םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


:"םויל םוי" ס"ש ןותיע ךותמ
.זוכיר הנחמב ריסא ומכ :יערד הירא
...םמצעב ןיבהל םיכירצ םיארוקה ראשה לכ תא

עובשה ףוס - תידרח תונותיע
16.3.2001 ,תבש
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


םירמייתמה הלא לצא רז היה אל םלועמ - הנושה תאנשב לוהמ ,הטושפ תונעזג לש בוטרוק
החילצה אל הרותה תודהי תעיסש םושמ הארנכ ,עובשה .הנמאנה תודהיה לש המשב רבדל
התלעו הפצ ,"ץוחבמ" היצילאוקב תכמות (ךאבענ-א) הרתונו הלשממל סנכיהל (םייתניב)
תיזנכשאה תודהיל תדחוימ הניא הנושה תאנש - תועט םכל היהת אלש .וז הנשונ תונעזג
לכה תמחלמ - המינפ תוידרחה תועיסבש אלא דבלב וז אל .עפשב הב הכרבתנ ס"ש םג - אקווד
תא דחאמש רתונ דחא רבד קר .שורופ כ"ח דגנ ןמציל כ"ח ,ישי ילא ישנאב יערד ישנא .לכב
.ינוליחה םדאלו תילארשי תוברתל תימוהתהו הטובה האנשה - םידרחה


ןיא" :"יששה םוי" ןותיעב הסיווס ילא רשה םע ןויאר ךותמ (ס"שב תוימינפה תומחלמה)
תא םויה םלשמ ינאש הביסה םה ,(.פ.י יערד) הירא ליבשב יתישע ינאש תולועפהש קפס
"..הרות ירבד לע יתספתנש םשה ךורבו תונמאנ ליבשב ריחמ םלשל חמש ינא .ריחמה

ןואטיב לש םיבהלנהו םישדחה םיכרועה תא תצק עיגרי ישי רשה יכ עיצהל ונל השרוי"
תונומת עבש :האבה השודגה הנמה תא םיכרועה ול ושידקה רבעש עובשב ."םויל םוי" העונתה
דועו ןותיעה יבחרב ולעופו ומש לש םירוכזא 32 .ןושארה דומעב םייתש ללוכ ,ולש תולודג
ןחלופש יאדוול בורק ."ישי והילא ברה" לש ותמיתחב םירופה ינידב לודג יתכלה רמאמ
הזה ןחלופה םא ...השובמ קימסהל תיממעה ןיסמ גנוט הסט ואמל םג םרוג היה הזכ תוישיא
בקעי) ךלוה אוה ןכיהלו אב אוה ןכיהמ חכש תמאב רבכ תרמצב והשימש הארנכ זא קספי אל
.("קרב ינב ריעה לוק" - הקיטילופל רפס תיב - ןילביר

םילשורי ןיד תיב איצוה השדחה הלשממה הגצוה ובש יעיבר םויב :(שורופ דגנ ןמציל)
דחא דצ דמעמב העינמ וצ ןיול בד םהרבא ברה תושארב ןיסחוי רוריבו תונוממ ינידל
תדוגא - תבשהו תדחואמה הרותה תודהי תעיס ירבח" :דגנ שורופ ריאמ כ"הח לש ותשקבל
היביכרמ לכ לע הרותה תודהי םעטמ וא/ו םמעטמ םיחילש וא/ו תסנכב הרותה לגדו לארשי
עידוהל וא/ו טילחהל אלש" םהילע רסאנ הז וצב ."(.פ.י לארשי תדגא) י"וגא תודסומ וא/ו
הלשממב דיקפת תלבקל םידמעומה םהש םיגיצנ וא םישיא לע ויחילש וא/ו וישנאל וא מ"הארל
לש הרותה ילודג תצעומ ירבח בור תעדל דוגינב היהי הז םא י"וגא םעטמ תסנכב וא
הרותה תודהיב םימרוג יכ רפסמו ךישממ הז קבאמ לע חוודמה "יששה םוי" ןותיע ."י"וגא
יונימל המיכסה ס"שש תורמל ,תותדה דרשמ ל"כנמ דיקפתל קלופ עשוהי לש יונימ תא ודפריט
תנמ לע הארנכ) םיפסכה תדעוו ר"ויכ ינמז יונימ ומצע לע לבקל בריס ץיבר כ"הח יכו הז
כ"החו רוג תודיסח גיצנ ,ןמציל כ"הח ןיב לארשי תדוגאב ימינפה ךוסכסב ברעתהל אלש
.("םינומא ימולש" תעיס גיצנ - שורופ

."קרב ינב ריעה לוק" ןותיעל ןויאר קינעה ץיבר םהרבא כ"הח :(ס"ש דגנ הרותה תודהי)
תקסוע הרותה לגד" :בישמ אוה ךכו ס"ש ןיבל ותגלפמ ןיב לדבהה לע לאשנ אוה ןויארב
איה וזככו ,תיממע העונת איהש ס"של הבוט הלימ רמול םוקמה ןאכ .תועינצב היישעב
השרמ ינא ,רתוי ןטק רוביצ םע קסוע התאשכ לבא ..תויטסבמוב תואמסיסב תאצל תביוחמ
םימכח ידימלת לש יתוכיא רוביצ אוה הרותה לגד לש רוביצה ירה ,יתוכיא רמול ימצעל
"...ךפהל קוידב דבוע הז הלאכ םישנא םע ,םידמולו םיבשויש


.יתדעה עסשה לע "דחוימ טקיורפ" םסרפתמ "םויל םוי" ס"ש ןואטיבב (םיזנכשאה דגנ ס"ש)
ורוהש יפכ קוידב ,בוהצ יאלט והזח לעש ריסא ידגבב שובלה ידרח ידוהי לש םוליצ הבתכב
רפסמ היתחתמו "ידרפס" הלמה הבותכ דוד ןגמה ךותבשכ ,םידוהיה ידגב לע דונעל םיצאנה
תודהיה הדירוה תולפש לש תומוהת הברהל .יערד הירא ריסאה לש ורפסמ אוהש 111138
ארונה ןוסאה תא הדירומ וז תבעותמ הנומתש ינמוד ךא הפוריא ידוהי תאוש תא תידרחה
אצוממ ריסאה ויפל הז םוליצב ןווכמה זמרה .שדח םיביב לפשל הפוריא ידוהיל הרקש רתויב
דירחמ אוה יצאנה ןוטלשה תחת זוכיר הנחמב היהש ימ ןידכ וניד ,יערד הירא ,ידרפס
ידוהי תוברתלו םיזנכשאל האנש לש זע חיר ףדונ ומצע רמאמה .ועמשמכ וטושפ - עיווזמו
ךא ,סיסב תרסח העד הנשי תויפוריאה תורבחהו תויוברתה לכב" :וב בתכנ ךכו הפוריא
.ינייסא-ורפאה ותימעמ ותוברתבו ותניבב בגשנ יברעמה םדאהש ,םינשב תואמ הז תשרשומ
םיבר הפוריא יאצויש אלפ ןיא ןכלו הז קדייחב העוגנ הניאש תחא תיברעמ הרבח ןיא
םינוגראה תנווכ תקידב ...הזה שרשומה יתוברתה ןעטמה תא םמע םיאשונ (םיזנכשא)
השמ תד ינב םיברע אוצמל ושקיב םה םצעב יכ הלגמ םייחרזמ םידוהי תאלעהל םיינויצה
תעינמל הנוכנה הפורתה יהמ עדוי ןותיעהש ןבומכ ." ..םיברעה םוקמ תא סופתל ולכויש
"..ס"ש איה האבה תיחרזמה תוממוקתהל הדיחיה הפורתה" :יתדעה עסשה


ונרתונ ןיידע - לארשי תנידמו תונויצה ,םיליכשמה ,םינוליחה ,ונחנא .הגאד לא ,לבא
הרותה תודהיב יאטילה גלפה ןואטיב "ןמאנ דתי" - דימתכ .תידרחה תודהיה תא דחאמה קבדה
םיתבה ךותב םייק אלא לובגל רבעמ אצמנ אל ביואה ונימיב" :בתוכ אוה ךכו בזכאמ וניא
המכ דע םיאור ונא םויכ ...'וכו הלוזה תיתדה וא ,תינוליחה תונותיעה וא וידרה תומדב
הרות רוקעל המגמה דגנכ ץרפב דומעל החוכב קרש םיוסמ אשונ ביבס תודכלתהה הבושח
הרשפ םושל המכסה םוש ןתנית אל םלועלש רמשמה לע םידמוע ויגיהנמו רודה יסנרפ .לארשימ
"...'וכו אבצה אשונב

המל ראבאו ,הנוכנה העשה תא הממיב םיימעפ תוחפל הארמ לקלוקמ ןועש םג - םויסלו
ברה לש ורכזל הרכזאל גוצרה ברה די םעטמ לבא תעדומ המסרפתה "עידומה" ןותיעב .יתנווכ
ותויהל ףסונב ,ל"ז ןיווז ברה .ותריטפל םינש שולשו םירשע תאלמב ל"ז ןיווז ףסוי המלש
,ח"שתב תויממוקה תמחלמ לש המוציעב רשאכ םסרפתה ,תידומלתה הידפולקיצנאה רצויו ךרוע
ךכו ."תובישיה ינב לש סויגה תלאשל" ותרתוכש "תובישיה ישאר ןנברו ןנרמ"ל רשנמ בתכ
תמחלמב ףתתשהלמ םירוטפ םימכח ידימלתו הרות ינבש םכל ןינמ וז" :הז ץימא םדא בתכ
ןינמ וז !?הלילח ודימשהלו ותולכל וילע דמועה ררוצה רצה דימ לארשי תרזע לש הוצמ
אלו דקפיהל אלו םשריהל אל םהל ןיא תובישיה ינבש הקוספ הכלה לש הרוצב םסרפל ,םכל
ןיב לדבה םוש ןיא ירה ...?דוחל תובישיה ינב תא םתלדבה המל ... !?םולכ אלו בצייתהל
תמחלמ יהוז ..שפנ ינפמ שפנ םיחוד ןיא .רומג ץראה םע לש ומדל הרותב לודג לש ומד
"...התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא ,ןיאצוי לכהש ורמא הילעש הווצמ

.ךורב ורכז יהי .וירבד תאו ותוא רוכזנש ןיווז המלש ברה יואר
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא