םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"ןטרסה תלחמ ומכ איה היטרקומדה" :ך"ש ברה
10-11.5.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


"רשב דע שפנמ הלכמו תטשפתמה המויא הלחמ"

תיב לע המחלמ ושדיק ,ללכה ןמ אצוי אלב טעמכ ,הז עובשפוסב םיידרחה םינותיעה לכ
ולידגה .טרפב תובישיה ינב לש םתוטמתשה ךשמה דגנ צ"גב תטלחה לעו ללכב ןוילעה טפשמה
טפשמה תיב דגנ ןסר תוחולש תופקתהב ואצי "היטרקומדה םשב" רשא םינותיע רפסמ תושעל
ברה לש ותעד תא ,הז ונרמאמ חתפב ,ילוא איבהל יאדכ .קרב ןורהא 'פורפ ,ואישנו ןוילעה
המכמ לושכמ ריסהל תנמ לע ,היטרקומדה לע ,ס"ש ימיקממו יאטילה רוביצה גיהנמ ,ך"ש
ןרוקמ טפשמה תכרעמ לע תידרחה הגהנהה תופקתה יכ ןימאהל דוע םילולעה וניניב םיאתפ
:הילע ןגהל לארשי ינומא ימולש לש זעה םנוצרב

תא המיד אוה .דואמ ףירח יוטיבב אטבתה ,א"טילש ך"ש מ"ארגה ןרמ ,הבישיה שאר ונבר"
הלחמ םלועל האבו הריזג הרזגנש םשכש ורמאב (ונילע אל) ע"ל ןטרסה תלחמל היטרקומדה
הלחמ יהוז .היטרקומדה תומדב אפרמ תכושח טעמכ הריזג םלועה לע התחנ ךכ ,וזכ המויא
.(29.1.99 "ןמאנ דתי" ,ןמרגנוי .ל ,ולבהיו") "רשב דע שפנמ הלכמו תטשפתמה המויא

רבעב ונעדוה רבכ" :2001 יאמב 11 ,עידומה" ."לכשה בל - טפשמה" :םיובננט והיתתמ קחצי
ונא .הרותה ןמ אלש רבד ונילע ופכי םא - ץ"גב לוקב עמשנ אל :םיריהצמו םיבש ונאו
לוקב עומשל רוסא .ונתנומאל רכנתמו רז דובעיש לכ תחת אלו םיימש תוכלמ לוע תחת םייח
םרומ שארב ונירוחב םע ךלנ .הכלהה ימכח ונורוי רשא לככ ונישעו הרות תעד דגנכ ץ"גב
םג - שפנ תוריסמ לע ןומאה ,הזה םעה יאצאצ וסני לא !ארמגה תא שוטננ אלו רהוסה יתבל
- הרות דמול לש ושארב הרעשכ עגפת רשא הטיפש לכ .ונילע תופכל - םה הנידמ יטפוש םא
תחא תוא דגנכ םושה תפילקכ ץ"גבה לכ .וילע םתריזג ףוכאל םיטפוש רשע דחא וליעוי אל
ןשושב ידוהיה יכדרמכ - ץ"גבב גהננ - עתרנ אל ,לפקתנ אל ,םיידי םירנ אל ...הרותה ןמ
."הווחתשנ אלו ערכנ אל ,הריבה


"תובישיה ירוחב תא םייפכ לע תאשל ילארשיה רוביצה היה ךירצ"

יגולוכיספ ללכ" :2001 יאמב 11 "עידומה" ."עוריאה תריזב עיפומ םשאה" :ץילרג יכדרמ"
תוארונה תורצה תחלק ךותב ...עשפה תריזב עיפומו רזוח םשאה יכ עבוק עודיו קיתע
םיינלטקה םיעוריאה לובמ ךותב ;הנורחאה תעב לארשי ץראב ידוהיה םעה לע תותחונה
ףיצמה קסופ יתלבה םדה לפמ ךותב ;םיכורא םישדוח הז ,םירקבל תושדח הנידמב םישחרתמה
- עיפומ - קפואה תא םיסכמו םידרויה הגותהו ןוגיה יליפרעל דעבמו ,ונצרא תומדש תא
וישכע קוידב ,אב היה אלמלא יכ ..."תובישי ינב סויג" רמ קיתוה ונעדוימ !?אל ךיא
,תורצה לכו תכובסתה לכ ,תוכמה לכו לבסה לכ יכ תועטל םוקמ ילוא היה ,הנוכנה העשב
לבא .תינוחטב תוילאימולש לשו תיאבצ די תלזא לש ,היוגש תוינידמ לש האצות אלא םניא
קחוד ,תויווגל תוניב ךרד ול סלפמ ,הזלה "תובישי ינב סויג" רמ ,אב אוהשכ וישכע
יכה עגרבו תניוצמ תרוכזת וז ירה - קוחה תגאד רמוא ולוכו תויולהה יעסמ תא הדיצה
תוניגההו רשויה דצמ ...םיארונה םיעוריאל יתימאה םשאה ירחא חטשב םירתה לכל ,ןוכנ
רשא ,םיללוכה יכרבאו תובישיה ירוחב ץמוק תא םייפכ לע תאשל ילארשיה רוביצה היה ךירצ
רודב תידוהיה המואה לש המויק תחטבה תמישמ תא ויפתכ לע אשונה ,םתונמוא םתרות
,תושודקה תובישיה ינב לש םסויג תייחד אשונב ווק סוטססה תא רמשל הקבאמב ...יחכונה
תא ,רתויב הרקיהו הלודגה הנתמה תא ,ףסכ לש שגמ לע המואה ללכל תידרחה תודהיה השיגמ
טמושו ךכמ ךפהה תא קוידב השוע הז םייק בצמל לכנתהל שקבמש ימו ,תויכשמההו םויקה דוס
."הלוכ המואה לש הילגרל תחתמ םויקה סיסב תא

ועציבש םזילדנו ישעמ חכונל שפנ טאשו עוזעז לומתא ועיבה םידרחה הוקת חתפ יבשות"
תבישיו תובישיה יכינח ,תסנכה יתב תוריק לע ורייצ רשאכ ןטשה תכ ירבח ישימח םויב
...םינפ ןוחטבל רשל אתליאש שמא שיגה ינפג כ"הח .סרק יבלצו ,הצאנ תובותכ ה'זמול
ינב דגנכ להנתמה התסהה עסמ ןיבל תונוירבה ישעמ ןיב רשק שי םאה קודבל שקבמ ינפג ברה
.(2001 יאמב 11 ,ןמאנ דתי) "הז ןיינעב צ"גבב םימייקתמה םינוידהו תובישי


"ןוכיתה חרזמב רתויב תפיוזמה היטרקומדה"

טפשמה םשב ינוטלשה שוביכה תטישל תצרחנ תודגנתה שי םינטפשמה לש בחרה רוביצב"
תטיוחמ הרוטטקיד דגנ תירוביצו תיטפשמ תוממוקתהו רוערע לש הזה ךילהתה .קוחה ןוטלשו
ותואב .צ"גבה דגנ וקעזש םינמאנ םידוהי ןוילמ יצח לש םידרחה תנגפה םע לחה ,תחסונמו
תא האר םעה לכ זאו קוחה ןוטלש לע ןגהל םינגרואמ לאמש ישנא לש ןטק ץמוק ובצייתה םוי
רוגסל ו"ח הסניו סויגה יקוח תא הרותה ידמול לע תופכל טילחיש ימ טילחי םא ...תולוקה
לע המחלמל םידרחה בור וסייגתי ובש וקה היהי הז ,עורזה חוכבו הייפכב תובישיה תא
תרחא וא ךכ םייקתת אל וא םייקתת תיטרקומד תינוליח הנידמ .חצנל לארשי םע לש ומויק
לע םיקקוחמהו םינטפשמה וקחשי זא דע .םיחצנ חצנלו דעל םייקו יח לארשי םע לבא
לארשי) "ןוכיתה חרזמב רתויב תפיוזמה היטרקומדה דגנ וא דעב םנוטלשו םהיתואסכ
.(2001 יאמב 11 "ידרחה הנחמה" ;"ונינפל םיקקוחמהו םינטפשמה וקחשי" ;רלכייא

רוביצה ברקב תינומה םימד תוכיפשל םורגל םירתועה תרטמ' :'החפשמ' ל לטפש ד"וע"
.(2001 יאמב 10 ,תישאר תרתוכ ;ידרחה רוביצה לש תושדחה - החפשמ") "ידרחה

ןוילעה טפשמה תיב והז ,לארשי תנידמ לש היטרקומדה לע לכמ רתוי םייאמה םרוג שי םא"
דתי" לש עובשה דתי ףסומ ;טור קחצי "היטרקומדה לעמ צ"גבה") "קרב ןורהא לש ותואישנב
(2001 יאמב 11 "ןמאנ

ינב ךמע תובבר תעווש הלע הב ,םייתנשכ ינפל םילשורי ירעשב הכרענש םינומהה תרצע זאמ"
דקוש - טפשמה תיב תמילגב םיפטעתמה תודהיה יביואמ ונעישויש םיימשבש וניבאל לארשי
קרב הסנמ אסיג ךדיאמ ךא תודהיה דוסיב םחלהל ,בושו בוש ,הסנמ אוה .ותימדת לע קרב
תא רובשל שיאה שקבמ ,וזכש תישאר וד הפקתמ תועצמאב ,ךכ .'בושק' אוה המכ דע חיכוהל
דצמו ,לארשי םע ןויבצ תא סורהלו ונל םישדוקמה םירבדב עוגפל ;הניי תא רמשלו תיבחה
ןייועו רצ ,אנוש ,רכנתמ םרוגב רבודמ אל וליאכ ...'יביטקייבוא םרוג' כ רייטצהל ינש
ןתנ ;"תלבגומ ונתעפשה - חתפב תוזוזמ אלל") "וידי לע ףדרנה םלש רוביצב עוגפל םייאמה
(2001 יאמב 11 "ןמאנ דתי" לש עובשה דתי ףסומ ;ןמסורג באז

לע רמוש לותחה" "רוביצה לש אל צ"גבה - תיחשמ חכה" "היטרקומדה תא עקעקמ צ"גב - ס"ש"
ש"מהיב" "תויתרבח תויוכזל תומיטא" "םעה לש םיגיצנ תונמל" "םיללכה תא תונשל" "תנמשה
םוי" ךותמ תורתוכ רחבמ) "םיזנכשא םיטפושה בור המל" "תופיקש ןיא" "הקיטילופב ברעתמ
.(2001 יאמב 11 ,תורדתסהב ס"ש ןואטב "םויל

!!!םכתא ונרהזה אלש ודיגת לא - הלחתהה קר יהוזו

ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא