הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

63 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

םינוליחל רוא
תיטסינמוה תודהיל תילארשי תינוליח העונת ,ה"ליחת ר"וי - אדיורב ןועדג תאמ

:17.7.2001 םוימ "ץראה"
"םילבכב יתד ץורע תמקה םודיק לע דקוש יביב לאגי כ"ח"

םישנא םג ,השעמל .יתדה רוביצל דעוימה םילבכב יתד ץורע תמקה לע דקוש יביב לאגי כ"ח
.ןבומכ ,תיקוח ךרדב השענ אוה דוע לכ ,הזכש ץורע תמקהב הכרב תוארל םייושע םינוליח
,לארשי תנידמב קוחה ןוטלשל יטתסא םתכ אוה תוידרחה תויטאריפה תונחתה לש ןמויק יכ םא
לש קלח ותואל אקווד אלא ,יתדה רוביצל קר אל הטעמ אל הכרב ןמויק םצעב שיש ירה
.וללה תונחתל בישקהל ונמזמ שידקהל חרוטה ,ינוליחה רוביצה

ומוחתב יח רוטקס לכ :םידרחל םינוליחה ןיב תושידא לש סחי םייק היה תובר םינש ךשמב
םג ופרטצה תונורחאה םינשב .רתויב הכומנ התיה ךוכיחה תמרו ,ולש םיסרטניאל גאדו
תמכחותמה ,השוחנה תוליעפה לומ .דאמ הבר הכרב ךכב ואצמו יטרקומדה קחשמל םידרחה
יפלכ סעוכהו קחורמה ,רכנתמה סחיה ךותב םינותנ םינוליחה וראשנ ,םייתדה לש הנובנהו
םהיתופיאשל ,יתדה ךוניחה לש םינכתל רשאב םיבר םינוליח לש תורובה תמר .םייתדה
הליבוה לארשי הנידמ לש םוי םויה ייח לע תישממה םתעפשה תמרלו םידרחה לש תויתרבחה
.הייסולכואב יסחיה םרפסמל רבעמ הברה ,םייתדה לש תולודגה םהיתוחלצהל

בלשה תא ורבע אל וליפא םינוליחה תיברמ םלוא .םכח קבאמ לש ךרדה תליחת איה תועדומה
הנידמב םהלש םיסרטניאה לע קבאמה אשונ תא םדקל ידכ ,תועדומה תריצי לש םידקמה
,וזכ תועדומ לש התיינבל םיעצמאה דחא .תיחרזא הנידמב םייחה ןויבצ לעו תיטרקומד
תונחתל הנזאה .םייתדל הבשקה אוה ,ירשפא יתלב אוה יביטקפא יטרקומד קבאמ הידעלבש
םישנא םילוכי םתועצמאבש תודיחיה םיכרדה ןה םהינותיעב האירקו תויטאריפה וידרה
לומ תא קזח יטרקומד חרואב ודמעיש הלועפ תורוצו הבישח יכרד םמצעל שבגל םינוליח
וליכשי םה ךכ לכ םתוא זיגרמה הנחמה תא וניבי םינוליח םישנאש ירחא קר .יתדה רצבמה
.םייבויח םיקיפאל תילילשה היגרנאה תא טוונל

םיבר םינוליח םינוגראו םישנא ומזיש ,םינוליחל םייתד ןיב רושיגהו סויפה תונויסינ
הנבה לש םודיקמ רתויש ,םשורה לבקתמ ,דבעידב .תוגונ תובשחמ םיררועמ תונורחאה םינשב
,ושקבתנ אל םה םשש תומוקמב םייתדה םינכתה תקמעהל אקווד םינוליחה ומרת תונחמה ןיב
רתוי םיליעומ תויהל םילוכי ויה הלאה רושיגה יצמאמב ועקשוהש םימוצעה םיבאשמהש םג המ
.םיפורצ םייחרזא םינכתו תיתימא תינוליח תוברת םודיקל ונפוה ול

ולו ,הבשקה ..לארשיב םינוליחל זפ תונמדזה גיצהל היושע תיתדה תרושקתה יעצמא תבחרה
לש םייחרזאה הידעי םודיקל םייטרקומד הלועפ יכרד שוביגל קפס אלל םורתת ,תיארקא םג
לש םהידיל קחשי קר לוכסתהו סעכה תושוחתו רוכינה סחי ,תורובה לש םכשמה .לארשי תנידמ
.החלצהל החלצהמ םתוא ליבויו תיתדה הליהקב םינוציקה


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא