םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"שפנ יבולע םינודוהי"

עובשה ףוס - תידרח תונותיע
16-17.8.2001
יקצירפ יסוי כ"ח ךרע
םילשורי - תסנכה
"שפנ יבולע םינודוהי"

,הנומאב םיקרפ - ןימאמ ינא" םשב ,"עידומה" ןותיעב יעובשה ורודמב ,זרילא .מ רמ
אוה הז רמאמ ."םולש ןיאו ,םולש םולש" :ותרתוכש רמאמ םעפה בתוכ "הפקשהבו הבשחמב
ונילע האבו השגרתנ עודמ ריבסהל בתוכה הסנמ ובו רבעש עובשב םסרופש רמאמ לש וכשמה
םעה לש ומויקל יסיסב יאנת איה וז המחלמ - ותטישל .םיאניתשלפה םע המחלמה לש הרצה
הפיאשה" ?םינוליחה םימשא המבו ."ןוכשי דדבל םע" אוה לארשיש עודי יכ ידוהיה
ולא לש תידעלבה םקלח תנמ םינשה לכ ךרואל התיה 'ימואלה דובכ'ל תינלוח - תינוליחה
קלח תויהל םהימי לכ ופאשש םיסרוקיפא םתוא .'תילסרבינואה תוברת'ה ינדא לע וכנחתהש
תיפוריאה תוברתב ואר םינש ךרואלש שפנ יבולע םינודוהי .'םימעה תחפשמ'מ דרפנ יתלב
יכ אלפ לכ אופיא ןיא ןכאו .הוואגל אשונו יוקיחל לדומ ,טרפב ,תינמרגה וזבו ללכב
םה םויכש םשכ תאזו .םיצאנה םיררוצה לש ירזכאהו ןיועה םסחיימ תישגר ועגפנ וללה
".םיברעה םתירב ינב לש רכנתמהו החודה םסחימ םיבזכואמ


"ואיק לא בשה בלככ" ,"םהיתורואמ" ,"םסובאב וצבר" ,"ידוהי ישימח סייג"

רוביצה ןיב תוברתה תמחלמ אוה (ומע םיכסמ ינא ןאכו) בתוכה תעדל - יתימאה קבאמה
ךתח רייצל הסננ םא" :ךכ ינוליחה רוביצה תא ראתמ זרילא רמ .ידרחה רוביצל ינוליחה
תוואת וז איה ובש טלובה וקה יכ אצמנ ,וכות יכותב יוצמה ידוהי 'ישימח סייג' ותואל
םנורכזמ לחה !לכה רוכמל וללה םינכומ ,וז תירמוח תונתנהנ תרומת .תידיימה תונתנהנה
םידיתע ינוליחה םכוניח ףא לעש םהניבמ ולא ,םהיאצאצ ןוכיסב הלכו םהיתובא לש שדוקמה
םתוא קוידבש הדבועה איה תירקמ אל .תובורקה םינשה תורשעב וז ץרא ילבחב ררוגתהל םה
םג םה ,המדאה ינפ לע ןמודכ םתכלשהו םהירבקמ ונינומדק תומצע תאצוהב םידדצמה םיגוח
בוחר לש וכרואל םסובאב וצבר תע באב העשת לילב 'םנוחצנ' תא ילג שירב וגגחש הלא
ירקיעה וטומהש ,תווצמו הרות ייחמ לילכ םירעונמה ,וללה ירהש .יביבא לתה תואבסמה
תומב ןיב תונכוש םהיתורואמש 'תומנ רחמ יכ לוכאו ףוטח' :רמואה הז אוה םהייחב
תשרומל איהש תובישח לכ סחייל םינכומ םניאש קר אל ,הפקה יתב תואבסמו םינורטאיתה
וזש אלא ,תוירמוחה םהיתוואתמ ,אוהשלכ זיז ולו ,טיעמהל לולע רבדהש תמיא לכ רבעה
.הדיתע תא ןכסלו הנידמה לש םיינוחטבה היסכנ לכ לע רתוול םינכומ םהש הביסה םג קוידב
ירה ,(םידרחה) הז שודק רוביצ דגנכ המשא יפיעס רצייל םישקתמ םתויהב יכ הביסה םג וז
- םתוברתש ולא לשמ .'תונויצ יטנא'ב ונתוא םימישאמו םה םירזוח ואיק לא בשה בלככ
- םשובלש ,יאקירפאה לגנו'גה תוחרואכ - םהיתוחרואש ,ברעמה תוברתב תועורגה תוברתכ
."ןויצ אמא' לש התוהמב קרפ ונודמילש ולא םה ,רבדמ ידוונכ"בלה לע ףטפטמה סראה חוכ"

באז ןתנ רמ ,זרילא רמ לש ותימע בתוכ וזה תינעזגהו תינמואלה האנשה תומהלתהל ךשמהב
קסועה ,"ירטס דח רשג" :תרתוכה תחת "ןמאנ דתי" ןותיעב יעובשה ורמאמ תא ,ןמסורג
גציימ ןמסורג רמש ,תועטב ,חינהל לוכי הז רמאמ ארוקש ימ לכ .ל"הצב םישנה תורישב
תוירסומל הקומעה ותדרח ןאכמו לארשיל הנגהה אבצב םיתרשמ ויתונבו וינב לכש רוביצ
םלועמ ועירפה אל - הנידמה לע תוקלעתהה םג ומכ ל"הצמ תוטמתשהה .אל ךא .תיאבצה
תא הנוגה אלהו תעשורמה םתרוקיב טבש תחת ריבעהל (עמשמ יתרת) וז םיעובצ תרובחל
ורשב לע שח ,אבצה תונחמב תבשל ץלאנש הרות רמוש ידוהי לכ" .לארשי תנידמ לש הילעפמ
'ד תאריב תורירק וז תרגסמל עלקנש ימ לכל תמרוגהו םש תררושה תינריתמה הריוואה תא
עייתסמ אוהשכ ,ינוליחה יאבצה דסמימה הפוכש םיירשפא יתלבה םיבצמה לשב הכלהה תרימשבו
ךפהש ינוליח רענ לכו 'ךולמי יכ דבע' הבש ,החושקה תיאבצה תעמשמבו תויתורירש תודוקפב
דבלמ ..ונממ םיבושחו םירגובמ םישנא תואמו תורשעב תודרלו טולשל לוכי ,דקפמלו ןיצקל
ןאכ שי - 'וכו הלוז הפש ,היואר יתלב תוגהנתה ,םירדג תצירפ לש ,ןיעל תוארנה תועפותה
לע זירכה ןוירוג ןב רשאכ .'לעפנב לעופה חכ' תניחבב ,הרכהה תתל תרדוחה היומס העפשה
חוכ תא ,תלחלחמה העפשהה דוס תא עדי אוה ,תינוליחה תונויצה לש ךותיהה רוככ אבצה
..ולש םוימויה ייחב תינוליח תורמ ומצע לע לבקמ םדאה וב עגרב ,בלה לא ףטפטמה סראה
לע לבקמש ימ .ותמשנו ושפנ לע הטילשל תכפוה ומוי רדס לע הטילשה .םדאה עבט ךכ יכ
וחור תא 'ךיתהל' רשפאמו יראה עולב ושאר סינכמ 'ךותיהה רוכ' לש ולוע תא ומצע
."תינרמוח תולילאבו לוע תקירפב תלגודה השיגב הללובלו


"הרשכ תירוביצ הרובחת"

"דגא"ל תצרמנ השירדב הנפ "ןירדהמ" ןוגרא יכ ובש תושדחה קלחב רפסמ 'עידומה' ןותיע
וקב םג ..ק"הראב תידרחה הייסולכואל םירשכ תירוביצ הרובחת יתוריש רידסהל" "ןד"לו
."ץראה יבחרב םינוש תומוקמב םירשכ צ"חת יתוריש םימייק רבכש יפכ ,קרב ינב םילשורי
הדרפה התנווכש דוק תלימ אלא וניא ולוכ לכ ,הרשכ תירוביצ הרובחת" חנומה !ועטת לב
םיסמה םלשמ יפסכמ ח"ש דראילימכב תדסבוסמה לארשיב תירוביצה הרובחתב םינימה ןיב
ו"חו היה .ןורתפ םהל ןיאש תולאש רפסמ קר ורתונ .רוחאמ םישנ םינפלמ םירבג .ילארשיה
חרזא ,יברע םדא סובוטואב עוסנל שקבי ל"חר םאו ?הז בשי ןכיה - לרע סובוטואל הלעי
ןמ שממ דרפויש ךכ סובוטואה שוגפל ותוא רושקנ אמש ?וב השעי המ - לארשי תנידמ
ןויוושל ב"הראב םירוחשה תמחלמ :רוכזל יאדכ ?םיימש יארי םידוהי ,םירשכה םיעסונה
,ונחנא .תירוביצה הרובחתב תיעזגה הדרפהה לוטיבל תיעמשמ דחה םתשירדב הלחה תויוכז
הלאכ תוינעזג הדימ תומא ףוכל תשקבמ טועימ תצובקש ךכל שפנ ןויוושב םיסחייתמ ,דגנמ
.רוביצה ללכ לע


?הירטמיגב "לסרודכ" הז המ

תקדצה לש הרכזל "הרות ולוכש םוי" םייקתה ןורחאה יעיבר םויב .תננערמ הרושב - ףוסבלו
ןואטב "םויל םוי" ןותיע .ףסוי הידבוע ברה לש ותייער התייהש ימ ,ל"ז ףסוי תילגרמ
ותיכסה ?רמאנ אל המ ?םש ורביד אל המ לע .הז םוימ םימשר ןורחאה ונוילגב איבמ ,ס"ש
ףסוי השמ ברה ןואגה ."שבי ילכב בלחו רשב תעילב" לע רביד השמ ןב ןועדג ברה .ועמשו
יוג אשונב תוכלה דמיל ברה םא רורב אל) "םייוג לושיב תוכלה" אשונב רועיש עימשה
."לשובמכ שובכ" לש קתרמה אשונה לע אשמ אשנ םולש רב ארזע ברה .(לשבתמש יוג וא לשבמש
יגוס תא תעדל שי יכ שיגדהו ,"םיאמט םיגד רוסיא" לש אשונה לע רביד ןורוד ישקב ברה
ןהכ קחצי ברה ןואגל התייה תקתרמ האצרה .רוסא המו לוכאל רתומ המ תעדל ידכ םיגדה
ואשמ תא אשנ ףוסבלו ןיינעב תואמגוד המכל סחייתה וליפא רשא "םיעלות תוכלה" לע רבידש
אוה אלה ,גלפומ ןעדיו הרותב םכח ,לארשי ינברל ןושארו שאר ,םיעורה ריבא ,רודה קסופ
.א"טילש ףסוי הידבוע ברה

לכ אל .תובר תוידרפס תובישי םויה שיש אוה לודג גונעת" ?ףסוי הידבוע ברה רמא המו
ןתונ הז ,הבישיל ןתונ הז .םיבר םירנוילמ שי .תמאה לא ןווכל עדוי םירישעהמ דחא
בושחו ירוקמ אלפומ ,ןנערמ שודיח ףסוי הידבוע ברה עימשה ןאכו ."לסרודכל הזו לגרודכל
."לסרודכ' אירטמיגב הז 'לבהה ירחא' .ולבהיו לבהה רחא וכליו" :והומכ ןיאמ


.ונקלח בוט המו ונירשא
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא