םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


,םיקוביד :21 -ה האמב "תודהי"ה תויעבמ
סקולופיסב םיידי תציחרו םיפפועמ םינהוכ

2001 רבמבונב 1-3 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח ךרע
םילשורי - תסנכה

יטאריפ וידר תוינכותב ףתתשמש ריסא

יתבב תומסרפתמה תורגא עובש ידמ םירוסאה תיבמ חלוש ,יערד הירא ריסאה ,יקולאה לבוקמה
דגנ ףיטמ אוה ןהב יקוח אל וידר יצורעב תוינכתב עובק ףתתשמ םג אוה .םיידרפסה תסנכה
ויגיגהש לארשיב ריסא דוע יתאצמ אלו יתעגי .ידרחה ךוניחה דעבו ינוליחה ךוניחה
ןותיעה .יטאריפ וידרב רודיש לש הריבע רבדל ףתוש אוה ויתושפוחבו םיברב םימסרפתמ
םלועמ התייה אל םיאניתשלפל" :םיאניתשלפה לע זלה לבוקמה לש ויגיגהמ איבמ "עובשה"
.ירקמ ףוספסא ,רמוח וא חור יסכנ אל המואמ ורצי אל ,ושבגתה אל םלועמ ,תימואל תוהז
."םדא תויח ,םתומכ ןיאש םילבנ ...ןינ'גב םדה לע םידקורה םילבנ ,'םסיעכא לבנ יוגב'

ןרקשה קובידה

דבוע .ירצב ברה לבוקמה םע דחוימ ןויאר ולש ומורכה ןיזגמב םסרפמ ףא "עובשה" ןותיע
טוריפב .'םיקוביד'ה םע ויתובאל היהשו ול שיש גישו חישה תא טורטורפב ראתמ הז םילילא
אוה" :םינושמו םינוש םיקוביד םע היתפ הדוהי ברה ובסל ויהש תושיגפה תא ירצב ראתמ בר
יפאצומ ןמלס ברה ,ומח םג .אבסה קר אלו .הוואגב ודכנ רמוא "הזב קסעתהל ךיא עדי
הברהב היה אוה לבא ,קובידה תאצוה לש םסרופמה דמעמב 'דודל םינשוש'ב היה אל םנמא"
ידכ ךותו ,קוביד הזיא םא קסעתמ היה םעפש יל רפיס אוה .םיקוביד םע וקסעתהש םידמעמ
יבא ,ןרקש התא ,קובידל ימח רמא .םונהיגל ויבא תא םיסינכמ וישכעש קובידה רמא רוביד
לאוש בתכה ."טושפו לק ןפואב םיקובידה םע רבדמ היה אוה .תוכורא םינש רבכ ןדע ןגב
רפסמ אבסה !שוריפב" :הנוע םילילאה דבוע ."?םירקשמ םיקוביד םג" :ןייאורמה תא האילפב
דחא לכ אצמנ קובידהש ןמזב ...לבה ירבד םימעפ הברה םירבדמ םיקובידהש םימעפ הברה
רדסה ידי לע קר תאז תושעל רשפא ,רבדמ לש בצמל ותוא םיאיבמש דע לבא ותיא רבדל לוכי
םירחה אל אוה קוביד איצוה (ירצב) אוהשכש רפסמ אוה ךשמהבו "...שדוקה רעש חורב בתכנש
שקנתהל יתיצר אל .םרחב תאז יתישע אל לבא וב הרתמ ינאש ,קובידל ,ול יתרמא קר" ותוא
"..קובידה םע תורישיככה נראה דיבוק ובדיוק ככה נראה גם כהן בתוך מטוס
סוטמ ךותב ןהכ םג הארנ הככ קוידבו קוביד הארנ הככ

תחאו םירשעה האמב ןהכ תויהל לק אל

"םחה וק"ל רשקתהל ךירצ" :ץראה תא בוזעל שקבמש ןהכ "החפשמל" ןותיעה יפ לע
אצמייש דע תאז לכ ,םימייקה הסיטה תונורתפ ביבס םינוכדעה לכ תא ריבעמש 845614-055
ןיסירפקל היינאב עוסנל שי ןכלו הרהטב סוטל ןתינ אל הפוריאל .אשונל טלחומ ןורתפ
תושרל םגש יתעדי אל) הפועתה תודש תושרב בר ,חילמלא םיסנ ברה .שקובמה דעיל םשמו
ומע איבי אוה .בישיילא ש"ירגהל םיבורקה םימיב עיגהל ןווכתמ ,(בר שי הפועתה תודש
םיסוטמה תיינבב םיברועמה עוצקמ ישנאו לע לאל שיש םיסוטמה יפוגמ המכ לש םיטוטרש
היהי ןתינ םיעסונה יאתל סוטמה תיתחת ןיב שיש םיללחבש תורשפא אוצמלו תוסנל הרטמב
."הציצח הווהיש והשמ ,ילוא ,םישל

לוורש ךותב תמ שי םא הרוק המ

הנבנה 2000 ג"בתנ תוביתנה תיבב איה האבה היעבה יכ ויארוקל רשבמ םג "החפשמל" ןותיעה
סוטמה תא ורבחי םילוורש ,תירוקמה תינכתה יפ לע" ?היעבה המו .שממ הלא םימיב
היהת ל"וחמ עיגה רשא סוטמב םא היהי המ איה היעבה .םיבר הפועת תודשב ומכ ,לנימרטל
הסינכהש ןעמשמ לנימרטל רבוחמ רשא לוורשה לא תמה םע סוטמה רוביח .ידוהי תמ תפוג
םיסנ ברה ."תאצל דימ ךרטצי - וב היהש םהמ ימו לנימרטה רוזיא לכל הרוסא םינהוכל
םאה .תוקיפס ינש שי ל"וחב" :ותבושתו ל"וחב וז הרומח הייעב ורתפ דציכ לאשנ חילמלא
אמטמ וניא יוג אוהש תמ הז ליווא לש ותעדלש הארנכ) ידוהי אוה תמה םאו תמ סוטמב שי
ץראל ,סוטמב תמ שי םאה קפס קר שי תאז תמועל לארשיב ."(הנוהכב שמשל םידעוימה ולא תא
"..םידוהי םיתמ קר בורל םיאיבמ


Sipholux

!סקולופיס ןקתיממ םיידי לוטיל השרמ ףסוי הידבוע ברה

- םנורתפ תא ואצמ םרטש תושק תויעבל בר תולאשבו ןניקסע םלוע לש ומורבש םיניינעב םאו
םימ ול ןיאש ימ" :ותומכ ןיאמ בושח ןיינעב קסופ אוה עובשה .ףסוי הידבוע ברהכ ונל ימ
ףא וידי לוטי קחד תעשב ,הדוס םג ול ןיא םאו ..הדוס ימב הדועסל וידי תא לוטיל יאשר
."סקולופיס ןקתיממ םיידי לוטיל רתומו ...התו הפקו הלוק ןוגכו עבצ ילעב תואקשמב

לש וז הכלה םאה ףסוי הידבוע ברה תא לאשיו דסח והשימ השעי אמש - םירקי םירבחו תורבח
ריינ רמגנש העש םיירוחאה בוגינ לע םג הלח סקולופיס ןקתימב וא הפקב םיידי תליטנ
?דובכה תיבב טלאוטה

.תודהי םיארוק םה הזלו
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא