תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפהעישפ ,תומילא ,תוניירבע ןמוי
ידרחהו יתדה םלועב העישפל תודשחו
2001 ראורבפ-ראוני


,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס
ןימ תוניירבע

םישנ סנאש דושח ,קרב-ינבמ 26 ןב ידרח ,רדפ קחצי :תולכה סנא" :(מ ,ה ,י) 7.1
ןודל וסנכתה םינבר .תולכו "םינתח ךירדמ"ל תוזחתהב ןהיאושינ רחאל תוריעצ
,ה ,י) 11.1 .(רתאב האר) "ןהילעבמ שרגתהל וצלואי םישנהש אוה ששחהו ,היעבב
יתרבחה עקרה לעו רדפ לע :(ה) 19.1 .רדפ קחצי דגנ םושיא בתכ שגוה :(מ
."תועינצה חפ" ןמלגיצ תנע תאמ הבתכב וישעמל

ועבק ךכ - תיבהמ ושרוגי אל "םינתחה ךירדמ" ידיב וסנאנש םישנה :(מ ,י) 8.1
סרפ םיריכבה םינברל עיגמ !תישונא תובשחתה וזיא .םיריכב םינבר לומתא
!לארשי

לא" להנמ ,יח-ומ ןליא :ץראה) רבעשל ס"ש ליעפל רסאמ תונש 15 :(מ) 15.1
אוה .תסנכה תיבב סנואה ישעמ תא עציב אוה .13-ה תב ותב תא סנאש ("ןייעמה
!יאכז אוה !יאכז אוה !יאכז

הרות-דומלתב הרומה אוה ,הפיחמ 43 ןב ,דלפסייו ןמחנ ברה" :(י ,ה) 15.1
ברה :(י) 11.1 .ץראה ןופצב הרותה-דומלת ידליב תינימ תוללעתהב דושחה
תורשעב ללעתה אוה :(מ) 16.1 ,(ה) 12.1 ."םידליה תא יתגדגיד קר" :ותריקחב
ילהנמ לבא ,וננולתה םירוהש רחאל הבישיהמ קלוס אוה" .6-ו 5 ינב םידימלת
,השרפב רבעב לפיט ידרח ןיד תיב :(י) 12.1 ."הרטשמל ךכ לע וחוויד אל הבישיה
:ןיינע ותואב דועו .הבישיהמ הקחרה לש "שנוע"ב ברה תא "שינעה"ו

םירוה לע םידבכ םיצחל הליעפמ ץראה ןופצב בושייב תידרחה הליהקה" :(י) 26.1
ורצעמ .םהידיליב הבישיב הרומ עציבש םינוגמ םישעמ לע הרטשמב וננולתהש
."ךראוה דלפסיו ןמחנ לש

.םינטק םידליב תינימ ללעתה יכ דושח קרב ינבמ 14 ןב הבישי דימלת :(ה) 30.1
.וישעמב רענה הדוה ותריקחב .םודס-ישעמו םינוגמ םירקמ 15-ב רבודמ
הרבחה לש רגוסמה הייפוא ללגב הריקחב םיישק ולגתיש םיפוצ הרטשמב"
םיעשופב רבודמ םא םג ,רמשמ לכמ הינב לע תרמוש ?תרגוסמ ."תידרחה
.םיגוסה לכמ םיניירבעו

הדליב םודס-השעמל דשחב רצענ ,הבישיב הרומ ,39 ןב ןהד-ןב םהרבא" :(י) 8.2
."תופסונ תודליב םירחא םינוגמ םישעמבו 3 תב

תוריבע 43 -ב ותמזוימ הדוה הלמרמ 22 -ה ןב ליפודפה ,ןמדלוג הירא :(מ) 13.2
.הפיכ ושארלו ,טפשמה תיבב ןמדלוג - םולצתב .ןימ

םורדה זוחמ לע הנוממה ,ונינד םולש דגנ הריקח החתפנ" :(י) 27.2 ,(י) 11.2
תופופכה תודבוע לש הרוש תינימ דירטהש דשחב ,ס"של ברוקמהו םינפה דרשמב
."ול

,תותדה דרשמ ל"כנמ ,דרזא ריאמ תא ןידל דימעהל הצילממ הרטשמה" :(ה) 28.2
הרושקה השרפב תויאר תודבל הסינ יכו ,ותוכמסב הערל שומיש השעש דשחב
."ודרשמב תוינימ תודרטהב

תונוש

לע - "תוומ ןיד רזג ילע ואיצוה" ןמגרב-לקנב יליל תאמ הבתכ :(י) 31.12.2000
ןיבש ,ןמדירפ השמ ברב הניווב תיתד-תידוהי הליהק ירבח לש המילא תוללעתה
.תסנכה תיבב םיללפתמ ידי לע הכוה רתיה

איהו ,םייתעבגב הרכש ד"בחש הנטק הריד לע יניס יתור תאמ הבתכ :(ה) 3.1
טפשמה תיב" .יוחמת תיב םגו הייפאמ םג ,ס"נתמ םג ,תסנכ תיב םג תשמשמ
."הרידב יקוח יתלב שומיש השוע ד"בחש ,עבק

החראה תיבמ תורשכ תדועת ללש ץראה ןופצב בושי לש ישאר בר :דשח :(י) 5.1
תוקרי בנוג ברה יכ הליג החראהה תיב לש ןוזמה ןלבקש רחאל ,ותחגשהבש
.םוקמהמ

רכמש דשחב תיתרקוי הבישי דימלת ורצע הרטשמה ירקוח :(הלאוו תושדח) 7.1
סארג ונשיע םידימלתה"ש םירמוא םירקוחה .הבישיב םידומילל וירבחל םימס
."ועדי אל םהלש םינברהו תוקספהב

ץ"גב ענומ ,םייוניע דגנ ירוביצה דעווה תשקבל אצוהש ,םייניב וצב :(מ ,י ,ה) 8.1
,ידרח ריעצ ,קינלוקש .אשונב ןודי םיטפוש 7 לש בכרה .קינלוקש רורחיש תא
רמאמב :(ה) 7.1 .םלוע רסאמל ןודנו ,תופכ יניתשלפ חצרב 1993 תנשב עשרוה
חצורה רורחישל תונויסינה תא ןותיעה ףקות "ינמואלה חצורה רתומ" םשב ישאר
תודגנתה תא ךכירש ימ ?ידרח אל המל ?ינמואל המל .וילע לטוהש םלועה רסאממ
ברה היה ,חצורה לש םדקומה ורורחשל דגנתהש ,הלשממל יטפשמה ץעויה
לש םיפסונ םיבתכמ םע דחי ,ברה לש ובתכמ .(5.1 ץראה) ןורוד-ישקב ישארה
ץעויה לבא .יטפשמה ץעויה לש ותדמע יונישב ועייס ,עברא תירקמ םינבר
ריהבה ץ"גב יטפוש לש ץחלב" :(מ) 14.1 :תיטסלא דאמ תומדכ הלגתמ יטפשמה
רורחיש תא בכיע ץ"גב :(ה) ."קינלוקש חצורה רורחישל דגנתמ ינא :ןייטשניבור
- םימי 5 ופלח אל לבא ,קינלוקש םרוי

אצי תופכ לבחמ חצרש רחאל דבלב םינש 8 :ררחושמ חצור :(י ,מ) 19.2
חוצרל לוז המכ" :ןותיע ותואב ביגמ יבגנ השמ .ישפוחל קינלוקש םרוי ידרחה
אוה חצורהשכ לוז המכ :"ידרח"ה אלא ,קחשמה םש אוה "יברע"ה אל ."יברע
ושארלש הייפהפיה הפיכה ןיב ,לוכיבכ ,רשוקה רסומה תא שפחל ךירצ !ידרח
אל" וצה - תורבדה תרשע לכמ הבושחה ןיבל ,ויסנכמל לעמ תובנדזמה ויתויציצו
"ירסומה" יתדה ךוניחה תוללועמ תחא דוע .לכמ ארונה עשפה אוהש ,"חצרת
.וב ראפתהל שיש

עשרוהש רחאל ושנוע תא תוצרל לחה ןיקסא רודגיבא ידרחה :(י ,ה) 15.1
הסינכה תלד תתצהבו םאסקלא ןידאזע לש ורבק לע ריזח שאר תחנהב תוברועמב
."םולש רוד" לש ףינסל

ןועיט תקסיע רחאל) ןוילעה טפשמה תיבב עשרוה ןמרוק םוחנ ידרחה :(מ ,י) 22.1
יטפשמה ץעויל השירדב ונפ צרמ ישאר :(ה) 23.1 .דלי תגירה לע (תוטילקרפה םע
.ןמרק לש ושנוע לע רערעלו ןועיטה תקסיע תא לטבל הלשממל

היעב ןיא :םיברע תפיקת לע ,רהצי תולחנתה לש ברה ,ץיבקוד דוד ברה" :(מ) 22.1
.תוירסומ תויעב םג ול ןיא רסומ ול ןיאש ימ ."תירסומ

הבתכ - "םימסמ םילמגנ טחושה תבו ברה ןב" :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 26.1
םימסב המחלמל תושרה לש םירקס :םימס ךרוצה יתד רעונ לע ובנ סומע תאמ
."םימס םיכרוצה יתדה רעונה ינב רפסמ לדג הנשל הנשמ :םיעבוק

בהאמה םע הטלמנו היתונב תא הפטח ןילקורבמ תידרח :(י ,הלאוו תושדח) 28.1
.לארשיל הלש

םוסרפו הפישח רחאל תאז - םולשתב ןתחל ךישממ ואל ברה :ריהצת" :(ה) 23.1
לש ישארה יזנכשאה ברה ,ואל ברהש קתע-ימוכס לע 1997 תנשב "ץראה" לש
כ"ח לש וידיל ועיגה ךכ לע םיריהצת ."תופוח תכירע רובע הבוג ,לארשי תנידמ
ףגא שארל ,ןילייב יסוי ,תותדה רשל אשונב הנפ ודיצמש ,יקצירפ יסוי ד"וע
ואל ברה לש ותייעשה שרד יקצירפ כ"ח .הסנכהה-סמ ביצנלו הרטשמב תוריקחה
.ןידל ותדמעהו

עשפ תייפונכ תגהנהל דשחב רוצע "חמש רוא" תבישימ (31 ןב) דימלת :(י ,מ) 30.1
!חמש רואב חמש .םישנא 5 חצרל דשחו היסורב

ללגב "תילגרמ חצנ" ס"ש לש התומעה תא קרפל הרוה תותומעה םשר :(ה) 11.2
ח"פוק םע הלועפ ףותיש םכסה לע הנורחאל המתח וז התומע .םייפסכ םיחוויד-יא
יטפשמה ץעויל הנפ תואירבה דרשמ :(י) .(2001 ראוני ןמוי האר) תימואל
"תיללכ" םילוחה תופוק לש ןתוליעפ תויקוח תא קודבל השקבב הלשממל
.ידרחה רזגמב "תימואל"ו

רוג ידיסח :םידרח םיאנותיע" .קרב-ינב תוצוחב "םינותיע תמחלמ" :(מ) 11.2
לכ :הביסה .ונייח לע םימייאמו םיקסויקהמ םינותיע םיבנוג ,ונל םילכנתמ
."ינבר חוקיפל םינותנ םניא ןמאנ דתיו עידומה דבלמ םינותיעה

לע רסאמ תונש 7-ל הנש יצחכ ינפל ןודנש ,יקסבונישורפ ףסוי ידרחה :(ה) 14.2
עיצה אוה .םירטושל דחוש תעצה ללגב לומתא עשרוה ,םיקנבמ םינוילימ תבינג
.טלמיהל ול ועייסי םא םירטושה ינשמ דחא לכל רלוד 100,000

קחצי חצר תעינמ-יא ןוועב אלכל חלשיתו העשרוה יפש-רה תילגרמ :(מ ,י) 22.2
:בגא .וב ראפתהל שיש "ירסומה" יתדה ךוניחה תוללועמ תחא דוע .ןיבר
.תוגספב ידוסי רפס תיבב הרומכ תקסעומ יפש-רה תילגרמ :(הלאוו תושדח) 2.2
.םישדוח 9 -ל הפילחמ שפחל ךרטצי רפסה תיב

ףיסוהל בושח" :םיישארה םינברל ןורש לאירא רמא (י) 26.2 שדוחה םתשיגפב
ךוניחב םיישונא םיכרע דמלל וגאדיש ,"תודהי"ל וגאדיש ינפל ."ךוניחל תודהי
.דועו דועו רזה-תאנש תא ונממ איצוהלו ,ידרח-יתדה

קבאמב יתלשכנ :הדומ ןילייב תותדה רש" :"וליאכ" :קחשמה םש :(ה) 21.2
לש םינבר וליאכ םהש םינבר (!) תואמ שי םג .םייביטקיפה הבישיה ידימלתב
םידמול וליאכש םידימלת לש זוחא םישולש-םירשע-הרשע שי ,םיבושיי
תרוסמ איה אלא ,דרשמב תשרשומ המרונ קר אל איה וליאכה תוברת" .."הבישיב
םע דדומתהל הדי רצוק לע תישארה תונברה תננולתמ םינש" .."תשדוקמ טעמכ
תא השע ןילייב תותדה רש רשאכ לבא .םתנוהכ םוקמב םיררוגתמ םניאש םינבר
תישארה תונברה תצעומ הרהימ ,הלאכ םינבר 11 םייעובש ינפל רטיפו הדובעה
.ןליא רחש תאמ הבתכ - "ךלהמה תא לישכהל תוסנל

,רמטאס תודיסחל ןמיתב ומיאמ חקלנ ,14 ןב םויכ ,ירהנ ףסוי איחי :(מ) 23.2
ידימ ץלוח ,"ויתויחאמו ויחאמ ותוא וקיחרה" ,"שידיי דומלל ותוא וחירכה"
רלה רוא תאמ הלודג הבתכ :(מ) 25.2 .לארשיל הלעו קרוי-וינב רמטאס ידיסח
וכיה דציכ רפסמ (איחי) לאיחי ."םירמטאסהמ דחפמ אל רבכ ינא" :רדנב היראו
.םירמטאסה ותוא

ןמלק .יראליהל רוזעל ידכ םידרח העברא לש םרסאמ רציק ןוטנילק :(מ ,י) 25.2
המרימ תמשאב רסאמל ונודינ םיובלא בקעיו רגרב ןימינב ,ןייטשדלוג דוד ,ןרטש
.ב"הרא תלשמממ רלוד ןוילימ 40 תבינגו

3 ינפל עשרוה אוה .הנינח הצור ,רבעשל רשה ןגס ,ס"שמ יסחנפ לאפר :(מ) 25.2
.יאנת-לע רסאמל ןודנו תוגלפמ ןומימ קוח לע תוריבעב םינש

-אל לש םירוקיבל תיבה-רה חתפיי אל םא יכ ,םיעירתמ כ"בשב :(ה) 27.2
.תנכוסמו המילא תוליעפל ררגיהל םינוציק םיידוהי םימרוג םילולע ,םימלסומ
אלש ומצע תא הלשמ והשימ םאה ?םמצע םה אל םא םתוא ררוג ימ ?"ררגיהל"
?םינכוסמו םימילא םיינוציק םידוהי םתוא םה ימ םיעדוי


"ירתיא" תוללועמ

1999 ינוי 11, 'סמ העישפ ןמויב ירתיא תבישי תשרפ לע םיטרפ האר

סמ תומלעהל דשחב ורקחנ "ירתיא" תבישי ישארמ 3 :(הלאוו תושדח ,י ,מ) 21.2
מ"ע "ןחלושל תחתמ" תורוכשמ םירומ 60-ל ומלוש ,םירקוחה תנעטל .םינוילימב
.םיסמ "ךוסחל"

לפא .םיריכב רוביצ ישיאל האנה תובוט ןתנש דשחב רקחנ לפא דוד :(מ ,י) 23.2
לפא :(מ ,י) 25.2 .לכה שיחכמ לפא .םילשורי בוט דלי .ושארל הרוחש הפיכ םע
תבישי תשרפב םג רקחיי לפא דוד :(מ) 27.2 .תיעיברה םעפב הרטשמב רקחנ
םידשוח ירתיא תבישי תשרפ תרגסמב" .לארשי יעקרקמ להנימו "ירתיא"
רשאכ "םיפסכ תסבכמ"כ םילשוריב תידרחה הבישיב שמתשה לפא יכ םירקוחה
ןומימל ףסכה רבעוה השעמלש דועב ,'ד ןוילימ העשתכ הבישיל לוכיבכ םרת
יערד הדוהי ברה :(ה ,מ) 28.2 ."יערד הירא ,ודידי לש וטפשמב הנגהה תואצוה
.לפאמ האנה תובוט לבקש דשחב רקחנ ("יאכז-אוה" לש ויחא)ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא