תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


"םידלי תובורמ תוחפשמ" קוח לע דוע

דורמנ תאמ
5.11.2000

.רתוי וא םידלי 5 תונב תוחפשמל םידליה תואבצק תלדגהל קוח תסנכב רבע רבעש עובשב

הזה ףסכה לש לודגה בורה !!!הנשל םילקש ןוילמ 480 -מ הלעמל איה הזה קוחה לש ותולע
רתויב הכומנה םיסמה תומכ תא םימלשמה םירוטקסה ןהש ,תויברעו תוידרח תוחפשמ ןממי
םוקמב תירוביצה הפוקה ןובשח לע םייחה חרוא ךשמה תא דדועי הזה קוחה .לארשי תנידמב
.ינרצי םייח ךרוא

קוחל (ןופצמ םהל ראשנ ילואש םירבח השולש דבלמ) היתולוק לכ תא הנתנ "דוכילה" תגלפמ
ןיא םידרחה ילב ךא ,ער קוח הז" :העבצהה רחאל רמא ןילביר יבור תסנכה רבח .הזה שיבמה
.החדנ הזה קוחה היה םתעבצה תא םיכפוה ויה דוכילה ירבחמ השולש קר םא ."ןוטלש ונל

,לטנמולב ימענ ,תנבל רומיל ,ןילביר יבורש ורכז ,עיבצהל םיכלוה םתאש האבה םעפב
,ארק בויא ,ארזע ןועדג ,ץכ לארשי ,םיוב באז ,הוונ ינד ,יבגנה יחצ ,םולש ןבליס
.וזה הפרחל םדי תא ונתנ ןורש לאיראו ןוזנשריה םהרבא

!!!םכלש ףסכה תא קליח ימ ורכז ,עיבצהל םיכלוה םתאש האבה םעפב
ןאכ - םיטרפה ראש לכ

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא