םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

אוב

17 / ג"י - 'י תומש
רלמ היפוצ תאמ


,ידוחייו ימעפ דח ירוטסיה ערואמ בשחנש ,םירצמב חספ ןיב הניחבמ תידוהיה תרוסמה
ינבש ,ירוזחמ עוריא אוהש ,תורודל חספ ןיבל ,םעל לארשי ינב תכיפה לש ךילהת חתופה
שדחה" :ירבעה חולב דוסי-ןבאכ עבקנש הז אוהו ,הנשב הנש ידמ וילע רוזחל ווטצנ לארשי
קוספל סחייתמ י"שר .(2 / ב"י תומש) "הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר ,םישדח שאר םכל הזה
'ר רמא" :הרותה ישמוח תשמחב ןושארה תויהל יואר ואצמש דע ,השודקו דובכ לש סחיב הז
לח ובש ןסינ שדוח ,רמולכ) 'םכל הזה שדוחה'מ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל ,קחצי
,סולקנוא םוגרת) םימגרתמה םג .(!םעכ) "לארשי ווטצנש הנושאר הווצמ אוהש ,(חספה
ערואמל םיסחייתמ ,וירחא ואבש הלא םגו ,י"שרל ומדקש םישרפמה םגו (ןתנוי םוגרת
הירוטסיהב םילודגה תוערואמה דחא לאכ ,תורודל וחיצנהל תואבה תווצמלו ירוטסיהה
.(1) תוחפ אל ,תישארב השעמ שודיח ומכ ,תישונאה


1526 ,גארפ תדגה לש רעשה דומע

ןמויקב תוכורכה תווצמב תוקסוע "אראו"ו "אב" תושרפה יתשל ל"זח לש תויונשרפהמ תובר
ל"זח ישרפמ ןיב שיו ,תוכמה תרשע לש הנבמה תלאשב תוקסוע ןהמ תובר .חספה תווצמ לש
.תוכמה רשע תשרפב תוכורכה תוירסומ תולאשמ םידרטומה

רסומ לש תולאש

לע ותחינש תוכמה רשעבו ,םירצמב לארשי ינב תייהש לש ןורחאה בלשב תוקסוע תושרפה יתש
םיארוק ונייה םויהש םוחתב תרוקיב לש תולאש המכו המכ ןהמ תולוע .האיציה םדוק םירצמה
:תולאש ןתואמ שולשב ןודנ ןאכ .ישונאה רסומה םוחת ול

רחאל ותוא אוה שינעמ עודמ ,הערפ בל תא ןווכמבו הליחתכלמ דיבכהש אוה םיהולא םא .א
?ןכמ

?ומע ינב םימשא המב - אטח ,דיחי טילשכ ,הערפ םא .ב

םיהולאש יואר םאה ?היואר הלועפ אוה לוצינ םאה ?"םירצמ תא ולצניו" שוריפ המ .ג
?הילע הווצי

"הערפ בל תא דיבכה םיהולאהו" .א

ןב השמ 'ר) ן"במרה בישמ ,ובל תא דיבכהש אוה םיהולא םא ,הערפ שנענ עודמ הלאשה לע
ןה ,םירצמה ברקב ןה ,םיברב ץיפהל ידכ השענ רבדהש ,איה הנושארה .תובושת יתש (ןמחנ
יהולא אלו) אוה יכ םלוכ ועדייש .םיהולא תלודג תא - םהיתורודל לארשי ינב ברקב
רשא" גשומל םג סחייתמ ן"במרה איבמש הז קומינ .ץראבו םימשב ,םוקיב טלושה (םירצמה
ידכ ומע יביואב ללעתמ םיהולאש ,איה הינשה הבושתה .(2 / 'י ,םש) "םירצמב יתללעתה
."וב תומקנה השועו ובל תא דיבכמ ינאש" :ונושלכ וא ,םהב םוקנל

- ויתואלפנ תוארהל - הנושארל רבד לש ופוסב הליבומה ,וז ההימת לע תישילשה הבושתה
הערפ םימתבו תמאב אלש שארמ עדוי םיהולאש ,איהו ,ןנחוי יברל אבר שרדמב תסחוימ
וב שמתשמ אוה ןכל" :ומש תרדאהל רישכמבכ וב שמתשמ אוה ןכלו ,הבושתב רוזחל ןווכתמ
."לארשיבו םלועב ויתואלפנו ויתורובג תוארהל רישכמכ

ןיאש רבד לש ושוריפ ,רישכמכ וב שמתשמ םיהולא םא :המצע דצמ תוהימת תררועמ וז הבושת
ידיב לעפומ אוה אלא ,תישפוח הריחב ןיא רישכמלש םשכ שממ ,תישפוח הריחב הערפל
ןאכ ךרפומ השענ ,ןנחוי יבר יפ לע ,הבושתב הרזחה ןויער לכ - תאזל טרפ ךא .וליעפמ
דחפ םושמ אל השעית "הבושתב הרזח"הש (א) :הטרחל םיאנת ינש הנתמ אוה יכ ,ורקיעמ
.יספא רפסמל ,הבושתב רוזחל םילוכיה הלא לש םרפסמ תא םצמצמש המ - םישנועמו תוכממ
ללוכ - םלועב םיהולא לש וישעמ תייאר ךותמ הנומאל םיעיגמ בורה יכ ,איה ךכל הביסה
לע וירבדב שי (ב) .םהב ורזחיש ידכ ,םיאטוחה תא שינעהל ודעונש ,תויונערופו תוכמ
םישנועה - ךכ םאו ,םהיאטחמ םהב רוזחל תורשפאה תא םימייוסמ םישנאמ שארמ הלילש הערפ
השוע המו .םתלוזל יכוניח טקאכ ושמשיש ,המקנ ישעמ ,טושפ ,תויהל םיכפוה םילבקמ םהש
הבושתב תלוזה לש ותרזח םאו ?וארייו וארי ןעמל ,הדחפה יעצמא אל םא ,םתלוזל הזכ השעמ
- דחפ לש םיעינממ הבושתב רוזחל ןיאש - ןושארה יאנתה יפל ירה - דחפה ןמ האצותכ האב
!הרקמ לכב ונממ וזה תורשפאה תללשנ

ידכ םא ןיב ,םיהולא םש תא רידאהל ידכ םא ןיב - הערפ בל תדבכה לע לכתסנ אלש ךיא
םיהולא דיב רישכמ שמשמ אוה רשאכ ,םירחאל חקל ותועצמאב דמלל ידכ םא ןיבו ,וב םוקנל
.ונימי יגשומ יפ לע ,תירסומ הלועפ םיהולא לש וז הלועפל אורקל השק הרקמ לכב -

?"ואטח המ ןאצה הלאו" .ב

ןמרתלא ןתנ לש ותריש איה ונתפוקתב תירבעה הפשב ובתכנש תורישב תוינמוההו תופיה תחא
ורוכב ונבל בא ןיב גולאיד תועצמאב ונתוא הריבעמ וז הריש .(3) "םירצמ תוכמ יריש"
,ישונאה ןפה תא לצונמהו הכומה םעל ןב לש ויפב תראתמ איהו ,תוכמה רשע לכ ךרד
דיאל החמש אל .ךב עגפש ימב םקנ תוואת אל .הלודגה יהוז .לוכשהו באכה לש ,ילסרבינואה
,טרפכ ביואה לש באכב תופתתשה - טושפ .ךירוסיי חכונל ןוחצינ תועורת אל .ךתלפמ לע
,תישיאה ותוירחאו ותטלחה יפ לע אלשו ,ילוא ,ותריחבמ אלש עלקנש הז לע רעצ .םדאכ
ומע ינבלו ומצע ול לבסו - רואיל וכלשוה םהידליש םירבעה - ותלוזל לבס םרגנ וב בצמל
.םידלי תומב

Alterman
"םירצמ תוכמ יריש" ןמרתלא ןתנ לש ורפסל רעשה

,רדסה לילב ,חספה גחב בושו בוש ינא תרזוח ,יכותבש הלא שונא תושגרל רכנתא אלש ידכ
ינא תארוק "עלסה לא ךיללוע תא ץפינו זחאיש ירשא" לומו ,ןמרתלא לש םירצמ תוכמ ירישל
:תואבה תורושה תא


באכ םיינזאמה תופכ לע םש ונניא אוה ."ול עיגמ" הז םאה הלאשב ןאכ קסוע ונניא ןמרתלא
ולוכ לכ דקמתמ אוה .טפשמו שנוע ,קדצו ןוזיא לש תולאשל סחייתמ וניא אוה .באכ לומ
ונבו ,רבע לכמ וילע ותחינש תוכמה ללגב וילע ברח ומלועש ,םדא לש ויתושגרבו ותשוחתב
"המל"ה לכמ לבסה תשוחת תא דדובמ באה .וינפל תמ לטומ - עשפמ ףח אוהש יאדווש - ורוכב
זכרתמ אוה םתכשחו םירוסייה יקמעמ ךותמו ,"...ש הרק דציכ"ו "המ ליבשב" ,"דציכ"ו
:רואו הווקת לש םיבבש ונעמל תולדל הסנמו ,םינואה רסח ונבב
תורוכב תכמ
14 -ה האמה ,דרפסמ הדגה ךותמ רויא

לע וא ,קדצה לש ותוהמ לע תויפוסוליפ תולאשב ,אוה םג ,ןד וניא ,ררושמכ ,ןמרתלא
יהוז .וינימאמ תעדל םלועה תא גיהנמש הז לש ויתודימ רחא רהרהמ ונניא אוהו ,הנומא
תויסיסב תוישונא תויווח ךרד ףורצהו ךזה שגרה תא ראתמ אוה .ררושמכ ולש היגליבירפה
ולש הדוהתה תבית ךותמ לבא .ותוא םידקופה ,ןדבואו םירוסיי ,באכ תעשב םדאה הווחש
שמשל לוכי ארקמב תויווחה לש ןכותה םלוע .הלא תויווח לע תיתרוקיב םלוע תפקשה תמעור
בויא) "המכח איה הוהי תארי ןה" טפשמה םע םיהדזמ הליחתכלמש ,םישנאל יגולואידיא רוקמ
לא סחייתמש ימ .ומלוע תגהנהב םיהולא יכרד תא רקבל ןיאש ,ותועמשמשו ,(28 / ח"כ
ירבדו לוק עימשהל ססהי אל ,תוכמס רוקמכ אלו ,תאז תמועל ,הארשה לש רוקמכ ארקמה
.יוקיחל ךרעכ ץומיאל יואר אל וא ,ירסומ יתלבכ םויה ול הארנש המ לכ דגנ תרוקיב
:תואבה תולאשה לע הבושתל ונא םיאכז וז תואר תדוקנמ

?תובאה ואטח ול םג - םהיתובא יאטח לשב םינב תימהל רבדה ירסומ םאה (1)

םברקב ובשיש םיטועימב וינב וגהנ םא םג םלש םע לע יביטקלוק שנוע ליטהל יואר םאה (2)
?היואר אל ךרדב

אל ,םיניתנכ ,םדמעמבש רורב רשאכ - ףטו םינקז ,םישנ - םלש םע שינעהל יואר םאה (3)
?הז היה ודבל םכלמ תטלחה ירפ אלא ,םברקב בשויה טועימ ותוא לש ולרוג תא וצרחש םה

:םייתש ןה הלא תולאש לע תולבוקמה תובושתה

לע םג הליטה תודרשיהה תבוחו ,הזב הז ןהו לארשיב ןה ,םימעה לכ ,םלוכ וגהנ ךכ (1)
;םהב וגהנש ךרדכ םתלוזב גוהנל לארשי ינב

לש םיגשומב ךורא ןמז קרפ .הירוטסיה תונש יפלא תשולשכ ופלח תוערואמ םתוא זאמ (2)
םיעוריא םתוא ,אופא ,ןודל ונל לא .הז ךותב רסומ יכרעו ,תישונאה תוברתב תוחתפתה
.ונימי רסומ לש תומרונה יפ לע םיעינמו

תדמועה איה תישונאה תוגהנתהה אל - ןושארה :םידחא םימעטמ ןלבקל השק הלא תונעט יתש
לעמ תויהל הרומא ,ןימאמה םדאה תעדל ,וזו ,תיהולאה תוגהנתהה אלא ,רסומה ןחבמל ןאכ
תינש .תישונאה תרוקיבהו טופישה תוכזל רבעמ רשאמ תוחפ אל ,םוקמלו ןמזל רבעמו ץוחמו
חספ" .ימעפ-דח ירוטסיה טקאכ המייתסנ אל ,ארקמב תופסונ תוישרפ ומכ ,וז השרפ -
,"תורודל חספ" לש תווצמל רוקמכ שמשל ידוהיה םעה לש תימואלה העדותב ךפוה "םירצמב
."ךתמח ךופש" האירקה תא הכותב לולכל הפיסומ רדסה ליל תא הוולמה ,הדגהב האירקהו
םהב שמתשהלו םהב קובדלו םהילע רוזחל שי - םייואר םירבדה םא :ךשפנ הממ - ךכיפל
םהילא סחייתהל שי - הלא ונימיל דוע םייואר םניא םא לבא .הלא ונימיב םג תוכמס רוקמכ
.תוכמס לש בייחמ רוקמכ דוע אל ךא - ותרישב ןמרתלא השועש ךרדכ - הארשה לש רוקמכ


תורוכב תכמ
1883-1830 ,יתפרצ רייצ ,הרוד בטסוג תאמ טירחת

..." ?בייחמ ףקות תרוסמל שי םאה :הלאשה לע (4) ירניבא המלש 'פורפ ביגמ וז חורב
םע תדדומתמ רשא וז ,תינוליחה תונויצה לש תרוסמה תא שדחל םישקבמ ונחנא םא ,ןכלו
תוארל עיצא זא יכ ,תינרדומו תינוליח ,השדח ןושלב התוא תשרפמו התוא הנשמ ,תרוסמ
;לוזלז לש סחי אל םג םלוא ,ןבומכ ,בייחמ ףקות הל הנקמה סחי אל תרוסמל ןוכנ סחיכ
חוכיו ךותמ ,ישפוח התאש ,ירוטסיה לולכמ ותוא לא סחיכ תרוסמה לא סחיה תא תוארל עיצא
ךכבו ,ךנוצר יפל ותוא שרפל ,שקבמ התאש המ תא ונממ לוטיל ,הערכה לש הימונוטוא ךותמו
."המצע תרוסמ התואל םורתל

"םירצמ תא ולצניו" .ג

ותועמשמב לוצינ יכ ,הנושאר הגרדממ תירסומ היעב ,קפס אלל ,הניה לוצינה תייעב
ידי לע םירחאמ אלמה הדובעה רכש תעינמ" (5) קשוע ,ללכ ךרדב ,ושוריפ ,ונימיב תלבוקמה
:תוהימת יתש ונינפב ביצמ "םירצמ תא ולצניו" לש רשקהב הזכ שוריפ ."םתרוכשמ חופיק

תויהל עתפל וכפה (6) םירצמב תודבע תונש תואמ עברא רחאל לארשי ינבש ןכתיי דציכ .1
?"םהילצנמ לש םילצנמה"

הראות וב רחאה יוטיבל םהלש וז הלועפ לש רשקה המ ,םילצנמכ םיספתנ לארשי ינב םא .2
לעופה ,ןכש .(36-35 / ב"י ,םש) "םוליאשיו ...ולאשיו" :ובזע םרטב הנורחאה םתלועפ
וב שמתשהל תנמ לע ורבחמ ץפח לבקו שקב" (7) אוה ונימיב תלבוקמה ותועמשמ יפל ל-א-ש
תנמ לע ךלש וניאש רבד תחיקל ,ונייהד ."שומיש רכש ודעב םלשל אלב ,ןמז רחאל וריזחהלו
ועדי לארשי ינב יכ ,וריזחי אלש שארמ הרורב העידיב - ונלש הרקמב ךא .וריזחהל
.ריזחהלו רוזחל םתנווכב ןיאש םתאיציב

האבש ךרד ,ונייהד ,תיטגולופא ךרדב תאז םישוע ,וז הלאשל רבסה קפסל םאובב ל"זח
,י"שר בתוכ ךכו .םיהולא ,הילע דקפש הז תא אליממו ,וז תוגהנתה דבעידב קידצהל
לע ,תודבע תונש שש ץקמ ישפוחל ותאצב דבעל קנעמ תקנעהבש םעטה תא רחא םוקמב וריבסהב
"ךיהולא הוהי ךדפיו ,םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו ...ךנאצמ ול קינעת קנעה" קוספה
התא ףא ,םיה תזיבמו םירצמ תזיבמ ךל יתינשו יתקנעהו" :(15-14 / ו"ט םירבד) 'וגו
."ול הנשו קנעה

קינעה לבא ,ישפוחל תודבעמ ךאיצוה דבלב אלש" :ףיסומ ,קוספ ותואל ושוריפב ,ונרופיס
ךמתסמ הז שוריפו ,הדובע רכש אלא ,לוצינ וניא לוצינהש ןאכמ ."ךל םידבעשמה ןוממ ךל
רכש הנשמ יכ" :(ו"ט םירבד) קרפ ותואב 18 קוספב ,הז ןיינעל ל"זח לש םהישוריפ לע םג
ונתוא הריתומ ןיידע םירצמהמ וניתובא ולבק הדובע רכשש ,וז הקדצה .'וגו "ךדבע ריכש
:תחא ןהש ,תולאש יתש םע

?ןאכל הליאש ןיינע המ - ןכו ?לוצינ גשומב בותכה שמתשמ עודמ ,ןאכ שי רכש םא (א)

.לואשלו לצנל אלו ,לבקלו עובתל שי הדובע רכש (ב)

קר אצמוה ןיינעהש אלא ,ךכ ושחרתה אל תמאב םירבדהש ונל רפסמ ףסונ יטגולופא רבסה
.ןכשמה ןיינב םשל בהזו ףסכ רתוי רחואמ לארשי ינבל ואצמנ ןיינמ :םילאושל תונעל ידכב
...םיבונג םירמוחמ ושדקמ הנובש ימל ול יוא :תחא הבושת תוחפל בישהל רשפא ךכ לע ךא

(8) יולה הדוהי 'ר טקונ וב הז אוה ,שקיהה ךרד לע ךא רישי אל ,רחא יטגולופא רבסה
ויאטחש ימ לודגהו ,םתלודגל םהילע והולידגהש אטח" :לגעה אטח תא ריבסהל ואובב
וביצהל ןויסינ ידי לע ,ומצעשכל אטחה ךרע תטעמה לש ךרד ןאכ שי ,ונייהד ,"םירופס
לכ לודג אטח היה אל םצעב (לגעה אטח) אטחהש ,רמולו םוקמבו ןמזב תונוכנ תויצרופורפב
!הנוש תוגהנתהל םיפצמ רחבנה םעהמש אלא ,ונמזב ךכ

היהיו ,םעה לש ואטח וניה אטחהש ,החנהה לע תויונב ןיידע ןאכ ונמנש וללה םיכרדה לכ
קודיצה תא שפחל םהילעש םע ותוא לש ויאצאצל הארנ ךכיפלו ,היהי רשא ול קודיצה
יתלבכ תיארנ - םוקמבו ןמזב תולת אלב - יביטקייבוא ןפואבש ,םהיתובא תוגהנתהל
עגרה לש רותליא הז ןיאש ,רוכזנ םא קודיצ בייוחמ השעמה הארנ םייתעבש ,םרב .תירסומ
היה רשפאש יפכ ,השמ וגיהנמ תאמ אל ףאו ,האצי םעה תאמ אל השעמל המזויהשו ,ןורחאה
ושע לארשי ינבו" :םרשקהמ ואצוה וליא ,ב"י קרפבש 35 קוספ תליחתב בותכה יפ לע בושחל
,שארמ ךכל וצה ןתינ ,22 קוספ ,תומשב 'ג קרפב רבכש אלא .'וגו "...ולאשיו השמ רבדכ
!"םירצמ תא םתלצינו ...התיב תרגמו התנכשמ השיא הלאשו" :ומצעב םיהולא יפמ

ןיב תירבב ןושארה וניבאל זמרנ הז ןינע" :הלשמ ההימת (9) ץיבוביל המחנ הפיסומ ךכ לע
לש ודיתע לע ,תמייק התיה אל דועש ,וז המוא לש הדיתע לע רבוד וב רשא דמעמב םירתבה
שוכרב ואצייש ...ץראה תחטבה םע דחי רמאנ םש רבכו - ונב דלונ םרטב דוע םהרבא ערז
תיקולא הצע אלא ,ונינפל םיררחושמה םידבעה לש תינטנופס הלועפ אל ,ןכ םא .לודג
ןוליפ השעמה תא קידצמ רבכ וז חורב" :ךשמהבו ,"...איה האילפ אלה .םדקמ הדועיה
ידכ אלא ,ושעש המ לארשי ושע עצבה תבהאמ אל יכ ושיגדהב 'השמ ייח' ורפסב ינורדנסכלאה
גישהל ידכ םגו ,םירצמב ודבעש הברה םתדובע תרומת םהל עיגמה רכשה תא םמצעל ריזחהל
.םירצמב ודבעתשנ רשא דובעישה לע - ךרע-הווש יוציפ אל יאדוובו - "ןטנטק" ,ןטק יוציפ
ףסכב רפוכת אל ,םידבעל ןירוח-ינבמ םתכיפה ,לארשימ שפוחה תליטנש ,דימ ףיסומ אוהו
."בהזו

ורפסב והיתתמ ןב ףסוי בתכ םתוא הקיטגולופאה ירבד תא םג ץיבוביל המחנ תטטצמ ךשמהב
ורהמיש ידכ הלא ,תונתמב םתוא ודביכ םירצמהו" :(ד"י ,ינש רפס) "םידוהיה תוינומדק"
םיטרחתמו םיכוב םירצמהו ואצי םהו - םהל םישחור ויהש םינכש לש תודידי ךותמ הלאו
הנפמ איהו ,ץיבוביל המחנ לע םילבוקמ םניא הלא םייטגולופא םירבסה ."עשרב םהב וגהנש
,(36 / ב"י ;ג"י השרפ) "אב" אתליכמב לאעמשי יבר ירבד חורב ,םיינושל םירבסהל ונתוא
.םירחאו ,(491 'מע) םישרשה ורפסב ,חאנ'ג ןבא ידרפסה הנוי יברו ,ןואג הידעס ברו

ינש לש תינושלה תועמשמל תונפל ונא םג םילוכי ,ץיבוביל המחנ לש היתועצה חורב ,ןכאו
תירסומ היגוסל םירבסה אוצמל םייטגולופא םילותפנל שרדיהל אלבו ,לצנו לאש םיגשומה
:וז

לאש

ארסיסש רורב ."האמח הבירקה םירידא לפסב ,הנתנ בלח לאש םימ" :רמאנ 25 / 'ה םיטפושב
לאוש ךיהולא הוהי המ" :12 / 'י םירבדב ןכו .לאש רשא םימה תא בישהל ןווכתנ אל
ךתלחנ םייוג הנתאו ינממ לאש" :8 / 'ב םיליהתב ןכו .הווצמ ,עבות ,ןבומכ ,ןאכ ."ךמעמ
,ונלש הרקמב םג ,לואשל ,רמולכ .דועו ,ריזחהל תנמ לע אלש הנתמ - "ץרא יספא ךתזוחאו
קוזיחו .הנתמ םג ארקמה ןושל יפל תויהל לוכי אלא ,ריזחהל תנמ לע תויהל ךירצ וניא
,ויתורורצו וירדע ,ושוכר תייוולב ,םירבגה קר אלו ,ולוכ םעה חלשנ רשאכ :ךכל ףסונ
תוכממ םמצע עונמל ידכ ,םחלשל ורהימ דוע םה .ךפיהל .ובושי אלש םירצמל היה רורב
םג םתכרבו" :הערפ רמוא רפס ותואב 32 קוספב :דועו תאז .ןהב וקל רבכש הלא לע תופסונ
םג הכרבה ישקבמ םיאיבמ ליגרכו ,םהיהולא תא דובעל םתאצב הפצמ אוה הכרבל ."יתוא
ןתנ הוהיו :רמאנ 36 קוספבו .הערפ ןוויכ ךכלש רשפאו ,םישקבמ ותכרב תאש לאל תונתמ
אל ,ריזחהל הרטמבו ,םיבוט תונכש יסחי תניחב ,לואשל םתס םא ."םירצמ יניעב םעה ןח תא
דקפיהל וצר ,ומע םג ןכ ,הערפ ומכש ןכתיי ,אלא .םהיניעב ןח ואשנש בותכל ךירצ היה
,לא ותוא לש וידבע ,לארשי ינבמ םהינכש םע וחלשו ,ארונהו םויאה לאה יניעב הבוטל
.וינפ תולחל תונתמ

לצנ

:בותכ 14 / ד"י לאקזחיב .ליעל רכזנה הז לע ףסונ שומישב ארקמב עיפומ לצנ לעופה םג
(5) ןשוש ןבא רידגמ לעפתהבו .םשפנ וליצי לש תועמשמב הזו "םשפנ ולצני םתקדצב המהו"
רשפא .ונקרפב םג ךכ ."...המשא וילעמ ריסהל לדתשה :הלאשהב .2 ...ומצע לעמ טשפתה .1"
יארקמה רפוסה ןווכתה ךכלו ,םשפנ ליצהל ונווכתה לארשי ינבל םירצמ ונתנש הז ףסכבש
ומע דובעיש לש המשא ,המשא םהילעמ ריסהל םירצמה דיב עייסש עויסה תא םיהולאל סחיישכ
רג יכ ירצמ בעתת אל ..." :13 / ג"כ םירבדב :בוטל רבדה םהל רוכז ,םנמאו .םירצמב
תורעתהל ושרוה אל תורוד ךשמלש ,יבאומהו ינומעה ןמ לידבהל - תאזו "...וצראב תייה
.רייגתהל ושקיבשכ ,לארשי ינב ברקב


1695 ,םדרטסמא תדגה רעש
1689 תנשב רייגתהש ירצונ ,בקעי ןב םהרבא תאמ תשוחנ טירחת


יגולויצוס שוריפו יתורפס שוריפ

בתוכ ,איה ותוחא יכ הערפל רקשל ,ותשא ,ירשמ שקבמ םרבאש ןכתיי דציכ ריבסהל ותוסנב
וייח תא ליצמ אוה יכו ,רקשל ירשמ שקבמ םרבאש ,ריתסמ וניא רפסמה" :(10) יולה ןימינב
,ונלשמ תרחא איה ולש םירבדה תייאר .הרובעב הרומת תלבקו הנומראה ירש תחיקל ריחמב
תיממ טעמכש בער תעב ןומדקה באה דציכ הזמ בהלתמ אוה :ויניעב םיבושח םירחא םירבדו
רוזחלו ,רידאה הכלמ לע םירעהל חילצהו ,הרישעה םירצמ ץראל רג דוונ-העורכ עיגה לכה
לכ יבגל תספות איהש םושמ קר אל ונניינעל תיטנבלר וז הכרעה ."לודג שוכרבו םולשב םשמ
'א) םינופא המיירצמ םהרבא תדירי רופיסב םיאורה שיש ןוויכמ םג אלא ,יארקמ רופיס
.המיירצמ בקעי ינב תדירי רופיסל (ךשמהב (11)-ב רבסה - םלוחב 'פ ,לוגסב

ריסהל לכונ" :יולה ינפל םינש ,אוה ףא סרוגה (12) לקנוג תובקעב ךלוה יולה ןימינב
תונושה תומינהש ןיבנ םא ,תונבזכ לש רעוכמה דשחה ןמ תודגאה תא תוכזלו וז תמרוצ המינ
."תונוש תופוקתב ןאצומ

הבחרהב ונל איבמ ,יתורפס אקווד ואלו יגולויצוס-ירוטסיה סיסב לע יכ םא ,יסחי רבסה
תונתסובתו ,ואל םאו ךכב ריכהל הצרנ םא ,םידבע םע היה םעהש ,וריבסהב (13) רדא יבצ
הנוכת ,ךכיפלו ,תע התוא והונייפיאש תונוכתה ןמ אליממ ויה םיידי ןויפירו תונישלמו
םע לש הנוכתכ ,היתומדוק לע איה ףא תפסונ ,תירסומ יתלב הנוכת הונארקש ,לוצינ לש וז
הזה ירסומה אטחה ןיאש ףא ,ךכיפל .תידוחייה תימואלה ותושיי וב השבגתנ םרטש םידבע
לשב ,רומחכ הרותה לש רחואמה יארקמה רפוסל אוה הארנ ,ותפוקתלו ומצעשכל ודוסיב לודג
םירבדה לש אפייסה המוד ךכב .אקווד הלשב ילואו ,רחבנה םעה ןמ ההובגה תירסומה השירדה
.(ליעל האר) "ירזוכה" ורפסב יולה הדוהי 'ר איבהש קומינל

תיתורפסה ,הזב תעצומה ,ונלש ,ץיבוביל המחנ לש תינושלה - תונשרפה יכרד עבראל ףתושמה
ריכהל םתונוכנב אוה ,רדא יבצ לש תיגולויצוס-תירוטסיההו ,יולה לשו לקנוג לש
המגמ לכ לע םישוע םהש רותיוובו ,יארקמה טסקטה ןמ הלועה תירסומה היעבה לש התויסחיב
םינשרפהמ ןמ םיברו ל"זחמ םינוש םה ךכב .םדק ימיב ומע ינב וא לאה קודיצל תיטגולופא
.םהירחא ואבש ,םייתרוסמה

:תואבומו תורעה

תבישי דיל לכשה רסומ תאצוה ,לאקזחי תוילד :אנרס לאקזחי 'ר לצא האר (1)
ח"נק-ד"נק 'מע ,'א ךרכ ,ה"לשת םילשורי ,ןורבח
,ט"לשת ,קרב-ינב ,רבחמה תאצוה .הרותה תוישרפב תוגה :הדוהי ,ינושחנ (2)
.232 'מע
.ז"ישת ,ביבא-לת ,תורפסל תורבחמ תאצוה .םירצמ תוכמ יריש :ןתנ ,ןמרתלא (3)
הזוניפש ןוכמ תאצוה ?בייחמ ףקות תרוסמל שי םאה :המלש ,ירניבא (4)
.15 'מע ,1992 ,לגס ןועדג :ךרוע ,תיטסילרולפ הרבחל זכרמה ,םילשוריב
.לצנ ךרע ,שדח ירבע ןולימ :םהרבא ,ןשוש ןבא (5)
.הז רפסמ לש וקויד תלאשל סחייתנש אלבו ,13 / ו"ט תישארב יפ לע (6)
.לאש ךרע ,שדח ירבע ןולימ :םהרבא ,ןשוש ןבא (7)
תורבחמ תאצוה ,תודהיה לש הבשחמה רצוא .ירזוכה רפס :יולה הדוהי 'ר (8)
.53-45 'מע ,'ב ךרכ ,קפוא סופד .קוק ברה דסומ עויסב ,תורפסל
תינויצה תורדתסהה תאצוה .תומש רפסב םישדח םינויע :המחנ ,ץיבוביל (9)
,1969 ,םילשורי .הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תימלועה
.134-129 'מע
,ךוניחו הלכשה ,םילעופ תירפס תאצוה .ארקמב םירופיס :ןימינב ,יולה (10)
.15-14 'מע ,1963 ,ביבא-לת .ריעצה רמושה יצראה ץוביקה תאצוהו
וא ,טבש לש וא ,המוא לש (פיטוטורפ) סופיט-באל סחיימה רופיס = םינופא (11)
ועריאש םיעוריא וא םינייפאמה ,תונוכתה תא ,איהש תישונא הרבח לכ לש
וא וינבל בקעי תכרב :לשמל .רתוי רחואמ םיבר תורוד וא םינש ,הלוכ הרבחל
.תולחנתהה תפוקת רחאל לארשי יטבש לש םינופאל תואמגוד ןה השמ תכרב
הדבעמה .ןורז סכלאו דלפ תור :םוגרת .תישארב רפסל אובמ :ןמרה ,לקנוג (12)
.50 'מע ,ז"ישת ,ביבא-לת ,םיצוביקה רנימס לש תיגוגדפה
.'ח ,הרומלו ךירדמל םינויע .םתארוהו השמ ירופיס :יבצ ,רדא (13)
.םינויע ,הכרדה רודמ ,רעונו םידלי תיילעל הקלחמה ,תידוהיה תונכוסה תאצוה
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא