םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקה

(1999 רבוטקואב בתכנ)

עובש ידמ הרות ישמוח תשמחב בותכב ןודלו אורקל תגהונ תידוהיה תיתוברתה תרוסמה
לש יתנש רוזחמב םיארקנ הרותה ישמוח תשמח ."עובשה תשרפ" םשב תרכומה תרגסמב ,עובשב
ירשת שדוח לש ופוסב "תישארב" תבשב לחה ,("שודק" רפסמ אוהש 7X7) עובש תושרפ 49
.(21.10.2000 - יחכונה רוזחמב) הירחאלש הרות תחמשב הלכו ,(9.10.1999 -ב הנשה)
רבסה ירבדכ םא ,תונוש תויונמדזהב תעמשנ התונשרפו ,תסנכה תיבב תארקנ המצע השרפה
לש התונשרפ .תונותיעב םירמאמב וא ,היזיוולטב ,וידרב תואצרהב םא ,ומצע תסנכה תיבב
לכ גיציש יתד ןשרפ לע הקזח .שרפמה לש ותנומאו ומלוע תפקשהל םאתהב תישענ עובשה תשרפ
ןשרפ ."תיהולאה תמאה" רואב עוריא לכו ,םייח םיהולא ירבדכ הרותב הבותכה הלימו הלימ
.ותפקשהו ותעדל םאתהב שממ םירבד םתוא גיצי ,יתד וניאש

רקחמ הדש ונינפל השעמלש דועב ,יתכלה-יתד קוסיעכ םיבר יניעב תספתנ עובשה תשרפ
חנומהש ,הדבועה ןיב רשק םוש ןיא .ידוהיה םעה לש ותשרומבו ותרוסמב יפוסניאו בחר
תויהל יושע ך"נתב ארוקהש ,הדבועה ןיבל ,הרותב קרפ לכב ארקמב עיפומו םייק "םיהולא"
םיסחוימה םירואיתהו םישעמה לכב וא ,םיהולא לש ומויקב ןימאהל בייח וניאש ןיבמש ,םדא
.ול

,םלועב השענב ברעתמו חקפמש הז ,ילנוסרפה םיהולאש ,ןבומו רורב ,שפוח רתא ישנא ,ונל
,הרותה ירפסב ןייענ אלש ךכל הביס לכ ןיא לבא .םדאה ינב לש םנוימדב אלא םייק ונניא
בותכה תא רקבנ אלש - רקיעבו ,םתוא דמלנ אלו דמלנ אלש ,תורפס ירבדבכ םהב ארקנ אלש
.םהב

,תובר תורומת ךות ,הרבחתנש ,םיטסיאיתונומ םינימאמ לש םתריצי אוה ך"נתה "ך"נת"ה
םבל תא ףוכל התייה הלא םינימאמ לש תירקיעה םתנווכ .םינש ףלאמ הלעמל לש הפוקתב
איהש םימתבו תמאב ורבס םהש הנומאל - ךכ רחא םיארוקהו ,םדוק םיעמושה להק לש םשפנו
שפוחל םינעמנה תא תבתנמ הנניאש יאדווב םדאה חור לא תאזכ השיג ."הדיחיה" תימיטיגלה
,ך"נתבש תודועתה לש לטובמ אל קלחב תמייקש תימינפה תונכה םושמ לבא ,תוריחלו הבשחמה
תפומה תוריצי לש הנושארה הרושב דומעל תויוארה ,תוגהו תורפס ינינפ וב םיאצומ ונא
ותעיתר ןיב הרורב הדרפה דירפהל בייח ,ינוליחה ,ליכשמה ,ינרדומה ידוהיה .םלועב
תומילאה רואל דוחייב ,"םיהולא" הייורקה תושייל תד ישנא םיסחיימש הממ תנבומה
םינכתה ןיבל ,םינורחאה םירושעב תיתדה הייפכהו תדל תופטהה תכרעמב הז גשומל התוולתהש
רבודמ אל .םיבותכהו םיאיבנה ,הרותה :ויקלח תשולש לע ארקמה ונינפב איבמש ןושלהו
בכרומ םקרימ אוה ך"נתה .דחא םדא ידיב וא ,דחא םויב ובתכנש םירבדב אל ,תחא השקימב
,רתויב תולועמהמ תויתרבח תומרונ לש תוכרעמ ,יתרבח קדצו רסומ ,תורפסו הריש לש אלפנו
,תויתד תורוסמו תונחלופ ,םייתד םיקוח לש תכרעמ ,ןבומכ ,םדצלו ,היפוסוליפו תוגה
טביה לכמ ,רואנ םדא לכ לש וניעב םילוספ םה םויהש םיכרע ,רזה תאנשו תוינעזג תודמע
תונש םייפלא ךשמב םג המדנ אלש ,תירבעה ןושלה איה הלא לכ תא דחאמה .אוהש ישונא
.תמדוקה האמה ףוסב הישדחמ-הינב ידיב השדחתהו ,תולג

םיטרפ דחאמש רשקה איהו ,הרבח לכ לש תיתוברתו תיתרבח תרושקתל סיסבה איה ןושלה
ןהמיעו הרישהו תורפסה תוחמוצ ,םדאה-ינב ןיב םירשקה םיחמוצ ןושלה סיסב לע .הצובקל
ןושלה תשדחתמו תחתפתמ ,תרזוח בושו ,גנלסה חתפתמ ןושלהמ .םוי-םויה ייחו עדמהו רחסמה
ומכ) תינרדומה תרושקתב םג .ויכרצו ןמזה חורל םאתהב תושדח םילמ הנוב איהש ךכב
,הפש אלל הרבח ןיא .לוקב תאטובמ הניא םא םג ,תרושקתה ילכ איה ןושלה (טנרטניאב לשמל
לכה טסכטהמ םלעתנש רוסא םג אלא ,ונל רשפא יאש קר אל ךכ םושמ .ןושל אלל תוברת ןיאו
םושמ קר ,תקבואמ הריגמ ךותל ותוא קיחדנו ,תירבעה הפשב בתכנש בושח ךכ לכו ינושאר ךכ
ותנעטב קדצ לש הדימ שי ."וייוויצ"לו "וישעמ"ל ,"םיהולא"ל תוסחייתה ללוכ אוהש
ירפס תא וילעמ ינוליחה ידוהיה רוביצה לישה היפל ,יתדה םדאה לש תלזלזמהו תינגלגלה
תונויצה .םישרדמה תורפס ראשו הנשמה ,דומלתה דוחייב ,תידוהיה תוברתה לש רוקמה
ןויכרא יפתרמב קיזחהל ופידעה רתיה לכ תא לבא ,ך"נתה תא ,םנמא ,ויחה הלכשהה ירפוסו
.םויה דע ,תישעמ ,וניבגל םירומש םה םש ,תודהיה

ינוליחה ידוהיה לש ותוכזבו תינוליחה תידוהיה תוהזב הרכהה ןעמל קבאנש ,שפוח רתא
הרכהל םיקוזיחה דחאש רובס ,הב רחוב אוהש ךרדל םאתהב ,הייפכ אלל וייח תא תויחל
םעה לש ןב לכ י"ע דמליהל בייח ך"נתה .ומצע ך"נתה אוה תינוליחה תידוהיה תוהזב
לכ ןיב תויוכז ןויווש לש םייחה תונורקעו ןמזה חורל םאתהב תרוקיב לש ךרדב ידוהיה
בייח רחא אלו אוהו ,וייח ךרד תא ומצעל עבוקש אוה םדאהש הרכהל םאתהבו ,םדאה ינב
.ולרוגלו וייחל ןובירה תויהל

הפונת הלבק איהו ,היגוהמ דחא היה הזוניפש .תובר םינש ינפל הלחה ארקמה תרוקיב
תרוקיבהו ,םיבנידנקסו םינמרג הליחת ויה ארקמה ירקבמ .18 -ה האמה עצמאמ לחה
"תורוקמה תטיש" וא "תודועתה תטיש" םשב םויה םירכומה ,תרוקיב יצורע רפסמל הקלחתה
תיעדמ הרקבל םילכה ,עדמה .(דועו הטו-הד ,ןרוהכייא ,קירטסא ,רטיו ,לקנוג ,ןזואהלוו)
םיששאמו םיקזחמ קר ,ונימי דעו 19 -ה האמה ףוסב לחה דוחייב וחתפתהש ,היגולואיכראהו
המ תא םגו וב שיש המ תא ך"נתב תוארל ונל םירשפאמו ,ארקמה לש תיתרוקיבה הסיפתה תא
.וב ןיאש

ןבומכ ןיא .וננמז תב תרוקיבב עובשה תושרפ תא שפוח רתא איבי 1.10.1999 -ב לחה
ותשרפ תא עובש ידמ איבהלו ,יתדה ידוהיה לש םינמזה חולל דמציהל "שדוקמ" חרכה םוש
ונא םינש עברא ךותבש ךכ ,שדוחל תחא ךרעב ,וכרד יפ לע תאז השעי שפוח רתא .תלבוקמה
םיווקמ ונאו ,םייסנ אל ךכב .תוילנויצנבנוקה תושרפה 49 לכ תא תוסכלו ףיקהל םיווקמ
עובש תשרפל תחא תונשרפב לכה ליכהל רשפא יאש םושמ ,תאז .ףסונ ,שדח רוזחמב ךישמהל
תסיפתב םייטירק םיתעל ,םיבושח ,םייסיסב םיאשונ רפסמ תוללוכ עובשה תושרפ תיברמ .תחא
,ןכל .וב ןוידה םייתסי אל ןיידעו ,םלש רפס אלמל לוכי הזכ אשונ לכ .וייח תא םדאה
,ותעד לוקישל םאתהב ,םיאשונ רפסמב וא ,דחא אשונב עובשה רקבמ דקמתי ,תונשרפ לכב ומכ
.רחא רוזחמב ןוידל םירחא םיאשונ ריאשיו

.םיברה וירקבמ תועדל רתאה ירעש םיחותפ "עובשה תשרפ"ב םג ךכ ,רתאב םוחת לכב ומכ
השרפל םיארוק לש תונשרפ תולעהל חמשת תכרעמהו ,תידעלב הנניא רודמה יכרוע לש םתונשרפ
,השרפו השרפ לכל ךשמהב םסרפתת "םיארוקה תעד" .רתאב םילבוקמש םיללכל םאתהב ,יהשלכ
תויהל לכויש ,ןיינעמו רישע רמוח רתאב רבטצי תמייוסמ הפוקת ףוסבש םיווקמ ונא ךכבו
.תונוש רמג-תודובעב וא רפסה יתבב דומילב רזעל

,הלעת איהו ,('ז-'א תישארב) "תישארב" תשרפ היהת ונרודמב םסרפתתש הנושארה השרפה
םג םעפל םעפמ איבנ ונלש תימצעה תונשרפה דצל .1.10.1999 םויב ,רתאה יפד לעמ ,רומאכ
אלש ןבומכ .רקחמ תדובע לכב לבוקמש יפכ ,תורוקמה טוטיצ ךות ,םירחא םינשרפ לש תועד
םתוסחייתהל וא ,הרותב בותכל םייתד םידוהי ידיב תסחוימש "השודק"ל רתאב רכז ואצמת
ותריצי ירפ איה הרותה ,ונרמא רבכש יפכ .םתעדל הנממ עמתשמלו הב רומאל תענכנה
ירפ אוה "בלו תוילכ ןחוב םיהולא"הש םשכ קוידב ,ידוהיה םדאה לש האלפנה תינחורה
.רחא רבד םושב אלו םדאה ייחב קרו ךא םיאור ונא "השודק" .םדאה לש תמכחותמה ותריצי
."השודק" לש שגר ךותמ אל לבא ,תרוקיבב ,הכרעהב ,דובכב יארקמה טסכטל סחייתנ ךכיפל

Shnat Hofesh Tova!
!הבוט הנש

שפוח תכרעמ
"עובשה תשרפ"ל רודמה
webmaster

,תונרג השמ .רודמלו המדקהל תובושחה ויתורעה לע תונרג השמ רמל הדומ שפוח רתא *
ך"נתה תארוהו תרוקיב יאשונב םהיניב ,םיבושח םירפס רפסמ םסרפ ,רפוסו ךנחמ ,הרומ
.2000 ראוניב עובש תושרפ רבחמכ הז רודמב עיפוי תונרג השמ .(רתאב האר)
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא