תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
2000 ראוני - 17 'סמ ןויליג

:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיסב שמתשנ רוציק םשל
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)רמוע - ףדה תא ךרע
ןאכ י/ארק - תילאוזיו תירבע יפד תנכהב רוזעל הצור ה/תא םא


המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ


2000 תנש תא תחתופה תבשל ףסומב רקצולפ רבס תאמ הבתכ םש הז "םוקמ לכב תותיחש"
תא תועיבקב םירקסמש ,שפוח רתא ירבח - ונל השק .דאמ הז םע ונל השק ."תונורחא תועידי" לש
םע שפנ-יווש ראשיהל ,ידרחהו יתדה רזגמב העישפהו תומילאה ,תותיחשה ,היימרה ישעמ עפש
,טפשמה תיב סכ לע םיבצינ ,םמצע אוצמל םילולע וא ,םיאצומ ויגיהנמ יריכבו םעה ישארש ,הדבועה
רוביצ יגיהנמ לע ןילנ יכ ונל המ - הרואכל .םגפנ הרואכלש ,םרשוי לעו בוטה םמש לע ןגהל תנמ לע
ןמוי תאלעה םצעב היילפא לש לווע םימרוג ונא ןיא םאה ?םתמרל םיברקתמ וניגיהנמ םגש ,םייתד
?הז

םיילילפהו םיילילשה םישעמה לכ תא גיצהל ךישמיו ,לעפיו ךישמי ןמויה !אל .רהמ ונתשעתה לבא
אל וא חכשש ימלו .םינמויל המדקהב םירבדה םיגצומ וב רוא ותואב תידרחהו תיתדה תוירוביצב
:ןמויל המדקהב ונבתכש הממ קלח םישיגדמו םירזוח ונחנא ,ודועמ ארק

םגש אלא .ךרד-ירשיו בבל-ירב ,םיבוט םדא ינב םג ידרחהו יתדה רוביצה ברקב שי .תוללכה תושעל ,הלילחו סח ,םיאב ונניא"
םיסחייתמ ,יתדב םגו ידרחה םלועב ,םש .ךרד-ירשיו בבל-ירב ,םיבוט םיבר שי ,הידברל תינוליחה תידוהיה הרבחה ,ונלצא
-יללוה ,לוהוכלא-ירוכיש ,םימס-יכרוצ ,םיעשר ,םיניירבע ,סואימה תמחמ םיצקומ לאכ ,רתוי הברה םיתעל ,רתוי םיתעל ,ונילא
םיניירבע ,םיאטוח ,םיער םג ומכ ,םיקידצו םיאלפנ ,םירשי ,םיבוט שי םלצאו ונלצאש איה תמאה ...םיאיטחמו םיאטוח ,ןימ
היכרעש ,האמטה תינוליחה הרבחה הדילוה המ ואר :םירמואו םילילכמ םה - הזכ הרקמ הלגתמ ונלצא רשאכש אלא .םיעשרו
,וא !תמאב יתד ונניא אוה !הטוש בשע !רז עטנ והז :םינעוט םה ,הזה הרקמכ הלגתמ םלצאשכ וליאו .הינב םג ךכו ,םייוזב
."תינוליחה תרושקתה לש הלילע יהוז :תטלחומ תושחכתה - רתוי טושפ

ירסומ למסכ רסומ רדעהו השק העישפ ללוכה ,םמלוע תא םיגיצמ ,םיידרחהו םייתדה ,םהש רחאמ
!לעפנו ךישמנ ונחנא - םידרחתמה וניריעצל ןוילעןימ תוריבע

םילשוריב "ברה זכרמ" תבישימ ץיבונטלוס באז ברה דגנ הריקח תלהנמ הרטשמה :(ענענ תושדח) 11.1
.םידימלתב םינוגמ םישעמ עציבו תינימ דירטהש דשחב
,אריפש םהרבא - םהיניב .הריקחל ונמוזי "ברה זכרמ" תבישי ישארש ,העידומ הרטשמה :(ל"נכ) 12.1
.ץיבונטלוס דגנ םידימלת תונולת לע הרטשמל חוויד אלש דושחש ,רבעשל ישארה ברה
תבשחנש - םילשוריב "ברה זכרמ" תבישיב "דמלמ" ,ץיבונטלוס באז ברה :(מ) 13.1 ,(י ,ה) 12.1
:וטניפ הנינ תאמ הבתכ .וידימלתמ המכב תינימ ללעתהש דושח - תיתדה תונויצה לש "לגדה תניפס"
םידימלתה תונולתמ םלעתה ,ל"דפמה לש ינחורה הבר ,לארשיל ישארה ברה רבעשל ,אריפש :דשח"
ץיבולופוק ברה תשרפב םג :(מ) 12.1 .םינבר םג רוקחת הרטשמה .ץיבונטלוס לש םינוגמה וישעמ לע
.הרטשמל חוויד-יאב אריפש ברה דשחנ ("ריאמ ביתנ" תבישיב ןימ תוריבע עוציבב עשרוהש)
םירקחנש םירחא םידימלת לע ומייאש ךכבו החדהב םידושח ברה זכרמ תבישיב םידימלת 3 :(ה) 13.1
.השרפב
םתאו - קלוסי ברה :םירוהל ועיצה "ברה זכרמ" ישאר :םינעוט םיננולתמה םידימלתה ירוה :(י) 14.1
."וננולתת אל
.הרטשמב םויה רקחיהל יופצ ץיבונטלוס ברה :(ה) 17.1
רבודמש בשוח ינא" :ןעוט אוה ותנגהל :(מ) .םידימלת ףוטילב קר ותריקחב הדוה ץיבונטלוס :(ה) 18.1
."םיינימ אל לבא - םיפוטילו תועיגנ ויה .םיננולתמה לש תישפנ היעבב
םולצתב הארנ קרב ינבב םידלי 10 תפיקתו סנואב עשרוהש ,"םיטלקמה סנא" ,ףודרומ השמ :(י) 13.1
.הפיכ שבוח אוהשכ
דושחכ רצענ (הפיכ שבוח :םולצתב) תוירקה רוזאב ידוסי רפס תיב להנמ ,רזעיבא ישי :(ה) 18.1
.םידימלתב םינוגמ םישעמ עוציבב
רצענ ,ס"ש םעטמ ריעה תצעומ רבחו םי-תבב תסנכ תיבב ןזחו יאבג ,יח-רומ ילא :(ה ,י ,מ) 26.1
:הרענה" .תופסונ תורענב םינוגמ םישעמ עציבו ,הרות ולצא הדמלש 15 תב הרענ סנוא עציבש דשחב
."תסנכה תיב לש חבטמב יצחו הנש ךשמב יתוא סנא יאבגה
טפשמב םיאצמנ וא ועשרוהש םינבר לש תוישרפ לע - "םינוגמ םינבר" :הנזצ המלש תאמ הבתכ :28.1
.םידימלתו םיניטקב םינוגמ םישעמו סנוא ישעמ ללגבתונוש תועישפו תוריבע

.םיפסכ תנבלהבו םימס רחסב םידושח ןילקורבמ םידרח :(י) 7.1
רטסופ" תרבח לע םימויא לשב ידרח ןוגרא לש ר"וי לומתא עישרה א"תב םולשה טפשמ תיב :(י) 20.1
.טפשמה תיב רמא ,"םימויאב הטיחס לש תועמשמ שי םרחב ידרח םויאל" ."הידמ
תנבלה ןונגנמ תא יתפשח ךכ" :יחרזמה םרויו ןואג זעוב תאמ קנע תבתכ :(בירעמ עובשפוס) 21.1
םהבש ,םירלוד ינוילימ לש םיפסכ תנבלהו סמ תמלעה לש הפישחו ריקחת - "שוט תבישי לש םיפסכה
.םיידוהי םיקסע ישנא תואמו תידנקה שוט תבישי םיברועמ
.ויתושנ יתש חצר לע םלוע ירסאמ ינשל לומתא ןודנ יתהק ףסוי הבושתב רזוחה-חצורה :(י) 25.1

םיחוויד תותדה דרשמל ושיגה תידרחהו תינרותה תוברתה ינוגרא :ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 26.1
תורוכשמ ,ולספנש םייביטקיפ םירועיש ןוילימ 2.5 וללכש - 1 הבתכ - הרות ירועיש ןוילימ 5 לע
,תומוקמ ינשב ןמז ותואב םירועיש ונתנש םיצרמ לע חווד ,הרות ירועישל תורוכשמכ וגצוה תוננגל
הרות וז .םירועישב םיפתתשמה רפסממ ןטק םהב םיבשותה רפסמש ,םיבושיב םירועיש לע חוודו
םירועישה תוישרפ תא םישדוח רפסמ הזמ תרקוח האנוה תוריקחל תיצראה הדיחיה .הרכש וזו
.הלאה םייביטקיפה
ואצמנ םירועיש ןוילימ 2 (א) - וחוודש הרותה ירועיש ןוילימ 5 ךותמ :2 הבתכ - ךשמה :(ה) 27.1
הדעו (ג) ;םיבזוכ ויה םיחווידה יכ ,התלעה דרשמה לש חטש-תרוקיב (ב) ;ולספנו םייביטקיפ
!אורקל ץלמומ ."םיאצממה בור תא החייט ,דרשמב ףגא להנמ ,ררחלא קחצי תושארב


תיבב ותעשרה לע יערד הירא לש ורוערעב ןוידה ןוילעה טפשמה תיבב חתפנ רקובה :(מ ,ה ,י) 28.1
.יזוחמה טפשמה
ימוסרפ תעינמל תיצראה הדעווה" ר"וי ,יקסנימ'זר השמ תא עישרה םולשה טפשמ תיב :(ענענ) 31.1
םרחל איבהל הידמ רטסופ תרבח לע וימויא ללגב ,םימויאב הטיחס לש הריבעב ,"שדוקה ץראב ץחש
.(תינמגוד תיוולב) ןיילק ןיוולק לש שמש יפקשמל תמוסרפכ תוצוח יטלש דירות אל םא הרבחה לע


ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא