תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
1999 ראורבפ ,8 'סמ ןויליג

המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ

,רומאכ .תינוליחה תונותיעה ךותמ וטקולש יפכ ,1999 ראורבפ שדוחמ םיעוריא ןלהל
:"םינפב" רגסנ לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ
!התימ וניד - הייריעב רוניצ תחנה יניינעב "רסייומ" וליפאש ךכ לעו ,"רסומ"ה לע


לע וחוויד אלש דשחב םתיבב ורקחנ ןמרקוצו ןמקורד ,אריפש םינברה :1.2.99
.םינוגמ םישעמ עוציבב דושחה ,'ץיבולופוק באז ברה ,"ריאמ ביתנ" תבישי שאר
.("בירעמ")

םיבזוכ םינותנ ול השיגה ס"ש לש ךוניחה תשר יכ דשוח ךוניחה דרשמ :3.2.99
.("בירעמ") .היתואצוה לעו הלש םידימלתה רפסמ לע

אלממ וניאש תורמל תורדתסההמ ישדוח רכש לבקמ ירודכ ברה לש ודכנ :4.2.99
ירודכ ירוא לש תועימק רוכמל .("בירעמ") "ל"הצ ילג"ב ףשחנ ךכ ,הב דיקפת לכ
?הדובע הנניא וז

.("בירעמ") םילשוריב םירצונ תורידב "םורגופ"ב עשרוה 17 ןב ךרבא :14.2.99
תריד לע הפקתהב ףתתשהש ךרבא לע ורזגנ רסאמ ישדוח 8 :26.2.99 - ךשמהבו
.("בירעמ") םילשוריב תוירצונה

3 - ב .ץ"גב דגנ םידרחה תנגפה תובקעב תוטילקרפה ישנא לע םימויא לג :17.2.99
.("ץראה") םימויא לע תונולת 7 ושגוה םינורחאה םימיה

.הייח לע םיינופלט םימויא םינורחאה םימיב הלביק הנידמה תטילקרפ 17.2.99
ירפסמ םע םיזורכ ורזופ םידרחה תנגפהבש רחאל ועיגה םימויאהש םיכירעמ הרטשמב
הזחל רודחי אבה רודכה" :רמאנ םימויאה דחאב .תוטילקרפב םיריכב לש ןופלטה
.("בירעמ") ."ךלש

יבתכש הדבועה ההומת יכ ןעט רוגינסה .7 ץורע יליעפמ לש םטפשמ חתפנ 18.2.99
םישוע המו .("בירעמ") .ץורעה לש ותמקה רחאל םינש 10-כ קר ושגוה םושיאה
תופסונ תובר תוידרח תונחת דגנכ לארשי תרטשמו ,רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמ
דגנו היטרקומדה דגנ ,הנידמה יקוח דגנ תותיסמ הלא תונחת ?ןוישר אלל תורדשמה
.םיינברה ןידה יתב לש םתוכמסב קר םיריכמ םהב םירדשמה םינברה .טפשמה יתב
תסנכ תוכמסב ןידמ ררחתשהלו ,םינש 10 וליפא תוכחל והשימל יאדכש הארנכ
...לארשי

(םירלוד ינוילימ תורשעב םיקנב תאנוהב םשאנש) יקסבונישורפ" :18.2.99
.("ץראה") "ףדור ןיד"ב םידע לע םייאמ

י'גנט השמו יערד ןבואר םינברה ,ןאש תיבב תיתדה הצעומה ינקז ינש 23.2.99
. . .תמוי תומ רהב עגונה לכ" .וייח לע םימויא ובו ריעה שארל בתכמ וחלש
םתשיחלו ברקע תציקע םתציקעו לעוש תכישנ םתכישנש םימכח ידימלתב ורהזיה
"ףידע ,השעת לאו בש ,אבהלו ןאכמ . . .שא יכרדכ םהיכרד לכו ףרש תשיחל
.("בירעמ")

דשחב רצענ ,46 ןב ידרח ,הנד ףסוי ,םילשוריב תומר תנוכש בשות 24.2.99
,"בירעמ") .םיירוביצ םיסובוטואב תוידרח תודליב םינוגמ םישעמ עוציבל
.ולאכ םינוגמ םישעמ 10-15 עוציבב ותריקחב הדוה דושחה .("תונורחא תועידי"

.("בירעמ") קרב דוהא לע ומייאש דשחב הבישי ידימלת 2 ורצענ :25.2.99

20 לש האנוהב דושח אוה םש ב"הראמ טלמנש 73 ןב ידרח ץראב רצענ :25.2.99
וילע ןגי לילעב יקוח יתלבה "תובשה קוח" .הגאד לא .("בירעמ") רלוד ןוילימ
.ב"הראמ דליה טחושו חצור לע ןגמ אוהש יפכ

ד"בח לש ןועמב תננג היפל ,םינוליח םירוה לש הנולת תרקוח הרטשמה :26.2.99
,ביבא-לת ףסומ) רמושה תדמעב העש ךשמב הלוענ יצחו םייתנשה תב םתב תא הריאשה
?חישמה תא ?ד"בח לש ןגב ינוליח שפחמ המ .(תונורחא תועידי

םויב תבשה רכיכב םידרחה תויוערפתהב ףתתשהש דשחב רצענ ידרח רענ :28.2.99
האחמב רכיכה תא םעפ ידמ םידרחה םימסוח ,םינורחאה תועובשב .רקוב תונפל ישיש
תוירצונה םישנה תרידב םורגופ ועציבש םידושחה םידרחה השולש לש םרצעמ לע
("בירעמ") .הנוכשב

הפוקהמ לקש ןוילימו 156 הרבעש הנשב ולביקש ,תובישי שולשו םיעברא :29.1.99
.("בירעמ") תומייק ןניא ללכ ,תירוביצה

תותומע רובע םיק'צ ודפש דשחב ורצענ םייברע ןינב ילעופ ינש :31.1.99
"הרותה רהוז" תבישי ריכזמ םליש התוא תוברעב וררחוש םה .תויביטקיפ תוידרח
."הבישיב ונלצא םידבוע ,ילש םירבח םה" ותנעטל .המלש-ןב הינפצ ,םילשורימ
ףסכה תא רוסמלו קנבב ותוא תודפל ידכ ח"ש 400 םהמ דחא לכ לביק םתודע יפל
("תונורחא תועידי") .ץוחב ןיתמהש םדאל
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא