םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"תונויצה ללגב לכה" - ןברד תדיעו ,רלטיה

8.9.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח ךרע
םילשורי - תסנכה

ןברד תדיעוו תונויצה ןיב "רשקה"

אוה .ענס - א בלאט וא ,יביט דמחא וא ,הראשב ימזע כ"הח ידי לע בתכנ אל ןלהל רמאמה
הלש ,לארשי תדוגא תגלפמ ןואטב ,"עידומה" ןותיעב ,םיובננט והיתתמ קחצי ידי לע בתכנ
לע הבוגתב בתכנ רמאמה .טרפלהו ןמציל ,שורופ כ"הח - תיחכונה תסנכב תסנכ ירבח השלש
:וב בתכנ ךכו "תונויצב ןברד" :ותרתוכו תונעזגה דגנ ןברד תדיעוו

ןברד תדיעוו תא םלועל האיבהש איה תודהיה םאה .הזוע אולמב הלאשה תא גיצהל בטומ"
תוימשיטנאה תוטלחהה תא וילע איבה לארשי םע םאה ?תונויצה אקווד אמש וא ,תינעזגה
םיגורטיקה .הרורב הבושתה ?לארשי תנידמ אקווד ילוא וא ,תונעזג דגנ ם"ואה תדיעווב
,םיתיסמהו םיסשמה ,םיצאנמה יפמ ועמשנש תוללקהו תוצמשהה תומשאההו םייוניגה ,תוצאנהו
םתוא םיניוע םימעה .םידוהי םיאנוש םייוגה ,ןוכנ .תונויצבו לארשי תנידמב םלוכ ופלצנ
,לבא .ידוהי אלה עזגה תרהט לע םלוע םהניעב היה ףידע .הנידמה ינפלו תונויצה ינפל
תופטההו עלבה ירבדו ,תודחואמה תומואה תדיעווב תילארשי יטנאה תיטסישאפה תוממוקתהה
ךוניחה אל ףאו חוכיוכ הלע דומלתה אל .התנידמבו תונויצב םלוכ ונווכ ,תוימשיטנאה
תנידמ לש 'שוביכה ןוטלש'ו תינויצה 'תונעזג'ה תלאש התלע קרפה לע .ינלדבה ידוהיה
."בישהל המ ןהל ןיא - ןתשובלו ,בישהל תומשאנה תובייח המלו עודמ הלאשה לע .לארשירלטיהו תונויצה ןיב "רשקה"

:ךשמהבו

והנ רשאל החיטבה רשא ,תונויצה לש הינפב תחפוט תירזכאה תואיצמה לבא הרורב תמאה"
הייעבה תא רותפת לארשי תנידמ' יכו 'לארשי תיב םימעה לככ' יכ ,הימסקב ובשנו הירחא
חיכוה עדונ ילארשי ןוירוטסיה ...'ונצראב ישפוח םע תויהל' וכזי םידוהיהו 'תידוהיה
הינמרג לש הטילש ,הנורחאה האמב םידוהיה יאנוש שאר יכ ,תוקצומו תורורב תויארב
תידוהיה הייעבל 'יפוס ןורתפ' איבהל עבשנ ,ידוהיה םעה לע האוש איבה רשא תיצאנה
םירמוא םירבדה ...תינויצה העונתה לש תינידמה התוליעפ תובקעב םיינומה הדמשה יעצמאב
םעה לע םייצאנ םידמימב םינומה תאוש האב אל הכוראה תולגה לש היתונש לכב .ינשרד
היה רלטיה לבא .םתולכל םהילע ודמע רודו רוד לכבו ,דימת םידוהי ואנש םייוג .ידוהיה
ןיע קר .םיכוראה ונמע ימי ירבדב ויה אל התמגודו ותמגוד .תחא התייה האושהו דחא
תוריב תאו תודהיה תא השבכש תינויצה העונתה ןיב רשקה תא וחד תרדענ תמאו תרווע
,הישרויו תונויצה לש תימואלה הוואגה ...תולובג העדי אלש תיצאנה הביאה ןיבל ,םלועה
ילושב הירבודו לארשי תנידמ תא םידימעמ ..היפ לע םימש םש עמשי אלש תרפוכה תונשקעהו
."תימלועה היטמולפידה


ידי לע בתכנ אל תויותימא יאו םיירוטסיה םיפוליס אלמ (ליגרכ) ולוכש הז רמאמ ,רומאכ
יתגלפמ ןותיעב ,הז עובש ףוסב בתכנ אוה .ימאלסיא טסילדנמדנפ וא סאמחה רגוב יברע
ןברדב לארשי יאנוש םע דחי וניגפהש אתרק ירוטנש יתייה רובסכ .לארשי תדוגא לש ידרח
הלא אתרק ירוטנ .יתיעטש ררבתמ .תובישח רסחו ילוש טועימ ויה - הקירפא םורדב רשא
דשל תא םיצצומהו לארשי תסנכב םיבשויה םייזנכשאה םידרחה לש םתעד לע םג וטלתשה
חלתשהלו ךישמהל םהל םירשפאמ ונאש ךכב םימשא ונחנא .םה אלו םיליואה ונחנא .הנידמה
דגנמו ,דחא דצמ לועה תא ובג לע אשונה ינוליחה ישפוחה הנחמבו הנידמב ,תונויצב
.ןמזמ וזה תיליפטה הרובחה תא איקמ היה ילמרונ רוביצ לכ .ונילע קלעתהלו ךישמהל
,לועפל םהל רשפאל םיכישממ - תושפיט םתס ילוא וא ונתכובמ ,ונתומימת תמחמ ,ונחנא
!ףוס הזל םישל ךירצ .עירפמ ןיאב ונידלי תומשנ תא בונגלו חידהל ,תיסהל
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא