הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

39 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,לאגי
:28.11.2000

?שפוח רתאל עצמ שי םאה :הריש םע תובתכתה

:תולאש יתש יל שי .יניינעה ןוידהמו המרהמ ןוצר עבש טלחהב ינאו ,שפוח רתאל יתסנכנ

?תידוהי הנידמ וא ,היחרזא לכ תנידמל ?עיגהל םיפאוש ,רתאב ,םתא הנידמ וזיאל .1  
?ידוהי אוה ימו ,תידוהי הנידמ יהמ יזא ,תידוהי הנידמ איה הבושתה םא .2  

,הכרבב
לאגי


,שפוח רתאמ הריש
28.11.2000:

,שפוח רתאמ הריש ןאכ ,לאגי ךל םולש

שקבמש ימ וא ,הידוהיל וא ידוהיל דלונש ימ לכ אוה ידוהי :הינשה ךתלאש לע תישאר הנעא
.ידוהיה םעה לש ותוברתו ותשרומ תא ומצע לע לבקל ןכומו ידוהיה םעל ףרטצהל

םעו המלש הנידמ ירהש ,ףוס רבדל ןיאו ,הנשמ-תולאש הנימזמ וז הרדגהב הלימ לכש קפס ןיא
.אשונב םיעד-תומימתל ועיגה םרטו ,הנידמה לש התמקה זאמ וז היגוסב םינד לודג

שפוח רתא .רתאב יתוליעפ תרגסמב ןאכ הילע בישא אלו ,תיטילופ איה ךלש הנושארה הלאשה
ןמו זכרמה ןמ ,לאמשה ןמו ןימיה ןמ - תינגומוה אל םישנא תצובק ידיב לעפומו רצונו דלונו םק
האלנ יתלבה םנוצר אוה ,םילעופ םה דבלב הז סיסב לעו ,םתוא דחאמש המ לכו ,"עדוי אל"ה
תא ארקו ,הילע קלקה ,ישארה ףדבש שפוח-תנויל ךל .םייתדהו תדה לועמ ררחתשהל
לכלו הקיטילופל אל רמול ,אוהו ונידיב טוקנ לזרב ללכ .םתלב ןיאו וניתורטמ ןה ולא .וניתורטמ
תיטילופ הדמע ונתאמ דחא לכל שי רתאל רבעמ .רתאב תוליעפב רבודמש לככ תיטילופ היגוס
אלפנה הנבמה תא די-יחמב סורהנ ,רתאב יטילופ טנמלאב עגינ םאש ,ונלוכל רורב היה .ולשמ
םירקבמה לכ תא ונתאמ חירבנ םגש אלא ,ונמצע ןיבל וניניב בירנש דבלב וז אלו ,ונינבש הזה
(ומצעל שיא-שיא) ונילע םיקלוח לבא ,םייתדמו תדמ שפוחל קבאמב ונתא םידחואמש ,םיברה
.רתאה לש ופוס היהי הזו ,תויטילופ תודמעב

לכב אצמיהל תבייח תדש םוקמב הב אצמית תדהש ,רמוא הילא םיפאוש ונחנאש הנידמה יבגל
אל .תויסנכבו םידגסמב ,תסנכה יתבב :תינלבוסו תיטסילרולפ ,תיטרקומד ,תינרדומ הנידמ
.ונניינעל ךייש אל - רתיה לכ .הקיטילופב אלו תסנכב אל ,ןוטלשב

תרוצב רצק רמאמ וא בתכמכ תאז ונל בותכ ,רתאב עמשית הנידמ-תד יאשונב ךתעדש הצרת םא
.ומוסרפ תא בויחב לוקשנ ונחנאו RTF, WORD ףרוצמ ץבוק

,הכרבב

שפוח רתא תווצ תרבח ,יצרא הרישForum Hofesh

,.ג
:26.11.2000

ןולקשאב תודרחתהל הפטה

!!!בר םולש שפוח רתא תכרעמל

םינבר לש םירועישל םיכלוהש התיכב םירבח המכ יל שי .ןולקשאב רגו 17 ןב ינא .ג יל םיארוק
ירבח ןיידע לבא םינבר םתוא םע יתחכוותהו םימעפ המכ םתיא יתכלה .הבושתב םיריזחמו
רזח וליפא דחא .םיהולא שיש םיענכתשמו םירמוא םהש המב םיקדוצ םינבר םתואש םיענכושמ
.הבושתב

ינא .יל עירפמ דואמ הזו םינבר םתואל וכליש םירחא םידליל חומה תא לבלבל םיליחתמ םה
:םכלש תורבוחה יתש תא יל חולשל ולכות םא דואמ חמשא

"תדה ירכומל בישתש המ עד" -
"?םיהולא שי" -

!רהמ רתויש המכ םתוא לבקל לכוא םא םכל הדואו דואמ םהב רזעהל לכוא


,הריש
:26.11.2000

,שפוח רתאמ הריש ןאכ ,.ג ךל םולש

לכותו ,רתאב םייק רמוחה תיברמ ,השעמל .גוס לכמ תורבוח 5 םויה ראודב ךל תחלוש ינא
"הבושתב הרזחה" רודמב םייק "בישתש המ עד" תרבוחבש רמוחה :םויה רבכ ונממ דירוהל
- (ישארה ףדב ינמי רוט)

http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/religion_merchants.html

- "םינועיט" רודמה אוה לכמ ךל בושחהו

http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/religion_merchants.html#claims

םיצבק דועו ,ל"נה תרבוחל סיסבה אוהש ,הנבל דדוע בתכש "סקדניא"ה תא דירוהל לכות ונממו
,"תויתוא יגוליד" ,"רנימסל תכלל םאה" ,"סורוקיפאכ בישתש המ עד" ,"תורוקמה לע" ומכ
לודגה רודמבש םיברה םירמאמהמ רמאמ לכ השעמלו - דועו דועו "םיפיטמ" ,"תודחפה"
הממ ףיקמ רתוי הברה הז !הזב שמתשהו ,ךל שרדנש המכ לפכשל ,סיפדהל לכות .הזה בושחהו
.תואצותה ויה המו ,תישע המ ונל רפסו ונילא רוזח ,ךשמהב !תורבוחב םייקש

חכוותת לא :רתאב תחא אל וילע ונתבתכש ,רתויב בושח רבד ךל רמוא םויסל
אוה ידרח ףיטמ םע הז םוחתב עדיו ןויסינ ול ןיאש םדא לש חוכיו !!!םיפיטמ-םינבר םע
םינועיט ףלוש אלו ,ךומכ ,"םתס" חכוותמ אל ידרחה ףיטמהש םושמ ,תאז !רתויב ןכוסמ השעמ
דייצ ומכ ,ןעוצקמכ חוכיווה תא הנוב ףיטמה !ךומכ ןויגיה ךותמ וא היציאוטניא ךותמ דגנ-ינועיטו
הפרותה תודוקנ תא שארמ קדוב ,דוצל רומא אוהש ףרטה גוס תא בטיה דמול אוה :דיצל ןנוכתמש
תדמעל לאשנה תא איבתש ,ךכ תננכותמ ולש הלאש לכ :תולאש "םתס" לאוש אל אוהו ,ולש
תוכילומש תולאש לאוש אוה .חוכ-רתיב ףוקתל ףיטמה לכוי הנממש הדמע וא ,הכובמ וא השלוח
דחא ןוויכל תוכילומ ןהילע תובושתהש תולאש - רמולכ - תשרה ךותל ,רובה ךותל רשי ףרטה תא
!!"חמש רוא"ל = דיחיו

!ידרח ףיטמ םע חכוותת לא - ןובנו םכח ןכא התאש החוטב ינאו ,ןובנו םכח רוחב התא םא םג
רפוד-רפוס-החמומ אוה !םייתד תונויער "ול ואב"ש 17, וא 16 ןב התיכ-דימלת דוע םתס אל אוה
!ול ערהל לולעש המ לכב - ללוש ותכלוהב ,תויעטהב ,וישוח לופרעב ,ובירי לש תעדה לובלבב
!ידרח ףיטמ םע חכוותת לא - רישע ןויסינ ךותמ תאזו - ךל ונתצע

- רתאב תוארתהל
הרישForum Hofesh

,'ל 'י-ו 'א
:28.11.2000

המורת

,שפוח דובכל

,.נ.ג.א

גוס לכמ הייפכ דגנ דאמ ינא ,יתד-יטנא םדא אל ינא םנמא .שפוח ןעמל יתמורת תא ולבק אנא
.תיתד דוחייבו

רשא ,לארשיב תיטרקומד הקוח תמקה תויהל הכירצ שפוח לש תירקיעה ותרטמש ןימאמ ינא
ינא .הז דעבש ףוג לכ םע הלועפ םיפתשמ םתאש הווקמ ינא .חרזא לכל םדא תויוכז חיטבת
."יוניש" תגלפמב ךמות

,בר דובכב

(שפוח תכרעמב םירומש תבותכהו םשה) 'ל 'א,שפוח תווצמ דהואו הריש
1.12.2000:

,םירקיה 'ל 'א רמו 'י 'בג

.תיתד הייפכמ שפוחל ונקבאמב ונל עייסתש ,הבידנה םכתמורת לע םכל הדומ שפוח רתא תווצ

,איה "הרצ"ה ."םייתד-יטנא" ונניא - הלוכ התומעבו רתאב תווצב - ונחנא םג ןכ םכומכ
,"הבושתב םיריזחמ"ה םיפיטמב דוחייב ,תיתדה הייפכה יסנרפב לק אלו טושפ אלה קבאמבש
תורייטצמו תוארנ תומייוסמ םייניעבש ,תורוצבו םיכרדב ביגהלו אטבתהל םיצלאנ ונחנא
תיטרקומד ,תיטסינמוה ,תינוליח םלוע תפקשה איה ונלוכ תא ןייפאמה .איה אלו ,"תד-יטנא"כ
דעו טלחומ םזיאתאב לחה ,תוינוליח תודמע לש םינוש םינווג םימייק הז לולכמב .תיטסילרולפו
.שימג םזיציטסונגאל

תולבגה לכ אלל תאזו ,ונתפקשה תא תדגונ הנניא ותפקשהש ,םדא לכ םע הלועפ םיפתשמ ונחנא
םוחתב לעופש ,ירטנולוו ףוג לכל םינתונ ונחנאש המבב יוטיב ידיל אב הז הלועפ ףותיש .תויטילופ
תיקפואה הרושבש "םינוגרא" רודמב ללכנו גצומ ימ וארו ,רתאל אנ וסנכיה :םדאה תויוכז
.ישארה ףדב הנוילעה

התומעה תרגסמבש ירה ,לארשיב תומייוסמ תוגלפמ םע םינמנ וא םיהדזמ ,תישיא ,ונבורש םגה
,יקצירפ יסוי כ"חו דיפל ימות כ"ח .יוטיב ידיל אב אלו הדיצה טסומ יטילופה טביהה רתאהו
דאמ הברה אצמת וב טטושתו רתאב רקבת םאו ,ונתיאמ קלח לש םידידי םה ,"יוניש"ב ךיגיהנמ
,תורחא תוגלפמ לש םייטילופ םיגיהנמ םג רתאב םירכזומ םדצל .םתוליעפ לש םיישיא םירוכזיא
הלע רקובה קר - "יוניש" בגא .ןיינעל םאתהב שיא שיא ,ונלש םידידי םה םגש ,הדובעו צרמ ומכ
םשב ,1.12.2000 ,םויה רתאב האר - "יוניש" לש בידא רתיהב ונלצא םסרופש ,סקימוק רתאב
."?םידלי תובורמ וא תוכורב :םירמוא ךיא"

,תפסונ הרזע לבקל חמשנו ,דיתעב םג וניניב רשק תרימש לע חמשנ

,ךלש
שפוח רתא תווצב םירבח - דהואו הריש


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא