תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
:7 רפסמ ןוילג
(99 ראוני) תויביטקיפ תובישי

המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
?תורבידה תרשעב בותכ היה המ

?תמאב ?בונגת אל

תנשב הנידמה תפוקמ וקני ,םימייק ויה אל םלועמש ,םייתד תודסומ 53 תוחפל"
.(29.1.99 םוימ "בירעמ") !םילקש 156,000,000 .םילקש ןוילימ 1998 156

םידימלת םע ,תילאוטריו תבותכב ,תוילאוטריו תובישיל ?ףסכה ךלה ןאל
!ונחנא םישפיט המכו ,םהל שי המכח וזיא .ילאיר היה ףסכה קר .םילאוטריו
בורקב הז םע םיאצוי םהשו ,םימימת לוצינ לע טנטפ ומשר רבכ םהש תרמוא העומשה
650 ךסב םהלש תוינמה תשיכרל שוקיב רבכ שי ב"הראבו ,קנע תקפנהב הסרובל
.רלוד ןוילימ

ללכ תואצמנ ןניאש אצמנו ,תותדה דרשממ תובצקה ולביקש תותומע תומש ןלהל
תובישיה לש "םיצצופמה"ו "םיראופמה" תומשה .(ל"נכ "בירעמ"ב םסרופ)
!םייק ונניא טושפ לכהש ,הדבועה חכונל םיבולעו םיכחוגמ םיארנ תוילאוטריוה

הריש רובע) ונילא חולשלו ,וללה תומוקמב רקבל םינמזומ "שפוח" רתא יארוק
ןיינע םהב שיש םימולצת (61652 ביבא-לת 65227 .ד.ת - "שפוח" רתא ,יצרא
ןיא"-ה לש רחא יוהיז ןמיס לכ וא ,תיב יטלש ,םירדח ,םינבמ - תובותכ ןתואמ
:"שפוח" תונחמ סרפב וכזי רתויב םיחלצומה םימולצתה יחלוש 5 ."הבישי

םידימלת 114 דודשא 5 יאכז ןב ןנחוי יבר 'חר ,"החמש בל ירישילו" תבישי .1

םידימלת 7 דודשא 29 םתורה 'חר ,"החמש תמכח" תבישי .2

םידימלת 20 דודשא 11 בגנה תביטח 'חר ,"דודשא רוג" ללוכ .3

םידימלת 20 דודשא 11 בגנה תביטח 'חר ,"רקוב ידומיל" תבישי .4

םידימלת 143 דודשא 11 בגנה תביטח 'חר ,"המלש ינפ" תבישי .5

םידימלת 11 דודשא 9 בגנה תביטח 'חר ,"הרותה תשודק" תבישי .6

םידימלת 10 שמש תיב 10 החמש בל 'חר ,"םימכח ירבד" תבישי .7

םידימלת 12 שמש תיב 6 קסירב ברה 'חר ,"םינינפמ הרקי" תבישי .8

םידימלת 13 שמש תיב 12 שיא ןוזח 'חר ,"הרות יבכוכ" תבישי .9

םידימלת 250 שמש תיב 8 שיא ןוזח 'חר ,"שדוקב רדאנ" תבישי .10

םידימלת 142 קרב ינב 6 רוגמ ר"ומדאה 'חר ,"םידגמ ירפ" תבישי .11

םידימלת 36 רתיב ,10 ט"שעבה 'חר ,"םידגמ ירפ" תבישי .12

םידימלת 309 קרב ינב 1 ןאילרוא 'חר ,"םירעש תיב" תבישי .13

םידימלת 395 םילשורי 4 ןמוא 'חר ,"לארשי ישיא" תבישי .14

םידימלת 431 םילשורי 16 ןייד בייל 'חר ,"םירעש תיב" תבישי .15

,"ומחונת םילשורי תמחנב" תבישי .16

םידימלת 14 םילשורי 14 ןויצמ הרות 'חר

םידימלת 494 םילשורי 2 אינתה לעב 'חר ,"באז בקעי תכרב" תבישי .17

104 םילשורי 10 בלסרבמ ןמחנ יבר 'חר ,"הנווכהו הלבקה" תבישי .18
םידימלת

םידימלת 19 םילשורי בקעי הוונ 'חר ,"ןונבלה בוט" תבישי .19

םידימלת 174 םילשורי 46 ח"בלר 'חר ,"ףסוי תועושי" תבישי .20

םידימלת 48 םילשורי 36 םושרג ונבר 'חר ,"םיריעצל הבישי" ללוכ .21

םידימלת 77 םילשורי 6 ח"בלר 'חר ,ח"בלר רוג ללוכ תבישי .22

םידימלת 74 םילשורי 40 םושרג ונבר 'חר ,"ימלשורי דומיל" תבישי .23

םידימלת 202 םילשורי 14 הימחנ 'חר ,"המלש תוראבו ןייעמ" תבישי .24

םידימלת 178 םילשורי 13 הרות תרזע 'חר ,"הילע תטילקל ןוכמ" .25

םידימלת 377 םילשורי 2 ארזע 'חר ,"הילע תטילקל ןוכמ" .26

םידימלת 377 םילשורי 18 הימחנ 'חר ,"הירא הדוהי רנ" תבישי .27

םידימלת 34 םילשורי 10 רלדנסה ןנחוי 'חר ,"הירא הדוהי רנ" תבישי .28

םידימלת 92 םילשורי 30 א"רגה 'חר ,"םינב רזע" תבישי .29

םידימלת 111 םילשורי 83 םירעש האמ 'חר ,"רוא ןרק" תבישי .30

םידימלת 55 תג תירק 11 ןדריה ןואג 'חר ,"לדנמ םחנמ יבר די" תבישי .31

םידימלת 147 תג תירק 6 רינש 'חר ,"הרחס בוט יכ" תבישי .32

םידימלת 21 ביבא-לת 5 סוכרמ קחר ,"םיקידצ תוליסמ" תבישי .33


:ףסכב וכז ןה ךא ,תותדה דרשמב וליפא םיטרפ ןיא ןלהלד תותומעה יבגל

דודשא ,"ידוד םודי" .34

דודשא ,"המלש ינפ" .35

דודשא ,"הרותה תשודק" .36

םייודפ בשומ ,"ןבואר תכרב" .37

דודשא ,"הרותה ןורכיז" .38

קרב ינב ,"הרותה ןורכיז" .39

ןולוח ,"רוא ינינפ" .40

םילשורי ,"תובא תודלות" .41

"השמ ירבד" .42

"תובא תודלות" .43
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא