םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


ונא םימשא לבא

יקצירפ יסוי כ"ח
2002 לירפא

"םירקחמ" ,ס"ש תעיס ןואטיב ,"םויל םוי" ןותיעה יפד תא ראפל ולחה הנורחאה תעב
ומשאוה הלא םירמאממ קלחב .וז האושב תונויצה תמשא לעו הפוריא ידוהי תאוש לע םירמאמו
תגהנה המשאוה םקלחב .רתוי אלו תוחפ אל - םיצאנה םע הלועפ ףותישב םימרופרה םידוהיה
םקלחבו ,רמה םלרוגל הפוריא ידוהי תרקפהב תינויצה הגהנההו לארשי ץראב ירבעה בושייה
לואשל יוארה ןמ .םינוליחבו לארשי תנידמב ,ל"הצב ,תונויצב "םתס" םיבתוכה וחלתשה
תועיד ומצעל ץמאמו הזכש הבעות השעמ השוע תידרפס תיסכודותרוא העונת לש ןואטיב עודמ
?רתויב םיינוציקה םיזנכשאה םידרחה לש תונויערו


היסכודותרואה הכרטצנ לארשי תנידמ לש התמקהו היינשה םלועה תמחלמ לש המויס םע
לע הרבעש העיווזמה האושלו ארונה ןברוחל ידוהי יגולואית רבסה תתל תידרח תידוהיה
יוטיבב הפוריא תודהי לע תחינש ארונה ןוסאה תא ץרית םידרחה ןמ קלח .הפוריא ידוהי
תודהיה לש רכינ קלח םלואו .ותיערמ ןאצב השענהמ וינפ ריתסה לאהש ועמשמש "םינפ רתסה"
הפוריא ידוהי תאוש תא לארשי םע לע האיבהש וז איה תונויצה אקוודש היה רובס תידרחה
. (1)קלמע לש ויפתוש ,רתוי אלו תוחפ אל ,ויה םינויצה יכו

הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא הדשה תולייאב וא תואבצב םילשורי תונב םכתא יתעבשה"
,תויוכלמה לע ודרמי אלש לארשיל עיבשה .ןאכ שי תועובש 'ד :רמוא ובלח 'ר" "(2)ץפחתש דע
המוח ולעי אלשו םלועה תומואל םהלש (תודוס) ןיריטסמ ולגי אלשו ,ץקה לע וקחדי אלשו
.ויהלאל לארשי ןיב הבהא תרישכ םירישה ריש תליגמ תא ושריפ לארשי ימכח . "(3)הלוגה ןמ
דובעישב דורמל אלש לארשי תא לאה עיבשהש העובשכ ושריפ הזה יפיצפסה קוספה תא
קר יכ) ץקה תא קוחדל אלש ,(תומואה ןיב ןרזפש לארשיל ה"בקה השע הקדצ יכ) תויוכלמה
אלשו (וצראל תויממוק לארשי תא בישיו לארשי םעל הלואג איביש הז אוה ונקדצ חישמ
ןוליחה תעונת ,תינויצה העונתה ידי לע ילג שירב ורפוה הלא תועובש שולש .המוחב תולעל
תונויצה ,תויוכלמה דובעישב :רמולכ תולגב הדרמ תונויצה .ידוהיה םעה לש תימואלה
חישמ ידי לע אלש תולגה ץק תא ברקל ךכבו לארשי ץראב םידוהיל הנידמ םיקהל השקיב
םע שנענ ךכיפל .המע םיבוטו םיבר התלעה איהש אלא המוחב התלעש דבלב וז אל תונויצהו
ררוצה ידי לע הפוריא ידוהי תאוש היה שנועהו .רקיעב הריפכה לעו ,וז הדירמ לע לארשי
.יצאנה


לאוי השמ ברה ,רמטאסמ םדוקה ר"ומדאה היה וז העיד לש רתויב טלובהו ףירחה רבודה
רמטאסמ ר"ומדאה לש ותעפשה ."השמ לאויו" רוביחב הלא ויתועד תא םסרפ רשא םואבלטייט
יגיהנממ היהש ,ץילרק והיעשי ברה ,ש"יא ןוזחה לע רופיסה עודי .ורצחל רבעמ התיה
תיינאב הצרא התלעש תיתד השא וילא האבש ,הנידמה תמקה םע לארשיב תידרחה תודהיה
השא לע השעמב ש"יא ןוזחה הל הנע .הלפעהה לעפממ התולעפתה תא וינפב העיבהו םיליפעמ
תודוהל השקיבשמ .היעצפ תא שבחו רובה ןמ האיצוה ,אוהד ןאמ רבע .העצפנו רובל הלפנש
הלא םה םינויצה .רורב לשמה .הלפנ וכותל רובה תא הרכש הז אוה יכ הינפב הליג ול
ישעממ לעפתהל וז השאל הל המ ןכלו הפוריא ידוהי תאוש לש הלוחה הערל ומרגש
?םיליפעמה

םינויצה תמשאהל דעו תונויצה לע התליפטו האושה לש תיתד - תיגולואידיאה הקדצהה ןמ
תא אשונה דלפנייש והיעשי לש ונורפס יוצמ ידיב .ךרדה הרצק - םיצאנה םע הלועפ ףותישב
תינויצה הגהנהה תא ידרחה בתוכה םישאמ ובו "םימישאמ םינשבכה יפורש" :ארונה םשה
דע ,דמלנ אוהו לארשי תדוגא יריעצ לש רואל האצוהב אצי רפסה .םיצאנה םע הלועפ ףותישב
תומשאהב קסועה ףסונ רוביח .לארשי תנידמב יאמצעה ךוניחה לש רפסה יתבמ קלחב ,םויה
תדמשהב תונויצה יעשפ" :תרתוכה תחת (רלוצ) ןומלש םולש לש ורוביח אוה הלא בזכ
."הלוגה

םידגנתמה ןמ דחאו "הרותה לגד" דסיימ ,יאטיל ,ך"ש ברה ידי לע הדלונ רוכזכ ס"ש
תולעל הארנכ וטילחה וידימלת .טרפב תוינוליחלו ללכב לארשי תנידמל רתויב םיפירחה
ןותיעב יכ תעדל דוע יאדכ .םנואטיבב וללה הבעותה ימוסרפ ןאכמו םדילומ םבר לע םתאנשב
הידבוע ברה לש ונתח) םולש רב ףסוי ,םי תב לש ברה טטוצ 1989 ראוניב 27 םויב "ריעה"
הקירפא ןופצ תודהי יכ זירכה רשא (םיברעל היסורמ םייוגה תא הוושה הנורחאל רשא ףסוי
אלו הללובתה אל וז תודהי - תיזנכשאה תודהיל דוגינבש םושמ האושה ןמ הלצינ חרזמהו
.םיהולאב ורפכש הלא הב ויה


***

"יולג ןורכזו יומס ןורכז" :ץבוקב "קלמע לש ויפתוש" תרופ הניד 'פורפ לש הרמאמ האר .1
ןוחטבה דרשמו האושמ תאצוהב
ז קוספ 'ב קרפ ,םירישה ריש .2
.'ב קרפ םירישה ריש ,אבר שרדמ .3
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא