םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


רוודנל הפוס = תאפרע ההוס :ס"ש ןותיע
(ףוסב ,קתרמ הכלה קספ םגו)

7-8.6.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


סרא תאלמ הריש

"הפוסו ההוס לוחמ" :ינדעב דגיבא לש וריש םעפהו .הרישב חתפנ ,רפסה עובש דובכל
:"םויל םוי" :ס"ש ןואטבב םסרופש

הללאמרבש התיבב תאפרע ההוס"
הל בישקיש ימ לכל רפסל תעדוי
םימ תוראב יליערמ םידוהיה יכ
םייניבה ימימ דוע םיעודי
וללכתשנש ןה תוטישהש קר
ולגש זאמ םידוהיה לצא
תוחיגמ לפא לילב תויומד דוע אל
תוחקרמ יקובקב םדיבו
םייפנכ יכושמ םיסוטמ תועצמאב אלא
.םייפלאה תונשל תואיכ

ןולקשאב התיבב רוודנל הפוסו
.ןולק ותואל יוא - היתולילעב הרחתמ
השוב לכ אלל רפסל תעדוי איה םג
אשידק הרבח לש םייתדה יכ
רורט יעגפנ רובקל םיברסמ
רורצב הרורצ םתמשנ אהת
תירחא ץק ןיא דע םולשב וחוניו םייחה
תירב תב הניא םמאש םושמ קרו ךא
הידוהיכ ץראב המשרנו
.הילע תרשאב תוכזל ידכ

םיינחמ לוחמב תולוח וז םג וז
םימה לע תדקור ההוס
םדה לע תדקור הפוס
.ם"דהל תונעט וליעוי אל
ההוס ךניא תא רמאנ הפוסל ךא
הומכ יחילצת אל תא
יטנגיליטניא רתוי ךלש רוביצה
".יטילופ ןוה ובג לע תושעל ילכות אל

םגו) ץימ תאלמ הננער הריש .הריש יהוז :רוויחה ששגה ורמא ךיא .רבדנ המו רמאנ המ
.(סרא

םיידרחה םיטמתשמהו םיינוליחה םיטמתשמה

תועידי"ב םסרופש רבה ןתיא רמ לש ורמאמ לע ,בר ללש אצומכ ,ץפוק "עידומה" ךרוע
םיטמתשמ םינוליחה םג יכ הז ורמאמב ןעט רבה רמ ."הנידמב םיטמתשמ" :ותרתוכש "תונורחא
עקר לע .םהינב ישעמב םיחמש םיינוליחה םירוההו םתוטמתשהב םיאג ףא םינוליחה ,וירבדלו
הבוגתב .ינויצה םולחה לש עוקעק םושמ ,רבה רמ תעדל ,וז תוטמתשהב שי המחלמה תולוק
לכ תרשל אלב םיאג םניא תושודקה תובישיה ינב" :ינויב 7 ,ישימח םויב םולש.ש רמ בתוכ
דבוכבו לועב םיאשונ םה ,המימתהו הרוהטה םתנומאל ,יאדווב םא םג םתונמוא םתרות דוע
.םהינב ישעמב םימשא ,םינבה אלו םינוליחה םירוהה ...הרותה ילכיהב םעל תורישה תא שאר
םהידליל וקינעהש םירוהה .ימואלה םיפוא תא ושילחהש םיכרעמ םהינב תא וללידש םירוהה
םה - םיכרעה יקרופמ םהינב ישעמב וגנעתהו לטנ יריסמכו לוע יקרופכ הזה םלועה ימענמ
."םתוטמתשהב םיאג םינבהש ךכל םיארחאה

תובישי ינב םיפלא תעברא לעמ םנשי :ךכ עידומה ךרוע ,םולש .ש רמל תונעל ךירצ
,םידומילה לספסל םתרזחהב קסועה ידרח ןוגרא ירבדל ,ךא "םתנומא םתרות"ש םיריהצמה
לצא םיטמתשמ םנשי ,תינש .תובוחרב םיבבותסמ אלא תובישיב םידמול םניא הלא םירוחב
- דגנמ .םיששב לטב םרועיש ךא תוטמתשהה תא עונמל ידכ לכה תושעל ךירצו םינוליחה
תורישה ןמ טמתשמ וניאש ידרח רוחב טעמכ ןיא .םוצע אוה תוטמתשהה רועיש ידרחה רוביצב
ידרחה רוביצה ןיב הנושה ,רוציקב .(ללכ תותרשמ ןניאש תונבה לע רבדל אלש) יאבצה
רוביצה בורו ,םיאולימו רידס ,ל"הצב תרשמ ינוליחה רוביצה בורש אוה ינוליחה רוביצל
לצא תרשמ - םינוליחה לצא טמתשמש זוחא ותואש אוה המודה .תורישה ןמ טמתשמ - ידרחה
.םידרחה


םיניבמ ונחנא המ ,םידרחה "ךמע" ונחנא

ברה דגנ ואצוהש הצאנו רתסלפ יבתכ ןיגב ידרחה רוביצב המוהמ הצרפ ןורחאה עובשב
בלתשהלו עוצקמ דומלל תוידרח םישנל רשפאל (רמאל שי ,הצימאה) ותטלחה לע ,ןמנייטש
ידרחה רוביצב אוה ןימוי קיתע חוכיו - תוחיתפל תורגתסה ןיב חוכיוה .תיללכה הרבחב
.תורגתסהה ךשמה םיפידעמה הלא ןיבו וזכ תוחיתפב םידדצמה םינבר ןיב אוה חוכיוהו
"ןמאנ דתי" ףסומב עיפומה "םש ילהאמ ורוס" :ןמדירפ לארשי לש ורמאמ תא אורקל ןיינעמ
:וב רמאנ ךכש הז עובש ףוסב

יחטשה ןומהה לש וטופישל םינותנ םניא םירבדה ,ורבד תא רמוא הרות ילודגמ דחא רשאכ"
.וב הלחנו קלח םוש הרושה ןמ שיאל ןיא ,ץרא יקוצמ ןיב גישו חיש להנתמ רשאכ .דודרהו
ועיגה אלש ,םירחאה לש תפקשמ םוש ,הדעה ישאר לש ץנה יניע תואר םיקיחרמ וילאש םוקמל
םילוכי ונא ןיאש הלא ןיב אירטו אלקש ,םירבדו ןיד .טבמ דדחל חילצת אל ,וזה הגרדמל
םונעדי ול ירהש ,םהירבדב הנבה םוש ונל ןיא .ונתפשב להנתמ אל - םתמילג ילושב תעגל
.תועט וז ,הנקסמ התואל ונעגה יכ - ונל םינבומ םירבדה יכ ונל המדנ רשאכ םג .םונייה
יטועפו םילדה וניקומינמ עולקל ונחלצה הרקמבש קר ,םתעד ףוסל תדרל םילגוסמ אל ונחנא
תכייש אל איה .וזכ תעד ןיא ונל .איה הרות תעד םתעד יכ .תגשומ יתלבה םתעדל ךרעה
."הגשהה ינטק ,ונל

םנוטלש ןמז לע רבדל אלש) ל"קוצז ןילאטס ףסוי ,"םימעה שמש" לש ותכולמ ןמזמש ינמוד
לש ההלאהה .התומת ינבל הלאכ ןיסוליקו חבש ,ללה ירבד ובתכנ אל (ה'צודהו רהריפה לש
םתיערמ ןאצ תראשה ךות םישבע םיליוג לש םתונשרפב םוי ידמ םיקסועה הלא םינקדבע
.ןויצל היואר - ינועו תורעבנ ,תורעבב?"הניב יווכשל ןתונה" ךרבל ול רתומ שריחה םאה :קתרמ הכלה קספב הידבוע ברה

םיכחמו הזל םירוכמ רבכ םתא ,ודות) ףסוי הידבוע ברה לש םיקספ המכב םייסנ ףוסבלו
ךלהמב םכתא וקיסעהש תוישוקו תויהת םכל רותפיש שדח קספל עובש לכ םייניע ןויליכב
תסנכה יתבב קלוחמה "עובשה ןייעמ" ןולעב .(םהילע הבושת םכל התייה אלשו םכייח
תכרבב "םירווע חקופ" תכרב ךרבל יאשר רוועו אמוס יכ ףסוי הידבוע ברה קסופ םיידרפסה
,שריח ."לקהל - תוכרב קפסש וז הכרב ךרבי אלש ול םירומ" לואשל אב אוה םא ךא רחשה
וליפאו "הניב יוכשל ןתונה" תכרב ךרבל יאשר לוגנרתה לוק תא עמוש וניאש ,ותמועל
ולכשב רגפמהו טוידיאה ,םטמוטמה םאה אוה הידבוע ברה תא לואשל התע ראשנש לכ .הליחתכל
."הניב שונאל דמלמו תעד םדאל ןתונ התא" תכרב ךרבל יאשר

.תוארתהל

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא