םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

(יניס) רהב

2 / ו"כ - ה"כ ארקיו

רלמ היפוצ תאמ


ןמרה לש ויניעל דעבמ תוארל רשפא םהיניב רשקה תאש ,םיאשונ לש הרושב הנד "רהב" תשרפ
ותיישע ידי לע םדאה ןיינק לש ותלבגהכ ,רמולכ ,"ןיינקה לש היצזיביטלר"כ (1) ןהכ
.ןיינקה :ישונא ךרע ותוא לש (וילעבל תוכיישבו ןמזב יסחי - ןהכ ןמרה לצא) יסחי
ןאכ ,רשואה תרות) "םזינומידיוא"ה לש ,תונלגתסה לש ,תויכונאה לש הרצבמ אוה ןיינקה
.(2 / א תלהוק) "לבה לכה םילבה לבה" אוה ,תלהוק ירבדל ,לכה יכ (ילילשה הנבומב
.יתדה רסומל דגונמש המ לכ תא ןאכ גציימ ןיינקה ,ונייהד

הרמן כהן
1918-1842 ,ןהכ ןמרה
הינמרג דילי ידוהי גולואיתו תועד הגוה
היפוסוליפב תוירוקמ תוטישו תיגולונתאה היגולוכיספה תלוכסא דסיימ
רוהטה שגרה לש הקיטתסא ,רוהטה ןוצרה לש הקיתא ,הרוהטה הרכהה לש הקיגול ומכ

רקיעב - ןאכ ,םדאה לע הלחה הלבגהה אוה וז השרפ לש םינושה םיאשונה ןיב רשקמה טוחה
תשרפו ,הרצקב קר םינושה םיאשונה ורכזוי ןלהל ."7" תיטסימה תועמשמה לעב רפסמה ביבס
:הבחרהב ןודית דבעה

ששל המדאה לוצינ תלבגה ,רמולכ ,"'הל תבש ץראה התבשו" :(7-1 / ה"כ) הטימש תנש (א)
.החונמ תנש איה ,תבשה איהש ,עובשב יעיבשה םויה ומכ שממ ,תיעיבשה הנשהשכ ,םינש
,רוצקת אל ,רומזת אל ,ערזת אל" - תיאלקחה הדובעה יגוס לכ לע לח המדאה תדובע רוסיא
."רוצבת אל

תונש םימעפ 7 -ל תחא ,תפסונ הנשל איה הלבגהה ןאכ .(13-8 / ה"כ) לבוי תנש (ב)
םייתנש ןותבשל המדאה לעב תא תבייחמ ,לבויה תנש איהש ,םינש 49 -ל תחא ,רמולכ ,הטימש
תנש לש הלבגהה ןמ המכ יפ תכל הקיחרמ ןיינקה לע וז הלבגמ .הנש 50 -ל תחא תופוצר
םג םיירוקמה ןהילעבל ןבישהל תועקרקה לש םייחכונה ןהילעב תא תבייחמ איה יכ ,הטימשה
תנשל היינק-הריכמה תקסיע לש התברק תדימב דדמנ עקרק לש הכרע .אלמ ףסכב ונקנ םא
.לבויה תנש רחאל דימ תרכמנה וזמ ךומנ הכרע לבויה תנשל ךומס תרכמנה עקרק :לבויה

רוסיאב אוה ומדוקל הז ןיינע לש רשקה .(18-14 / ה"כ) ןוממ יניינעב האנוה רוסיא (ג)
םימע לצאו הפוקת התואב תירקיעה ןיינקה תקסיע איהש ,תועקרק תשיכר ביבס המרימ
,התמדוקל רישי ךשמה איה ןאכ תראותמ איהש יפכ ןיינקה תלבגה .תואלקחה ןמ םיסנרפתמה
רוכמי תואובת ינש רפסמב" :המצע עקרקה אלו לובי-תונש תורכמנש שיגדהל ידכ הב שי ,ןכש
אלו תומרל אלש םירהזומ םה ,םדא-ינב ןיב תוקסיע םע ונל ןיינעש רחאמ .(15) "ךל
לכל הוושו רורב ןוירטירק ןאכ עבקנש ןוויכ ,הנוקה אלו רכומה אל :הז תא הז תונוהל
לש לוצינ הריתמ הניא איהש ןוויכ ,הדוסיב תירסומ איה הלבגהה .וזכ הקסיע עוציבב שפנ
.םדא-ינב ןיב ןתמו אשמ יבושיחב שונא-תויועט וא העידי-יא

'הב ןוחטיב י"ע עצומ לבוי ינידו הטימש יניד םיררועמש תוילכלכה תויגוסל ןורתיפה (ד)
,תויתימא תוישעמ תויגוס תוררועמ תומדוקה םינידה תוצובק יתשש רחאמ .(22-19 / ה"כ)
תא דובעל ,תויקוחה תולבגהה לשב ,םהמ רצבנש המדאה ידבוע ויחי הממ :הלאשב ןרקיעש
תוחטבהב אצמנ אוהו ,ישוק ותואל ןורתיפ אוצמל ךרוצה ררועתה ,םינש ןתואב םתמדא
:תואבה

,הליכאב םירתומ - הנש לכ שדחמ םדבעל ךרוצ ןיאש םייתנש-בר םילוביו תוקריו תוריפ (1)   
.הדובע םהב עיקשהל אלב םג םהמ לוכאל רשפאו    

החטבה וזו - םיבר ויהי ,הטימשה תנש ינפלש וז ,רמולכ ,תישישה הנשה ילובי (2)   
לבויה תנשו הטימשה תנש ךלהמב םג םהמ תונהילו םימסאל םפסאל היהי ןתינש ךכ ,תיהולא    
.הירחאש וזב םגו    

,תותימצל תועקרק תריכמ ןיא ,םדוק ןייוצש יפכ .(28-23 / ה"כ) ץראה תודש תלואג (ה)
"ידמע םתא םיבשותו םירג יכ ,ץראה יל יכ" :ןהילעב ןיינק תובשחנ ןניא וללהש ןוויכ
קר הרכומל יאשר התא ,ךניינק הנניא המדאהש רחאמ :רכומה לע איה הלבגהה ןאכ .(24)
תא לואגל ולכוי םויה אובבש ידכ ,לארשי ינבל קרו ,תומילשב אל - תאז ףאו ,קחד תעשב
ןאכ בותכה ןיא ךכ לע ?םיירוקמה םילעבה םהימו .ותחפשמ ינבמ והשימ וא הילעב - המדאה
תובאה ישארו ןונ-ןב עשוהיו ןהכה רזעלא ולחנ רשא תולחנה הלא" :רחא םוקמב אלא ,דמוע
תלואג .(51-49 / ט"י עשוהי) "דעומ להוא חתפ 'ה ינפל הלישב לרוגב לארשי ינב תוטמל
,תועקרקל קר אל רורד תאירק םושמ הב שי ,לבויה תונש ינידבו ןאכ הראותש יפכ תודשה
.םדאה-ינבל םג אלא

םיתב :םיתבב םג תואקסע יניד טרפמ וז השרפב בותכה :(34-29 / ה"כ) םיתב תריכמ (ו)
וניד .םייוול ירעו ("םירצח יתב") םביבס המוח ןיאש םיבושייב םיתבו ,המוח ריע ךותב
םיישונא םיקומינמ םיעבונ םהיניב םילדבההו ,ותלוזמ הנוש הזכ ןיינק לכ לש
.דחאכ םיישעמ-םיילכלכו

,והערל שיא ןיב םיילכלכ םיסחי םיראתמה םינידה ןיב :(38-35 / ה"כ) תיביר רוסיא (ז)
תמייק ןאכ םג .םיחוור תקפה םשל תלוזה לש תילכלכה ותקוצמ לוצינ לע רסואה הז יוצמ
לש ונברוחמ תונביהל םדאל תדמועש תורשפאה לעו ,ףסכב ןיינק - םעפה ,ןיינקה לע הלבגה
.רחאה

:(55-39 / ה"כ) ותלואגו ירבע דבע יניד (ח)

םויכ םתועמשמו םודקה ירבעה טפשמב דבעה יקוח

יתלבכ םיבר יניעב בשחנ ,יהשלכ תישונא הקוחמ קלחכ ,ונימיב תודבע ינידב קוסיעה
,תורואנ תובשחנה הלא תוחפל ,םלועה תונידמ תיברמבש ,איה ךכל הביסה .ונתפוקתל יטנבלר
לאכ הז אשונל סחייתהל ,ךכיפל ,הלוכי תישונאה תוברתהו ,םלועה ןמ הרבעו תודבעה הלטב
הרבחה תא תרשל הכירצ העבטמש ,הקוחב קרפכ אלו ,םדאה ינב לש הירוטסיהה תודלותב קרפ
.הווהב היכרעו

אטלס - מיכלאנג'לו
(סלטא) דבעה
1564-1475 יקלטיא לספו רייצ ,יטורואנוב ול'גנאלכימ תאמ שיש לספ
הצנריפב הימדקא הלד הירלגב בצינ לספה
(דוד - ול'גנאלכימ לש םסרופמה ולספ םג בצינ ןואיזומ ותוא לש עקרקה תמוקב)

תיאדיא הניחבמ םתועמשמב ןודל םוקמ שי ,הלא ןיעמ םינידבו םיקוחבש ,הארנ תאז םע
ודומלת ןיאש ,ושוריפ ,ןלהל אבויש ,הזכ ןויד .יטקרפה-יטפשמה םנבומב קר אלו ,תיכרעו
.דיתעל וא הווהב המיע המכסהב וא תודבעה לש התויקוחב יהשלכ הרכהמ עבונ קוחה לש
תוכז קוחב ןוידל שיו ,המצע דצמ הבושח קקוחמה תא החנמה חורהש ,אוה השעמל ושוריפ
.תיאמצע םויק

ןוויכמ ,םתעשב םימייק ויה דבעה יניד :הילאמ תנבומ הלא םיקוח תקיקחב ךרוצל הביסה
בוט ונניא לארשי םע הז ןיינעל .איהש תישונא הרבח לכב טעמכ ,םלועב םידבע ויהש
לארשי םעב תודבעה יניד ןיב יתוהמו ינורקע לדבה םייק ,םלואו .םירחא םימעמ ער ונניאו
וא ,התוללכב העפותה תא םצמצל ודעונ םה לארשיבש ךכב ,םינכשה םימעה ברקב תודבע ינידל
לש ישעמה םוגרתב םילדבהה .וינודא-וילעבל ןה ,ומצע דבעל ןה םיירסומה היקזנ תא רעזמל
.הז יתוהמו ינורקע לדבה לש תרזגנ אוה ,וינכש לש הלאל לארשיב דבעה יניד ןיב וז השיג

םירחא םדק ימע תוקוחל םודקה ירבעה קוחב דבעה יניד ןיב לדבהה

םינושה םיקוחה ןיב רשקמה טוחה תא ןיינקה תלבגהב האור ןהכ ןמרהש ,םדוק ןייוצ רבכ
תוכז הפוקת התואב בשחנש המ לעו ,םידבעה ילעב לע םג הלח וז הלבגה .ונלש וז השרפב
איה ותלוז לע דחא םדא לש תולעבה תוכז תלבגהל דוסיה תחנה ,ונייהד .דבעה לע ןיינק
םא" :בויא לש רוהיטה תעובשב אילפהל תחסונמ וז החנה .םדאה ינב ןיב ןויוושה תחנה
אלה ?ונבישא המ ,דוקפי יכו לא םוקי יכ השעא המו ,ידמע םבירב יתמאו ידבע טפשמ סאמא
שי םייפולח םישוריפ ינש .(15-13 / א"ל בויא) "דחא םחרב וננוכיו ,והשע ינשוע ןטבב
"דחא" .םחר ותואב ורצונש םיחא ינשכ ונינש - ןושארה ."דחא םחרב וננוכיו" קוספל
"דחא" .םיווש ונחנא ןכלו ,ונינש תא רציש אוה דחאה לאה - ינשה ."םחר"ל ןאכ סחייתמ
תועמשמה - הינשב םא ןיבו תחאה ךרדב שרפנ םא ןיב .דחא לא - רמולכ ."לא"ל ןאכ סחייתמ
ןירוח-ןב לש ולאל ,אופא ,תווש דבעה לש ויתויוכז .םיווש ודלונ םדאה ינב :התוא איה
לצא דבעה תסיפתל הרומג הריתסב תדמוע וז הסיפת .הזל הז םיוושכ ורצונ םהינשש םושמ
לוכי ןודאה .וינודא-וילעב לש טלחומה וניינקל בשחנ םש דבעה .הפוקת התואב םירחא םימע
רתומ .םינבל תובאמ השוריב ורבע ויאצאצו דבעה .ותוא ןכשמל ףאו הנתמב ותיתל ,ורכומל
ותויהמ ,ץפח ומכ ,דבעה רמולכ .ןיינקה "תשודק" םשב לכהו ,וגרוהל ףאו ותוכהל היה
ןודאה םא .וינודא בל תורירשל לילכ תישעמו תיטפשמ רקפומ היה ,וינודא לש ופסכ תנקמ
ןויגיה לכ האר אלש םושמ קר הז ירה ,ןש ול רבש וא ןיע ול רקע ,ודבעב לביח אל
.קזנ ול םרגיי םא תחפי ילכלכה וכרעש ,ולש ושוכר תתחשהב

העבד - טאקה
דבעה
Tacca ,(1640-1577) הקט ורטייפ יקלטיאה לספה תאמ הזנורב לספ
הילטיא ,ונרוביל ,הנסרא'ד הלד הצאיפב בצינ לספה

ידיב קוזינ וא לבחנ דבעה םאש ,ושוריפ "ןיעו ןשב אצוי" .לארשיב דבעה תקוחב ןכ אל
והירה - (והשלכ ינפוג קזנל למסכ ,ןיעו ןש) וניש תא רבש וא וניע תא רקעש ,וינודא
ךא ,הייפואל ךיישש המב דאמ תלבגומ רחא םדא לע תולעבה ,רמולכ .ישפוחל ךכ לשב אצוי
.התלוחת ןמזל ךיישש המב - הזמ תוחפ אל

לארשי תקוחב םידבע יגוס

:םינוש םיניד םג םילח גוס לכ לעו ,םינוש םיגוסמ םידבע ןיב הניחבמ לארשי תרות

תא טרפמ אוהו ,(הירבע המא) השיא ןיבל (ירבע דבע) רבג ןיב ןיחבמ ,לשמל ,א"כ תומש *
ישפוחל האיציה תוביסנ ןיב םילדבהה םג םיטרופמ ןכ .המאל וא דבעל ה/ותכיפה תוביסנ
םעו תודבעה תונש ךלהמב וידבע יפלכ ןודאה לש ותובייוחמו ,דובעישה תפוקת םותב
.רורחשה

הרקיע .ונלש השרפב תמייקה הנחבהה איה ,ינענכ דבעל ירבע דבע ןיב איה הינש הנחבה *
,איה דוסיה תחנה רשאכ ,ינענכה דבעה ינפ לע ירבעה דבעה תפדעהב אוה וז הנחבה לש
,ותחפשמו ופוג ,ומצע אוה אלו וילעבל הנותנ ותדובעש רמולכ ,ריכש אלא וניא ירבע דבעש
םיכייש ותחפשמו ומצע אוה םג ,רמולכ .םלוע דבע אוהש ,ינענכ דבע יבגל ןכ ןיאש המ
ןיא םג וז הביסמ .לבויה תנש דע - קויד רתילו ,ןמז תלבגה אלל אוה ותוריש םגו ,ןודאל
הלאכ וא ,תויוזבו דחוימב תושק תודובעב ,רמולכ ,ךרפב ירבע דבע דיבעהל יאשר ןודאה
ינענכ דבע לעש דועב .ןתוהמב תויפיזיס ןהש וא ןמזב תולבגומ ןניאש וא היסהרפב תושענה
.ךרפב ותדבעה לש הזכ רוסיא לח אל

החפשב הנחבהה איה ,(22-20 / ט"י) ארקיו רפסב איה ףא תמייקה ,תפסונ הנחבה *
והשימל וא הינודאל אשניהל הלוכי הניא ,המאמ לידבהל ,תפרחנ החפש .תפרחנ וא ,הפורח
המיע בכש םא ,םלואו .תושגליפל הליחתכלמ הדעונו ,היירבע הנניא איהש ןוויכ ,וינבמ
הדעונש עדי אל םא ןיב ,עדי םא ןיב ,םשא ןברוק איבהל בייח ,הדעונ ול אלש לארשימ םדא
דימ התוא תודפל אוה בייח ,ומצעל תאז לכב הב הצור רבג ותוא םא .תושיא ייחל ותלוזל
הנניא הרקמ לכב החפשה וליאו ,ןירוח-ינב םירבג ינש ןיב תישענ הקסיעה ,רמולכ .הילעב
.רחוסל תרבועה הרוחס תקזחב איה אלא ,וז הקסיעב דצ

גהונ איה ,תודבע לש תמייוסמ הרוצ איהש ,המחלמ ללשכ םישנ תחיקל .המחלמ תייובש *
םג ,םינוש םימע לצאו םינוש תומוקמב הלא ונימי םצעב ףא אלא ,םדק ימיב קר אל ץופנ
םיתיעל ,םישנ סנואב רקיעב אוה היוטיב .דחאכ ברעמבו חרזמב "תוברת ימע" םייורקה הלאכ
תקוח .ביואה לע תיגולויב טלתשהל הרורב המגמב ןתיירפהב - תופוכתו ,הבר תוירזכאב
,המחלמה תייובש השיאל ישונא סחיב הבושה תא תבייחמה ,םדק ימיב הדיחיה איה לארשי
אל רוכמו השפנל תחלישו הב תצפח אל םא היהו" :החפשל םידבעה קושב התריכמ לע תרסואו
.(14 / א"כ םירבד) "ףסכב הנרכמת


םידבעה קוש
1904-1824 ,יתפרצ רייצ ,םור'ג ןואל ןא'ג
היסור ,גרובסרטפ-טנס ,'גאטימרה ןואיזומ ,דב לע ןמש

הז ןיבל ,תודבעל ומצע רכומה םדא ןיבש וז איה םידבע ינידב תמייקה תפסונ הנחבה *
,ןירוח-ינב ודלונ םדאה ינבש ,החנהה תחנומ וז הנחבה דוסיב .ןיד תיב י"ע רכמנה
ינב יל יכ" :יניס-רה דמעמב םהינזוא ומב ועמש וללהש רחאמו .ןכש לכ אל - לארשי-ינבו
תודבע ייח ףידעה הריחב ךותמש ימ - ןכלו ,(55 / ה"כ ארקיו) "םה ידבע ,םידבע לארשי
תפוקתב ול ונתינש וידליו ותשא םע ראשיהל ףידעהש םושמ וא ,ויסכנמ דריש םושמ םא -
י"ע תודבעל רכמנש ,הז לע םילחה הלאמ םינוש םיניד וילע םילח - וינודא י"ע ותודבע
ינש ןיב םילדבהה .הבינגה תא ריזחהל ידכ ול ןיאו בנגש םדא לש הרקמב ומכ ,ןיד תיב
:השימח םה ולא םידבע יגוס

.ונמז אובב ררחתשהל ברסמ אוה רשאכ ןזואה תעיצר ןיד וילע לח אל ,ומצע רכומש ימ .א
.השיא לע אלו רבג לע קר הלח ןזואה תעיצר

וינודא - ותוא רכמ ןיד-תיב םא ;תינענכ החפש ול ןתונ וינודא ןיא ומצע רכמש ימ .ב
.תינענכ החפש ול ןתונ

- ורכמ ןיד-תיבש הז .ירבע וניאש ןודאל םג תודבעל ורכומל רתומ ,ומצע רכמש ימ .ג
.דבלב ירבע ןודאל ורכומל רתומ

ררחתשמ וניאו ,וינודא ןיבל וניב שארמ עבקנש תוריש ןמזל קר לבגומ ומצע רכמש ימ .ד
.תיעיבשב ררחתשמ ןיד-תיב י"ע רכמנש דבע דועב ,םידבעה ראשכ םינש שש םותב

לבקמה ,ןיד-תיב י"ע רכמנש הז ןכ ןיאש המ ,ורורחש םע קנעמ לבקמ ונניא ומצע רכומה .ה
.(ב"ע / ד"י ןישודיק אתיירב) ורורחש םע קנעמ

ול תנתינ ויסכנמ דריש םדאש ,הלוע ומצע בותכה ןמ םג ךא ,הלא ינש ןיב הנחבהה םצעמ
ףסכל קוקז םדאהש יאנתב קר לבא ,(35 / ה"כ ארקיו) תודבעל ונוצרמ ומצע רוכמל תושרה
לע דיפקהל ןוצרה לשב ,בוש ,תאז .ןיינק רובצל ידכ אל לבא ,ותיב ינב תייחמלו ותייחמל
םירקמה תשמחב םג .הרקיעמ תילילשכ ותלוזל םדא תודבעתשה תייארו ,טרפה שפוח תרימש
.ומצע רכמש םדאה לש ותערל דימת םה םילדבהה יכ רכינ ליעל וטרופש

רוסיאל ךילוהש םג אוה טרפה שפוח לע הרימשה ןורקיע - םידבע רחס םשל םדא תבינג *
ידכ דע בושח הז ןורקיע .תודבעל ןתריכמ םשל תושפנ תבינג לע ירבעה טפשמב לחה טלחומה
,ןיטק ןיבל רגוב םדא תבינג ןיב לדבה ןיא הז ןיינעל .תוומ וניד ותוא רפמש ימש ,ךכ
תינקספ איה קוחב העיבקה .ררחתשהש דבע וא רג ןיבל ירבע ןיב ,השיא ןיבל רבג ןיב
שפנ תבינגש ,ךכב אוה שנועה תרמוחל קומינה .איהש שפנ לכ - "שפנ בנוג" :תצרחנו
לש ונידל המוד שפנ בנוג לע ןידה ןכלו ,הזמ תוחפ אל ,חצרל המוד תודבעל התריכמו
אוהה בנגה תמו ,ורכמו וב רמעתהו לארשי ינבמ ויחאמ שפנ בנוג שיא אצמי יכ" :חצור
.(7 / ז"כ םירבד) "ךברקמ ערה תרעבו

,תודבעה תפוקתב םדק ימע לש תוקוחמ לידבהל .וינודא ידיל חרוב דבע תרגסה רוסיא *
לא דבע תרגסה שרופמב תרסוא הרותה ,וינודא ידיל חרוב דבע לש ותרגסה ובייח רשא
םוקמב ,ךברקב בשי ךמע .וינודא םעמ ךילא לצני רשא ,וינודא לא דבע ריגסת אל" :וינודא
םאש ,איה החנהה .(17-16 / ג"כ םירבד) "וננות אל .ול בוטב ,ךירעש דחאב ,רחבי רשא
שיו ,לבס הארנכ ,ותקסעה יאנתל רשקב וינודא לע תולטומה תולבגמה תורמל ,חרב דבעה
.ותקוצממ ץלחיהל ודיב עייסל ידכ לכה תושעל

ךוראיתל םדוק הנש 800-400 ,םודקה חרזמה יקוחב רבכ םימייק דבעה יקוח :האוושה םשל
דבעל רותסמ ןתנ םדא םא יכ ,תושרופמ שגדומ (2 ,3) רתשא-תיפיל יקוחב .םירצמ תאיצי
לטומ (3 ,4) יברומח יקוחב .ותרומת רחא דבע ןודאל תתל בייח אוה ,םימי שדוחכ חרוב
הזל דבעה לעב י"ע יפסכ סרפ עצומו ,וינודאל חרוב דבע ריגסה אלש הז לע תוומ שנוע
םיתיחה יקוחב םג .םיחרוב םידבע תדיכלל דודיע-סרפכ ,חרובה ודבע תא וידיל ריגסיש
לכ יפל רואנכ ירבעה קוחה תא תוארל ןתינ הלא תואוושה עקר לעו ,םימוד םיניד ואצמנ
דבעה ןיא" :(5) ןהכ ןמרה לש וירבדב יוטיב ידיל האב קוחה לש וז חור .אוהש הדימ הנק
תניחבבו שיא תניחבב םלועל דומעל וילע אלא ,(mancipium) ןיינקל םלועל ךפהיל לוכי
."םדא

חמורבי
יברומח יקוחמ קלח םיקוקח הילע ,תינרג שיש תבצמ לש ןוילעה הצקה
סיראפ ,רבולה ןואיזומ

ומויקל תוקמנהל קוחה תורוקמ ןיב

:םיאבה םירבדה תא (6) רדא יבצ בתוכ ,ך"נתה תארוהב תיטסינמוהה השיגה לע ורבדב
אנ ךלנ ,וחורל םינמאנ תויהל םיצור ונא םא .םע ךנחל האבה םע-תוברת אוה ך"נתה"
(ךוניח םגו תוברת םג - תינוויב) האידייפבכ וב שמתשהל לכונ דציכ הארנו ויתובקעב
וב שמתשהל לכונש ידכ ,ורודל ךוניח ך"נתה היה דציכ הליחת תוארל ונילע .ונליבשב
,ונא .תורפס ךרד ךוניח - ונל םג תויהל לוכי אוהו - היה ך"נתה .ונרודל ךוניחכ
תחת תאצמנ ך"נתה רפס םעש חכשנ לב ,ךנחמ חוככ ונתורפס לש התולד לע לובקל םיברמה
."רתויב הלועמה תכנחמה תורפסה ונידי

,םרואל וכנחתה ך"נתה תורודש םיכרע םתוא ונמצעל ץמאל ונילעש ךכל ןווכתמ וניא רדא
יכרע ,םיכרעה םלוע תא תולגל הסננש אלא ,וישכעו ןאכ ונייחל םצמאל ונא םג לכונש ידכ
:םדוק עטקב אוה בתוכ ךכו .ונייח תרגסמל םמיאתהלו ,וב םימולגה םיישונאה דוסיה
תא םינשמ ונא ;ול םיפופכ ונניא .ונתלוכי תדימב ומצע ך"נתה תובקעב םיכלוה ונא ..."
םיצמאתמ ונאש הדימב ךא .םהמ המכ תוחדלו רקבל םיאשר ףאו ,םתואטבתה ךרדו ויכרע תרגסמ
םיכרעו םינכת ךרד םיכנחמ ונאש הדימבו ,ותוהמ לא םיבש ונא וינכתו ויכרע תא תולגל
."ותמגמ םע הפוצר ונתמגמו ,תימינפה ותונווכתה תא םיכישממ ונירה ,הלא

קקוחמה לש ויתונווכ תא םיפשוח ונא ,ותוא האור רדא יבצש יפכ יטסינמוהה ךוניחה רואב
םיכרע םלוע ךותל ןצמאל לקנב ןתינש ,תויטסילאיצוסו תויטסינמוה תונווככ םודקה ירבעה
תונחבה ןתוא םייקל הכירצ הנניא תודבעה םצע תא החודה תיטסינמוה הרבח :וננמז ןב
ןהב ןיאש םושמ ,רגו בשות ,השיאו רבג ,ירכונו ירבע :םדא-ינב ןיב יארקמה קוחה ןיחבמש
שי םג שי ,תאז םע דחי .תודבע יקוחל ללכ םיקקזנ ןיא תישעמ הניחבמ וב םוקמב ךרוצ לכ
יפלכ תולגל בייח ונימיב קקוחמהש תויושיגרה לע והשמ הלא םיקוח יצבקמ דומלל םוקמ
לכ תויה וא ,קוחב םדאה ינב לכ ןויווש :ינמוה קקוחמ תויהל רמייתמ אוה םא ,םדא-ינב
תונחבהה תא הלא םיקומינב קמנמ םודקה ירבעה קקוחמה ןיא םא םג - ןירוח-ינב םדאה ינב
יכ ,תסרוג (7) ץיבוביל המחנ .ירכונל ירבע ןיב וא ,השיאל רבג ןיב השוע אוהש תונושה
- הנושלכ ,אוה דחאה קומינהש אלא ,בותכה לש ויקומינ םה שפוחה אלו ןויוושה אל
אלו 'םה ידבע' יכ ,םלוכל ןודא ודבל אוהש ימל םדובעישב - םדא ינב לכ לש םתודבעב"
ףידעי תיסכודותרוא-תיתד םלוע תפקשה לעב םדאש ,אילפמ הז ןיא ,םנמאו ."םידבעל םידבע
:הז קוספל "ןמזה ידבע" ורישב (8) יולה הדוהי 'ר לש ותונשרפ תא

,םה םידבע ידבע - ןמזה ידבע"
,ישפח ודבל אוה 'ה דבע
- וקלח שונא לכ שקבב ןכ לע
."ישפנ הרמא ' 'ה יקלח'

אלו ,הדוסיב תיטסינמוה איה ומלוע תפקשהש ,םייניבה ימימ אלו ,וננמז ןב םדא ,םרב
ול הריתסב דמוע וניא בותכהש - שוריפה תא ץמאל ישוק לכ אלל לכוי ,תיסכודותרוא-תיתד
תושרל תישונאה תושרה ןמ תודבעה תרבעהב אלו ,שפוחהו ןויוושה יכרעב רבודמ יכ -
.יהשלכ תיהולא

אלו ,הדוסיב תיטסינמוה איה ומלוע תפקשהש ,םייניבה ימימ אלו ,וננמז ןב םדא ,םרב
ול הריתסב דמוע וניא בותכהש - שוריפה תא ץמאל ישוק לכ אלל לכוי ,תיסכודותרוא-תיתד
תושרל תישונאה תושרה ןמ תודבעה תרבעהב אלו ,שפוחהו ןויוושה יכרעב רבודמ יכ -
.יהשלכ תיהולא

העבד המורד - מיכלאנג'לו
דרומה דבעה
1564-1475 יקלטיא לספו רייצ ,יטורואנוב ול'גנאלכימ תאמ שיש לספ
סיראפ ,רבולה םואיזומב אצמנ לספה

,רומאכ ,אוה המאהו דבעה יקוח רואל וצמאל ,רשפאו ,יוארש וימדוק ינש לע ףסונ ךרע
קקוחמה .רחא םדא לע תולעב תוכזב רבודמש לככ ,תולטמב וא ןמזב ןיינקה תלבגה לש ךרעה
תוכזה תא השיאה ןמ ירבעה טפשמה ללוש ןכלו ,הלעב לש וניינק לאכ השיאל סחייתמ ירבעה
וינודאל ומכ שממ ,לעבל ריתמ ןכ אוה לבא ,לעבה תמכסה אלב ןיאושינה הזוח לוטיב עובתל
הזוח תא ריתהל םאה ,הלאשב ידעלבה קסופה תויהל ,תודבעה הגהנ ןהב תונידמב דבע לש
וליפא - תאז רמא אל דוע לכו ,"ינא הצור" רמאי לעבהש ,ךכב הנתומ טג ןתמ .ןיאושינה
טפשמה יפל האושנ השיא לש הדמעמ וז הניחבמ .ןיאושינה תא ריתהל לוכי וניא ןיד-תיב
תוארלמ לודחל ןמזה עיגה אל יכו .םינש יפלא ינפל דבעה לש הזמ ףא עורג ונימיב ירבעה
םג ישפוחל תאצל תוכזה תא - ירבע דבעל ומכ תוחפל - הל קינעהלו ,הלעב לש ןיינק השיאב
?דבלב ונוצר יפ לע ותשאמ דרפיהל לעבה יאשרש ומכ שממ ,ךכב הצור וניא לעבה םא

יניד ץבוקב אצומ (9) ןהכ ןמרהש ,קדצה ןורקיעב יוצמ ורואל ךנחל יוארש יעיבר ךרע
התיה היבגלש ,םידבעה תקיחתב אישל עיגה קדצה ןורקיע" :ונושלכ וא ,הרותבש דבעה
תוגהונה הצמשההו הנבהה תועט לש ןהיניש תא ההקמש איה וז הקיחתו ,'ןש תחת ןש' המסיסה
רמאנש ומכ ,םדאה ןעמל הנקתוה תבשהש דבלב וז אל .'ןיע תחת ןיע' קוספב רקעיה ילבל
ןעמל הנקתוה רקיעב אלא (ז"כ ,'ב סוקרמ) ןוילגנוואב ןכו (ד"י ,א"ל אשת) אתליכמב
."לעופה ןעמל ,דבעה

לוכי אלו ,ותומכ ןיאמ ילאיצוס קדצ אוה םידבעה תקוחב ואיש תא האור ןהכ ןמרהש הז קדצ
.הזמ - שפוחל ותוכזבו הזמ םדאה ךרע ןויוושב םג קקוחמה ריכה אלמלא םייקתהל היה

ותוכזבו םדאה ךרע ןויוושב הרכהה לע םג ךא ,ןמזב ןיינקה תלבגהב הרכהה לע דיעמה קוח
דבע םג הנה ,ינענכ דבעל ירבע דבע יניד ןיבש םילדבהה תורמל יכ ,עבוקה הז אוה שפוחל
לכל תודבעה תא לטבמ לבויה ,רמולכ .לבוי תנש דע קר אלא ,םלועל אל רכמנ ינענכ
םימחרב ,דובכב תויוכז לעב םדאבכ דבעב גוהנל שי המצע תודבעה תפוקתב ףאו ,היתורוצ
םדא היהיש ,המכח יכרדו תודיסחה תדימ" :(10) ם"במרה הז ןיינעב בתוכ ךכו .קדצבו
לכאמ לכמ והקשיו והליכאיו ,ול רציי אלו ,ודבע לע ולוע דיבכי אלו קדצ ףדורו ןמחר
.ןילכוא ויהש לישבתו לישבת לכמ דבעל ןינתונ ויה םינושארה םימכח .התשמ לכמו
ןרסמ תודבעל .םירבדב והזבי אל ןכו .ןמצע תדועסל םידבעהו תומהבה ןוזמ ןימידקמו
..."ויתונעט עמשיו םחונב ומע רבדי אלא ,סעכו הקעצ וילע הברי אלו ,השובל אלו בותכה
.(א"ע / ב"כ ןישודיק) "ומצעל ןודא הנוקכ ירבע דבע הנוקה לכ" :ל"זח ורמא ידכב אל

םהב שי ןיידע ,ונימי תב הרבחל ,רומאכ ,םייטנבלר םידבעה יניד ןיאש תורמל - םוכיסלו
,דובכ ,קדצ ,שפוח ,ןויווש :םהו ,תינמוה חורב םשרפל םינכומ ךא םא ,םיכנחמ םיכרע
.תישונאה תוברתב ןיינקה ךרע תלבגהו ,םימחר


:םוקמ-יארמ

תכירעב ,יקסבלסיוו יבצ :םוגרת .תודהיה תורוקממ הנובתה תד :(1918-1842) ןהכ ןמרה .1
תאצוה .המלש ןב ףסויו וקוא יניס :המיתחו אובמ יקרפ ,ךיירטשנטור ןתנו ןמגרב.ה.ש
.451 דומע ,ב"לשת ,קב ואיל ש"ע ןוכמהו ,םילשורי ,קילאיב דסומ
ינפל 19-ה האמהמ תירמושה הפשב תודועתב ולגתה (Lipit Istar) רתשא-תיפיל יקוח .2
םמשו (היפלדליפב ןואיזומב םויכ תואצמנ) רוסנ ריעהמ תוחול ךותב ואצמנ ןה .הריפסה
דע ואצמנ ולאה םיקוחה ץבוק לש םיעטקה ןמ שילשכ קר .ןוסיא ךלמה םש לע ןהל ןתינ
.הכ
תאצוה ,ןונבל םהרבא ידיב ומגרותו וטקול - ןומדקה חרזמב םימעה לש םיקוח יצבק .3
ז"כשת ,הפיח ,.ר.ו.א
-18ה האמה ףוסב ,הארנכ ,יחש ,לבב ךלמ לש ומש לע םייורק (Hammurapi) יברומח יקוח .4
ןבא תבצמ לע םיקוקח ,הקיתעה לבבב הלגתנ םיקוחה ץבוק .הריפסה ינפל 17-ה האמה תליחתו
.לייש 'ה י"ע 1902 תנשב הנושארל ומסרופו ,תיתפרצ תחלשמ י"ע התלגתנש ,הלודג
.191 'מע ,םש :ןהכ ןמרה .5
'מע ,ט"כשת ,א"ת-םילשורי ,ןמוינ .מ תאצוה .ך"נתה לש םייכוניחה םיכרעה :רדא יבצ .6
.40-39 תוברתלו ךוניחל הקלחמה תאצוה .הנושאר הרדס .עובשה תשרפב םינויע :ץיבוביל המחנ .7
.ח"ישת ,םילשורי ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לש הלוגב םיינרות
.סנאבורפבו דרפסב תירבעה הרישה :ןמריש םייח לש ורפסב .'ה דבע :יולה הדוהי 'ר .8
.521 'מע ,ןושאר ךרכ ,ט"שת ,ריבד ,קילאיב דסומ תאצוה
.455-450 םידומע ,(םש) ןהכ ןמרה .9
.'ח / ט"פ ,םידבע תוכלה ,ם"במרה .10
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא