וא ילש בתכמה תא םסרפת םא חמשא ?ךמולש המ רורד ייה
שפוח לש םיריילפ קלחל תיבהמ אצוי ינא ינש םוי לכב .ךתוא קיחציש בשוח ינאש והשמ יל
יתוא וליבוהש םישנאה דחאב יתלקתנ עובשה הרקמב .בוחרב שקבמש ימל םירקיטס ןתונ ינאו
המ יתוא לאש אוהו רבדל ונלחתהשכ .םינש המכ ינפל הבושתב םיריזחמ לש תואצרהל תכלל
:רמאו יילע לכתסה אוה .םירקיטסה תא ול יתיארהו םיריילפ אורקל ול יתתנ השוע ינא
עשר אוה םיריילפה תא קלחל ךלוהש ימ לכ ,ןכא ."דמחנ דלי אקווד תייה התא ...לבח"
רכוז ינא" יל רמא אוה רבעה ןושלב יתייה המל ותוא יתלאששכ .תודהיה יקוח לע ןיירבעו
..."לודג דימלתל יוכיסכ ךב וניארו הרותה יניינע לע ונרבידש

תופצל רשפא ךיא !הקיטמתמו תילגנא ומכ תועוצקמ דמול ינא וישכעו ששקפתה לכהש הארנכ
יתספסיפו אבה הידבוע ברה תויהל לוכי יתייה ילוא ...עדוי ימ ?לודג דימלת תויהל ינממ
"לודג דימלת" תויהל ךרוצ יל ןיאשו ,םיבוט יד ייחש ול יתרמא .תאזה זפה תונמדזה תא
רמוא התא המל ."הרות דמול אל התאש דע םימלש אלו םיאלמ אל ךלש םייחה" ...ולשב אוהו
התאש בשוח קר התא" .האג ינוליח תויהל רשואמ ינא .ותוא יתלאש ?םימלש אל ילש םייחהש
.תמאב רשואמ ינאש בשוח אוהו רשואמ ינאש ןיימדמ ינא ...רזומ המכ .יל הנע אוה "רשואמ
יתכשמהו הפי םולש ול יתרמאו תד לע םיחוכיוול סנכיהל יתיצר אל .לדבהה המ ןיינעמ
"םכח דימלת" היהי אוה םג ילוא .תוארל ול יתתנש ריילפה תא ותא חקל אוהש קר ,יכרדב
...ונלצא

בוט םוי

יש

ימ ,הבושתב הרזחהה לש יתלחתהה ךילהתב יתייהשכ .והשמ דוע ךל רפסל הצור ינא .ב.נ
וא "וירוענמ לודג םדאה רצי" לש קרפב םיהדמ תויתוא גוליד יל הארה זא יתוא דמילש
הז תא יתיאר ינאשכ ...רלטיה הלימה העיפומ םיימעפ :וישכע רכוז אל ינאש הזכ והשמ
הלימה תואצמיה לע ך"נת רפס תרזעב תצק יתבשיחו יתבשי יילא רזח רשיה לכשהשכ .יתמהדנ
המכ דוע שיש רעשמ ינאו ,תאזה הלימה תא םימעפ תואמ יתאצמו ,תויתוא יגולידב רלטיה
ןוויכמ :רחא יוסינ יתישע .םהילא בל יתמש אלש םינוש תויתוא יגוליד ינימ לכב תואמ
,תויתוא רפסמ ותוא קוידב אוהש' לגניר יתחפשמ םש תא יתחקל ,החפשמ םש הז רלטיהש
םהל ןתנ אוהו םהרבא תא ורקיב םיכאלמה ובש קרפב העיפומ לגניר יש הלימה !אלפו אלפהו
!וילע רתוול יתיצרש בושחלו !ילע בוהאה לכאמה הז ירהו ,האמחב הסוכמ ףוע

ךרע ותואב םהיניב םיווש" יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא"ש ,ונמזב יל וארה הירטמיגה ןיינעב
םעפ וליפא רכזומ אל םיהולא ובש רוקמב אקווד ורחב םהש ןיינעמ .(502) קיודמ ירטמיג
.םיהולא חוכ אלו ,רופיסה תא תונשמש הלא ןה תולעופה תושפנהו ,(רתסא תליגמ) תחא

הדותב

יש


Forum Hofesh

25.7.2001

םיהולא והימ לעו תוינחורה לע ותעד עיבמ לאומש

םישנא וליבשב ,(שוכר וא) ףסכה :אוהו יתימאה םיהולאה תא יתיליג ,ןכ !םיהולא שי
הזמ ץוח ,'וכו 'וכו םנופצמ דגנ םהש םירבד וא םיבהוא אל םהש תודובע תושעל םינכומ
איצוהל ידכ סיכל ונידי תא סינכהל ילבמ טעמכ םיזז אל ונחנאש ,וארתו םכמצע תא וקדבת
ןבומכו ,ףסכ ןבומכ הלוע חקול אוהש למשחה ,ףסכ הלע אוהו הזה בשחמה לע בתוכ ינא .ףסכ
םגו תיב ךותב בשוי ינא ללכבו (ימעטל ,ידמ הברה) ףסכ הלוע אוה םג טנרטניאל רוביחה
םכל הלעי וזוזת קרש ןכיה רוצקבו םניחב אל הז םגו םידגב שבול ינא ,ףסכ הלע תיבה
ןיא (2 ,תימצע תועדומ ןיא ףסכל (1 ,תדה יהולאל ףסכה ןיב םילדבה ינש שיש אלא ,ףסכ
אל תדה יהולא םג בוט) ותוא גישהל ליבשב דובעל ךירצ טושפ ,ףסכל הליפתב תלעות םוש
.(תוליפתל הנוע שממ

ינחור המ ,םואתפ המ ?תוינחור הז ,תונברוק בירקהל ,ריזח לוכאל אל ,ןיליפת חינהל
התא לעופו ולש הרכהה תתל רבוחמה םדא אוה ינחור םדא לש הרדגההש בשוח ינא ?הזב
עדוי םג אוהו ,ויתועד לע ףוסה דע קבאיו ומצעב חוטב דימת הזכ םדא ,האלמ הינומרהב
תועד דוע עומשל חמש יתייה תמאה ,ריקב שאר םע םתס אלו תלעות איבתש הרוצב קבאיהל ךיא
.הזכ רבד ללכב ןיאש םירובסה םנשי ילואו תוינחור םירידגמ ךיא


שפוח רתאמ הנפד לש התבושת

,רכממו חקימ לוהינל ילכ אוה ףסכ .תיניצ איה םיהולאכ ףסכה תגצה יתעדל .לאומשל םולש
תואקסעה לכל ףתושמה הנכמה אוה ףסכה .תילכלכ הרבחב םייסיסבה םיביכרמה דחא וניהש
,ולש ישיאה םולשתה יעצמא תא רמולכ ,ףסכה תא רצייל םג רומא הרבחב טרפ לכ .תועצבתמה
ילכ שמשמ ףסכה .ךרוצ אוהש המ לכ רובע םלשל המב ול היהיש ידכ ,רכתשהלו דובעל רמולכ
תא איבא :תוינחורל רשקב .(םיפסונ םיביכרמ שי תוימשגל) .ונייח לש ימשגה ןפה לוהינב
:ןשוש ןבא ןולימ לש הרדגהה

"תוימשגה לא תוינחורה ןמ םכפהל לכוי תוימשג רדעה אלש" :ינחורה רבדה לש ותנוכת .1
"ותוימשגמ התוינחורו ,ותדירימ התולעו ,ומלוע לע המלוע תלעמו" ('א תועדו תונומא)
"תוינחורו תוליצא ,קוניפו ןודיע לש םתוח וילע עובט" ('ג שפנה ןובשח ,תובבלה תובוח)
,ןונגע) "האור ןיע לכ ןיא תוינחורבש המ ,םיאור ונא תוימשגבש המ" (ה הירא ,קילאיב)
(חמ שאה

קפתסהל לוכי םדא ןיא" (חפר ,ק"נר) "םתוינחורו םירבדה תוירמוח :חור ייח .2
."דבלב תוינחורב

,ינחורהו ימשגה ,םיביכרמה ינשל .ולש ישיאה ינחורה םלועה דחא לכל :רמואו ףיסוא
.ינוליחהו ימשגהמ האנה ךל תלחאמ ינא .םדאה ייחב הנוילע תובישח

ה כ ר ב ב

הנפד


:ףיסומ דהואו

,םדאל התועמשמ המ ,תוינחור יהמ ריבסמש ,ףיקמ רמאמ הכירע יבלשב אצמנ הלא םימיב
אוה רמאמה םש .תאז אורקל לכות ,רתאב רקבל ךישמתו ,חכשת אל םא .היוצמ איה ןכיהו
!תוינחור ןומה םע שפוח רתאב הארתנ !ייב זא ."האלמה ונתלגע"


Forum Hofesh

15.6.2001
הריש תאמ םיהולאל יולג בתכמ
(אל ללכב רשאמ בטומ לבא ,רחואמ תצק)

םיהולאל יולג בתכמ

10.6.2001 -ב שפוח רתאב טטוצו טנרטניאב םסרופש בתכמל הבוגת
שפוח רתא ,הריש תאמ

לש בעותמה חצרה רחאל אבש ,םיהולאל בתכמ .טנרטניאב בתכמ בתכ קורי ןתלת םשב ריעצ
?הרימשב תמדרנ ?התא הפיא ,םיהולא ,ךתוא ןיבמ אל ינא" .ביבא-לתב םוירניפלודב םיריעצ
"!הפ הרוק המ הארת ,ררועתת ,ולה

םתס .םיקומע םייתורפס םידברב שומיש אללו ןושל-יעוצעצ ילב ,בלהמ רשי ,ןכ ,טושפ בתכמ
.הברה ,ינא ,אוה ,איה ,תא ,התא - ונתאמ דחא ,ריעצ לש ובלמ ,באוכ בלמ האירק

תרמוא תאז המ .יאדווב - םידרחו םייתד .הזכ בתכממ םירשואמ םניאש ולאכ ,םתסה ןמ ,שי
רסח קיספ ,תוצוח ןמוד ,שפנ בולע קורי ןתלת התא ימ ?םיהולא לע תרוקיב םיריבעמש
ינב לש בוהאה םהיבא ,םלוע ארוב ,לוכי-לכה לע תרוקיב רבד רהרהל ךמצעל השרתש ,תועמשמ
החישב ,צ"לגב יתד ןרדש ,ךברוא ירוא ?ןשיי אלו םוני אלש לארשי חצנ רמוש ,לארשי
תא טופשל ךמש ימ :אבה ןונגסב ךרעב בתוכה תא לאש ,7.6.2001 ישימח םוי לש ורקובב
אוהש בוטה לע םג לכתסמ ךניא עודמ ?השוע אוהש ערה לע קר ותוא רקבלו ,םיהולא
?השוע

,השועש "בוט" ןיב ללכב רשק המ !יריקי ךברוא ,ךיניזאמ םע השוע התא היצלופינמ וזיא
ןאכ רבודמ ןיא ירה ?עצבמ ,הרואכל ,ומצע אוהש "ער"ה ןיבל ,ךלש םיהולא ,לוכיבכ
ןיב רשקה המ ?רשקה המ זא !ער רחא םדאלו ,בוט דחאל !םייוסמ םדאל ערו בוט תיישעב
?ןועמשל םרוג אוהש באכהו רעצהו לבסה ןיבל ,ןבואר לע ףיערמ ךלש םיהולאש בוטהו עפשה
ונדמל תצקו ,םייתנש-הנש הזיא ופלח זאמש אלא ,בויאל םיהולא ןתנ רבכ ךלש ומכ הבושת
ןיידע םימייק האושה יבגל םג .הפוריא תאושב דוחייב !םיהולא לעו םייחה לע והשמ
קנדיימ תופרשמב רפאה יררה לומ לא "םימחר אלמ לא" תליפת תא םיננוקמש ,םידוהי
,הזמ ץוח .םימויא םימי םתואב ,זא ,םש אצמנה ויה םימחר אלו םיהולא אלשכ ,ץיוושואו
ערש םינעוטו ריעה שארל םינופש ,םייביבא-לת םיחרזא לש תוחפשמ םירשע ךל ראת ,ךברוא
ןממל ףסכ םהל ןיא ,םילוח םהידלי ,ףלוד םגג ,ויתודג לע הלוע םהיתבב בויבה ,םהל
לש סנק םהילע וליטהו םשוכר תיראש תא לקעל ואב הייריעה יחקפו ,םהידליל האופרו ךוניח
תוחפשמ יפלא שי ריעב ירה ?ונילת יכ םכל המ :הייריעה שאר םהל הנועו ,םילקש ןוילימ
.7.6.2001 -ה ,ישימח םויב תעמשנ קוידב ךכ !םהל בוטש

םואתפ המ" .קורי ןתלתל תונעט ויה הל םג .רוניל תיריע תינוליחה הבשי ךברוא לש ודיל
הפשה ,ןונגס אל הז ,תאזה ןושלב ךרעב הרקיב-הרמא-הלאש "םירמאמ-םיבתכמ בתוכ דחא לכ
וידיב טע תחקל לגוסמש ימ לכש הקדצה םוש ןיא ,ללכבו ,יתורפס ךרע םוש הזל ןיא ,הדודר
.ץפחיש תמיא לכ טנרטניאב וא םינותיעב םיבתכמ בותכי

םוקמב תוכזל וא ,בולוקוס סרפ תא לבקל הנווכ םוש התיה אל קורי ןתלתלש ,קפס יל ןיא
ןיא .רודיש תנחתב והשימ לש םוקמ סופתל אל יאדווב ,רפסה עובשב םירפסה תצופתב ןושאר
לע תיעוצקמ-תיתורפס-תיאנותיע הרשכה רובעי ,ותומכש יפלאו ,קורי ןתלתש ךרוצ םוש םג
יתוא יניבת אלש .ךברוא לש תורשכה תמתוחב תוכזל תעב-הבו וביל-ישחר תא אטבל תנמ
,דובכ לש םוקמ ואצמ ךירפסו ,יתורפסה ךתביתכ ןונגס לע תקלוח ינניא - הכלהכ אלש
,ךלש דחא רפס םג ולו ףילחהל אב אל קורי ןתלתש אלא ,םימיאתמה םיפדמה לע ,םהל יוארכ
םניא ללכ ותומכשו אוה !רחא םוקמ לכב וא צ"לגב םכלש רודיש יצח וא דחא רודיש אל םג
לוקה ,םיברב םלוק תא עימשהל םיבייח םיקורי םינתלת יפלאו קורי ןתלת !!םכל תורחת-ינב
ללמ םתס וא הלועמ יתורפס ןונגס םע ,םהידעלב וא ביתכ תואיגש םע ,ןומהה לוק ,בושחה
ועמשי הלעמל םיאצמנה לכש תנמ לע ,םביל-ישחר תא ועיביש ,וקעזיש ,ובתכיש רקיעה ,בולע
:םעה רמואו שח המ

?הרימשב תמדרנ ?התא הפיא ,םיהולא ,ךתוא ןיבמ אל ינא
!םייק התא ללכב םא ,הפ הרוק המ הארת ,ררועתת ,ולה


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא