םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

אצת יכ
(ה"כ - 1 / א"כ םירבד )

רלמ היפוצ תאמ
(הריש :ףדה תא הכרע)ותפוקתלו ורודל יסחי גשומ - דסח

איה הריפסה םא ןיב .תווצמב רתויב הרישעה איה "אצת יכ" תשרפ ,הרותה תוישרפ 54 ברקמ
רפסמ הז ירה ,(1) (74) ץיבוביל והיעשי יפל םא ןיבו ,(תווצמ 72) ם"במרה ןיינמ יפל
טעמ אל .ןהמ תינימשכ ,רמולכ ,הרותה תווצמ (613) ג"ירת לכ ךסל סחיב רתויב םישרמ
תועדהו ,ןאכ תועיפומה תווצמה ןיב רשקמ טוח הזיא שי םא ,הלאשל הנעמ ונימכח ושפיח
תווצמב תוקסוע ןלוכש ,ךכב רשקמה טוחה תא האור ,לשמל (2) רצלמ לבייפ .תוקולח ךכ לע
.ותחפשמלו ותיבל םדא ןיבש

תחת תווצמהו םיקוחה לכ תא ץבקל ןויסינב טסכטה סוניא םושמ שי יכ ,הארנ תאז םע
גהנ ולא ןיעמ םיקוח יצבק לש ןכות חותינ .ךכ גוהנל ונתוא בייחמ ןוידה ןיאו ,תחא גג-תרוק
ברה ירבד ךותמ םיעטקב ,לשמל ,האר) השעת אל תווצמל השע תווצמ ןיב הנחבהב רקיעב
עבשו םירשע הב שי" :ךוניחה רפסב "אצת יכ" תשרפ לע רמאנב וא ,(3) לואש-רב ךלמילא
הניחבמה ,(4) ץיבוביל המחנ לש הרפסב וא ,"השעת אל תווצמ עבשו םיעבראו ,השע תווצמ
לע לבקמ םדאש םירדנו ,ושפנ לע רסוא םדאש םירוסיא םהש םירדנ" :םירדנ יגוס ינש ןיב
ןקה חוליש תווצמ לש המעט יבגל ,לשמל ,האר ,תווצמה ימעט ןיב הנחבהב וא ,"ומצע
.ם"במרהו לאנברבא ,ן"במרה יפ לע ,ונלש השרפבש

הוושנ םא ,דסח לש תווצמכ ןהילא סחייתהל ןתינש ,הלאכ ונלש השרפב תווצמה ןיב שי
ןבל סחיה ;המחלמ-תיובשב בשחתמה סחיה - ןהיניב .ונתינ ןהב הרבחלו הפוקתל ןתוא
וא הימגיב יאושינ לש הרקמב ,האונשה השיאה ןב לע ופידעהל ןיאש ,הבוהאה השיאה
םאה-רופיצה חוליש תווצמ ;הדיבא תבשה תבוח ;ותיילת םויב יולת תנלה תווצמ ;הימגילופ
רושב שירחה רוסיא ;תרגוד איה ןהילע םיציבה תא וא הילזוג תא םילטונש תעב ןקה ןמ
;רכש תנלה רוסיא ;ליל תעל ינעל טובעה תבשה תווצמ ;םייח-ילעב רעצ םושמ ,וידחי רומחבו
.דועו ,םרכה ריצב וא םיתיז קיסמ ,ריצק ןיינעל הנמלאבו םותיב ,רגב תובשחתהה - רקיעבו

םיקוחל וכפה ,םינש יפלא ינפל ול ונתינשו לארשי םעב וגהנש ,הלא תווצמ לש ןקלח
םויה םג - ןקלחו ,תונורחאה םינשה םייתאמ-האמב קר ונתפוקתב החוור תונידמב םייתרבח
,דסח לש תווצמ ןתואמ המכ תוסנוכמ הז רמאמב .םלועה תונידממ תוברב ןיידע תוגהונ ןניא
לש יסחיה ןפה תגצה ידכ ךות - ליבקמב ךא ,ןתפוקתל ירסומה ןנורתיו ןכרע תשגדה ךות
טילבהל דאמ בושח דחא דצמ :הלופכ איה אשונה תגצה לש וז ךרדב הרטמה .ונתפוקתל ןכרע
ינידמ ןוגרא רדעהבש ,םודקה ירבעה קקוחמה תא החניהש ינמוהה ןוויכה תא ,המגמה תא
תינמוה הניחבמ םילענ םיכרע לש הרימש לע יתד יוויצ תועצמאב בייחמ ,יתחוור יפוא לעב
לש ותויסחי תא ןייצל בושח ינש דצמ .ישונאה םדובכ לע הדפקהו ,הרבחב םישלח לע הנגהב
םיכרע םתוא רמשל קר אל ,הרבחכ ,רותחל ךישמנו ,קוספ ףוס וב הארנ אלש ידכ ,הז גשיה
דסחכ היה לבוקמש המש ,ךכב םג ולו ,רפסמ תוגרדמ םתולעהלו םמדקל םג אלא ,םיינמוה
בוטה ונוצרב יולתה תתמכ ןתנייש אלו ,םיבייחמ הנידמ יקוחב ןגועיש וא ,תוכזל ךופהי
.ונתונ לש

יצחק מברך את יעקוב

בקעי תא ךרבמ קחצי
1615-1660 ,ידנלוה רייצ ,קנילפ ףינוט טרבוג תאמ
דנלוה ,םדרטסמא ,םואיזומסכייר ,דב לע ןמש


האונשה ןבו הבוהאה ןב

,האונשהו הבוהאה םינב ול ודליו ,האונש תחאהו הבוהא תחאה ,םישנ יתש שיאל ןייהת יכ"
תא רכבל לכוי אל ,ול היהי רשא תא וינב תא וליחנה םויב היהו .האונשל רוכבה ןבה היהו

.(15-17 / א"כ) "הרוכבה טפשמ ול ,ונוא תישאר יכ ,רוכבה האונשה ןב ינפ לע הבוהאה ןב
המב ,ירהש .השוריל עגונה לכב ,וינבל בא לש וסחיב תוניגהה לע הרתי הדפקה - הרואכל
וילע ךכ םושמ םאה ?תרחא השיא רתוי בהוא ויבא םא ,האונשה השיאה לש הנב םשא
וא (םישנ יתשל םיאושינ) הימגיב התיה םהב םימיב ,ןכא ?ולש הרוכבה תויוכז תא דיספהל
תפוקת לש השעמה ייחבש תורמל ,וז הדפקהל תובישח התיה ,תלבוקמ (םישנ יוביר) הימגילופ
םא ןיבו ,ומיא תפדעה םושמ םא ןיב ,רוכבה תפדעה לש וז הנקת ףוקעל םיכרד ואצמנ ארקמה
הנבל קינעמ אוהש ,ךכב האל ינפ לע לחר תפדעה תא אטבמ בקעי :לשמל .תרחא הפדעה םושמ
לשב שנענ ,לעופב רוכבה ,ןבוארש דועב ,רוכב היה וליאכ ,תחא אלו תונמ יתש ףסוי
םמיא תוכזב רוכבה ויחא וישע לע בקעי ףדעומ רחא הרקמב .ותרוכב ףא לעו ותוגהנתה
הרוכבב תוכזל ול העייסו ,רוכבה ינפ לע ריעצה הנב תא הרכיב תרחא וא וז הביסמש ,הקבר
םגש ,תאזמ קיסהל ןתינ .םיאיבנ וא םיטפוש ,םיכלמ ינב תפדעהב םג ךכ .היימר יכרדב
ןידו ,השעמה ייחב םוקמ רוכבה ןבה לש תיטמוטוא הפדעהל היה אל ארקמה תפוקתב
יפ לע הנושיו ןקותיש יוארה ןמ ,תיתועמשמ הדימב בר ויבגל ללכה ןמ םיאצויה רפסמש
.ויפל תויחל היהי ןתינש ידכ ,םייחה יכרצ

הדוהי .םינבה ראשל רשאמ םיינש יפ עיגמ רוכבלש ,ךכ לע רוריבב תרבדמ הרותה ,םנמאו
דוע היה עודי הרוכבה ןיד יכ ,םירוטה לעבו ן"במרה ,לאנברבא תובקעב ריעמ (5) ינושחנ
ואיבהש םינושה םיקומינה ףא לע ,םויה .ורשאלו וקזחל האב הרותה אלא ,הרות ןתמ ינפל
רוכבה ןבה תא ףידעהל תוגהונ ןניא תונקותמ תונידמ ,רוכבה ןבה לש ותפדעה תקדצהל ל"זח
םהידליל םשוכר תא תווצל םירוהל תוכז ,םינפ לכ לע ,שיו ,םינבה ראש ינפ לע השוריב
,ונימיב הרבחה ייחב םוקמ דוע ול ןיאש יאכרא קוחב ,אופא ,שי םעט המ .םהיניע-תוארכ
תלפכהל ונינשרפ ואיבהש קומינה אוהש ,םובייב ךרוצ ררועתה אל הב החפשמ לכב וא
הלאשל תוסחייתה םושמ שי וז היגוסב ?(6) םירחאה ינפ לע רוכבה ןבה לש ויתויוכז
.האונשה ןבו הבוהאה ןב ןיינעמ הלועה הנושארה

יעקב מברך את בניו של יוסף

ףסוי לש וינב ,השנמו םירפא תא ךרבמ בקעי
1606-1696 ,דנלוה ,םלועב םירייצה ילודגמ ,ןייר ןו טדנרבמר תאמ
לסאק ,שילטטש ןואיזומ ,דב לע ןמש


הב םיגהונ אלש הרבחב הל שי םוקמ המ - הלאשה איה וז הווצמ תררועמש תפסונ הלאש
הבוהא השיאל ןב לע רבדל םוקמ םג ןיא ,אליממ ,ךכ ירהש ?הימגילופ וא הימגיב יאושינ
ואלו ,םיזמר טעמ אל שי תימגילופ הרבחב םישנל םרגנה לוועה לע םג .האונש השיאל ןבו
יתש לש ןתחיקל ריכזהל אלש - לחר תפדעה לשב האל לש הלבס לע .ארקמב ,םיקד אקווד
לואש םא הנח תאנק לע םיזמרה ןכו ,ל"זח י"ע טעמ אל בתכנ - הפליזו ההלב תוחפשה
,וזל וז ןה תורצ ןכש ,"הרצ" יוניכב הלא םישנ תויורק ידכב אל ,ןכאו .התרצ הנינפב
דחא לכ ,תומדל םיסנמ ל"זח ויה ול .וזב וז םישנה ואנק אלול רבדה היה יעבט יתלבו
המכ דוע םע וא ,ףסונ רבג םע העוצי תא ותשא הקליח ול שח היה דציכ ,ומצעל םהמ
לש םהייח תוחרוא לש רואית וא ןיד לכ וילאמ ןבומכ םילבקמ ויה אלש רשפא ,םירבג
ןכש לכ אל .רחא יפוא זא תאשונ התיה תונשרפה םג .תימגילופ הרבחב ויחש ,ארקמה ירוביג
םייח חרוא לע רומשל תופיסומ ,תויטבשה תורבחב וא תונידמב תולשחנה קר הב ,ונתפוקתב
הרבחב םישנ לש ןבילל ןיבהל ידכ ,היתפמא טעמ קר אלא ,ןוימד הברה ךירצ אל .ימגילופ
דעבמ אורקל ןתינ בקעי לש ויתושנ עברא לש ןהייח לע ןיינעמו הפי רואית .תימגילופ
.(7) "םודאה להואה" טנמאיד הטינא לש הרפסב ,בקעי תב ,הניד לש היניעל

רחל ולאה

האלו לחר
1475-1564 ,יטורואנוב ול'גנאלכימ תאמ שיש ילספ
הילטיא ,אמור ,ילוקניו הד ורטייפ ןס תייסנכ ,םילספה ילודגמ


?ןהיבא תשורימ תונבה תולשונמ עודמ

תונבהש ונאצמש יפל ,תאזה הרותב תונבה ןיאו תאזה הרותב םינבה ,םינב ול ודליו"
ודליו רמול דומלת ,ןהב תגהונ הרוכב היהת לוכי ,הוושב קולחל םיחאה תחת הלחנב תוסנכנ

.(15-17 / א"כ םירבדל ,ירפס) "תאזה הרותב תונבה ןיאו תאזה הרותב םינב ,םינב ול
הרבח :תחא הבשתב רקיעב םיצמתמ השוריה ןמ תונבה לש ןלושינל ל"זח ונתנש םירבסה
תילכלכ הטישב הגהנ ,ארקמה תפוקתב ונינומדק ויח הב וז ןיעמ ,תיאלקח וא תידוונ
ןהיאושינ םע תורבוע תונבהש רחאמ .החפשמה ךותב שוכרה רומיש איה תירקיעה התרטמש
החפשמה יסכנמ ןהל םיקינעמ ןיא - רחא טבשמ ףא ילואו - תרחא החפשמ לש "השוכר" תויהל
וב הרקמל קר וז הנקת וניש דחפלצ תונב .תרחא החפשמל םוריבעיו ןהמיע םוחקי אלש ידכ
יוניש .(1-11 / ז"כ רבדמב) תונב קר באל שיו ,ויבא יסכנ תא שרייש החפשמב ןב ףא ןיא
יסחי ןפואב ,ןכש ,ותעשל דסח לש השעמכ בשחיהל ,םנמא ,יואר דחפלצ תונב ול ומרגש הז
ול ןיאש הרקמב ,ויתונב תועצמאב באה לש ומש לע הנגה םושמ ןאכ שי ,וינפל גהנש המל
,ןהלש בא ותואל דסח אלא ,ןאכ השענ תונבל דסח אל :קודו .וירחא ומש תא ואשיש םינב
...ונילע אל ,םינב ךושח היהש

תועקרקה תקולח לכ הב ,הרבחב ןהיבא תשורימ תונב לש ןלושינ ךשמהל שי קודיצ הזיא ,םרב
לידבהל ,תועמשמ לכ ןיא הלעב תחפשמל תבה רבעמל םג הב ?ףקות לכ הדביא לארשי יטבש ןיב
הדובעל תאצל םישנ םיאיבמ הלכלכה ייח הב הרבחב ?ומשב המש תרמה לש יאכרא דירש ותואמ
ושוכר תא שירוהל באל רשפאמה ,קוחה םצע ירהו ?החפשמה תסנרפל ןקלח תא םורתלו
-הידליל שירוהל תיאשר איה ותוא שוכר תלעבכ תרכזומ ,םאה איה אלה ,ותשאש אלב ,ויאצאצל
ךיישה לכב - םישנה ןה אלה - היסולכואה לש התיצחמ חופיקב ותישאר רבכ הזה קוחה םצע
תמרות הב הרבחבש ,ןיבהל ידכ עבשומ טסינימפ תויהל ךירצ םדא ןיא !וילע תולעבו שוכרל
,ןיפיקעב םא ןיב ,התיבל ץוחמ הדובעמ תורכתשהמ ,תורישי םא ןיב - החפשמה תלכלכל השיאה
ךוניחו לודיג ,החפשמה ינב תוריש ,תיבה תודובע לכ תא המצע לע תלטונ איהש ךכב
תלבקלו העד תעבהל תיאכז איה - הסנרפב קוסעל לכויש לעבה תא תררחשמ ךכבו ,םידליה
,התעשב הקבר ומכ ,קקדזתש אלב םג ,םתקולח ןפוא וא םייתחפשמה םיסכנה יבגל הטלחה
.היתופדעה תא עיבהל ידכ המרימ יכרדל

תישילשה הלאשה איה - םיחא ןהל שי םא םג - ונתפוקתב תונבל השוריה תוכז רבדב הלאשה
תגרוח רבכ וז הלאש .ןכ לע רתי .האונשה השיאה ןבו הבוהאה השיאה ןב תייגוסמ תשקבתמה
םוחתל תרבוע איהו - הווצמה הנתינש תעב וזכ בשחיהל הלכי יכ םא - דסחה-ישעמ תרגסממ
תילכלכ היולת יתלב ,תיאמצע תושיי השיאב תוארל תונוכנה םצעב תחנומה ,תיסיסבה תוניגהה
.םתמשגהל תויוכזו הלשמ תונוצר תלעב ,הלעבב אלו היבאב אל

המחלמ תייובש

-תפי תשא היבשב תיארו ,ויבש תיבשו ךדיב ךיהולא 'ה ונתנו ךיביוא לע המחלמל אצת םא"
םישרמ טוריפב ראתמ הקסיפה לש הכשמה .(10-11 / א"כ) "השיאל ךל תחקלו הב תקשחו ראות
ןיב .השיאל ול הנחקיי םרטב ,המחלמ תעב השיא הבושה םחולה לע םילטומה םיגייסה לכ תא
הילע היה םהמ ,הירוהו התיב תא תוכבל הל רשפאל וילע הבוח ,םהב דומעל וילעש םיאנתה
הבוח ,ךכו - הלעב התע תויהל דמועה הז ידי לע ,המחלמב ותמוה ףא ילואשו - דרפיהל
תלד בותכה םתס ,ןכ לעו" :(8) ערה רצי ינפמ ,הלעבכ הילא אובי םרטב ןיתמהל וילע
לדגלו ,תוואנה היתורעש ראות דבאל ידכ ,השאר חלגל הוויצו ,ויניעב השיאבהל וינפב
תולכלו הינפ לוונל ,ןושאר שדוח תוכבל התוא השרישו ,הידי ראות לוונל ידכ הינרפצ
."הלווינב האורו הב לכתסמו אצויו סנכנ אהיש .ויניעב הסיאמהל - לכהו ...היניע תועמדב

,הנתינ םהב םיאנתבו תוביסנב תיבויח איה וז הווצמב הנווכהש קפס ןיא ,ןאכ םג - בושו
ירזכא סנואמ ענמייש :המחלמ תעל םג שונא םלצ לע רומשל ירבעה םחולל עייסל האבש רחאמ
םישנה םגשו ,המחלמ לכל טעמכ הוולנ ונימיב םגש יתייח גהונ - בייואה תושנ לש ידיימו
:התרישב האיבנה הרובד ונל תרפסמש יפכ ,וילאמ ןבומכ ארקמה תפוקתב וילא וסחייתה
,המקר םיעבצ ללש ,ארסיסל םיעבצ ללש ,רבג שארל םייתמחר םחר ,ללש וקלחי ואצמי אלה"
תא החור יניעב האור ארסיס םא ,רמולכ .(30 / 'ה םיטפוש) "ללש יראווצל םייתמקר עבצ
(םייתמחר םחר) בייואה תושנ תא םירוביגה וילייחלו ול חקולה ,המחלמ רוביג ,חצנמכ הנב
.ןמיע רשא הדובכה תאו ןתוא ,המחלמ ללשכ

שירת דבורה

הרובד תריש
1830-1883 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת


םג אלא ,ארסיסכ ,אבצ ירשו ,ןיבי ומכ ,ןענכ יכלמ ברקב קר אל לבוקמ היה הז גהנימ
המחלמ ללשכ - ויתושנו שבכנה ךלמה תונב םג - םישנה ובשחנ הדוהיו לארשי יכלמ ברקב
ומכ ,ויבאב דרומה ךלמ ןב וליפאו ,הנוגי לב חרכה תניחב ,לבוקמ גהונ קר אל אוהש
סרפכ שמשל יואר ףא אלא ,םעה לכ יניעל ןומראה גג לע ויבא דוד ישנ תא סנאש ,םולשבא
יארו תב יעמש" :16-11 / ה"מ םיליהתב בותככ ,וילע בוהאה ךלמל ותיתל םיהולא ידיב
תבו ,ול יווחתשהו ךנודא אוה יכ ,ךיפי ךלמה ואתיו .ךיבא תיבו ךמע יחכשו ,ךנזא יטהו
תומקרל ,השובל בהז תצבשממ המינפ ךלמ תב הדובכ לכ ,םע ירישע ולחי ךינפ החנמב רוצ
."ךלמ לכיהב הנאובת ,ליגו תוחמשב הנלבות ,ךל תואבומ היתוער הירחא תולותב ,ךלמל לבות

ראותמה ,רשואמ ךלמ ותואל הנלבות ,ןהבש תופיה ןבומכו ,תויובש םישנ לש עפש ,ונייהד
תבהאל יוטיבכ ,ירסומ םג ,רמולכ ,עשר אנושו קדצ בהואכ אלא ,חצנמכ קר אל הז קרפב
.ול םיהולא

אצוה טלחהבש ,הז קוספ" :(9) "המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" טפשמל סחייתהל םוקמה ןאכו
ליחתמ תומדא ילע הלעופ לכ לוכיבכש ,השיאה לש התועינצ למסל תודהיב ךפהנ ,ורשקהמ
המוקמ תא ,וז הסיפת יפל ,הל ביתכי יגולויבה המויק םצע .התיב תומא 'ד ךותב רמגנו
יטסינורכאנא אוהש דבלב וז אל ,ךלמ-תבלו ךלמל יומידה םצע ...ילאיצוסה הדמעמו
,הז הפי יטויפ קוספב השענש שומישה .דוע ונניא יטויפ םגש אלא ,ונתפוקתלו ונתרבחל
ירוקמה ודועיי תא אלמלמ ונממ ענומ ,רבגל השיאה דובעיש תא ותרזעב חיצנהל ידכ
."ונתעדותב

,"אצת יכ" תשרפב ול הנתינש תושרהו גהונה תא ,קפס אלל ,ריכה םיליהת רפס לש ןטייפה
רשפאש ,םימייוסמ םיאנת ונממ ושרדנ יכ םא ,םיבייואה תושנ תא המחלמ ללשכ ומצעל תחקל
לע םילעמ וז היגוסב םיקסועה ל"זחמ םיבר אלו אוה אל ,תאז םע .רומאכ ,דסחכ םבישחהל
לוצינה םצע יבגל (10) םינוש םימע ברקב הלעו רוזח ונתפוקתב הלועה ,הלאשה תא םתעד
אל ימואלניב טפשמ םוש .םהיתונבו םיחצונמה תושנב המחלמ תעב םירבג םישועש ינימה
ןכש לכ אלו ,םיליבקכ ראות-תפי היובשב גוהנל שי םהיפל םיאנתה תא םויה לבקמ היה
םישנ לש לוצינה םצע ,ונימיב תירסומ הרבחב ,ןכש ,םתעשב ויהש יפכ ,דסח לש םישעמכ
.תיקוחו תירסומ ,ורקיעמ לוספ בשחנ ,םולש תעבכ המחלמ תעב ,ינימ טקייבואכ

לע המחלמל אצת יכ" תשרפל םינורחאו םינושאר םיידוהי םינשרפ ושידקה תונשרפ ירבד הברה
וליפאו (12) קוק ברה ,וז השרפל תועגונה תולאש יתשב קסוע (11) אמוחנת שרדמ ."ךיביוא
,המחלמ תעשב היוג תאשל רתיהה לע ורבדב ,שממ אוה ונימי ןבש ,(13) ןרוג המלש ברה
,תושר-תמחלמו הווצמ-תמחלמ תלאשל ,וימדוקכ ,סחייתמ "שודקה י"ראה" לע וכמתסהבו
הלאש קרו ,המוא התואבו היובש התואב םימייקה השודקה תוצוצינו ,תויולג עברא תלאשלו
ןרוג ברהו קוק ברה ,שודקה י"ראהו אמוחנת שרדמ - םינשרפ םתוא לכ םילאוש אל תחא
המחלמ תעב תויובש םישנ לצנל םימחול םירבג לש םתוכז םצע תלאש - םירחא םיבר םיברו
אובל הנכומ איה םא ,הלאשה םג קרפה לע םוקמ םושב תדמוע אלש ,ןבומ וילאמ .ינימ לוצינ
הלווע יכ ,ודיעיו רתסא תליגמב רפוסמה םג ומכ ,הלא תויודע הנאבתו .ךלמה לש ולכיהב
בויחל הספתנ וליפא אלא ,םיסרפו םינענכ י"ע קר אלו ארקמה תפוקתב התשענ םג התשענ וז
.הלא ונימי םצעל דעו ארקמה תפוקת ןמל הינשרפו תודהיה ימכח י"ע םג

ריעב סנוא

,השיאה םע בכושה שיאה .םהינש םג ותמו לעב-תלועב השיא םע בכוש שיא ואצמי יכ"
אוה םא םג ,רבג יכ ,עבוק ירבעה טפשמה .(22 / ב"כ) "לארשימ ערה תרעיבו ,השיאהו
,רמולכ .שיא-תשא היהת אלש דבלבו ,הינפ לע תרחא השיא ול תחקל יאשר םג יאשר ,יושנ
,תונוזל שרדיהל םג רתיה ןיפיקעב ול שי ,השעמל .תרתומ - הקוור וא השורג ,הנמלא
ןיאש םוקמל ךלי ,וילע רבגתמ ורציש םדא האור םא :(14) ןקזה יעלא יבר רמא" :רמאנכ
םימש םש ללחי לאו ,ץפח ובלש המ השעיו ,םירוחש ףטעתיו ,םירוחש שבליו ,ותוא ןיריכמ
לש ויסחי לע רוסיאה דוסיב תדמועה איה ותשאל לעבה לש ותונמאנ אל ,עמשמ ."היסהרפב
םישנ םג וילע תורסאנ ויה רבדה היה ךכ ולש ,םיאושינה תרגסמל ץוחמ תרחא השיא םע לעבה
,ונייהד ,והער לש "שוכר"ב ךכב עגופ אוהש םושמ וילע לח רוסיאהש אלא ,ל"נכ ,תויונפ
גוזה ינב םע הרמחהה .ללכ תונמאנב בייח אוה ןיא ולש ותשאל .רחא רבג לש ותשאב
- תונקותמ תורבחב ונימיב רבכ לבוקמ וניאש ,הב ךורכה תוומה שנועמ דבל - םידגובה
התיה ול ,רמולכ ,תירטס-וד התיה ול םיאושינה דסומ לע הרימשכ שרפתהל הלוכי התיה
תטלחומ תונמאנב תבייוחמ השיאה קר אלו ,ותשאל תטלחומ תונמאנב לעבה תא םג תבייחמ
ןויווישל ףילחתכ אובל לוכי וניא םלועבש שוריפ םוש תידדצ-דח התויהב ךא .הלעבל
םניאש םיינש ןיב הזוח ,רמולכ ,דבעו לעב ןיב הזוחל רתוי המוד הזכש הזוחו ,תוידדהו
תעב לעבה לש "ותוכז" םג .םיינויווש החפשמ ייחל םיפתוש ןיב ומכ אלו ,הליחתכלמ םיווש
וא ,שפנ-תלחמ ןוגכ ,תומייוסמ תוביסנב ותשא תא שרגל ,ירבעה טפשמה יפל ,םישוריג
תרתהל תומוד ,ןמצע תוביסנ ןתואב הלעב תא שרגל השיאה לש התוכז וז ןיאו ,תיבה תביזע
יאשר וניא ותעד לע דבעה ךא ,ישפוחל דבעה תא חלשל יאשר לעבה ויפל ,תודבע הזוח
.ןירוח-ינב ינש ןיב םכסה תרתהל רשאמ רתוי ,וינודא תיבמ קלתסהל

םתאצוהו ,המיע בכשו ריעב שיא האצמו ,שיאל (הסרואמ) השרואמ הלותב הרענ היהי יכ" ןכו
הקעצ אל רשא רבד לע הרענה תא ,ותמו םינבאב םתוא םתלקסו ,איהה ריעה רעש לא םהינש תא
.(32-42 1 ב"כ) "ךברקמ ערה תרעיבו ,והער תשא תא הניע רשא רבד לע שיאה תאו ,ריעב
תפוקתב ,רמולכ ,םיאושינה ינפלש בלשב םגש - ןושארה :וז הקסיפמ דומלל ןתינ םירבד ינש
רמאנ - ינשה .רבד לכל האושנ השיא לש התבוחכ הומכ השיאה לע תונמאנה תבוח ,םיסוריאה
ויה רבדה היה ךכ ול יכ - הרענה יוניע הניא שנועה תרמוחל הביסהש ,תושרופמ ןאכ
.רחא רבג לש וניינקב עגפש םוש לע אלא ,תסרואמ הנניאש הרענ סוניא יבגל םג םירימחמ
,השיאה לע הנגה םושמ ןאכ שיש ,בושחל לולעש ימ יבגל קפס לכ םיריסמ הלא םישגדה ינש
.הדובכו המולש

,הרענה תא תימהל שי ריעב עודמ :הלאשה איה לואשל שי התוא תוחפ אל הבושח הלאש ךא
ריעבו ,הרזע שקבלו קועזל הבוחה הילע תלטומ התיהש ,איה החנהה .תמות אל הדשב וליאו
,הרזעל הקעזש רשפא ,הסיפת התוא יפל ,הדשב וליאו ,הליצהלו הצלחל אוביש עמוש הל היה
יפכ ,םייחה תואיצמ םע רשק לכ הל ןיא םיבצמה ינש ןיב וז הנחבה .עמוש הל אצמנ אל ךא
לש םיבצמ יבגל רבסה תתל ןוגה גולוכיספ לכ .ויפל ויחיש דעונש ,קוחמ הפוצמ היהש
,ןברוק ול לופיל הלולע התיה תפקתומהש ,דחי םג םהינש וא המהדת וא המיא תמחמ קותיש
היפ תמיתסב סנאה לש םוכחית ןובשחב איבנש אלב ףא ,תאז .הדשב םא ןיבו ריעב םא ןיב
ולפנש םישנ לש ןהייחב תוליזל םרוג הז קוח .הייח לע קשנ ילכב םויאב וא ,תסנאנה לש
הרבחב הנורחאל העריאש וז ןוגכ היצאוטיס םג ןובשחב איבמ וניאו ,םיסנאל ןברוק
ןהיאושינ דעומל ךומס תומימת תוידרח םישנ םע בכשל גהנ ימומרע לכונ הבו ,תידרחה
.השיאה לש הילותבמ רטפיהל גוזה ינבל עייסל לעבה ידי לע חלשנש ,ןוגכ ,אווש תונאותב
הרבחב תוריעצ םישנ לש וזמ הלפנ אל יאדו קוחה קקחנ הב הפוקתב תורענ לש ןתומימת
לע תוומ שנוע תלטה ,ךכ וא ךכ .םלוה ינימ ךוניחל תוכוז ןניאש ,ונימי לש תידרחה
לש היגולוכיספב ירבעה קקוחמה לש ירטנמלא הנבה רסוח לע הדיעמ הזה הרקמב תסנאנה
.עורגה הרקמב ,ונממ תומלעתה וא סנוא ןברוקב תובשחתה רסוח לעו ,בוטה הרקמב ןברוקה

ןתנווכש ,תווצמל דבלב תואמגודכ תועיפומהו ,ןאכ תורכזומה תויגוס ןתוא לכ - םוכיסלו
- דבלב דחא טקפסאב תורושק ,ונתינ הב הרבחה תוביסנ תא המלהו ןתעשל הבוט התיה
יפואש םושמ םא ,ונימיב םוקמ דוע ול ןיאש חופיק ,תיארקמה הרבחב השיאה לש החופיקב
םוקמ ןיא ךכיפל .זא ינמ ומדקתה תויכרע-תוירסומה וניתופקשהש םושמ םאו ,הנתשה הרבחה
םג יכ םא ,ב"יק תבש תכסמב רמאנכ ,"םירומחכ ונא ,םישנא ינב םינושאר םא" טפשמל םג
םיקוחה ומאתוי םנמאש דבלבו ,ותרבחלו ותעשל הפיו בוט קוח לכ .רמול הצרא אל ךפיהל
.ךפיהל אלו ,הרבחלו ןמזל

:תואבומ

,2000 ינוי ,רתכ תאצוה .עובשה תשרפ לע תוחיש לש םינש עבש :ץיבוביל והיעשי .1
.859 דומע     
,רפס-תירקו ארקמה רקחל הרבחה תאצוה .התרטפהו עובשה תשרפ :רצלמ לבייפ .2
.1974 ,םילשורי     
.ו"לשת ,היתוחולשו תווצמ תכרעמ ,ראבה ןמ :לואש-רב ךלמילא ברה .3
.הלוגב םיינרות תוברתו ךוניחל הקלחמה תאצוה .עובשה תשרפב םינויע :ץיבוביל המחנ .4
.(םיפד) תימלועה תינויצה תורדתסהה     
.ט"לשת ,קרב-ינב .הרותה תוישרפב תוגה :ינושחנ הדוהי .5
תאצוה .הרותב תושדח םינפ :רריפ ןויצ-ןב ברה לש ורמאמב הבחרהב הז ןיינעל האר .6
.ה"לשת ,םילשורי ,םייהדלפ     
.2000 ,רטמ תאצוה .ירוג הנורש :תילגנאמ םוגרת .םודאה להואה :טנמאיד הטינא .7
.הרותב בותככ ראות תפי ןיד ןודל ,ב"לקת ,"אצת יכ" תשרפ ,ךוניחה רפס .8
,"השיאה תמב"ב המסרופש הרדסב רמאמ .תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ :רלמ היפוצ .9
.46 דומע ,1991 ,42-43 ,"םילהנמ" תעה בתכב     
י"ע 2-ה םלועה תמחלמ תעב תינימ ולצונש ,תויניס םישנ ושיגה הנורחאה הפוקתב .10
.תוימואלניב טפשמ תויושרב התע תונודנ ןהו ,םייוציפל תועיבת ,םיינפי םימחול      
.2 / 'ב םיליהתל ןכו ,10 / א"כ םירבדל .11
.ףסוי טוקלי :קוק ה"יארה .12
הרוסמו הבר ארדיאה תאצוה .עובשה תושרפ לע תושרד ,ארקמה תרות :ןרוג המלש ברה .13
.296-298 'מע ,ו"נשת ,םילשורי ,םעל      
י"שר שוריפ ןייעו ;א / ז"י ןטק דעומ ;א / 'מ ,ןישודיק ;א / ז"ט ףד ,הגיגח .14
.ןואג יאה בר םשב      
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא