םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

סחניפ
(ט"כ - 10 / ה"כ רבדמב)
6,000,000 - 70,000 - 24,000 - 3,000 :םיהולא לש ויגוליד

רלמ ןד תאמ

הריש :ףדה תא הכרעלשב ,ןהוכה ןורהא ןב רזעילא ןב סחניפל םיהולא קינעמש סרפב תחתופ עובשה תשרפ
וינב ינבלו וינבלו ול ילכלכ-יקסע קנעמ אוה סרפה .םיהולאה ןעמל הרואכל ,השעש השעמ
.(31 / ה"כ רבדמ) "םלוע תנוהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו" :םימלוע-ימלועל
הרשימ תורודה לכ ףוסל דע ותחפשמ לכלו סחניפל הנתינ המ תוכזב ,איה תלאשנה הלאשה
רזגימ םושב ערו חא םהל ןיאש ,יטילופו יתרבח חוכ הילעבל הנקמה ,וז תדבוכמו המר
.לארשי םעב רחא

הכוראה םכרדב ,רבדמב לארשי ינב לש םהיתועסמ יבלשב :היה ךכ היהש השעמו
ויכרצו ,הנש םיעברא םה הנש םיעברא .םינוש םימע ושגפו תוצרא ורבע ,ןענכל םירצממ
,רחא וא הז יהולא יוויצ לשב רצעיהל םילוכי םניא םדאה לש םיישפנהו םייגולויבה
קידצ רכז ,ונבר השמ םג .םימעמו תולובגמ וגרח םלועמ תונבומו תויעבט תוינימ תוקושתו
אל םג .לודג קסע הזמ ושע אלו ,ןיידמ ןהוכ ורתי תב ,הרופיצ תא השיאל אשנ ,הכרבל
םע םירקיה וינב לש םיגוויזו ,ומעט תא םיהולא הניש םינשה תצורמב לבא .םיהולא
,תופיגמ י"ע :לשמל .םלסחל טילחה אוה תפומל בא רותבו ,וסעכ תא וריבגה תוי/םירכונ
לע רפוסמ סחניפ תשרפב .םיזולנה םהישעמ לע שנועכ ,הפיגממ זא לצינ אל שיא ירהש
"באומ תונב לא תונזל לחה םעה"שכ ,םיטישב םתבשב םעב םיהולא ליטהש הפיגמ
םישעמ השעש אוה ירבגה ו'צאמהש תודוהל השק יארקמה רפוסל .(2-9 / ה"כ רבדמב)
ונלוכ" תניחבב ,ולוכ "םעה" לע תאז לגלגל ףידעמ אוה וכרדכו ,םיהולא יניעב םינוגמ
םידלי ללוכ ,ולוכ םעה .הנכ רפכ עוריאב הנידמה אישנ לש הללמואה ותרהצהכ ,"םימשא
הפגמב םיתמה ויהיו" .רחא רופיס רבכ הז לבא ,םירכזה יאטח לע ,אופא ,שנענ םישנו
..."ףלא םירשעו העברא

גוז הארו ויניע תא ,ונבר השמ לש ויחא ,ןהוכה ןורהא לש ודכנ ,סחניפ חקפ דחא רקוב
לא ברקיו אב לארשי-ינבמ שיא הנהו" :דעומ-להוא חתפ דיל ,תיניידמו ידוהי ,םיריעצ
להוא חתפ םיכוב המהו לארשי-ינב תדע לכ יניעלו השמ יניעל תיניידמה תא ויחא
תודגא ואב ןכ לעו" ,(1) ןהכ ןנחוי בתוכ ,"הזה דמעמב עריא המ שרפמ אל ארקמה" ."דעומ
.ןשרפל רתומ ונל םג ."תונשרפ לש םירותלא עפשב ללחה תא ואלימו םישרדמהו ל"זח
ושקיבש םג ןכתייו ,הרוסאה םתבהא לע דעומה להואמו השממ הליחמ שקבל ואב חטב
וריכה אל םהש אלא .התעו ןאכ םהל םג רתומ ,ותעשב ול היה רתומש המש ,השמל רמול
רועבל הלחה לארשי יהולאל הז ךרד רשי שיא לש תלצאנהו הבגשנה "ותבהא" .סחניפ תא
תא חצרו ןודיכ לטנ םיהולאל ןפוד-תאצוי ותונמאנ ךותמ .תיחשהל התלע ותמחו ,וברקב
םקיו ןורהא ןב רזעילא ןב סחניפ אריו" :הרותב רמאנכ ,תיניידמהו ידוהיה ,םיבהאנה ינש
תא םהינש תא רוקדיו הבקה לא לארשי שיא רחא אוביו .ודיב חמור חקיו הדעה ךותמ
קפיסו םיהולא תא עיגרה םתסה ןמ םיינשה חצר ."...התבק לא השאה תאו לארשי שיא
ויה םדא ינב יפלא-תואמ דוע המכ עדוי ימ .הפיגמה תא רצע אוהו ,ויתוקושת תא
.סחניפ לש ךכ לכ לצאנהו ישונאה והשעמ אלמלא ,םיהולא ידיב זא םידמשומ

ול ןתנו ,חצרה השעמ לע יול טבש-ןב סחניפל הדוה םיהולא ,םדוק ונרמא רבכש יפכ
יאדכ ,יול טבשמ סחניפ השעש השעמב ןודנ םרטב .הנוהכה תא :םלוע-תנתמ הרומתב
הברה ותואנקב ,םיהולא :וייחב הנושארה םעפב אלו ,םיהולא השעש השעמב תצק רהרהל
םירבג ,םישנ ,םידלי ,םדא-ינב ףלא העבראו םירשע לסיח ,ויתווצמו ויתוארוה תרימשל
לכ תא לסיח אוה םירצמב .ןבומכ ,לובמה השעמ היה הדמשהב ולש ןומיאה ליגרת .םינקזו
ועמשנ אל" לארשי ינבשכ ,יניס-רה דמעמ רחאל ;("םיער"ה לש) םירוכבה םינבה
םיאיצומה ידיב וטחשנש ,םדא-ינב םיפלא תשולש לסיח אוה בהז לגע םהל ונבו "תוארוהל
םינומה לש םתומל םרג ןכמ רחאל ;(29 / ב"ל תישארב) יול טבש-ינב ,ומעטמ לעופל
םיפרשהו םישחנה תא םעב הוהי חלשיו" :"םיבצעה לע ול ולעו ודנדנ"ש ללגב רבדמב
ךלמה דוד לע וסעכ ללגב ;(5-6 / א"כ רבדמב) "לארשימ בר-םע תמיו םעה תא וכשניו
ןמ תמיו ...לארשיב רבד םיהולא ןתיו" :םידוהי ףלא םיעבש דוע הפיגמב םיהולא לסיח
.תופסונ תותמה ורסח אלו ,(15 / ד"כ ,'ב לאומש) "שיא ףלא םיעבש ...םעה

tintoreto

וטרוטניט יטסובור ופוק'ג תאמ ןמש רויצ - תשוחנה ךאלמ
תיחנהש הכמב םיתמה תופוג תא הארמ רויצה 1594-1518 ,יקלטיא רייצ
הכמה תא רוצעל השמ רציש תשוחנה שחנ תאו םיהולא םהילע


הירחאל םגו ,ידוהיה םעה לע התחינש האוש חכונל םימומה ונדמע הנש םישש ינפל קר
תוירחאה תא וליטהש ,םירחא םיברו (3) ץיבבולמ צ"ירה ,(2) ךש ברה ומכ ,םימכח ואצמנ
תווצמ תרימש-יא"ו ,"םשה לוליח" לשב ,םמצע ידוהיה םעה ינב לע םינוילימה תשש חצרל
םיהולא ידיב םדא-ינב דימשהלו חוצרל תוירסומו תונוגה ,תובוט תוביס ,ןכא ."לאה
.לארשי ומע בהוא ,אלפנהו בוהאה

riiz

האושל הביסה תא "ריבסמ"ה ,ץיבבולמ צ"יירה לש וירבדמ עטק
1991 ראוני ,עובשה דתי


-ינב לע םיהולא לש ומעז ךוכישל לוכיבכ ,בעתנה והשעמבש ,סחניפ תא חבשמ ארקמה
ינש חצר טפשמ אללו ,וידיל קוחה תא לטנ ,םינכשה םימעה תונב לא "םינוזה" ,לארשי
םדא-ינב חצרל תסחייתמ (4) הרפסב ץיבוביל המחנ 'פורפ .תיניידמו ילארשי - םדא-ינב
העבק המצע הרותהש םיללכהו םיקוחה ,םיגייסה לכל דוגינב השענש ,ןהוכה סחנפ ידיב
לש השעמ לאכ - 'וכו הטיפש ,הריקח ,םידע תאבה ,יטפשמ ךילה - תושפנ יניד אשונב
סחניפ לש והשעמש םנמא וניבה הרותה ימכח ,הירבדל .םירוצעמ תרסח תיתד תואנק
לש ןידה תיב ימכחש ,רמוא יזפ-ןב הדוהי יבר .יקוח יתלב םג היהו ןכתייו ,רומח ןהוכה
וערזלו ול התיהו :הרמאו שדוקה חור הצפק"ש אלא ,סחניפ תא תודנל ושקיב ונבר השמ
"המימת הרות" לעב ,ןייטשפא ךורב .(םש) "ויהולאל אנק רשא תחת םלוע תירב וירחא
.םיהולא דובכל תיתימא האנק לעב תויהל ךירצ ,סחניפכ הזכ השעמ השועש ,ריבסמ (םש)
לש יאנק היה סחניפ יכ (יזפ-ןב יפמ םדוק רמאנכ) הדיעה שדוקה חור ,ותסריגל ,ןכאו
,שנענ אלש דבלב וז אלו ,השמ לש ןידה תיב ימכח והורטפ ןכלו ,םימש םשל יאנק ,שממ
.והשעמ לע דבוכמו לודג סרפב הכז םגש אלא

ןימאמה םע עדמה שיא תא ולש עדיבו ויתונוכתב ,וירושיכב גזימש ,ץיבוביל והיעשי
התוא ןיגב הרואכל ,חצר ןיבל "םיהולאל תואנק" ןיב הרורב הדרפה דירפה ,םיהולאב
הניחבמ יתייעב ןיינע איה ...תואבצ יהולא 'הל םדו-רשב םדא לש ותואנק" .(5) תואנק
יאיבנ ויה םהש הנעטב ומע ינבמ 450 חצר אוה םגש ,והילא איבנה ."תחאכ תיתדו תירסומ
9-14/ט"י ,'א םיכלמב בותכה תא ומגרתב ,ץיבוביל בתוכ ,םיהולא יפמ הפיזנל הכז ,לעבה
?יתוחבזמ תא וא וסרה ךיתוחבזמ תא םאה ?אנקל תוכזה תא ךל ןתנ ימ" :תישונא הפשל
תא םכסמו ,"יל אנקל תוכמסה תא ךמצעל חקית לאו ,ללוחש ידובכל אנקל יל חנה
אוה ,הזה רבדל יואר תויהל ילבמ תואבצ 'ה תאנק אנקמ אוה םא" :סחנפ יבגל ותונשרפ
,םייק םאה ,היגוסה יבגל ץיבוביל לש ותבישחב הלגנה לע םותסה בר ןיידעו ."חצור השענ
ילבמ תואבצ 'הל האנקה םשב "ימיטיגל" חצר עצבל רישכה םדו-רשב םדא ,ותעדל
.חצור בשחייש

schnorr

לעבה יאיבנ תא גרוה והילא
1794-1872 ,רונש סוילוי דלפסלורק תאמ רויצ


הקדצהו ,לילעב יקוח יתלב השעמ יפלכ תורחואמ תופוקתב לארשי-ימכח לש םתשיג
אלא ,תירסומ הניחבמ קר אל הליבק הנניא ,הרותב בתכנ ךכש םושמ קר חצר לש דבעידב
אוה םא םג ,הרותב בותכה רבד לכ תקדצה :ןויגיהה לש טלחומ תוויע ידכ דע ,תיגול םג
וינשרפ לש אלו ,םיהולא לש ונוצר ,םנמא ,והזש ,דוסיה תחנה םושמ קר ,םויא עשפ רבד
ברה לש ותסריגל "רקש"ו "תמא" תרדגהל סיסב םג הווהמ הז ינומא דוסי .התומתה-ינב
ונכוניח תליחתב ?רקש והמו תמא והמ" :(6) 'זבינופ תבישי ישארמ ,רלסד והילא
הז ךא .הזמ םינשמשכ ,רקשו .ועראש ומכ תודבוע םירפסמש המ אוה תמאש ,וננבה
השגדהה) ךכ רבדה ן י א םהבש םינפוא הברה שי לבא ,םיטושפ םינפואב קר
ןתונש המ אוה רקשו ,ארובה ןוצרלו בוטל איבמש המ אוה תמאש אצמנ ...(רוקמב

"רקש"ו "תמא" םירבוע ךכ ."...(ןטשה) ארחא ארטיסה ,רקשה רש לש ויקסעל החלצה
.םהיתורודל ,םמצע-םעטמ-םיהולאה-יחילש לש תננסמה ךרד תיתדה הנומאה לש

יח ןייטשפא ךורב) םויכ םג ,הרבח תסחייתמ היפל ,המצע לע תרזוחה השיג ,אופא ,ונינפל
-ישועל וא םיהולאל וסחויש םישעמל (ונימיב רלסדו ץ"יירה ,ך"ש םינברהו ,19-ה האמב
הריתסב תדמוע וז השיג .רוערע וא רוהרה אללו הבהאב םלבקל שיש קדצו תמא לאכ ורבד
,סחניפכ השעמ תושעל םישנא תדדועמו ,תירסומו תיביטמרונ ,תיקוח הדימ-תמא לכל
תובייח ןיטולחל תורחא תולאש רשאכ ,תאז .אוה הכז ול לודגה סרפב תוכזל הווקתב
,ןכא ,םאה ?סחניפ תשרפל הסחיב תיארקמה השיגה תקדוצ םנמאה :ןוגכ ,לאשיהל
אל" ,ןתינ םיהולא ידימ הרואכלש ,יסיסבה ישונאה וצהמ םיהולאל האנקה הבושח
לכ ףוס דע וינבלו ול הרבחה הקינעהש לומגל חצורה סחניפ היה יואר םאה ?"חצרת
רתומ םאה ?םעב יתדה דמעמב תובישחה םלוס שארב םידמועה לש סוטטסה תא :תורודה
היצמיטיגל ןתמ ידכ דע ,סחניפ השעש הזכ השעמ לע תונשרפב "שדוקה חור" תא ברעל
סחניפ שמשי תחצורה ותואנקבש ששח ןיאה ?השעש עשפה השעמל ,תורודל ,תטלחומ
הדיגסב תוארל ןיא םולכ ?טפשמ אלל חצר ידכ דע תינוציק תואנק דדועיש ?יוקיחל לדומ
הדיגסלו ,ןייטשדלוג ךורב יאנקה חצורל ,םויכ ונכותב ,תמייוסמ הרבח לש תינומהה
?סחניפ לש ועשפל "קדצומ" יוקיח םושמ ,רימע לאגי חצורל וזמ התוחפ

יברה ,ןהאסרואינש לדנעמ םחנמ יבר ןשרפה השודקב וצרתלו עשפה השעמל דוגסל לידגה
תגצהבו ,סחניפ שאר לע ריטעמ אוהש תוחבשתב (7) "תוחיש יטוקיל" ורפסב ץיבבולמ
סחניפ לש שפנ תריסמ ךרדב םיכלוהשכו" :"הלואגל הנכה"כו "שפנ תוריסמ"כ והשעמ
איה תיוושכעה 'הדובע'ה לכ :רמולכ ,הלואגה תא רשביש ,'והילא הז סחניפ' םג ירה
."ךרבתי ,ול שדקמ םלועה תא תושעל ,חישמל הנכה


םדה-תלואג ינפמ וילע ןגהל תנמ לע סחניפל ןתינ סרפהש ,רבוס לאנברבא .םירחא םג ויה
,םימי םתוא לש םדה-תמקנ גהנימ חורב .(4) ןועמש טבש ןב ,ירמז ,חצרנה לש ויבורק דצמ
ןיב םולש איבהל ןוצרה .וגרוהל ולכנתיו ,יול טבש ןב ,סחניפב ועגפי ןועמש טבש ינבש ריבסה
הדוהי יבצ ילתפנ 'ר ,ב"יצנה ומכ - םירחואמ םיגוה ידיב ,שרפתה לארשי יטבשב םיבירי
י"ע ושפנ המגפנש םגפ ינפמ יאנקה לע ןגהל אבש ,םולש השעמכ ,"רבדה לעב" רבחמ ,ןילרב
ןאכ תלאשנה הלאשה .(4) ןיד-תיב לש יקוח רתיה אלב תואנק לש השעמכ םדא תגירה
וחצריה תדבועמ ןיטולחל םלעתהלו ,חצור לש ושפנ םולש לע ןגהל הרבחל יואר םאה ,איה
םאה ,איה הינש הלאשו ?תיתד תואנק ןיגב ושפנ-םולש תא דביאש ,הז ידיב רחא םדא לש
?םהיתורודל וינב-ינבו וינבו אוה ,והשעמ לע סרפל יאנקה חצורה יואר

,תיתדהו תיארקמה השיגה תא לבקמ ונניא ונימי ןב רסומה םג ומכ ,יתרבחה ןויגיהה
תומלעתהה תא אל ,סחניפ לש לילעב יקוח-יתלבה והשעמ תא אל :הירחא ןמא הנועה
סרפה ןתמ תא אל יאדווב ,חצרהמ תיהולאה תעדה-תחסה תא אל ,השעמה ןמ תיתרבחה
עונמל ידכ ,תירוטסיה טבמ-תדוקנמ םהב ןנובתנו ,םימי םתוא חור תא ןיבנ םא םג .חצורל
ןתמל םיכסהל רשפא-יא זא םג ,הווהתמה תילארשיה תוהזה-תושיה ןדבואו דוריפ ,עסש
טבש ינב ברקמ םיחצורל סרפ בגא .סחניפ חצורה הכז וב ,בושחהו דבוכמה ,לודגה סרפה
םתוחא הניד תשרפ ללגב םכש ינב תא םג וחצרש הלא ויה יול טבש ינבש ,חוכשל רוסא יול
םיחצור ,רמולכ ,לגעה תשרפב םישנאה יפלא תשולש לש םהיחצור ויה םהו ,(ד"ל תישארב)
!שממ םייתרדס

dore

לעבה יאיבנ תא גרוה והילא
(40 / ח"י 'א םיכלמ) "םש םטחשיו ןושיק לחנ לא והילא םדירויו"
הרוד בטסוג תאמ טירחת
1883-1830 ,יתפרצ ןטירחתו רייצ


םיבר לש םמעטל והומכו ,יארקמה רפוסה לש ומעטל ,הבוט הביס איה "םיהולאל תואנק"
,ונתנבהל ,תיתימאה הביסה .סחניפ עציבש חצרל רבסה שמשל ,םייתדה הרותה ישרפממ
אבא תיבמ .הררשהו ןוטלשה תפידרו חוכל הוואתה איהו ,ןיטולחל תיאזורפ הביס איה
.תישעמ וב וזחא ,יול טבש ינב ,ןורהאו השמשכ ,ןוטלשה לש וחוכ תא סחניפ ריכה אבסו
האב ונממ טבשה לש - ןיידמ ינב לש םחוכ תאו םהיתונוכת תא בורקמ ריכה םג סחניפ
ןועמשו יול .ןוטלשה תורסומב הזיחאה ךשמהל גאד אוהו ,השמ ןתוח ורתי לשו השמ תשא
םהילע רמא רבכש יפכ ,םתוא ונייפאש הלא ויה אל תוירסומ תונוכתו ,בקעי ינב ,םה םיחא
,ישפנ אובת לא םדוסב .םהיתורכמ סמח-ינב ,םיחא יולו ןועמש" ותכרבב םהיבא בקעי
.(6-7 / ט"מ תישארב ,בקעי תכרב) "שיא וגרה םפאב יכ ,ידובכ דחת לא םלהקב

:ןועמש טבשב (הלומח) החפשמ שאר ,אישנ היה אוה ."ידוהי םתס" היה אל ,ירמז ,חצרנה
התיה איה םג תחצרנהו ,(14-15 / ה"כ רבדמב) "ינועמשל בא-תיב אישנ אולס ןב ירמז"
חינהל ריבס .(םש) "ןיידמב בא-תיב תומא שאר ,רוצ תב יבזכ" תדבוכמ החפשמל תב
,ןועמש טבשמ חוכ-ישנא אמש ,ודמעמל ששח יול טבש ןב ןהוכה ןורהא לש ודכנ ,סחניפש
ינב ,רזעילאמו ןורהאמ ןוטלשה תא ולטיי ,בטיה ול םירכומה םיניידמה םע "הניבמוק"ב
:יתדה ןוטלשה תסיפתב הוול יבזכו ירמז חצר ,ןכאו .ותחפשמ תאו ותוא ולשניו ,יול טבש
חוכב החקלנ אלא ,הנתינ םיהולא ידימ אל יול טבש-ינב וינבלו סחניפל "תורודל" הנוהכה
יוסכל הנאת הלע שמשל ידכ אלא ואב אל ומעש "סרפה"ו רופיסה לכו ,סחניפ ידיב עורזה
.הוורעה

,תיתימאה הביסה תחכתשמ םימיה תוברב ירהש ,תרחא וא ,הביסה התיה וז םא ןיב
גרהל רתיה - םמעו ,םירזה תאנשו תונעזג ,תואשנתה הוולמה ,תיתדה תואנקה תרתונו
המכ תחא לע ,טפשמ אלל חצר אל יאדווב ,חצר קידצמ ונניא "יהולא" ץורית םוש .חצרלו
םצעל דע ,תורוד-ירודל ךשמתמה סרפ םלוכ לע הלועו ,חצרה לע חצורל סרפ ןתמ המכו
.הזה םויה
:תואבומ

.1993 ,ןלוג ןורי תאצוה .תינוליח היארב ך"נתה :לח ארקמ :ןהכ ןנחוי :(1)
,'זבינופ תבישיב השרדב ך"ש ברה אשנש םירבד .הרותה תרימש ילב :ך"ש ברה :(2)
.1991 ,"ןמאנ דתי"ב ומסרופו ,1991      
,עובשה דתי .םשה לוליח לע שנוע - הפוריא תודהי תאוש :ץיבבולמ צ"יירה :(3)
.1991 ראוני      
ךוניחל הקלחמה תאצוה .הנושאר הרדס .עובשה תשרפב םינויע :ץיבוביל המחנ :(4)
.ח"ישת ,תינויצה תורדתסהה לש הלוגב םיינרות תוברתו      
.ח"משת ,ןומדקא תאצוה .עובשה תוישרפל תורעה :ץיבוביל והיעשי :(5)
.94 דומע ,'ג ךרכ ,והילאמ םיבתכמ :רלסד והילא :(6)
,ד"בח רפכ ,קחצי יול ןוכמ תאצוה .תוחיש יטוקיל :ןהאסרואינש לדנעמ םחנמ :(7)
.ט"לשת      
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא