תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ.ה.ל.ע
- תידרחה תוטלתשהה תעינמל התומע
(ר"ע) הבושתב הרזחה יעגפנ לש הדוסימ
61652 ביבא-לת 65227 .ד.ת
18.11.1999

,".ה.ל.ע" תתומעמ םולש - "שפוח" תכרעמ דובכל


היתונברוקו הטישה

הבושתב רזחוה ונבש ,םילשורי בשות ,'ר והילאמ סקפב תעכ ונילא עיגה ןאכ ףרוצמה בתכמה
ןתינש תוביסמ .ריע התואב תידרח הבישיב תויחל רבעו ,17 ןב ותויהב םינש רשעכ ינפל
:בתוכ אוה ךכו .ומצע תא ףושחל ןכומ אל אוה ןניבהל

באז ברה לע םויה ולטוה יאנת לע רסאמ שנוע דועו לעופב רסאמ תונש יצחו שולש
םישעמו סנוא ללגב ,"םילשוריב "ריאמ ביתנ" תבישי שאר תובר םינש ךשמב היהש ,ץיבלופוק
תשר ויתונברוקל שרפ ץיבלופוק יכ ,ועבק םיטפושה !םינש 7 ךשמב וידימלתב עציבש םינוגמ
.אצומ הנממ ןיאש

תוריחבב ףייזש ץיבולופוק הזיא וא ,םיקפואב תלוכמהמ בנגש ץיבולופוק הזיא אל הז
תא סנאש םידימלת לש תורוד ךנחמ הז !הבישי שאר הז !ץיבלופוק ברה הז !בר הז ,םחוריב
ךות לא תרדוח תובר םינש ךשמבש ,הלודג הרבח לש ימשר גיצנ הז !םינש עבש ךשמב וידימלת
ואוב !הבושתב ורזיח !יחסהו האמוטה םלוע תא ובזיע :ונל תארוקו וניתבו וניבושיי
תא !רואה תא ואצמת ונלצא קר !םייוגל רואל ,םינבה בלל ,הרותה שאל ,חמשה רואל !ונילא
םכתוברת !האמוטה לכ היוצמ םכלש בולעה ינוליחה םלועב !רסומה תא !רהוטה תא !רשויה
,תסנכה תיבב ,ונמע ומייק !ונילא ואוב !הפרח םכתנידמו עשר םכיקוח !היימר םכייחו רקש
!םונהיגל ןטשה תסנכה תווצמ תא ,הווקימב ,הדימעב ,הבישיב

אשונ ,ץיבלופוקב שיש המ הז - רסומ רסוחו תוירזכא ,תוזבנו תועיבצ ,תועשירו רקש
הפוטע תועשרב ,תמכחותמ תועיבצב ,תיניצ המרועב ונילע תואשנתמש ,תד תוכרעמ לש לגדה
.םימימת בל בנוגה ,קותמ האווסה-ריינ

םיבר םיבשע םה ולא !"הטוש בשע" אל הז :בל ומיש - "הבושתב רוזחל" ןווכתמש ימל
הארי אל שיאש תנמ לע םיהולאה הבוגל דע תוהובג תומוח הנובש ,תתוועמ הרבחב םילדגש
םשל בל ומיש) "תועינצה תורמשמ" קר .תומוחה ןיב ,םש הרוק תמאב המ עדי אלו עמשי אלו
,הפה תא חתופ דחא ןכסמ ןברוקש דע ,עדוי אל שיא .טקשב ןובשח םירגוסו םיעדוי (!אלפנה
.טפשמה תיבל רשיה תכפשנ האמוטהו

ונילע םיפוכ ,"הבושתב רוזח"ל םימימת םימרמ ,םייחה תא ונל םיקפוד םה תובר םינש
הנניאש הפצוח םהל שיו ,ונתנידמ תאו וניפסכ תא םיקשוע ,וננוצרל דוגינב "תד יקוח"
יתלבה ,םימהוזמה ,םיעשרה ,םיתחשומה ,םיאמטה םה ונחנאש ונל דיגהל לובג תעדוי
!םיירסומ

בהואה וקיחל רשיה םקלח ,חפב םילפונו ןויתיפה תא םיעלוב ונברקב םיבר ךכ לכ ןיידעו
המישרה הרצקש ,בזכה רוא ידקוממ דחאב ,םירחא םינבר קיחל םירחא ,ץיבלופוק לש טהולהו
םה ותוא םגש ,טפשמה תיבמ ץוח !םיקתושו םיגפוס וניגיהנמו ונחנא ןיידעו !םליכהמ
!!!לסחל םיצור

'ר והילא
םילשורי

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא