םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

חרק
ח"י - ז"ט רבדמב
רלמ היפוצ תאמ
רודגיבא :ףדה תא ךרעלשמימה דגנ דרמל ןויסינ - חרק תשרפ

ןתד לש םתושארב ,יול ינבמ םניאש םילארשי דצמ םייוולה לש סחוימה םדמעמל תודגנתהה תא תראתמ חרק תשרפ
לא .םמצעל הנוהכה תא ושקיבש ,םיפסונ םייוולו חרק ורבח םהילא .םייקה לשמימב דרמ לע וזירכהש ,םריבאו
וללה םידרומה לכ .םיפסונ םיטבש-יאישנו הדע-יאישנ םישימחו םייתאמ םג ופרטצה וללה דרמה ישאר תשולש
תוברעתה .לאה ןוצר יפ-לע רחבנה והימ העבקש ,תיהולא תוברעתה ןיגב לשכנ דרמה ."ותדעו חרק" םשב םינוכמ
חרק תא העלבו היפ תא התצפ המדאה (א) :םיסנ השולשכ םיראותמה םיעוריא תועצמאב יוטיב ידיל האב וז תיהולא
לע םיקלוחה ברקמ תרוטקה יבירקמ תא הלכאו םיהולא ינפלמ האצי שא (ב) ;(34-30 / ז"ט רבדמב) ותדע לכ תאו
.(24-16 / ז"י ,םש) חרופש םיטבשה ראש תוטממ דיחיה אוה ןורהא לש והטמ (ג) ;(35 ,םש) ןורהא לש ותנוהכ
םוקל דיתעב םג זעיש לכ דגנ הרהזא תוא שמשל םתסה ןמ דעונ ךכ-לכ תירזכא הרוצב וביאב ודועב דרמה יוכיד
.םיהולא לש וירחבנ דגנ
המדאה ןטבב םיעלבנ ותדעו חרק
"םהיתב תאו םתוא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו"
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת

לע חוכ-יקבאמ רואיתב םג וכרוא אולמל אלמ ,רצונ ןהב הפוקתלו תוברתל ,הרבחל ןמאנ יאר ושמשב ,יארקמה טסכטה
,םידוד-ינב ,םיחא ןיב ,החפשמה ךותב םילהנתמ וללה םיקבאמה תיברמ .ןוטלש לע וא דמעמ לע ,המדא לע ,השורי
תוכמסה תא ותרזעל סייגל דצ לכ לש ונויסינ אוה הלא םירואית ןייפאמש המ .תרחא וא וז הגרדב םדב םיבורק וא
ללגב םא ,לומגה תרות דוסי לע וא ,ירסומ סיסב לע םא ביריה לש היצמיטיגל-הד תושעלו ,תיהולאה תוברעתהה וא
תושמשמ םיתעל .ותלוז ינפ לע דחא דצ ומע תורומשה תוביסמ ףידעהש ,םיהולא לש המחג לשב םתס וא שונא-תאנק
.המל םדק המ וא ,לפט המו רקיע ןהב המ ןיחבהל ןיא יכ דע ,האלפומ היבוברעב הלא תוקמנה

הביסה .יזכרמ םוקמ וב תספות לומגה תרותש ,םיחא ינש ןיב קבאמ לש רורב רופיס אוה ,לשמל ,לבהו ןיק השעמ
וז ןיאש ןעטי ונתפוקת ןב גולופורתנא וא גולויצוס לכ .םידודנו שוריג :שנועה .חצר :עשפה .האנק :עשפל
אב רבדהש יפכ ,(יאלקחה-רכיאה) עבק תובשייתהל (העורה-דוונה) םידודנ ייחמ רבעמה תפוקת לש התופקתשה אלא
םג םיפיסומה שי ןושארה חצרה רופיסב םימרוג לש וז תבורעתל .ללכב שונא-תורבח לש ןתוחתפתהב יוטיב ידיל
האניקל םדקש המב אלא ,ןיק לש ותאנקב ליחתמ וניא רופיסה יכ ,הנעטה תועצמאב ,תאזו ,תיהולאה המחגה תא
וקפיסש םירבסהה .ןיק לש ותחנמ תייחדבו ,לבה לש ותחנמ תא םיהולא לש תרבסומ-אלה ותפדעהב :הביס הל שמישו
.טסכטה ןמ ,חרכהב ,תבייחתמ הניא תיהולאה הטלחהה תא קידצהל ידכ ל"זח

ינב לש םלוע-תודבעל םדובעיש :ויתואצותש ,תפיו םח ,םש םיחאה ,חונ-ינב תשולש ןיב אוצמל ןתינ דמעמ לע קבאמ
לאעמשי ןיבל קחצי ןיב ;ונייחא טול ןיבל םהרבא ןיב םג שי ץרא-לבח לע קבאמ ;םירחאה םיעזגה ינש ינבל םח
,וישעו בקעי םימואתה ינש ןיב - ןכו ;תיהולאה הריחבה תא ותפדעהל רשוק םהמ דחא לכ לש ויאצאצ רשאכ ,ויחא
.קחצי ינב

ילבח לע לאעמשי-ינב ןיבל בקעי-ינב ןיב קבאמה אוה אלה ,הזה םויה םצע דע ךשמהו דה שי הלא םיקבאמ לש םקלחל
רופיס תא םירפסמה ,םהיבורק לש םהינועיטל םג וניזאי ץראה לע םתוכזל םינעוטה הלאש יאדכו ,לארשי-ץרא
!ךפיהל לבא - ןפוא ותואב שממ תיהולאה הריחבה

םושמ םא ןיב ,תיביטקייבוס םלועל איה .תיביטקייבוא תויהל ,אופא ,הלוכי הניא םיירוטסיה תוערואמל תונשרפה
וא הז םע ינב י"ע הרצונ םינותנל וא תודבועל תרחואמה תונשרפהש םושמ םא ןיבו ,"םעטמ" הבתכנ הליחתכלמש
.ןיינעל יהשלכ העיגנ םהל שיש תרחא וא וז החפשמ וא ,רחא וא הז טבש ינב ,רחא

יול טבש

,םייוול ,םינהוכ :םישדקמ-ידבוע ןירוח-ינב ויה םלוכ .שדוקב םישמשמ ויה םלוכ וינבש ,ךכב ןייפאתה יול טבש
טבשל םתוא השע וינבל ףתושמה עוצקמהש אלו ,טבש הליחתכלמ היה יול טבשש ,ןעוט (1) ןמפיוק .םירעושו םיררושמ
אל טבשה לש תינושארה תודחאה תא ...תיטבשה הרכהה תא אורבל םלועל הלוכי התיה אל דיה-חלשמ תודחא" :דבעידב
תא עונמל הפי םחוכ היה וללה לבא .םייתד םילדבה אל ףאו ינידמו יצרא דוריפ אלו הגרד ייוניש אל דרפל ולכי
."שדח טבש לש ותווהתה

סחי אלו די-חלשמ הנייצו ראות םש רבעב השמיש "יול" הלימהש ,הדבועל שחכתהל לוכי וניא ןמפיוק םג ,תאז םע
, "םש-רג אוהו יול אוהו הדוהי תחפשממ הדוהי םחל-תיבמ רענ יהיו" / 7 ז"י םיטפושב איה ךכל תודעה .יטבש
תואדווב אופא ונל עודיש המ . "ןהוכל רענה ול יהיו ...הדוהי םחל-תיבמ יכונא יול" 12-9 קוספ ,ךשמהב ןכו
עודי ןכ .םינהוכ טבשל תויהל ךפה רתוי תרחואמ הפוקתב קרו ,ינוליח המחלמ טבש היה ותישארב יול טבשש ,אוה
ברה ושוכר .שוכרו תועקרק יול-ינב תוחפשמל ויה תאז לכב ,הלחנ יול טבשל התצקוה אלש תורמלש ,תואדווב ונל
,םדמעמו טבשה ינב לש םדוקפיתב םייונישה ולח יתמ רורב אל .ךכל תוחכוהה תחא קר וניה ,יול טבש ןב ,חרק לש
ומויק :אוהו ,וללה תועידיה לכל ףתושמ ,םינפ לכ לע ,דחא רבד .תוריתס-יוור הז ןיינעב טקלל ןתינש עדימהו
.יול טבש ינב ןיבל ,ןורהא-ינב םהש םינהוכה ןיב ,דוריפ ומעו ,ידוסי דוגינ לש

הניד השעמב ,רטונו םקונ ,םחול טבשכ יולו ןועמש-ינב לע ונל רפסמ תירבדמ-םורטה הפוקתהמ יארקמה טסכטה
, "ץראה בשויב ינשיאבהל יתוא םתרכע" :רמואו םתוירזכא לע םעוז םהיבא .(ד"ל תומש) בקעיו האל תב ,םתוחא
השעמכ םהישעמ תא םיקידצמו םהיבאב םהינפ םיזעמ םיחאה ינש לבא .םכסהה תרפה לע וינכשמ וששח תא םג עיבמו
תא בוש עיבמ אוה ותריטפל םדוק וינב לא וירבדבו ,הז רבסה לבקמ וניא בקעי .החפשמה דובכ לוליח לע המקנ
םפאב יכ ,ידובכ דחת לא םלהקב ,ישפנ אובת לא םדוסב ,םהיתורכמ סמח ילכ ,םיחא יולו ןועמש" :םהילע ומעז
/ ט"מ תישארב) "לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא ,התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא רורא .רוש ורקע םנוצרבו שיא וגרה
.( 7-5
השעמ תובקעב .םימלוע-ימלועל הנוהכה ידיקפתב יול טבש-ינב תא הכזמש איה ,תורשפ-תרסח תואנק לש וז הנוכת
ןמ לפיו השמ רבדכ יול ינב ושעיו" :טפשמ אלל םהיבורקו םהיחא םג הז ךותבו ,םעב ארונ חבט םיכרוע םה לגעה
.(29-28 ב"ל / תומש) "הכרב םויה םהילע תתלו ויחאבו ונבב שיא יכ ...שיא יפלא תשולשכ אוהה םויב םעה
אל וינב תאו ,ריכה אל ויחא תאו ויתיאר אל ומיאלו ויבאל רמואה" :םיאבה םירבדה תא יולל השמ עימשמ ותכרבב
.(9 ג"ל / םירבד) "ורצני ךתירבו ךתרמיא ורמש יכ עדי

לע םנוטלש תא םתרזעב חיצנהל ידכ ,יול טבש-ינב אבצה ישנאל םירבוח ןורהאו השמ תומדב יתדה ןוטלשה ,רמולכ
,תותדה לכ ינבו םימעה לכ לצא ,הכרוא-אולמל תישונאה הירוטסיהה תא הוולמ וז השודק אל תירב .םעה ינומה
.םהילע הטילשלו םינומהה יוכידל יעצמא ,תוכושח תונידמב רקיעב ,הזה םויה םצע דע תשמשמ איהו

חרק

:םרמע לש ויחא ,רהצי לש ונב היה אוה .ןורהאו השמ לש םדוד-ןב ,יול טבש ןב היה חרק

דסח הטונ הניא יארקמה טסכטה תרוסמ לבא ,ול ינש היה רהציו רוכבה חאה םנמא היה ,ןורהאו השמ יבא ,םרמע
ריעצה תא הכזמ וליפא אוה םירקמה תיברמב ,ךפיהל .דמעמב אלו השוריב אל ,אקווד םירוכבה םינבל
תוביסנ אלא ,הריחבה וא הפדעהה תא תעבוקה איה תיגולויבה תוירקמה אלש שיגדהל ידכ ילוא - רתי-תויוכזב
,רגובמה לאעמשי לע ריעצה קחצי ףדעוה ,לשמל ,ךכ .תיהולא תורירש וא ,היואר תוגהנתה לע סרפ ןוגכ ,תורחא
וישע לע ,םילהואה בשוי ,ריעצה בקעי ףדעוה ךכ ;החפשה-ןבל הריבגה-ןב ןיב תודמעמה רעפ לש קומינב תאזו
,הדוהיל תוכלמב ומוקמ לע רתוול ץלאנ בקעי לש וינב רוכב ןבואר ;המרימו המרוע השעמ תוכזב ,דייצה ,רוכבה
לש ושגליפ ההלב םע בכשש ,ךכל ,הארנכ ,תנווכתמהו ,בקעי-תכרבב תזמרנה השרפ לשב ,יולל הנוהכב ומוקמ לעו
הרורב הביס אלב ,ונממ רגובמה ויחא ,השנמ לע ריעצה ףסוי ןב םירפא ףדעוה ןכו ;(22 / ה"ל תישארב) ויבא
.(20-13 / ח"מ תישארב)

הדמעש תוכזה ןמ תוחפ אל וינבלו ומצעל הנוהכ לש דמעמ שורדל יאכז היה רהצי ןב חרקש ,דומלל ןתינ ןאכמ
.תולבוקמ תומרונ וא תויוכז ,םיללכ ךמס לע םיעבקנ םירבדה ויה ול ,םרמע ינבב רוכבה ,ןורהאלהריפסה ינפל 6-ה האמה ,דרעמ "חרק ינב" ןוקרטסוא
(257 דומע ,'ז ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא)
תויתוא וא םילימ םיתורח וב ,קיתע סרח לש רבש וא סרח אוה ןוקרטסוא
םילימה תותורח וב ,סרח-תרעק לש סיסב אוה חרק ןוקרטסוא
והינכ .ןב 1 / לגלג .ןב / ןן חרק .ינב / ווו לצב .ינב
םייוולה דמעמו םינהוכה דמעמ

ןיב הנחבהה ומכ - יגולונורכ ףצר ינפ לע ןה םייוולל םינהוכה ןיב םילדבהל םיסחייתמ םינוש םייארקמ תורוקמ
תא לבקנ םא ,םינושה תורוקמל םתוכייתשה יפ לע ןה - שדוקב םיתרשמכ םניבל ,םחול ינוליח טבשכ יול-ינב
,החנהה היוצמ ,רבדמב רפס תטיש יפ-לע םייווולה דמעמל םינהוכה דמעמ ןיב הנחבהה סיסבב . (2) "תודועתה תטיש"
םיבשחנ םהו (50 / 'א רבדמב יפ לע) םינהוכל ורסמנ םייוולהש ,שיגדמ (3) טכיל .םיניתנ ןיעמ םה םייוולהש
( 51-40 / 'ג) םירוכבה םייוולה תפלחה םג שרופמב תראותמ רבדמבב .שדקמה לש ,רמולכ ,םיהולא לש וניינק
.(13-11 / 'ג-ו / 19 'ח) םינהוכה ידיל םתריסמו

םינהוכל םיפופכ ויה םה לבא ,(50 / 'א רבדמב) וילכ תאו דעומ להוא תא תאשל היה םייוולה לש ירקיעה םדיקפת
:טבשה לש תוחפשמה שולשמ תחא לכ ינב לש םידיקפתה טוריפ םייקו ,(8 / 'ז ;32 / 'ג ,םש) םתדובע ךרוצל
שולש .ןוראה לש ותשודק ללגב ,ףתכה לע םאשמ תא ואשנ תהק ינב קר לבא ,(ליעל הלבט האר) תהקו יררמ ,ןושרג
יפל .םינהוכה ןורהא ינב ונח - חרזממ - יעיברה דצב וליאו ,ןכשמה ירבע תשולשמ ונחש םג ןה הלא תוחפשמ
,רתוי רחואמ האבש ,חרק תשרפו ,יול טבש ינבכ םאצומ ףקותמ אל הנוהכל וינבו ןורהא ושדקוה ט"כ-ח"כ תומש
קר אל םינפ לכ לע ,התיה תלבוקמ ,ףתושמ שדקמ ביבס םיטבש 12 וא 6 לש תודגאתה .םייק בצמ לש רואית תששאמ
.תינויטקיפמא תירב וא ,הינויטקיפמא וארק וזכ תירבל .ןוויב םג אלא ,ונלצא

ןאכ ןותנ היהש אוה הנוהכה דמעמ קר אלש ,הרבסה תא תקזחמ ויוכידו דרמה תשרפב השמ לש תישיאה ותוברועמ
לע קבאמה ןיב וז הנחבה .םעה גיהנמכ השמ לש ישיאה ודמעמ תא רערעל תונויסינ םג םהל ורבחש אלא ,תקולחמב
רופיס :תחא דרמ תשרפמ רתויב רבודמש ,הנעטה תא םירקוחהמ קלח לצא הלעמ תוגיהנמה לע קבאמה ןיבל הנוהכה
םיקזחמ (5) םאטשנוילו (4) רוויל .ומצע ינפב רופיס ,וז הפקשה יפל ,היה המדאב ועלבנו השמב ודרמש םריבאן ןתד
חרק רופיס ,תאז תמועל .םריבאו ןתד רופיסמו םיאישנה רופיסמ רחואמ חרק רופיס םהיפלו ,הז ןועיט םהירקחמב
.םייוולה לש הזל םינהוכה לש םדמעמ ןיב הנחבאה תא שיגדמה ,רבדמב רפס לש טסכטב ודוסי יולה


?חרק שנענ המ לע

לעבל יומידכ ולא ונימיב םג שמשמה יוטיב אוה "חרקכ רישע" גשומה . (6) ידגאה ורשועב חרק לש ותמשא תא ולת ל"זח
חטב חרקו ,(םש) תקולחמב ותוא הדדועש איה חרק לש ותשאש ,אוה פ"עבש הרותב רחא רבסה .ןוממ ריתע םיסכנ
השעמל העובקה התיסמכ ,השיאב םיחיטמ ל"זחש עבקה-תומשאה רואל היופצ איה וז המשאה .היתובקעב ותחלצהב
ובתכנש תודגאו םישרדמ םישרדנו ,(טשפב) יארקמה בותכב הזיחא לכ ךכל ןיא רשאכ םג ,תאז .רבגה השועש ילילש
השמ דגנ םעה תא תיסהל ידכש ,אוה ישילש ישרדמ רבסה .וזכ המשאהל הליעה תא קפסל ידכ ,רתוי הברה רחואמ
ולוכ ןועיטהו ,יארקמה טסכטב הזיחא ןיא ךכל םג .תונציל לש ךרדב הרותה-יקוח תונגב שרוד חרק היה ןורהאו
לכב הימכח לעו הרותה לע םיגלגלמל סופיט-באכ חרק לש תילילשה ותומד תא םיעבוקה ,םישרדמ לע ךמתסמ
.תורודה

םתמשאהו ,ןורהאו השמ ודוד-ינבב חרק לש ותאנק אוה וטושפכ יארקמה טסכטב הזיחא ול שיש דיחיה רבסהה
יחא לש ןטק" :םירחואמה םישרדמה ופיסוה ךכל .(3 / ז"ט רבדמב) "?'ה להק לע ואשנתת הז עודמו" :תואשנתהב
תודגא לע .('ב ,'א אבר רבדמב) "ודי לע השענש המ לכ לטבמו וילע קלוח ינירה ?ילע לודג אהי (לאיזוע) אבא
. (7) יולה לצא אורקל ןתינ הז ןיינע ץרתל תואבה תופסונ


תויוגייתסהו תולאש

:תויוגייתסהו תולאש המכ תררועמ ,ונימי-יארב תיפצנ איהשכ ,חרק תשרפ

הריחבה םא םג ,השוריב רבועה ןוטלש לש הטיש לכ וא הכולמה ןויערכ והומכ ,תורודל הריחבה ןויער םצע .א
םדוק דוע ותוא ץבשמו ,טרפה לש הריחבה תוכזמ םלעתמ אוה .ודוסיב ינעזג ןויער אוה ,םיהולא ידיב תישענ
םינתומ םניאש ,תובוח וא תויוכז וילע אשונה ללכ ךותב טרפכ ,ילילש וא יבויח השעמ השע םרטבו ותדיל
.וירושיכב וא תירסומה ותוגהנתהב

,ויתונוצר וא ותריחבמ ,וישעמ וא ותוגהנתהמ תועבונ ןניאש תורגסמ ךותל טרפה לש הזכ יטמוטוא ץוביש .ב
וא הרבחה לע העפשה-ילעב דמעמב וא הרשמב וא דיקפתב הכוז יואר וניאש ימ אקווד םהב םיבצמ ,חרכהב ,רצוי
הרבחל םורתל ,םהירושיכ וא םתוגהנתה דצמ ,םייואר םישנאמ תורשפא ענומ אוה ןכ ומכ .יח אוה הב הליהקה
."רחבנה" טבשל וא ןימל וא עזגל ודלונ אל םא תוברתלו

דמוע וניא הז שנוע .ותומכ ןיאמ ירזכא שנוע אוה חרק תשרפב םידרומה לע רזגנש ,יביטקלוקה תוומה שנוע .ג
לש תומרונה יפל ,יאכז היה םעה-יגיהנמ לש בורק החפשמ ןבכו םייוולה טבש ןבכ חרק םג .אטחל היצרופורפ םושב
ויה ומיעש םיאישנ םישימחו םייתאמ .ןוטלשב קלח תחקל יואר אוהש ןימאהל ,םימי םתואב ותווהתהב ידוונ םע
חכוותהל רשפאש העיבת לע אלא ,יאבצ דרמ לע רפסמ וניא בותכה .םהיטבשל םלוה גוציי עובתל םה ףא םיאכז
,והשלכ ישונא רושימב וא ,ילנויצרה רושימב הלפנ אל הערכהה יכ ,יוכיס לכ ןתינ אל םיקלוחל ,םלואו .הילע
םא ןיבו קדצב םא ןיב - תויוכז עובתל םיסנמה ,םדא-ינב לש םהייח לע הסח הניאש תואנקה .תיהולאה המרב אלא
רזגנ שנועהש טרפב ,יוקיח לש דאמ ער לדומ איה - םיהולא י"ע םא ןיבו םיגיהנמה ידיב התשענ םא ןיב ,ואל
.והשלכ יטפשמ ךילה אלל

וניא - תיתד תואנק םשב דחא םויב שיא יפלא תשולש לש ינומה חבט - הנוהכב יול טבש-ינב תא הכיזש השעמה .ד
תומרונה ויה ולא יכ ןעוטש ימלו .ןידל הדמעהו יוניג לכל יואר אוה .אוה ךופהנ .והשלכ סרפל אוה ףא יואר
ןה ףא ויה השעמה תואצות ול ,ליבק היה הזכ ןועיט :יעמשמ-דחו ץרחנ ןפואב בישהל שי ,םינש-יפלא ינפל וטלשש
םג הבוחלו תוכזל לארשי םעב םיפקת היוולהו הנוהכה ידיקפתש ןוויכמ ,םלואו .םינש-יפלא ינפל תומייתסמ
.תירסומ וא תישעמ תועמשמ לכ הז ןועיטל ןיא ,הלא ונימיב

תורבק תיבל הסינכ ,השורג םע ןהוכ לש םיאושינ רוסיא ןוגכ ,ונימיב םינהוכ לע תולטומה תולבגמהו תויוכזה .ה
.ונייחב םוקמ ןהל ןיא ,ןתוא םילבקמ םניאו ןהב םינימאמ םניאש הלא לע םג תופכנה ,תמל תיסיפ הברק וא
.םלועה ןמ ןריבעהלו ןלטבל שי ,םהלש תועמשמה רסוח תא וחיכוה םהש םינש יפלא ירחא
:תורעה

,ריבד-קילאיב דסומ תאצוה ,תילארשיה הנומאה תודלות :לאקזחי ןמפיוק 1
.174-5 'מע ,1 ךרכ ,ו"טשת

ןיב םירחא םייונישו ןונגס-ילדבה ,תוריתס ,תויוליפכ הריבסמ "תודועתה תטיש" 2
,םייאמצע ,םינוש תורוקמכ ובתכנ ןהש ,ךכב ארקמב םיקוח יבצק וא םירופיס
; P=םינהוכ רפס ;E=יטסיהולא רוקמ ;J=יטסיווהי רוקמ :םינוש םינמזב
תסנכה) היצזינונקה יבלשב רתוי רחואמ וכרענ הלא תורוקמ . D=ימירבד רוקמ
הטיש .םירחואמ םיכרוע וא (R) ךרוע ידי לע (תיפוסה םתנוכתמל ארקמה ירפס
.ארקמה רקחב םויה תלבוקמה איה וז

תאצוה ,תיארקמה הידפולקיצנאה ,"םייוול ,יול" ךרעה בתוכ :םולש בקעי טכיל 3
.478-460 'מע ,'ד ךרכ 1962, םילשורי ,קילאיב דסומ

.30-9 'מע ,ב"לשת .הדוהי רבדמ תוליגמו ארקמ ירקח :בקעי רוויל 4

הידפולקיצנא ,"םריבאו ןתוד ,חרק" ךרעה בתוכ :םירפא לאומש םאטשנויל 5
.263-259 'מע ,'ז ךרכ ,1976 םילשורי ,קילאיב דסומ תאצוה ,תיארקמ

,תוידפולקיצנא תאצוהל הרבחה תאצוה ,תירבעה הידפולקיצנאה (ךרע) חרק 6
.120 'מע ,'ל ךרכ ,ח"לשת םילשורי

.ג"לשת ,הפיח תטיסרבינוא ,ינומרע .א תאצוה .הדגאב תוישרפ :.א.א ,יולה 7ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא