םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"ןטרסה תלחמ ומכ איה היטרקומדה"
29-30.6.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


"םיברע תסנכ ירבח המכ םהניבו םיינש וא דחא לש בור י"ע טלוש הלשממה שאר"

"שדוק תבש" ףסומב ןמדירפ לארשי רמ לש ורמאמ לש תרתוכה יהוז "ורצוי לע םקש םלוגה"
אוה םלוגה .2001 ינוי 29 ,תבש ברעב "הרותה לגד" לש הנואטיב ,"ןמאנ דתי" ןותיע לש
רמ טטצמ הז רמאמב .לארשי תנידמ יחרזא ,הרצוי לע המקש תילארשיה היטרקומדה ןבומכ
תא םג ומכ "הרותה לגד" תא דסייש ימ ,ך"ש םחנמ רזעילא ברה ירבד תא קיודמב ןמדירפ
:בטיה םיאבה םירבדה תא רוכזלו ןנשל ,תעדל יאדכ .ס"ש תעונת

,תורח ,שפוח ?היטרקומד יהמ יכ .יבויח רבד איה 'היטרקומד' תארקנה הטישהש בושחנ לב"
םדאה יכ .תושונאל יתימא שפוח תנתונ הרותה קרש איה תמאה ךא .ללכ םילבגומ תויהל אל
..םלועה תא בירחהל לולע אוה הכרדה אלל ירהש ,ותוא םיליבגמש םיקוח ול ויהיש חרכומ
השדח הקוח תונבלו התוא תוקחל םיסנמו הרותה דגנ םיצור רשאכ היטרקומדה םג איה ךכו
רוסא םידוהיכש תעדל ונילע ..םלועל ןוסא איהש איה תמאה ,םלועל 'רשוא'ה אובי הנממש
תואיבמ ןהש ועד תושדח םיכרד וא תושדח תוטיש ועמשת םאו .תוטיש םוש ירחא ררגהל ונל
לכו ףרט רבד איה היטרקומדה .הנשיה ךרדהמ תוטנל הלילחו הלילח .לארשי ללכ לש ןברוחל
אקווד ..הרותה תא רוקעל ידכ קוח ירחא קוח םישוע .וסרוהלו לארשי םע תא רוקעל םתנווכ
בור י"ע טלוש הלשממה שאר ..תושונאה תא הבירחמה איה ,תולבגמה תא תסרוהה היטרקומדה
תנידמ ןוזח והז םתעדל םאה ,לאוש ינאו .םיברע תסנכ ירבח המכ םהניבו םיינש וא דחא לש
תאיבב ןימאמ ינא :הנומאה לע םשפנ ורסמ ,תורודה לכ םידוהיה וכיח הזל םאה ?לארשי
היטרקומדה לש התשלוח יהוז ..?םיברע ףוריצ לע תנעשנה תידוהי הלשממל תוכזל חישמה
ינוילמ וגרהנ הלגיד תחתו ןויוושב הלגד םג רשא ,םזינומוקה ,התוחאל הזב המוד איהו
אנא ע"שברל הליפת ונא ..הרות ונל שי רשא ,םתמועל ונא םירשואמ המכ ..היסורב םישנא
החלשנש ןטרסה תלחמ ומכ שממ איהש ,םלועל החלשנש השדחה היטרקומדה תללקמ ונתוא רוטפ
ךרכ ,ך"ש מ"ארגל םירמאמו םיבתכמ) תיתימאה היטרקומדה איה השודקה הרותה קר יכ ,םלועל
.(ו"כק ד"כק 'מע 'ה

"םידוהיל יוכיס ןיא הלאכ תומוקמב"

,ידרחה הנחמה" זלעב תודיסח ןואטיב ךרוע ,רלכייא לארשי רמ ,ך"ש ברה ירחא קיזחמ הרחמ
:לארשיב טפשמה יתב לע ,2001 ינויב 28 ,ישימח םויב בתוכ אוה ךכו

הרקמב .תחא הנידמב דבלמ ,םלועה לכב תורכומה םדאה תויוכזב דסומ דוסי אוה "תדה שפוח"
םידוהיה תנידמב .םתשחינ ,ןכ .םידוהי םה םיטפושה בור תאזה הנידמב ,הרקמב אל וא
םיניבמש םייוג םיטפוש ונל ןתי ימ ..תדה שפוחב תועגופה תוקיספ המכ עובשה וקספנ
"תדמ שפוח"הש םיניבמ םניאש םידוהי םיטפושמ ונתוא ררחשיו םידוהיל םג עיגמ תדה שפוחש
לילבוב רמ לע הרסאש) הנח סדרפב הקיספה .םייתדמ שפוח שוריפ ןיא ,תילארשי האצמה אוהש
תיינב לש ףוסה תליחת איה (.פ.י קוחל דוגינבו ומצע תעד לע ידרחה רפסה תיב תא םיקהל
םיניארקואה .תסנכ יתב םילבוס םניאש םינכש םייח םהב תומוקמב תואווקמו רפס יתב
תאנש םידוהיה תא ואנש םהש תורמל ,םתנוכשב תסנכ יתב םינש יפלא לובסל וצלאנ םינלופהו
יתבש תונורחאה םינשב ןושארה אל אוה הנח סדרפ הרקמ ..ךכ לכ רואנ היה אל םלועה .תוומ
תיינב וקספוה תופסונ תונוכשב ,םרכה תיבב ,תובוחרב .תסנכ יתב תמקה לע םירסוא טפשמ
ןיא ,הזכ ןויד לכב .םידוהי םיפוצרפ תוארל םינכשה תודגנתה ללגב תסנכ יתבו תובישי
שפוח תא דבכי אוהו תדה תא דבכמש יברע טפושב לקתי קיתה ןכ םא אלא ,םידוהיל יוכיס
."תדה


ינוליח שיו - ידוהי שי

ןיב רשגל ןויסנ ךות ,יתימא חיש םידרחה וניחא םע להנל רשפאש ןימאמ ןיידעש ימו
ןיזגמב ,ןמרקוצ רשא רמ לש ורוט תא ארקיש יאדכ ,אתווצב םיפתושמ םייח ןעמל תודמעה
:וב בותכ ךכש "ןיבק העשת" רודמב "עובשה לכ"

םיחמומ ינימ לכ ?(עשר וא) שפיט אוה םיינוליחו תווצמ ירמוש ברקל הסנמש ימ המל"
םע דדומתהל ךיא תונורתפ םישפחמש שי .םיינוליחו םייתד יסחי לע תועד םיגוהו םיבשוי
שיבכ םירטמ תואמ המכ 'רטמיטנס' םע םיקדוב .םיינוליח םייתד יסחי לש תויכוכיח תויעב
בוט הזו .תחא הנועבו תעב ןתוא םיחתופ םגו תויונח תבשב םירגוס ךיאו .רוגסל ןתינ
.בוט דימת ,הבירמ ענומש ינכט ןורתפש םושמ

לע יל וחלסתו תויתימא 'תורלוח' הלא .'חיש וד' רוציל ,'ברקל' םיסנמש םירחא שי לבא
ןיב וא םיקנב ינש ןיב תורחתב רבודמ וליאכ 'ברקל' םיסנמ .םימטמוטמ תצק םג ,יוטיבה
ידוהי לש םייח יכ ירמגל רחא והשמ הז םינוליחו םייתד יסחי לבא .לגרודכ תוצובק יתש
רשגל המ ןיאו דוסיהמ םיליחתמש םירחא םייח םה (.פ.י לדבהל בל ומיש) ינוליח לש םייחו
.םהילע

עבט תעפות .םייחב לושכמ אוה ףוגה םידוהי לצא .םדאה לע םייחה תפקשהמ ליחתמ רופיסה
ילושכמ ילוליאש ונל רורב .טולקלו ןיבהל ,עומשל ,תוארל םדאה לש ותלוכי תא הליבגמש
- תייוגה םלועה תפקשה יפ לע ...לכה תעדויו לכה תעמושו לכה האור התיה המשנה ףוגה
לודגה רבדה אוה ףוגה .ךופה אוה רופיסה (.פ.י לדבהל בל םישל יאדכ בוש) תינוליח
השעמל אוהש ופוג תא דבוע אלש ימ אוה הטושש ךכ םיריכמ אל םה המשנה תא .םייחב רתויב
לככ םיימוהת םיכפוהש םילדבהה לכ םירזגנ אצומ תודוקנ יתשמ .וייחב ול שיש דיחיה רבדה
לושכמ ףוגב האורש ימ ןיב רשגל רשפא יא .תושעל המ ןיא .םייחה הלעמב םימדקתמ ונאש
תועדה ילעב ינש .םייחה זכרמ תא וב האורש ימ ןיבל ותיא דדומתהל ידכ ןאכל ונחלשנש
.תקולחמ יאנושו םולש יפדורו םיביבחו םימכח ויהי םא םג וידחי תבשל ולכוי אל הלאה
רקיעב וא םיטושל קר םימיאתמ 'םירושיג'ו 'תונבה' .םיירשפא 'םיינכט' תונורתפ ,ןכל
."םירמוא םהש המב םינימאמ שממ אל לבא םידדצה ינשמ דחאל תירוביצ םירושקש הלאל

שי .הז רודמב יתאבה ותאוושה תאו תומהבל םינוליחה תא רבעב רבכ הוושה הז ןמרקוצ רשא
ינבר לש םתעד תא וא ,ידרחה רוביצב ררושה חורה ךלה תא םיפקשמ םניא וירבדש ורמאיש ימ
,דחא בר ,דחא ידרח חור שיא ולו םק אל םלועמ - חוטב דחא רבד .תויהל לוכי .הדעה
הנטשה עלבה ירבד תא ,םיבר תב רעשב ,עיקוהו אוהשזיא ידרח םרז לש דחא יטילופ גיהנמ
גגומתמ יאדווב היה ,רלטיה לש ימשיטנאה הרבסהה רש ,סלבג .ןמרקוצ רשא רמ לש תונעזגהו
.הלא םירבד ארקמל תחנמ

ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא