םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


"שפוח" רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

םיטפשמ תשרפ
ד"כ-א"כ תומש

תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע

םיהולאה תעפוה לש ארונה הארמה לומ דומעל ששח םעה יכ ורתי תשרפב וניאר
.הטמו הלעמ ןיב ץילמה היהיש השממ שקיב אוהו ,יניס רהב
ינבל ןתניהל הרומא ,ורתי תשרפ ירחא דיימ הרותב העיפומש םיטפשמ תשרפ
לפרעה לא שגינ השמו ,קוחרמ םעה דומעיו" :הושקיב לארשי ינבש ךרדב לארשי
תוחול תא 'המ לבקי םוי םיעברא ךשמב םשו ,(21 'כ תומש) "םיהולאה םש רשא
,םש) םיטפשמ תשרפבש םיקוחה וב ,תירבה רפס וכותבו ,הווצמהו הרותהו ןבאה
יקוח ןוגכ - םיגולואיכרא ואצמש םינומדקה םיקוחל דוגינב ,רמולכ .(18-12 ד"כ
ומצעב חסנמ אוה םיקוחה תא לבא ,תיהולא המכח אלמתמ קקוחמה םהב ,יברומ'ח
לאהש ,םייהולא םיקוחכ םיגיותמ ,ונלש השרפבש הלא םהבו ,הרותה יקוחש ירה -
.יונישו הרמה ינב םניא םה ךכ םושמו ,השמל ביתכהו חסינ ומצע


משה ולוחות הברית - גוסטב דורה
תירבה תוחולו השמ
טירחת
,הרוד בטסוג
1883-1830 ,יתפרצ רייצ

:םיטפשמ תשרפב םיעיפומה "םייהולאה םיקוחה" לע ינוליח םדא לש טבמ ירהו

דסומ םויק םצעב םגפ האור הנניאש קר אל הרותהש רבתסמ - תודבעה יקוח
הנוק םדא הבש ,תאזה הפרחה וב ירוטסיה קפוא םוש הפוצ הנניאש אלא ,תודבעה
,םש - ותבינגב רכמיהל םג לולע םדא ;2 א"כ תומש - "...ירבע דבע הנקת יכ") םדא
וידלי תא רוכמל יאשר אוהו ,ובוח לשב תודבעל רכמנ םדא .ץק ידיל אובת ,(2 ב"כ
.(7 ,םש - "...המאל ותב תא שיא רוכמי יכ") בוח תוסכל ידכ
,46-44 ה"כ ארקיו ואר) ינענכ דבע ינפ לע ךורע ןיאל ףדעומ סחיל הכוז ירבע דבע
ומצע תא םדא תריכמ ךא ,(11-10 ח"כ 'ב םימיה ירבד ,8 'ה הימחנ ,17 ,9 ד"ל הימרי
םיכלמ ואר) ארקמב תראותמה הפוקתה לכב המרונ התייה בוח לשב וידלי תא וא
ןויוושב הרכה שי ,בויא רפסב ,ארקמה לכב דחא םוקמב קרו ,('ה הימחנ ,1 'ד 'ב
"דחא םחרב ונניכיו (דבעה תא) והשע ינשע ןטבב אלה..." :וינודאל דבע ןיבש יסיסבה
.(15 א"ל בויא)

ןודאל תרכמנ התדובע קר אל - (!וננמז לש םיגשומב הניטק ,בורה לע) המאל רשאבו
.(11-7 א"כ תומש) הב ץופחי דוע לכ השיאכ ול תשמשמ איהו ,הפוג םג אלא
ודי תחת תומי אלו ,תוירזכאב ותוא הכי הז םאו ,וינודא לש ושוכרל בשחנ דבעה
"אוה ופסכ יכ" - ללכ שנעיי אל וינודא - ךכ רחא םיימוי םוי אלא ,דמעמ ותואב
ןודאה לש ושנוע - תוכמב תיחשי ויניש תא וא ודבע לש וניע תא "קר" םאו ;(21 ,םש)
.(27-26 ,םש) ישפוחל ךכ לשב אציי דבעה ןכש ,"ופסכ" ןדבוא היהי
הרומת ירסח םייח םיהולא ירבד תויהל םירומא הלאה םיירזכאה םיקוחה לכו
!הכלהה ימכח לש תרחא וא תאז תונשרפב ,חצנל םמייקל םירומא ונאו ,תימלוע
תודבעה בצמ לע ונל עודיל סחיב "המדק" לש הדימ הלאה םיקוחב שיש ןכתיי
םיקוח םתויה לשב םלועה ןמ ורבע םהה םיקוחה ךא ,םירחאה םימודקה םימעב
לביק השמש ,םיטפשמ תשרפב םיבותכה הלא םיינוקרד םיקוח וליאו ,"םיישונא"
,םיחצנ חצנל לארשי םע תא תוולל םירומא ,לאה ןמ תורישי ,לוכיבכ ,םתוא
תודבע יקוח םיראשנ ןיידע םה ,ל"זח ופיסוהש ירסומה ךפונב םיבוגמ םה רשאכ םגו
.םהמ דולסי תיטסינמוה היצטניירוא לעב םדא לכש ,םישק


משה ולוחות הברית -דה-גנט יוסטוס
תירבה תוחולו השמ
דב לע ןמש
,סוטסוי טנג-הד
15-ה האמה ,ידנלוה רייצ

תירזכא השינע תכרעמ העיצמ ,ללכב הרותה ומכ ,םיטפשמ תשרפ - השינעה יכרד
לע לטומ הז ךיפה יתלב שנוע .לעשו דעצ לכ לע םדאל תוומה שנוע ברוא היפל ,רתויב
הכמ לע ,(29 ,םש) תונלשרב שפנ גרוה לע ףאו ,(23 ,14 ,12 א"כ תומש) דיזמב חצור
,(17 ב"כ ,םש) הפשכמ לע ,(16 ,םש) הריכמל שפנ בנוג לע ,(15 ,םש) ומאו ויבא
.(19 םש) םירחא םיהולאל חבוז לע ,(18 םש) המהב םע בכוש לע
,רקש איבנ לע ,הרז הדובעל איבנ לע םג הז שנוע הפכנ הרותב םירחא תומוקמב
לעב לע ,טפושל וא ןהוכל עמשנ וניאש ימ לע ,תבש ללחמ לע ,הרז הדובעל חידמ לע
הסרואמ הרענ םע בכוש לע ,םיפאונ לע ,הרומו ררוס ןב לע ,םירוה ללקמ לע ,בוא
הל ואצמנ אלש הלכ לע ,הסרואמ הרענ סנוא לע ,המצע הסרואמה הרענה לעו
,רכז בכשמ לע ,םינונזל הרהש הנמלא לע ,תונזל לחת יכ ןהכ תב לע ,םילותב
הווד השיא םע בכשמ לע ,(תוחא ,המאו השיא הלכ ,בא תשא) תוירע יוליג לע
.(139-137 'ע ,1986 זומת-יקצמיטס ,הבוחה ףכ - ך"נתה ירפסב תומוקמה טוריפ ואר)
הרוצב וטרופ רשא ,הפירשו הליקס ןוגכ ,התמהה יכרד תוירזכא תא ףיסוהל שי ךכל
,36-32 ו"ט רבדמב ,23-13 ד"כ ארקיו :המגודל ואר) הנשמבו ארקמב הליהבמ
הנשמב - קנחו גרה ,הפירש ,הליקס - התמהה יכרד טוריפ ואר ןכו ,26-25 'ז עשוהי
.('ט-'ד םיקרפ ,ןירדהנס

,ינרדומה יטפשמה יווההמ הקוחר קר אל איה תאזכ ןישנוע תכרעמש רורב
.ל"זח לש םתעד לע וליפא הלבקתה אל איהש אלא
עבשל תחא הגרהש ןירדהנסל וארקש דע ,גרוהל האצוהמ ךכ לכ וגייתסה ל"זח
.(י 'א ,תוכמ הנשמ) "תינלבח" םשב - הנש םיעבשל וליפאו ,םינש

רטשמ תולעב תונידמב חוכיו ןיידע שי חצרה לע קר ליעל םייונמה םיעשפה לכמ
תובר תומדקתמ תונידמ .ואל םא ,תוומ שנוע וניגב ליטהל יואר םא - יטרקומד
חצר לע וליפא תוומה שנוע תא השעמל ולטיב ,לארשי תנידמ ןהיניב ,םלועב
.הכורא רסאמ תפוקתב והורימהו ,(םיצאנה יעשפ ןוגכ ,םע חצר איצוהל)
גורהל הבוחל יארקמה קומינה ,םוקמ לכמ .םרקיעב םיירסומ םה ךכל םיקומינה
'ט תישארב) "םדאה תא השע םיהולא םלצב יכ..." - ורקיעמ ךרפומ אוה חצורה תא
!חצורה םג ,לוכה וארבנ "םיהולא םלצב" ,ארקמה תשיג תא לבקנ םא ,ירהו ;(26
?"םיהולא םלצ" דוע חצריי םא היהת אתובר וזיא
רשא םדל רפוכי אל ץראל ,ץראה תא ףינחי אוה םדה יכ..." :בותכ רחא םוקמב
םדה םא .(34-33 ה"ל רבדמב) "...ץראה תא אמטת אלו .וכפוש םדב םא יכ הב ךפוש
תדימכ שנעיהל ךירצ חצור ?םד וילע ףיסוהל םעטה המ ,האמטמו ץראה תא ףינחמ
,תיטופישה תכרעמהמ לביק אל אוה םייחה תא ךא ,והשעמ לש הרמוחה
תא לוזגל תויאשר ולא ןיא ןכ לע ,שנועה תא תעצבמה תינוטלשה תכרעמהמ אלו
הנממ םקיחרהל ,םיעשופ ינפמ הרבחה לע ןגהל תובייח ולא תוכרעמ .ולש םייחה
חצר עצבלו ומצע חצורה לש תירסומה המרל תדרל תיאשר איה ןיא ךא ,םשינעהלו
.עציב ומצע אוהש יפכ


משה - אפרים משה ליליאן
השמ
םושיר
,ןאיליל השמ םירפא
1925-1874 ,ןילופ דילי ,ידוהי רייצ

דגנכ הדימ" ל"זח יפב המשו ,השינעל ןימוי תקיתע החסונ תעצומ ונלש השרפב
יצבוקמ ונל תרכומ השינע לש וז ךרד .(א"ע 'צ ןירדהנס ,א"ע ב"ל םירדנ) "הדימ
רשע םינש יקוח וא (ךליאו 196 םיפיעס) יברומ'ח יקוח ןוגכ םירחא םינומדק םיקוח
שפנ תתנו..." :םיטפשמ תשרפב הלאה םיקוחה ןושל ירהו .(talio) םיימורה תוחולה
,הייווכ תחת הייווכ .לגר תחת לגר ,די תחת די ,ןש תחת ןש ,ןיע תחת ןיע .שפנ תחת
.(26-23 א"כ תומש) "הרובח תחת הרובח ,עצפ תחת עצפ

.שפנ תחת שפנ" :הרותב םירחא תומוקמב הרורב רתוי הרוצב םיחסונמ םירבדה
אל" ןכו (21-16 ד"כ ארקיו) "ול השעיי ןכ - השע רשאכ ,ותימעב םומ ןתיי יכ שיא
.(21 ט"י םירבד) "לגרב לגר ,דיב די ,ןשב ןש ,ןיעב ןיע ,שפנב שפנ - ךניע סוחת
,םלועה לש תונושה תוניפב םודקה טפשמב רומאכ תלבוקמה ,תאזה תישנועה השיגל
,ןברוקה לש המקנה תקושת תא ,הקיתשמ ףאו ,ההקמ איה :דחא רורב ןורתי קר שי
לש ותגרדל תדרל תיטפשמה תכרעמה תא תצלאמ איהש אלא ,ויבורק לש וא
םשב תועווז ועצבי רשא ,"יתכלממ דיקפת ילעב" תונמל התוא בייחמ הז .עשופה
תויונב ןניא ןהשו ,(תועט לש הרקמב) תוכיפה יתלב ןהש רמול רתומלש ,קוחה
תילכש תולבגומ לש םירקמב ןוגכ ,תוירחא רדעיה לש םיבצמב תויטפשמה תויוקדל
,תימצע הנגה לש םירקמב ,יטוכיספ וא יטורבנ בצמ לש םירקמב ,עשפה עצבמ לש
תאזכב םהדזת תיטפשמה תכרעמה יכ םימיכסמ ונייה םא ףא .'דכו ךרוצה תנגה
תורמייתמה "תויהולא תויאר"ל תקקזנ איה התוהמ םצעמש ירה ,תישנוע תכרעמ
.רתסנה תא תעדל

ןישנוע תכרעמ םייקל תורשפא ואר אל ,הרותבש תוא לכל םיביוחמ ויהש ,ל"זח רבכ
,הרותב תיעמשמ דחו הרורב ךכ לכ הרוצב תראותמה וזכ ,ךכ לכ הליהבמ
תא םלשמ קיזמהש ,תרמוא תאז ,םימולשת ,ןוממ - "ןיע תחת ןיע" יכ ועבק םהו
;(ב"ע ג"פ אמק אבב) טרופמו םיוסמ ןדמוא יפל קוזינה לש וקזנ
ץוציקו תוכמ םהיניבו ,ףוגה ישנוע ויה ארקמב תראותמה הפוקתבש קפס ןיא לבא
:תואמגוד רחבמ ירהו ,ןישנועה תכרעמב ירקיע קלח ,םירבא

.רפסמב ותעשר ידכ וינפל והכיהו טפושה הצרא וליפהו ,עשרה תוכה ןב םא היהו"
"ךיניעל ךיחא הלקנו ,הבר הכמ הלא לע ותוכהל ףיסוי ןפ ,ףיסוי אלו ונכי םיעברא
תא ליצהל דחאה תשא הברקו ,ויחאו שיא וידחי םישנא וצני יכ" ;(3-2 ה"כ םירבד)
"ךניע סוחת אל ,הפכ תא תוצקו .וישובמב הקיזחהו הדי החלשו ,והכמ דימ השיא
"וילגרו וידי תונוהב תא וצצקיו וירחא ופדריו קזב ינדא סוניו" ;(12-11 ,םש)
,(תשב שיא יחצור תא) םגרהיו םירענה תא דוד וציו" ;(6 'א םיטפוש)
.(12 'ד 'ב לאומש) "...ןורבחב הכרבה לע ולתיו םהילגר תאו םהידי תא וצציקו

לש אצוי לעופכ ארקמב תוראותמה ,ולאה תועווזה לכ יכ רמולו םינגוה תויהל ךירצ
,םודקה םלועה לכב תולבוקמ ויה ,ארקמבש ולאל רבעמ הברה ףאו ,"קדצה"
.םירשעה האמה םות שממ דע שדחה םלועב םג ,השעמלו
(!) 350 ,תיברעמה היטרקומדה שרע ,הילגנאב ונמנ 1780 תנשב יכ ןייצא המגוד םשל
.תוומ שנועב (!) םידלי ףאו ,םירגובמ ושנענ ןהילעש ,(ארקמב 36 תמועל) תוריבע
שיא 40 דע הילגנאב ולתנ הנש התואב .תוסייכו ךרע תוטועפ תובינג תוריבעה ןיב
,םויה םג תונידמ שי .הנשב שיא 3000 דע הב תולתל וגהנ 1816 דעו ,דחא םויב
.רוביצב םישונע תוקלמו םירבא תוצצקמ ,יהולאה וצה םשבו קדצה םשבש
םשב תועווזו ,ארקמה לש ותלחנ קר םניא יטפשמ םזיוואטאו תוירזכא ,רמולכ
טאשב טיבמ ונרוד ןבש ךכב אוה לודגה לדבההש אלא ,םלועמו זאמ ועצוב קוחה
ןמזהש םישק םיגשמ םהב האורו ,רבעה ןמ טפשמה תוכרעמ לש ןהיללעמ לא שפנ
.יחצנ לאידיא לאכ תיארקמה טפשמה תכרעמ לא טיבמ ןימאמה וליאו ,םמרג
,ןאריאו ןטסינגפא ,הידועס ומכ תונידמ הליבומה הלקת ,השק הלקת הנומט ןאכ
הנומאה םשב תאז לכו ,ןיטולחל תוירברב תויטפשמ תומרונ ץמאל ,הלא ונימיב
.םייהולא םיווצ םשבו


משה - סנטי רפאל
השמ
ןמש
,לאפר יטנס
1483-1520 ,15-ה האמב םייקלטיאה םירייצה ילודגמ

.תורחא תונומא יפלכ תינלבוס איה העבט םצעמ תילילא הנומא - תיתדה תואנקה
,םהלשמ םילא וא ,ולשמ לא שי םע לכלש ךכב תוריכמ תילילאה הבשחמה תוינבת
תמחלמל רדרדיהל יוכיסה .םיפסונ םילילא טולקל תינומא העינמ לכ ןיא ללכ ךרדבו
.תיטסיאיתונומה הנומאב ךכל יוכיסהמ ךורע ןיאל תוחפ אוה ילילאה םלועב הנומא
,דחא םיהולא קר שי :תחא הפיפכב רודל תולגוסמ ןניא תויטסיאיתונומ תותד יתש
האיגש הגוש חרכהב אוה תרחא תידעלב תמאל ןעוטש ימו ,תחא תינומא תמא קרו
.הדמשהו שוריג תויהל בייח הילע שנועהש הרומח

לטובמ אל קלחו ,ארקמב בל ןובאדל יוצמ יברעמה םלועב תדה תומחלמל סיסבה
אלו םדבעת אלו (ןענכ ימע לש) םהיהולאל הווחתשת אל" :ונלש השרפב - ונממ
'ה תא םתדבעו .םהיתובצמ רבשת רבשו םסרהת סרה יכ ,םהישעמכ השעת
;(25-24 ג"כ תומש) "ךברקמ הלחמ יתוריסהו ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו ,םכיהולא
תא םכדיב ןתא יכ רהנה דע רבדממו םיתשלפ םי דעו ףוס םימ ךלובג תא יתשו"
ךצראב ובשיי אל .תירב םהיהולאלו םהל תורכת אל .ךינפמ ומתשריגו ץראה יבשוי
.(33-31 ,םש) "שקומל ךל היהי יכ םהיהולא תא דובעת יכ יל ךתוא ואיטחי ןפ

הרכהל הכוזו ,ותמדא לע התע בשויה םע לכ יכ ןייצלו םינגוה תויהל ךירצ ,בוש
רשא ,ויתובאל תאזה הבוטה לכ תא בייח ,ץרא תרבכ התוא לע וינכשמ האלמ
םימעה וא ,םעה תא ודימשהו ושריג ,סותימ ידאב תלתוחמ םיתעל ,המודק הפוקתב
ץראה יכ ןועטלו ראפתהל לוכיש םע םלועב ןיא .םהינפל םוקמה תא וסלכיאש
אבומ לארשי תרותבש אלא ,ביציו רירשו ןוכנ הז לכ .תורחא םיכרדב התנקנ
הצור ומצעבו ודובכב לאה :דוגרפל רבעמש רוקממ העווזה ישעמל קודיצה הנושארל
לכו ,ומעל קרו ,ומעל התצקוהש השודקה המדאהמ םשוריגבו וידי ישעמ תדמשהב
עונמל לולע אוה ,וללגבש אטח ,לאה יפלכ אטח אוה הזה ליהבמה וקה ןמ הייטס
.ודימשהלו ותולגהל - ךכמ עורג ףאו ,םימו םחל לארשי ינבמ

.תדרל םדא לוכי הילא רתויב הכומנה הגרדמל ןימאמה תא רדרדמ הזה וצה
ףאו ,םתדלוממ םשרגל ,םירחא םינימאמ לש םהישדקמ תא רבשל שרדנ ןימאמה
.(16 'כ םירבד) "!המשנ לכ היחת אל" - ףטו םישנ ,םירבג - םימחר אלל םדימשהל
,בושו ,ומע ינב ,ויחא תא םג אלא ,דימשהל ןימאמה הווטצמ ןענכ יממע תא קר אלו
.(19-7 ג"י ,םש) רכז םהמ ראשיי אלש ,תילטוט הדמשה

,אוהי ,והילאש חינמ ינא .השעמל הכלה ומיוק הלאה םיארונה םיווצהש רבתסמ
םהש קפס ןיא ךא ,ונידיב םויה איהש יפכ הרותה תא וריכה אל והישאי וליפאו
הזה וצה םשב חבטה ישעמו ,ונושלכו ובתככ לעבה ידבוע יבגל וצה תא ומייק
המ ,לוכיבכ ,םיעדויה ,תודועתה ירבחמ יפמ םיחבשל םיכוזו ,טורטורפב םיראותמ
'י 'ב םיכלמ ,40-39 ח"י 'א םיכלמ -ב ל"נה העווזה ישעמ ואר) םדאה ןמ שרוד לאה
.(ג"כ ,םש ,30-18

ירברבה וצה םע ןיכסהל ושקתה ,קפס אלל הלענ התייה תירסומה םתמרש ,ל"זח
ןיינעב יתרכזהש ,ךרדה התואב וכלה ןכלו ,הרותה תווצמל םיביוחמ ויה םה ךא ,הזה
:הרז הדובעכ םגייתל ןתינש םירקמה תא ןויא ידכל דע ומצמצ טושפ םה - םדוקה
ןילוח) "ןהידיב םהיתובא גהנמ אלא ,ןה הרז הדובע ידבוע ואל ץראל ץוחבש םירכונ"
םה הילע ,התימ יבייח ,ףט דעו ןקזמ ,הירג לכש תאז ,תחדינה ריעל רשאבו ;(ב"ע ג"י
.(א"ע א"ע ןירדהנס) "...תויהל הדיתע אלו התייה אל תחדינה ריע" :ורמא

וניגפהש תיתכלהה הקיטבורקאה לע ל"זח תא ךירעהל ךירצש הכרעהה לכ םע
תא בייחמה ,הרותה רפסבש ךכמ ןיע םילעהל ןתינ אל ירה ,םירחאו הלא םיאשונב
םיפרוטמ שי םויה דעש ,הלאכ םייתצלפמ םידגיה םיעיפומ ,תורוד ירודל ןימאמה
תותדה יתשש הדבועה ןמ םלעתהל םג ןתינ אל .הרומג יכה תוניצרב םתוא םיחקולה
תואנקה תא השוריב ולביק ,םאלסיאהו תורצנה ,תורחאה תויטסיאיתונומה
.םלועה לע םיארונ תונוסא ואיבהו ,הרותב התרוהו התדילש ,תיתדה

הריצי - תמאב םהש המ לאכ הלא םיבותכ לא סחייתהל םויה ונילע לטומ ,יתעדל
ןיטולחל תרתוימ הקיטגולופאה ,ןכ לעו ,הבש תירוביזה ןמ םיבר םירקמבו ,תישונא
הווצמ תישפוחה ונחור ךא ,וניתובאמ ונלביק םיבותכה תא םנמא :הלא םירקמב
.םויה ונייח חרוא תא םיבייחמכ םתוארל אל יאדוובו ,תרוקיבב םתוא אורקל ונילע

 


.ןליא רב תטיסרבינוא םעטמ Ph.D. - תונרג השמ ר"ד
.ךוניחה דרשמב םיידוסי לע רפס יתב לע ללוכ חקפמ ,הללכמב הצרמ ,ךוניח שיא
תורפסו הפיה תורפסה ,ךוניחה ,ןויעה ימוחתב תורבוחו םירפס םיעבראכ םסרפ
:םהב םיבושחהמ .םידלי
1986 זומת-יקצמיטס ,"הבוחה ףכ - ך"נתה"
1993 ןדומ ,"ץיבוביל והיעשי לש ותנשמו ינוליחה ידוהיה - ולשמ הנומא"
1996 תונורחא תועידי תאצוה ,"םולשבאו סופידא"
1999 ישפוח םע תאצוה ,"הבושתב רזוח םע תוחיש"
1991 ןלוג ןורי ,"הווסמ אלל ןונגע"
(ןמור) 1991 דקע ,"יקסלבוק באה"
(ןמור) 1997 זומת ,"תינברה לש ינשה בהאמה"
1986 רתכ ,"םלוכ ומכ תויהל"
1986 זומת ,"רדנה"
1992 הדסמ ,"הגרע לש תובוטה תועמדה"
1996 םירפס ינד ,"ורניקימ"
1997 םירפס ינד ,"םותכה ליעמהו קוריה בובזה"ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא