תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םייטסיטטס םינותנ - שפוח

םייטסיטטס םינותנ - שפוח
םימסב שומיש

4.12.2002 - "בירעמ" ךותמ


:ןיבר ןתיא לש הבתכ ךותמ

ןומימב ,םימסל רוכמ יתד רעונל תדחוימ תילופיט הליהק החתפנ לארשיב הנושארל"
.יתדה רעונה ברקב דואמ ץופנל ךפה םימסב שומישהש הדבועה רואל ,תאז .הנידמה

יאליגב ,םייתד רעונ ינב רתוי יכ הלוע ביבא-לת תטיסרבינואב ךרענש רקחממ
הלעמל ףיקה רקחמה .םיינוליחה רעונה ינבל האוושהב ,םישק םימס םיכרוצ ,12-18
6.2 רקחמה יפ לע .םיחטשבש תויולחנתהה ללוכ ,ץראה יבחר לכמ רעונ ינב 5,000-מ
וא יד.סא.לא ,יזטסקא גוסמ םישק םימסב םישמתשמ יתד רדגומה רעונ ברקמ זוחא
".ינוליחה רעונה ברקב זוחא 5.4 תמועל ,ןיאורה

םימסב שומישםייטסיטטס םינותנ - שפוח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא