םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

יחיו

26 / 'נ - 28 / ז"מ תישארב
תונרג השמ ר"ד - םשרו ןייע


תורמל ,ץראה לא תובאה לש קזחה רשקה תשגדה אוה יחיו תשרפ לש םייזכרמה םיביטומה דחא
אלא ,םירצמב ותוא רובקי אל יכ ףסוי תא עיבשמ בקעי :םירצמ תולגל תאצל ינמזה חרכהה
,(33-29 ט"מ) ותומל ךומסב ותשקב לע רזוח אוה .(31-29 ז"מ) ןענכ ץראב ויתובא תורבקב
:האלמתה םהינש לש םתלאשמ ,םיבותכה יפל .(25 'נ) ותומ ינפל ויחאמ ףסוי םג שקבמ ךכו
תומש) ןענכל הסינכהו םירצמ תאיצי תעב - ףסוי לשו ,(14-1 'נ) ותומל ךומסב - בקעי לש
.(32 ד"כ עשוהי ,19 ג"י

יכו ,לארשי ץרא איה ,ןענכ ץרא לא יתימאו ןכ רשקב ןאכ רבודמש יניעב קפס לכ ןיא
הווחמב ןיאש ,אקע אד ךא ,םהיתויולג לכב לארשי ינב לש םהיתובלב ומעיפ ולאכ תושגר
תורמל ,הפוצר הבישיב קר תשכרנ תאזכ תוכז .ץראה לע תוכז חיטבהל ידכ וז בל תרימכמ
ץרא רומשל רשפא יא .ןשע תורמיתו שאו םדב התוא םיפטושש םישבוכה תורמלו תויונערופה
לכ ןיאש םושמ תאזו ,(4-3 ח"מ - ונתשרפב םג תרכזומה) תיהולא החטבה לש הנעטב ןודקיפכ
ןיטולחל ךרפומ הז .וב ןימאמ ונניא אוהש לא לש תוחטבהל תרחא הנומא ןב בייחל ךרד
םע ןעמל הילע רתווי יכ ,ויתובאמ התוא שריו ,וייח לכ המדאה לע יחש יממ שורדל
םשב ך"נתב בותכה לכ ,ותעדלו ,םיהולאב ןימאמ ונניא ללכבש ימ .התוא ול חיטבה ויהולאש
.ץראה לע "ןאשוק"כ תיהולאה החטבהה תא לבקל לוכי ונניאש יאדווב - ודוסי רקשב םיהולא
,יתעדל ,הבושתה ?לארשי ץראב םויה םיבשויה םידוהיה ,ונלש הקדצהה המ :לאושה לאשי םאו
תוצראב םייוגה ונוליכאהש םירורמ רחאלו ,תאזה ץראב ונרבעל םיעוגעג ךותמ :ןמקלדכ איה
,ץראב בשיש ימל החטבהה תדועת תא ונגצה אלו ,ונשבכ אל .וניתובא ץראל ונרזח ,ונרוזיפ
,עקרקה לעבמ - עקרקה התוא תא ונינק םימעפ שולשו םיימעפ םיתעל) אלמ ףסכב ונינק אלא
תוציחנב וריכה םלועה תומוא .(עקרקה לע תולעבל ונעטש םידדושהמו עקרקה לע םיבשויהמ
- מ ם"ואה תטלחהב ךכ רחאו ,רופלב תרהצהב םדוק) לארשי םעל הנידמו ימואל תיב לש
חוכב ץראה תא ונשבכ זא קר - תונכשה ברע תונידמ לכ ונילע ולפנתה רשאכ קרו ,(1947
תאז .ףוס ןהל ןיאש ונילא תולכנתההו תוניועה תורמל ,םדבו עזיב הב םיקבד ונאו ,עורזה
הברה איה תונויצה ,קפס אלל ,תאז הניחבמ .תיהולאה החטבהה אלו ,ןאכ ונמויקל הקדצהה
הז שוביכש יפכ ,ורוד ינבו עשוהי ידי לע הפוסב ןענכ שוביכמ תירוטסיה תקדצומ רתוי
ירקוח לצא קפסב עודיכ אוהש רבד ,תואיצמב םייקתה הזכ שוביכ םא) ארקמב ראותמ
.תאזה ץראל ונלש "קבדה" םג איה עקרקב ונלש תוקבדה .(תיארקמה הירוטסיהה

ןיינעב .רוכבה ינפ לע םינבב ריעצה תא בותכה תפדעה אוה תאז השרפב וב ןודנש רחא אשונ
בקעי רופיס ךרד ,לאעמשיו קחצי רופיסב לחה ,"תויאר" לש תרשרש תישארב רפס איבמ הזה
,3 ט"מ) ןבואר ינפ לע הדוהיו ףסוי תפדעהב - ונלש השרפבו ,ףסוי ירופיס דעו ושעו
ריבעהל שקבמ בותכהש חינהל שי .(20-8 ח"מ) השנמ ינפ לע םירפא תפדעהבו ,(12-8 ,26-22
איהש יפכ ,םינבה ראש ינפ לע השוריב רוכבה תפדעה לש השקונה השיגל רשאב םיארוקל רסמ
לש הווחמ שי (11-1 ז"כ רבדמב) רחא םוקמב .(17-15 א"כ םירבד) תרוסמב יוטיב ידיל האב
.םידחוימ םירקמב ןהיבא תא תשרל תויושעש םישנ יפלכ וליפא בוט ןוצרהשנמו םירפא תא ךרבמ בקעי
1520-1483 ,סנאסנרה תפוקתמ יקלטיא רייצ ,וטנס לאפר תאמ ןמש רויצ

ןויוושב ריכמ יטרקומדה םלועה :יטסינורכנא ירמגל אוה הזה רסמה ונתפוקת ןב םדא יניעב
םע דחי .דוליה לש ונימ והמו ,ימ ינפל דלונ ימ הנשמ הז ןיאו ,הדילמ קוחה יניעב םדאה
ןידה תיב בא לאשי ןיידע ,השורי וצ לבקל ידכ םינברה ינפב םיחא םיאב םא םויה םג ,תאז
המכ דע ךעידוהל ,ויחא ןעמל השוריה לע הלופכה ותוכז לע רתוול ןכומ אוה םא רוכבה תא
.יניסב םיהולא ידי לע הנתינ הרותהש תכרפומה החנהה םושמ הכלהה תויהל הלוכי תנבואמ

וינב ינבלו וינבל "בקעי תכרב" םשב תונכל גוהנש המ איה ונלש השרפה לש תרתוכה תלוג
תורמיא שי - תוכרב קר םש ןיא תמאב יכ ?תואכרמה עודמו .(28-1 ט"מ ,6-5 ,20 ח"מ)
ןועמש ,ןבואר) הטוב תוגייתסה וליפא שי םיטבש השולשמו ,םינושה םיטבשה לע םימגתפו
תומוקמב המצע לע תרזוח םינוש םיטבש לע םגתפ-הרמיא הב ,תאזכ תדחוימ הביתכ .(יולו
רקיעב - הרובד תריש) 'ה םיטפושו (םיטבשל השמ תכרב) ג"ל םירבד :ןוגכ ,ארקמב םינוש
ארקי רשא תא םכל הדיגאו ופסאיה") ןאכ העיפומה ,דיתעה תא אבנל הרמויה .(18-16 'ספ
,1 ,5 רקיעבו ,ג"ל םירבד ואר) "השמ תכרב"ב םג היוצמ ,(1 ט"מ - "םימיה תירחאב םכתא
.(14 ד"כ רבדמב - םעלב לש האובנה ירבדב םגו (29-28

אוהש תורשפא ללכ ןיאש ירה ,ותומ ינפל וינב תא ךריב בקעיש חינהל העינמ לכ ןיאש םגה
תעדה לע תולעהל לוכי היה אלש םושמ ,לוכ םדוק ;ט"מ קרפבש "הכרבה" תא "ךריב" םנמא
תוסחייתההש םושמ ,תינשו ,ליעל ןיוצש יפכ ,םהיחא ינזואב םינבה ןמ השולש (טעמכ) ללקל
םוכיס וליפא שי הכרבה ףוסבו ,ותמדא לע בשויה טבש לאכ איה םינבהמ דחא לכ לא "הכרב"ב
,םתוא ךרביו םהיבא םהל רביד רשא תאזו ,רשע-םינש לארשי יטבש הלא לכ" :תאז חורב
ללכ ול ןיא - שדוקה חור הרביד בקעי לש ויפמ יכ ןימאמש ימ .(28) "םתוא ךריב ותכרבכ
ירוטסיה דועית שיש עגרב םלועה ןמ הלדח תאז חור עודמ ריבסהל בייח אוה ךא ,היעב
לוכהש םימיב אלו ,סותימ לש םידאב םילתוחמה םימיב קר תורוק ולאכ תואובנ עודמ .רדוסמ
(דבעידב האובנב רבודמ לעופבשכ) תודיתע אבנל לקש איה תשקבתמה הנקסמה .דעותמו םשרנ
אל ךכ ,תודיתע-יאבנמ ןיא םויהש יפכו ,גהונ וגהנמכ םלועש סרוגה ארוקה .תרוקיב ןיאשכ
תורמאמו םימגתפמ םייונבה ,הלא םיקוספ יתמ ררבל ץלאיי ,םהה םיקוחרה םימיב םג ויה
.רבחתהל ולכי ,תוירישהשנמו םירפא תא ךרבמ בקעי
ןייר-ןאו טדנרבמר תאמ ןמש רויצ
1696-1606 ,דנלוה ירייצ לודג
Olga's Gallery רתא תובידאב

ןתינ ךא ,לארשי תודלותב םיוסמ ןמז לע קיודמב עיבצהל תורשפא ןיאש איה תמאה ,ןכבו
,ןויליכל םיבורק יולו ןועמש ;ףסויו הדוהי םה ןאכ םיקזחה םיטבשה :םיזמרב זחאיהל
ילתפנו רשא ,רכששי וליאו ,המדאה לע קבאמב ןיידע םייוצמ ןימינבו דג ,ןד ,ףסוי יטבש
םימזויה םיטבשה םש םגש אצמנ ,'א קרפ םיטפושב בטיה ןייענ םא .םירחא (םימע) םיתרשמ
.השדחה תדלומה לע קבאמב םינותנ ןיידע םיטבשה ראש וליאו ,ףסויו הדוהי םה םימחולהו
ואר) הנוהכל דעוימה טבש תויהלמ ןיידע קוחר יול טבש "בקעי תכרב"בש בל םישל ךירצ
,זע יכ םפא רורא") ללוקמ טבש אוה ,הברדא ,(11-8 ג"ל םירבד - "השמ תכרב"ב תאז תמועל
ינשל קלוח םרט ףסוי תיבו ,(7 ט"מ - "לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא ,התשק יכ םתרבעו
;6-5 ח"מ תישארב ואר) השנמו םירפא - לארשי יטבש ראשל םדמעמ תניחבמ םיוושה םיטבש
זמר ןיאו ,תוכלמל זמר ןיידע ןיא ךא ,חילצמ טבשל "הכרב"ב בשחנ הדוהי .(17 ג"ל םירבד
ימי ףוס דע שדקמ היה םש - 10 'ספ - םותס רשקהב הליש תרכזומ) םילשוריב שדקמה תיבל
"בקעי תכרב"בש תורמאהש ךכ לע םיעיבצמ הלאה םינמיסה לכ .('ד-'א ,'א לאומש ואר - ילע
שדקמ היה םרט ,לארשיב ךלמ ךלמוה םרט רשאכ ,םיטפושה ימיב תוירבה יפב תורוגש ויה
רשא םינטקה םיטבשה ןיב לדבהה שטשטיה םרטו ,האלמ תואמצעל םיטבשה לכ וכז םרט ,יזכרמ
.ןופצב - םירפאו םורדב - הדוהי :םיכלמה ימיב םייטננימודה םיטבשב טא טא ועמטנ

היוזה הביתכ ןיבו תיטסילאיר הביתכ ןיב תיארקמה הימוטוכידל םידע ונחנא ח"מ קרפב
םילודג תוחוכל קקזנה הלוחכ ,וימי בורעב בקעי תא ראתמ יטסילאירה וקה .תודיתע תאבנמה
וינינ תא האור ונניא אוהו ןקוזמ ודבכ בקעי יניע .(2-1) הטימה לע בשייתהל ידכ
וילע התמש הבוהאה ותשאב רכזנ אוה .(10-8) םכרבי ויבאש ידכ ףסוי ידי לע םיאבומה
ונב ינב תאו בוהאה ונב תא תוארל הכזש ךכ לע הדותו תולעפתה עיבמו (7) םחל תיבל ךרדב
תומל הטונה בקעי לש ויפב םימשש םיקוספ םיאצומ ונא הלא םייטסילאיר םיקוספ דיל .(11)
ויה וליאכ ,םיטבש ויהי םהש שארמ "עדוי" אוה .ףסוי ינב ינש לש םדיתע יבגל האובנ
,6-3) השנממ לדגי ןטקה םירפא יכ שארמ "עדוי" אוהו ,וידכנ אלו ,ומצע בקעי לש וינב
רובעו ,הלאה םיטבשה דמעמ רובע הקיתע הקנפשוגל ףאש םירבדה בתוכ ,קפס אלל .(20-12
היה אוה םהל ,(22 'ספב םכש לע "תולעב" לע רורב זמר ואר) תועקרקו תומוקמ לע תולעבה
.תומל ךלוהה בקעי לש ויפב םירבדה תא םשו ,וימיב דעהשנמו םירפא תא ךרבמ בקעי
טדנרבמר תלוכסאמ ,1672 ,ידנלוה רייצ ,סרוטקיו ןאי תאמ ןמש רויצ


:תאז השרפב םיפסונ םיניינע ינש ריכזא םויסל

וארו ,4 ט"מ) ויבא שגליפ ,ההלב םע בכש רשא ,ןבואר לש ואטח רכזומ "בקעי תכרב"ב :'א
התייה הנושארה םתנווכשכ ,ויחא ידיב ףסוי תריכמ אטחל הז אטח ףיסונ םא .(22 ה"ל
הברה ורתונ אלש תודוהל ךרטצנש ירה ,(םש קרפה לכ תא וארו ,20-18 ז"ל) שפנ וגרוהל
םירחא אלו םה ורחבנ םעט המ - ארוקה המתי ,ןכ לע .ואטח אל בקעי ינבש םישק םיאטח
."הלוגסה םע" היהיו םוקי םכותמש ,לאה יבוהא תויהל

ףסוי שוחי םהיבא לש ותומ ירחא יכ םיששוח ,ףסויב הבר הכ תוירזכאב וגהנש םיחאה :'ב
ישגר תא ףסויב תוהקהל ידכ בקעי הוויצ לוכיבכש ,האווצ םיאיצממ םה .םהב םקנתהל ישפוח
היה אלו ,םהילא עדוותה םרטב םהל םרגש םירוסייב קפתסה ףסוי יכ ,םלזמל ,רבתסמ .המקנה
דחא עיגמ ךכ .(21-15 'נ) םששח תא לטבמו םמחנמו םתוא עיגרמ אוה .ויחא לע ובלב דוע
ןיב תררוש הווקתו סויפ לש הריוואשכ ,םויס ידיל ארקמבש םיפיהו םיכוראה םירופיסה
.םירוביגה
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא