הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

38 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,לאנביב שפוח רירגש - ןתממ ונלביקש בתכמ
:14.11.2000

שפוח רירגש לש קבאמה יכרד לע הריש םע תובתכתה

הבשומ ,לאנביב רג ינא .רמוחה תא קלחל קוידב ךיא םכתא לואשל יתיצרו ,רירגשכ יתמשרנ
לכב ולת וישכע .תוקיספמ אל תורצה זאמו הנש 10-15 ינפל ועיגה םה .םידרח הב שיש לילגב
תיביטקפא אל איה תועדומ תוחול לע ונלש תועדומ תילת ."!יערד תא ררחשל" לש םיטלש םוקמ
,הז תא הארי לאנביב רבועש ימ םגש איה ונלש הילתה לש הנווכהו .רשי הז תא םידירומ םה יכ
.םהלש םיטלש קר וארי אלשו םידרח הפ םלוכש ובשחי אלש

?תונויער םכל שי

ןתמ


:הריש לש התבושת וזו

,שפוח רתאמ הריש
:16.11.2000

,שפוח רתאמ הרישמ םולש לאנבימ ןתמל

,ביצקתב ןועריג ונל שיש םושמ ,טעמ יתחלש :לבקל תשקיבש רמוח ראודב ךל יתחלש רקובה
יל בותכ - רמוח ותוא ךותמ דחוימ והשמל קוקז התא םא .רמוחה תויומכ תא םיליבגמ ונחנאו
הז - תוספדהל ףסכ תצק םורתל ןכומש לאנביב והשימ שי םא .תויומכ וליאו המ קוידב ןייצו
ךותמ סיפדהל רשפא ונלש רייאלפה תא - בגא .רמוח ןומה םכל סיפדהל לכונ .דאמ ליעומ היהי
.הארתו http://www.hofesh.org.il/misc/downloads/1.html רודמל סנכיה - רתאה

- רתאב רודמב םימושר ה/רירגש לש וידיקפת
http://www.hofesh.org.il/misc/hofesh_material/hofesh_material.html
וא תומילא םהב שיש םירבד השוע אל שפוח רירגש .ףד ותוא לש וכשמהב תינש ארקו סנכיה
שוכר לע רקיטס קיבדהל אל ,חוכב אל ,תוניגהב - רמוח תקולח יבגל םג ךכ .קוחה לע הריבע
רשפא יאש םירבד הברה שי .םינובנ תויהל ,לבקמה ןוצרל דוגינב קלחל אל ,ינוריע וא יטרפ
.דיקפתב ויתולבגמו ותבוח רואל תעד לוקיש ליעפהל בייח רירגשו ,שארמ םתופצל

םירכוז (וניניבש םיקיתווה) ונקלח - תובר םינש רבכ לאנביב תודרחתהה תא םיריכמ ונחנא
חיטבהו ,הנושארה הבישיה תא םיקהל שקיבו םכילא עיגה קיש ברהשכ - הלחתהה תא שממ
וזיא !חפב לפנו םיכסה בושייהו - תיתד הייפכ לש הרוצ םושב קוסעל אלו ,"רדסב" תויהל
!תויביאנ וזיא !תועט

,ולאכ םהיניב שיו ,םחור לע הלועה לככ (ץראב םוקמ לכב) םישועש םידרחה ןיב שי
אל םינפ םושבו ,םתומכ השענ אל התאו ונחנא .קוחה לע תוריבעו תומילא תווהמ םהיתויוליעפש
.תימוקמה הצעומה לש רתיהב תויהל תבייח תועדומ תוחול לע תועדומ תקבדה .קוחה לע רובענ
,םידרחה לש וזכ העדומ םלצ .קוחל דוגינב תועדומ תקבדה לע ןנולתהל תיחרזאה ךתבוחו ךתוכז
שארל אנ הנפ ,ךשמהב .(ונילא קתוע םע) הנולתב הצעומה שארל חלשו ,ךיראתה תא ןייצ
תקבדה ריתמ אוה םא .ביגי אוה ךיא הארת .שפוח לש תועדומ תקבדהל רתיה שקבו הצעומה
.היילפא לע צ"גבל תעיבתל הליע וז - שפוח לש תועדומל דגנתמו םידרח לש תועדומ

החגשה שי םהבש ,ולאכ תומוקמב ויהי תועדומהש גאדת ?ךלש תועדומ םידירומ םידרחה
תא חולשלו ,הדרוהה תעשב םתוא םלצלו םהל בוראל םג רשפא .ךידידימ והשימ לש תדמתמ
חמשנ - ונילאו רוזאה לש ןומוקמל ,ימוקמה ןותיעל ,הצעומה שארל םילימ המכ םע םולצתה
.רתאב תאז תולעהל

ךדבל התא .לאנבי יבשות לש - םהלש םקבאמ לכ םדוק אוה םידרחב לאנבי יבשות לש קבאמה
תווצ תמקה ומזית םיפסונ םיריעצ רפסמו התא םא ,היהי בוט .רבד תושעל חילצת אל יאדווב
,םידרחה םתואב רשפתמ אל לבא יקוח קבאמ וננכתתו ,םירגוב םג ופתתשי ובש ,הלועפ
םתור-הוונב ומכ ,ץראב םירחא תומוקמב ולעפ ךיא שפוח רתאב ארק .םייחה תא םכל םיררממש
- רתאב ארק - הנח-סדרפבש
http://www.hofesh.org.il/secular_power.html

.לאנבי ךלש רקיה בושיב שפוחה באכ תא באוכ ,שפוח רירגש ,ריעצ - התאש אלפנ המכ .דועו
םייושעש םה ולאכ םיריעצ אקווד יכ ףא ,דבלב םיניטק אלו ,דבל אל לבא - תושעל המ ןומה שי
.גנועה ינשודמו םיננאשה ,םילצעה ,םירגובה תא םהירחא ךושמל

.םימי לש קזבהב םיערכומ םניא ולאכ םיקבאמ - "החלצה" בגא !החלצהבו !ךרדל המידק זא
,חילצהל תנמ לע - םוכחית םע דחי ,תונלבס ןומהו הכורא המישנו חור ךרוא ךכל םישרדנ
!החלצהב .הרטמב תוקבדהו תונשקעה םיבצינ היישעה שארבשכ

,ךלש
רתאה תווצמ יצרא הרישForum Hofesh

,ןושרג
:6.11.2000

תידוהי תוברת לע הריש םע תובתכתה

,םולש שפוח רתא תווצל

תודהי םע רשק יל שי .תובר תותימא ללוכו ןיינעמ ותוא יתאצמו םכלש רתאה תא תולגל יתינהנ
תודהיה .רתויב םיאתמהו ןוכנה יתעדל וניהש תודהי לש לדומ םש יתאצמו הקירפא םורד
דובכו תונלבוס" תמייק תאז םע .תיסכודותרואה תודהיה יגיצנ ידי לע םילהנתמ היתודסומו
תא הנוכנ ראתמ ונניא "ינוליח" גשומה השעמל .םינוליח ןיבל תווצמה ירמוש ןיב "םיידדה
תיסכודותרואה הליהקל םיכייש םמצע םיאור םלוככ םבורו רחאמ ,תווצמ רמוש וניאש םדאה
םיאור םלוכ ךא ,רופיכ םויב קרש שיו תסנכה תיבל תותבשב םיעיגמה שי .םהל תיארנה הדימב
.םהלש תוסחייתהה תדוקנ תא תיתרוסמה תודהיב

לש הכרד םע םיכסמ ינניא ינא .תרתוימ הנצקה תרצונש ךכל תומרוג תולוועל רתיה תובוגת
בצמל ונעגהש לע המשא היולת םראווצ לע יתעדלו ,(תויתדה תוגלפמה רמולכ) תיתדה תודהיה
ואיבה ל"הצב תורישה-יאו תירוביצה הפוקל תוסחייתהה ןפוא ,תיתדה הייפכה .האנש לש הזכ
תוברתב םוקמ שי .ינשה דצל ןיצקהל םכל לא םלוא .ינובאדל םויה םיאצמנ ונאש ןאל ונתוא
קבאמ .ןולשיכל ןודנ תיפולח תידוהי תוברת רוציל ןויסנהו ,ידוהי לכל תיתרוסמה תידוהיה
ביצהל ןויסינה םלוא .ןוכנו ימיטיגל אוה המודכו הבושתב הרזחהב ,היפכב ,תיתדה דסממב
תורטמה .םיבשוי ונא וילע ץעה תתירכל הלוקש תידוהיה תרוסמלו תוברתל הביטנרטלא
יתוברת קבאמ לוהינ ילב םג (תולק רתיב וגשויו) הגשהל תונתינ םכלש תוירקיעה תויביטרפואה
.םעה תא ערוקהו דירפמה

ןושרג,שפוח רתא תווצמ הריש לש התבושת
24.11.2000:

דאמ .רתאב ךירוקיב לעו ונילא ךתיינפ לע הדות .רתאה תווצמ הריש ןאכ ,ןושרג ךל םולש
ןאכ השענ לכה ןכש ,ונתדובע לע תיבויח תרוקיב ,ךבתכמל חיתפב תוחפל ,עומשל אימחמ
.הבושח הריצי לש השוחתבו תובדנתהב

ינוליח ןכא אוה הז םשב ומצע רידגמש ימ לכ אלו ,תוטעמ אל תויונשרפ שי "ינוליח" חנומל
רודמל סנכיתש הצילממ ינא .טלחומה םזיאתאה לש המרב
http://www.hofesh.org.il/freeclass/encyclopedia/dictionary.html
.הז אשונב תורדגה רפסמ הארתו ,רתאבש

תודהיה גשומל סחייתמ התאש ,הניבמ ינא ,הקירפא-םורד תודהי םע ךנויסינ יבגל
תיתדו תינוליח ,תישפוח תודהי תללוכש ,תיתרבח ללכ תודהי לאכ ,ךנושלכ ,היתודסומו
?ךתנווכ ךכל ןכא םאה .דחאכ

תסנכ-תיבכ לארשיב תסנכ-תיב ןיאו ,תונוש תויועמשמ שי "תסנכ-תיב" תוהמל םג
-תיב ,שגפימ םוקמ הצופתה תוצראב תסנכה-תיב שמשמ ,תדלומ רדעיהב :תוצופתב
שומימל םיקוקזהו ,םייתד םניאש םיבר םידוהיל יתוברת-יתרבח-יתליהק זכרמ ,דעו
תסנכה תיב לש ותועמשממ שיקהל רשפא-יא ןכל .םידוהיכ םייתרבחה םהיכרוצו םתוהז
.לארשיב תסנכה תיב לש ותועמשמ לע הצופתה תוצראב

ךתרדגהב ןיצקת לאו הגשת לא התא םג לבא .תנכוסמו תרתוימ ,היוגש איה הנצקה לכ
,וז הנצקה תאטבתמ המב ?"ינש דצל ןיצקהל םכל לא" רמוא התא המ ךמס לע :ונתוא
ךתשיגב ןכוסמש המ .וז ךתחנהל םייתש וא תחא הייאר ינפב גיצת םא חמשא ?ונלש ,הרואכל
סרה יננכתמ לש םדצל ,השעמל ,ונתוא ביצמ "םיינוציק" ונחנאש ןעוטש ימש ,אוה וז
תודחפההו םילבהה ףיטמ לש ודצל ,רימע לאגי עשופה לש ודצל ,תיבה-רה לע םידגסמה
,"םכירבדב ורהזיה םימכח" :ל"זח ורמא רבכו .םתומכ םירחא םיבר דצלו ,קחצי ןונמא
.ךירבד ונווכ ךכל אלש הווקמ ינאו

תועט ?תידוהיה תרוסמלו תוברתל הביטנרטלא ביצהל םיסנמ ונחנא ךתעדל םאה
ידוהיה םעה לש האלפנה תוברתבש םיידרחהו םייתדה םיטביהל הביטנרטלאה - תישאר !ךדיב
לש התליחת זאמ ,םייתד םניאש םיידוהיה תוברתהו חורה ישנא לכ ידיב ןמזמ המקוה
םעה לש הייחתהו הלכשהה לש תונורחאה םינשה םייתאמ ךלהמב דוחייבו ,תידוהיה תוברתה
תא קזחלו ריבגהל םיפאושו םיצורו םיסנמ ,לארשי-ינבב םינטקה ,ונחנא - תינש .ידוהיה
התרוסמו תידוהיה תוברתהש ,הדבועל הנידמה יחרזא תא ררועלו ,תאזה הביטנרטלאה
םיסנמ ולא !תילארשיה תודרחה ינברו ,רימע לאגי ,קחצי ןונמא לשמ תוחפ אל ונלש איה
םירחא םינוויכ םג שיש םע ותואל תוארהל םישקבמ ונחנאו ,ידרחה ןוויכל םעה תא רורגל
!התרוסמו תידוהיה תוברתה תרגסמב לכהו !םיישונא ,םיקפוא-יבחר ,םיחותפ - תודהיל

ךרדכ - םהלש םכרד - תחא ךרד קר םיביצמש ,םייתדה םיינוציקה םה םעה תא ערוקש ימ
,עדוי תידוהיה תרוסמה תא ריכמש ימ .הרואכלו לוכיבכ ,הדיחיהו תחאה הנוכנה תידוהיה
וארה םה !תיטסילרולפ איה תודהיהש םמע ינבל וארה - הכרבל םנורכיז ונימכח - ל"זחש
המל דוגינבו הנושב - תרחא טילחהלו רקבל תוכזה תא ,יוטיבהו הבשחמה שפוח תא ודמילו
םמורתהל םילגוסמ םניא וננמז ינבר תיברמש לבח !םימי םתואב םירחא םינבר וטילחהש
!ל"זח לש םתמרל

םישקבמ ונחנא ,החותפו הנוב תרוקיב - התרוסמלו התוברתל ,תודהיל תיבויחה תרוקיבה תא
תושרפל המדקהה תא דוחייבו ,םילעמ ונחנאש עובשה תושרפ תא אנ ארק .שפוח רתאב אטבל
,םנוצרכ וב בותכה תא שרפל תוכז םהל !םייתדה לש אוהשמ תוחפ אל ונלש אוה ך"נתה :ולא
אלא תוידדצ-דחב אל !םע לש ותוברת תחתפתמ ךכ !וננוצרכ ושרפל - תוכז התוא תדמוע ונלו
םג - ןהיניב !תובר תוביטנרטלאב אלא הדיחיו תחא תבתכומו תידעלב ךרדכ אל !תוינוג-ברב
!תשדחמהו תרצויה ,הלודגה ,תינוליחה תודהיה לש הכרד

- רתאב םירזוחה ךירוקיבל חמשאו ,תודידיב ,ךלש
רתאה תווצמ הרישForum Hofesh

,ןולא
:23.11.00

ינרותה ךוניחה ןיעמ תשרב ךוניח דגנו דעב םילוקיש

ס"ש לש יכוניח דסומ וא יתד רפס תיבל םהידלי תא םושרל םיבשוח םייתד אל םירוה םימעפל
:תוביס המכ ךותמ

.םיכרעו דובכ ודמלי םידליה .1  
יתכלממ ךוניחמ לוז ס"ש לש ךוניח .2  
קיזת אל תרוסמו הנומא תצק .3  
(ךשמהב בותכא ינא הז לע) תודהי תצק ודמלי םידליה םא המ זא .4  

?ידרח וא יתד ךוניחב ער תויהל רבכ לוכי המ םצעב :ער אל עמשנ

תובושתה ירהו

.יתד ידוהי וניאש ימ לכו םיפויתא םיסור םיברע טעמל דובכל םיכנחמ יתדה ךוניחב .1  
.הבושתב הרזחל חומ תופיטש תושענ יתדה ךוניחב .2  
תיעבטה תוחתפתהל דחוימב םרות וניאש רבד םינימה ןיב הדרפה תמייק יתדה ךוניחב .3  
.רגבתמה לש      
אל םלועל תובושתה .תד יניינעל רושקה לכב תויפ תמיתס תעצבתמ יתדה ךוניחב .4  
.תודהי יניינעב רחא וא הזכ אשונ לע קפס ליטמש םדא ןב תוקפסמ      
םינוליחה לכש םינעוט םה המגודל .ס"ש לש ךוניחב ידמל ץופנ רבד איה התסה .5  
.םיניירבע      
.ינימ ךוניח גהנומ אל יתדה ךוניחב .6  

לע תואצותה .תאזכ תכרעמל וידלי תא חולשל ןמזומ תוצרא ימעו םירוב ויהי וידליש הצורש ימ
.תידעלבה םכתוירחא

םתטלחהש םויה לע ורעטצת תרחא ,םכייח תועט תא ושעתש ינפל בטיה-בטיה ובשחתש יאדכ
.תאזה הטלחהה תא

ןולא

Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא