םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


שפוח רתאמ רורד לש המדקה

:בותכ היה ובש (תינמרגב חיננ) ןותיע םכדיל לפונ היהש חיננ ואוב

ןיבש קחרמה אוה בר הכ" םגו "ידוהיה תמשנל ינמרגה תמשנ ןיב קומע ידוסי לדבה םייק"
."םדאל םייחה לעב ןיבש קחרמל םא יכ ותומדל ןיא יכ דע ,ידוהיל ינמרגה

?והשמ םכל ריכזמ היה הז

םג אורקל םינמזומ םתא ,ומייסתש ירחא .ןלהלש רמאמה תא וישכע וארק .המדקהה ןאכ דע
המשנה ןיבש לדבהה" ותרתוכש רמאמה תא ,"הכלה" רודמ תתב ,רתאב "םירמאמ" רודמב
שפנו םדאה שפנ ןיבש לדבההמ ... לודג רתוי ... םלוכ םייוגה תמשנ ןיבו ... תילארשיה
"... המהבה

תידוהיה עזגה תרות

2001 רבמצד 1 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח ךרע
םילשורי - תסנכה

היגהנממ עובשה הלדח תידרחה תונותיעהש םושמ אל .דבלב דחא רמאמב קוסעל שקבמ ינא םעפה
הקיספהש וא ,("ןמאנ דתי"ו "עידומה") לארשי תנידמו תונויצה תא ףרחלו ףדגל ,ץימשהל
הכישמה אלש וא (ס"ש ןואטיב "םויל םוי") םיצאנה םע הלועפ ףותישב םימרופרה תא םישאהל
תודהיה לש תונויערה םע ההדזמ וניאש המ לכ לש המטשמהו בועיתה האנשה תכופשתב
:תיעובשה הניפב "עידומה" ןותיעב עובשה םסרופ רשא רמאמה .ךכ םושמ אל .תיסכודותרואה
רתויב רורבה ןפואב אטבמ זרילא .מ תאמ "הפקשהבו הבשחמב ,הנומאב םיקרפ - ןימאמ ינא"
יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל" .היסכודותרואה לש תונכוסמהו תוכושחה ,תוינעזגה היתועד תא
אל העיריה רצוק תאפמ .ףקיה יבחר םידומע ינש ליכמה רמאמה תרתוכ יהוז - "לארשי םא
םיירגוסב ויהי (ןנשי םא) יתורעה .ונמיה םיעטק קיודמב טטצא אלא ואולמב הז רמאמ איבא
:טוטיצה דיל

:הלאש"

לש הנימב תדחוימה ותוילוגסו ותשודק תודוא רבדל םיברמ הנימאמה תודהיב יתעידי בטימל
תישיאה ימלוע תפקשה הבצוע םתרגסמב יללכה ךוניחה תודסומב ,תאז תמועל .לארשי םע
הריתס רואלש ךכו .םואלו עזג ,תד לדבה אלל םיווש ודלונ םדאה ינב לכ יכ תעדל ונדמל
לש ירסומה הסיסב תא רקיעבו תידוהיה התוהמ תא ןיבהל ןינועמ דואמ יתייה וז הרורב
.ןימאמה ידוהיה לש ובלב תמעופה תיתד תונוילע תשגרה התוא

,םיווש םידלונ םדאה ינב ןיאש םשכ
.םתוימינפב ןוימד לכמ םיקוחר םהשכ םלועה ריוואל םה םיאצוי ךכ

:הבושת

,דבכנ לאוש
רפסה תיבב ךיתוברו ךירומ ךוטיעלה רשאל רומג דוגינב םנמא יכ !אוה ןכ ,ךירבדכ ןכא
לש התפקשה רואל ירה ,תווצמו הרות לש חירו קיז לכמ םירעונמה םיכנחמה הלא ,יללכה
םיווש םידלונ םדאה ינב ןיאש םשכ יכ ,םירבדה םה םירורבו םיטושפ הנימאמה תודהיה
.םתוימינפב ןוימד לכמ םיקוחר םהשכ םלועה ריוואל םה םיאצוי ךכ ,םתוינוציחב

.יוגה תמשנל ידוהיה תמשנ ןיב קומע ידוסי לדבה םייק

המשנ םתושרב רשאכ הזה םלועל םיעיגמה םנשי יכ (םישודקה) 'קה םירפסה ונודמיל רבכ ןכש
ןב קונית ונשי .רתויב ךומנ םוקמב הרוקמ םתמשנש םנשיו ,רתויב הובג םוקממ הבצחנש
'ר) ל"היר ךכ לע בתכ רבכו .יוג תמשנ םע דלונה ונשיו ידוהי תמשנ םע דלונה ומוי
חמוצה ןיב ,חמוצל םמודה ןיב יתוהמ לדבה םייקש םשכ יכ 'ירזוכה' ורפסב (יולה הדוהי
.יוגה תמשנל ידוהיה תמשנ ןיב קומע ידוסי לדבה םייק ךכ רבדמל יחה ןיבו ,יחל

,תיטסילאיצוסה הלוכסאה לש הירוכיב ירפמ תינויגה יטנא הכהו תידרוסבאה הייטנהש ךכו
איה הפי .העש לכבו תע לכב ,םוקמ לכב תיבויח הלעמ ןויוושה ךרעב תוארל תשקבמה וז
תיטסילאיצוס תילארשיה היטרקומדה תרותל וא תיצוביקה הרותה לש התבשחמ יכרדל ילוא
יפוא תא אלו ךרבתי ארובה לש ותרות תא אל תמלוה איה ןיא ,ןפואו םינפ םושב ,םלוא
.ומלוע תוהמו

ןויסנ ןכש !אמלעב תיטנמס הלאשב ןאכ רבודמה ןיא וננובאדל :לאושה ידבכנ ךבל תמושתלו
תא ןה תונתונ וז תתווועמ םלוע תסיפת לש היתוכלשהו היתואצות יכ ונדמיל םינשה
אלפ אל תידוהיה ונמלוע תפקשה רואלש ךכו .ונייח ךלהמ ךרואל הניפו םוקמ לכב ןהיתותוא
,םדוחיבו לארשי לש םתלעמב ריכהל םתודלי רחשמ וכנוחש הלא םתוא יכ הדבועה איה אופיא
לע וכנוח רשא הלאש דועב .םברקב תדקויו תמעופ תיתימא לארשי תבהא רשא םידיחיה םג םה
.לארשי יאנושבש םיעורגכ םעפ אל םמצע םה םיחיכומ 'תוינויוושה' סיסב

התואמ וז תבאוכ הנקסמל רתוי הרורב ,רתוי הנימא ,רתוי הנמיהמ החכוה ךל ןיא יכ המודו
,תידוהי םלוע תסיפת התואב םירפוכה תע .םימיה ולא םצעב לכ ןיעל תפקתשמה הרמ תואיצמ
לש הארונהו השקה םתרצמ תילאטורב הכ הרוצב םימלעתמהו םירכנתמה םיגוח םתוא קוידב םה
םתמגמ תא ללכ םיריתסמ םה ןיא ךדיאמשכ .בקעיו קחצי םהרבא ינב םהיתויחאו םהיחא
יאצאצמ םדא תויח םתואל תוברקתהלו תורשפתהל תואל אלל תרתוחה וז ,תרהצומהו היולגה
"המדאה ינפ לעמ לארשי םש רכזי לבל םדי לאל רשא לכ םישועה ,לאעמשי

:ךשמהבו

םשכו .ומשב הזומר איה םג ,ץראה ייוג לכ ינפ לע לארשי םע לש תינחורה ותונוילע"
ןיאש םירבא םנשיו הבורמ םתובישחש םהב היולת המשנהש םיירקיע םירבא םנשי ףוגה ירבאבש
לש ןדמעמל עגונה לכב םירבדה םירומא םג ךכ ,התוחפ םתובישח ךכיפלו ,םהב היולת המשנה
רהוזה ונדמיל רבכ אלה 'לארשי'ו .תוחפ תובושח ןנשיו רתוי תובושח ןנשי .םלועה תומוא
.. 'שאר יל' תויתוא ולא ירה 'קה

,יוגל ידוהיה ןיבש קחרמה אוה בר הכ יכ
.םדאל םייחה לעב ןיבש קחרמל םא יכ ותומדל ןיא יכ דע

אוה בר הכ יכ ןייצמה ד"י קרפ 'לארשי חצנ' ורפסב ל"רהמה הז יתוהמ ינוש ראבל לידגה
ומכ ..םדאל םייחה לעב ןיבש קחרמל םא יכ ותומדל ןיא יכ דע ,יוגל ידוהיה ןיבש קחרמה
םלצא אוה טושפ רבד וליאכ 'םדא םייורק תומואה ןיאו םדא םייורק םתא' :ל"זח ורמאש
יתלב םייח ילעב לא םדאה תגרדמכ ,תומואה לא ךרעב לארשי תגרדמש (ל"זח לצא)
.'םירבדמ

ןה תוקוחר המכ דע ,ידוהיה תמשנל יוגה תמשנ ןיבש הז ידוסיו יתוהמ ינושל בחרנ רואב
'אינת' םסרופמה ורפסב ד"בח תלשושל ןושארה ר"ומדאה ונל קינעמ ,וזמ הז תומשנה ןתוא
שפנ .תושפנ יתש ןהש תומשנ יתש שי עשר דחאו קידצ דחא לארשיב שיא לכל :'א קרפ ףוסב
םגו (עשרה תוחוכלו ןטשל הנווכהו "רחאה דצה" :תימראב) ארחא ארטסו הפילקה דצמ תחא
תושפנ ןכ ןיאש המ ..םידסח תולימגו תונמחר ומכ םתודלותב לארשי לכ עבטבש תובוט תודמ
"..ללכ בוט ןהב ןיאש תואמט תופילק ראשמ ןה םילולג ידבוע תומוא

םסוחייב קר הצמתמ וניא יוגל ידוהיה ןיב לדבהה יכ אופא אצמנ םירבד לש םשוריפו"
םהיתומשנ ןכש םדסווה םצעמ םינושה ("רוביד" ןושלמ) "םירבדמ' ינש ולא ירה אלא ,הנושה
רשקה אוה ישרושו יתוהמ קומע המכ דע וניתורוהל תאז לכ .ירמגל םינוש תורוקממ תובוצח
התוא תינוליחה הלוכסאל הרומג הריתסב המכ דע .'ה םע ונתויהל הרישי האצותכ וניכז וב
ץראה ייוג לכמ םילדבומו םינוש וננה לארשי תנידמ לש ינרפכה רצויה תיבמ ךמע תאבה
."המדאה תוחפשמ לכמו

:דועו

,תיללכה ךוניחה תכרעמב תשכר ותואש ךוניחה רואל יכ ןייצמ ךנה ךירבדב ,לאושה ידבכנ"
והער ינפ לע דחאה לש הרתי הלעמ לכ אלל םיווש םלוכ םידלונ םדאה ינב לכ יכ אצמנ ירה
.תידוהיה הפקשהה תורוקמב רומאה תא תמאות הניא יאדוובש תקהבומ תינוליח םלוע תסיפת
אלא ידוהיה לש רחא וא הז השעמל האצות הניא לארשי לש םתשודק ליעל ראבתנש יפכ ,ןכש
."םידוהי םתויה םצעמ ההובג הרישי האצות איה

היסכודותרואהו היטרקומדה ןיא עודמ ןיבה אל התע דעש ימ .רמאמה ןמ טוטיצה ןאכ דע
.ריבסהל ידכ הז רמאממ בוט ןיא - התוער םע תחאה תויחל תולוכי תידוהיה
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא