תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
98 טסוגואו ילוי ףוס

?רתאב הזה רמוחה תא לולכל םיחרוט ונחנא המל

ונעט תועומש בישילא םולש הברה תיילמפ הפקתוה :תידרחה הרבחב םילא ךוסכס :12.7.98
.("בירעמ") .םינבא תכלשה םג הללכ ברה דגנ הנגפההש

םישנא ריזחהל םימויאב הסינשכ ,"תועינצ תרמשמ"כ לעפש ידרח ריעצ רצענ תפצב :21.7.98
וגהנ ותעדלש תורענ דגנ לעפו ,םיבשות יתב תיצהל הסינ םירקמ העבראב תוחפלו ,הבושתב
.("בירעמ") "העונצ אל הרוצב"

וסינ םיינשה םידמול וב דסומב .7 ןב דלי חוכב סנאש דושח 14 ןב ידרח רענ :22.7.98
.("בירעמ") השרפה תא קיתשהל

יוויל ינוכמב עציבש תותצהה ןמ תחאב הווכנש ,יתד ידוהי ,יבוקלא עשוהי :24.7.98
ליצהל וילע הלטוהש תיחישמ תוחילש"ב ותחירב תא ריבסה יבוקלא .ורצעממ חרב ,ביבא-לתב
.("תונורחא תועידי") "םיאטחמ לארשי םע תא

.("בירעמ") םילשוריב הבישיב רצענ םילוח-תיבמ טלמנש יווילה ינוכמ תיצמ :24.7.98

ריעה בר תא ותנוהכמ ריבעהל השירדב ץ"גבל לומתא רתע הלשממל יטפשמה ץעויה :27.7.98
ישדוח 6 -ל ןודנו ,םינומא תרפהו המרמ ,הבינג לש תוריבעב 1995 -ב עשרוהש ,הלופע
.רסאמ

ספתנש ריעצ םירטושל רמא ,תפצ יבשותל הנאוחירמ קלחל יתוא חלש חישמה :30.7.98
.("בירעמ") הנאוחירמ םרג 300 ותושרבשכ

החיש הטילקה הרטשמה .("בירעמ") "םימס חולשמ" לע םשאנה םע רביד קוק בד ברה :13.8.98
.םימס ןוט תחרבהב םימשאנה דחא ןיבל וניב

.("בירעמ") "טפשמה תיבב ריכמ ינניא" :םימסה טפשמב דיעהל ברסמ קוק ברה :14.8.98

.("ץראה") ןיאקוק תחרבהב הדושחה היפונכב םירבח ךרבל גהנ קוק ברה :14.8.98
תוברועמל דשחב קוק בד ברה תא ןידל דימעהל תלקוש לברא הנדע הנידמה תטילקרפ :16.8.98
.("בירעמ") םימסב רחסב

םדא דצמ וייח לע םימויא הנורחאל לבק ,ןואליג ןליא ,דודשא תייריע שאר ןגס :23.8.98
לש ויתויואטבתה :םימויאל הביסה .ילאס אבאבה לש ונינ ,וטניפ ברה לש דיסחכ הזחתהש
.ריעב תוינוליח תונוכש לע םידרחה תוטלתשה דגנ ןואליג

עבש-ראבמ אריצח-ובא ברה דגנ הריקחה קית תא תוטילקרפל הריבעה הרטשמה :23.8.98
,ברל ונתינש היינב תוגירחל םירושיא ןתמל רשקב רקחנ עבש-ראב ריעה שאר מ"מ .("ץראה")
ןלבקל רכמ התוא ,עקרק לע היינב יזוחא תואמ לש הלדגה לבקל ברל ועייסש תוטלחהו
.לקש ןוילימ 4 לש חוורב

באה הארנ הבתכב םולצתב) םינש ךשמב םהב ללעתהש דשחב רצענ םידלי -15ל בא :26.8.98
הזפשוא תונבה תחא ,ועצפנ םידליהמ קלחו ,תוכמ הללכ תוללעתהה .(הרוחש הפיכ ושאר לעשכ
.("בירעמ") ישפנ עקר לע ח"יבב

תוינוכמ יתש דועו ,ילאיתוקי ןנרוא לש ותינוכמ תשמש תא וצפינ םידרח :30.8.98
.("ץראה") .םינבא יודי י"ע ,וקוזינ

ישעמ תרדס עוציבב דושחה ,25 ןב יתד ריעצ 'ה םויב ורצע שיכל בחרמ ירקוח :31.8.98
.("בירעמ" ,"ץראה") ץראה זכרמבו םורדב סנוא

דרשממו הייריעהמ - הלופכ תרוכשמ תלבקמ םילשורי תיריעמ רלימ ברה לש ותוחא :31.8.98
.("ץראה") ךוניחה
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא