תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   הנידמ-תד םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 ראוני :7 'סמ

הזה ןוילגה תעפוהב ברה רוחיאה לע םילצנתמ ונחנא
(. . .תונגפה םג ,ןכו ,הדובע ,םידומיל ,םיבתכמ ,םיעצבמ )


:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרח/תיתד הייפכלו תומילאל ענכיהל אל
!והשמ תושעלו הסרוכהמ םוקל ןמזה עיגה
תולפת תונומא - קורי תועובצ
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,ןצינ ,םוחנ ,םעונ :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס

:שדוחה עטק

בושייב ןהיתב תונפל ושקבתה תוינוליח תוחפשמ 24 :ןורשה בלב "רפסנרט" :11.1.99
ךומסה תיתדה בשומה תא ביחרהל היהי רשפאש ידכ ,דנומ-לת שוגב "ףעי" ירפכה
תקוצמ ןורתפל ריבכ ןויער "שפוח"ל ןתונ הז .("תונורחא תועידי") "ץבעי-רפכ"
תא ביחרהל היהי רשפאש ידכ לאונמעל ונפתי קרב-ינב יבשות :ביבא-לתב םיחטשה
.ביבא-לת

:אבה עטקה הכוז תויליבדה סרפב

דקפמ .לאינד-יבנב ללוכ ידימלת לש םילבס תויהל ווטצה םייברק םילייח :3.1.99
תא םבג לע תאשלו םילבס תויהל ווטצנ וילייחש לע דודגה דקפמ ינפב החמ הגולפה
יתלב ןפואב וטלתשה ולאש רחאל ,ללוכה ידימלת לש ישיאה םדויצ תאו שדוקה ירפס
םוטמטהו תויניצה איש .("תונורחא תועידי") יגולואיכרא רתא אוהש ,רבקה לע יקוח
.תורישה ןמ וטמתשהש םיליפט םיתרשמ םיסייוגמה :ינוליחה

:רבעש שדוחה ןמ םירייש

תבשה ךלהמב ךרעש ,קרב דוהא כ"ח לע הפקתמב אצי ,שורופ ריאמ ידרחה רשה :27.12.98
.("בירעמ") ןאדמרהו דלומה גח לגרל םימלסומו םירצונ תד ישנא ברקב רויס

לש ,תמוסרפב ."םידרחב עוגפל אל ידכ" - םיסיטרכהמ תומוסרפ ודירוה "ןד"ב :28.12.98
רבג יתיאר אקווד לומתא .("בירעמ") תינוכמ ךותב השיאו רבג םיארנ ,"סיווא" תרבח
?רוסא רבכ הז "ןד"ב .תינוכמב םידרח השיאו

,ןראפ בשומב הרג איה יכ ,ידוהיל האושנה השיא רויגל לספ ינברה ןידה תיב :28.12.98
,לוכאל המ ונל םיביתכמ םה .("בירעמ") תבש םירמוש אלו יתד ס"יבו תסנכ תיב ןיא וב
.רוגל הפיא םג וישכעו ,תולבל ךיאו יתמ

.("בירעמ") בשחמב דלקוהש רחאל - "םיהולא" םשה תא קוחמל רתומ :הכלה קספ :29.12.98
.בלה ןמ ןבא ונל הדרי .הלקה וזיא

תועידי") ל"הצ ילג לש םישדחה הלבקה ינחבמב םייחרזמו םייתדל תופידע :30.12.98
.("תונורחא

תרכשהמ הסנכה לע סממ רוטפ ןתמ םשל ,הסנכה סמ תדוקפל ןוקית הרשיא תסנכה :31.12.98
.("סבולג") תד יתורישל םירוגמ תריד

תדעו ר"וי לע ץחל (הלשממל יטפשמ ץעויכ דחא םוי ןהיכש הז) ןוארב ינור ד"וע" :1.1.99
םיסוס יצורימ לש םירומיה תרדסהב ול עייסל (ץיבר רטסימ "חמש רוא"מ ידרחה) םיפסכה
זוירוק ךיישל רודמ הזיאל ונעדי אל .("תונורחא תועידי") "ל"וחל הסיט ול עיצהו
.ןאכ ותוא ונמשו ,הז יטסקרס

תובישי ידימלת סויגב ל"הצ גיצנ םע ןד ,קרב ינבמ ץילרק םיסנ ברה ,ידרח ריכב :3.1.99
תועדומב האציו ,ןויד ותוא תואצותל הניתמה אל ,הדיצמ ,"ישפוח םע" תתומע .("בירעמ")
דחא ףאו (1998 רבמצד 22 -ל ןוכנ) םילייח 22 ןונבלב וגרהנ הנשה" :תונותיעב
.(5.1.99 ץראה) "הרות לש הלהואב גרהנ אל םידרחה םיטמתשמהמ

תולפת תונומא

ארוקו לבוקמה ברה םע םושלש הצעונ ,ןוחטיבה רש לש ותייער ,יכדרמ יכוכ :1.1.99
הלשממה שארל קר םאה .("בירעמ") התיבבש הזוזמה תורשכ יבגל בוטנב רמ תוזוזמה
ענכתשה ותכשלמ תונוש תופלדה תובקעב" :5.1.99
?םילבוקמ לצא תוזוזמ קודבל רתומ
ךכ ,תופלדה" .("ץראה") "הקידבל ודרשמבש הזוזמה תא רוסמל והינתנ הלשממה שאר
,יל אנ ירמא ,הזוזמ הזוזמ ."הרשכ אל הזוזמ ללגב קר םרגיהל תולוכי ,ול רמאנ
.יתוא ףילדהש לבנה והימ

תוריחבה תכרעמב תועימקב שומישה רוסיאל קוח תעצה שיגה סניפ ריפוא כ"ח :3.1.99
.("בירעמ")

ישנא .("בירעמ") תוריחב תוכרעמב תועימקב שומיש רוסאיש קוח הדפריט ס"ש :7.1.99
.ולא תורגפמ תוטישב שומיש רסאיי םא ודיספי תולוק המכ םיעדוי ס"ש

תוריחבה תארקל ויתועפוה תא ריבגהל ןווכתמ ירודכ קחצי "לבוקמ"ה ברה :14.1.99
,ירודכ לש ויברוקמ לומתא וריהבה ךכ .רבעבכ תועימק קלחל ותנווכבו ,תובורקה
תועימקב שומישה רסאיי היפל ,(הדובע) סניפ ריפוא כ"חה לש הקיקחה תמזויל הבוגתב
.("תונורחא תועידי") תוריחבב

תורקע תונש 17 רחאל ןוירהל הסנכנ תימלסומה השיאהו ,ךריב ירודכ ברה :14.1.99
םינוערז הארנכ שי לבוקמה הפה ךותב .יוג לש לזמ ,ופט ופט ופט .("בירעמ")
,תועפוה רתוי :(14.1.99 "בירעמ") תוריחבל ךרענ ירודכ ברה
:דועו .דאמ םיליעפ
.הער אל הסנרפ וז םג ןותימ תפוקתב .תועימק רתוי

םושו ,םשגל ללפתה ,םוי 84 םצ ,ירצב דוד לבוקמה ,ירודכ ירוא לש ביריה :15.1.99
לובמ דרי דימו ,תועש 4 ונמצ קר :ונתוא וארתו .("תונורחא תועידי") הארנ אל ןנע
!םשג לש

קר ,רחובה לע תויגאמהו תונומאה תעפשה תא רקעל חילצי אל קוח םוש" :20.1.99
תושעל המ לבא .("בירעמ" ,תרופ עשוהי 'פורפ תאמ רמאמ) "תילנויצר ךוניח תכרעמ
קספויש ןמזה עיגה ?תויגאמו תונומא יבהוא םינש הזמ םידמוע ךוניחה תכרעמ שארבשכ
!ךוניחה קית - ונייחב רתויב בושחה קיתה תא ולא םיידיב תתל ןכוסמהו יוגשה גהונה

ףסומ) "יביב לש ברה" - בוט-ןב השמ ןודא :הנידמל אב שדח בכוכ :22.1.99
תויתוא המכ ןקית אוה * תוזוזמ תועצמאב דיתעה תא תוזחל "עדוי" אוה * ("בירעמ"
תורשכ וישכע ןה ?המ זא * דוכילב ותוא ריאשיש ןפואב יכדרמ קחצי לש הזוזמב
,והינתנמ הרזע תצק םע * בוש רחביי והינתנ תוזוזמהמ הרזע תצק םע *
?רתוי
?ונל ראשיי המו
.* ףסכ הברה לגלגל ולש תדה תודסומ וכישמי

היציזופואהמ ,םיבר םיכ"ח .תועימקב שומיש דגנ קוח תעצה הלפנ 5-ה םעפב :27.1.99
םינוליחל .("ץראה" ,"תונורחא תועידי") האילמהמ ורדענ ,דחאכ היצילאוקהמו
תוריחבב רדענ אל ונחנא ,העבצההמ םכתורדעיהב םישייבתמ ונחנא :דוכילבו הדובעב
המ :ול רמאו סניפ כ"חל העבצהה רחאל שגינ ,יערד ,ס"ש גיהנמ !םכתא חכשנ אלו
.("ץראה") "עמק היה קוחה תא ריבעהל ידכ ךל רסח היהש

םינמלא ,תוקוורו םיקוור רובע גוויזל תדחוימ הליפת ךורעי ירצב לבוקמה :31.1.99
ומיקי תדחוימה הליפתה תרגסמב .("תונורחא תועידי") תושורגו םישורג ,תונמלאו
.תוקוורהו םיקוורה לעמ הריזגה עור תא לטבל דעוימה ,דחוימ ןיד תיב םילבוקמה
!ףלאב תיעט ?31.1.999 תרמא .םויה ךיראתה והמ השקבב קודבת ,ךורב

רסואה ,ןולוח תייריע דגנ ינמז העינמ וצ עובשה איצוה םי-תבב םולשה טפשמ תיב :1.1.99
תועידי ,םי-תב ןולוח ףסומ") ריעב רחשה בוחרב תירוביצ הניגב טלקמב תסנכ תיב ליעפהל
.("בירעמ ימוקמ ןמז" ,"םירע יתש" ,"תונורחא

השרדמב ריכהל רשגו הדובעה ,צרממ םיכ"ח לש םתעיבת תא החוד ןוחטיבה רש :1.1.99
ןמוי האר) יצחו הנש לש רצוקמ תוריש ל"הצב םיתרשמ הידימלתש ,"רדסה תבישי"כ תינוליח
,םירתועה תשקבל הז בלשב רתענ צ"גב :5.1.99 .(צ"גבל וללה םישרודה תריתעו 98 רבמצד
.("ץראה") םוי 60 ךותב הז ובוריס תא קמנל יכדרמ רשל הרוהו

ךירצ המל .ימשיטנא רויפיפא היה רטסבליס :רטסבליסה תוגיגח תא ףקות ואל ברה :1.1.99
ךלה א"ת תטיסרבינואב הקיטמיתמה יעדמל ס"היבמ ,רימע ןד 'פורפ .("בירעמ") ?הז תא
דיגת לא) ואל ישארה ונבר לש ופצק תא הלעהש ,רטסבליס אטח המב (7.1.99 "ץראה") קדבו
םשב םירויפיפא השולש ויהש ,רוספורפה אצמ ותעתפהל .(ונלש ישארה ברה ןכ אוה !ואל
תויה םצעש ,תורשפאה ןמ דבל ,ימשיטנא היהש תויאר ריתוה אל םהמ דחא ףאו ,"רטסבליס"
אצמו קדבו רקח ינש דצמ .ימשיטנא םג אוהש ,חרכהב ,וילע הקזח ,ירצונ רויפיפא םדא
ילודגמ היהש ,רטסבליס םהרבא סמיי'ג םשב דמחנ ידוהי היה םג היהש ,רוספורפה
תידוהי תומד ונידיב תמייק ,ורמאמ תא רימא רוספורפ םייסמ ,ןכל .ורודב םיאקיטמיתמה
רטסבליסה תא גוגחלו ,ואל ונבר לש הדימה תומא יפ לע םג המיע תוהדזהל ןתינש ,תיבויח
.(צ"גב תוריתעל קקדזהל אלבו) רדהו ראפ בורב

םיסמה םלשמ ןובשח לע ח"ש 6,000 לש ןומימ הרשיא אבס רפכב תיתדה הצעומה :1.1.99
אל .ןילופל תחלשמב םתעיסנ ןומימל ,"לארה" תיתדה הביטחה תונבל הרזעכ יאבס-רפכה
היהת אל אבס רפכב (םיינוליח) םירחא רפס יתב תודימלתל עודמ הלאשל הבושת הנתינ
.(אבס רפכ "רפכה לוק") תיתדה הצעומהמ בידנ הכ קנעמ לבקל תורשפאה

:רלייז רמ טפושה לש ותקיספו ימרופרה רויגה תיישרפ ,צ"גב

קר (רבעש שדוחב ימרופר רויג ןיינעב ותקיספב) רלייז טפושה לש הקיספה" :3.1.99
ךפיהה .("ץראה") ןויע םויב ואל ישארה ברה ירבד - "תוללובתהה תייעב תא הפירחה
הפוכ תודהימ םיטלמנה רפסמ תחפי ןכ ונל וחיני םידרחהש לככ .ןוכנה אוה
ףרגומדה ןויע םוי ותואב עבק ,"םידוהי ןוילימ 13 םויכ שי םלועב" .וז תינטלתשו
."לארשיב םייח םתיצחמ ,םייתדכ םיהדזמ ןוילימ 2 קר םכותמ ,הלוגרפ הלד 'פורפ
"ץראה") ולסכ ןר סרוג ,םיביטברסנוקו םימרופר םידוהי אוה ידוהיה םעה בור
12 לע םיטלתשמ "םידוהיכ םיהדזמ" ןוילימ 1 ךיא וארת - םיפיסומ ונאו .(5.1.99
טפשמה יתבל ושיגי םיביטברסנוקה :1.1.99 ?םטמוטמה ןאכ ימ .םירחא םידוהי ןוילימ
ןכותה תא תנקורמש הללמוא הקיספ" .("ץראה") םירגכ םתודהיב הרכהל תושקב תואמ
אוה ידוהיה ןכותה .1.1.99 ,"סבולג"ב ואל בר ותוא טטוצמ "הנידמהמ ידוהיה
.םינוליחה ,םיישפוחה םיידוהיה תוברתהו חורה ישנא םירמוא ,ונלש ןכותה אקווד
דגנ םיקוחה ןכל" ,ולסכ ןר ךישממ ,"תיטסילרולפ איה תיוושכעה תודהיה"
תקפסמ הביס וז .וננמז תב תודהיה דגנ םיקוח םג השעמל םה תודהיב יתדה םזילרולפה
אל םא תושעל ינברה דסמימה יביוא וביטי" תשגרנ האירקב ."םתוא לוספת תסנכהש ידכ
הנופ "םישרדנה םייונישה תא ללוחל הנתשמה תילארשיה תואיצמל וחיניו ,רבד ושעי
תדעו המידקמ הטלחהה תובקעב .("תונורחא תועידי") ונלש וניגיהנמל ןודנול ןורי
תא םיכ"ח םילעמ דגנמ .("תונורחא תועידי") הרמהה קוחב ןוידה תא תסנכה לש הקוחה
."תדה שפוח דוסי קוח"

לולכ וב ,הרמהה קוח תעצהב ןודל תרופ ןנח תמזויל תדגנתמ הדובעה תעיס :4.1.99
יהמ טילחיש אוה ימ !קדצבו .("תונורחא תועידי) "תודהיל רפס תיב םיקהל" ןויער
םידוהיה ,ונאו ,תאז ושרי אל םימרופרל ירה ?"תודהי" יהמ דמלי ימ ?"תודהי"
ןוכמ דובעי ךיא" ?"ידוהי" ,ללכב ,והימו !סואימה תמחמ םהיניעב םיצקומ םינוליחה
"ץראה" -ב ןליא רחש לאוש "םימרופרו םיביטברסנוק ,םיסכודותרואל ףתושמה רויגה
."תידוהי תוניילולל אובמ" ורמאמב

תא םירחנ :הרמהה קוחה דגנ תוידוהיה תוליהקה לש יללכ סויג - הקירמאבו :4.1.99
?םויה דע םתקתש עודמ !םימרופר םידוהי ,יפוי .("בירעמ") ונב ךומתי אלש ימ לכ
םינקסעלו תוידרחה תובישיל רישי לולסמב ץראל םכיתומורת חולשל םתכשמה עודמ
?םידרחה

תוארה רצוק :םייתדה לש הידגרטה :"בירעמ"ב (תיתד תיאנותיע) גלש יבמב :4.1.99
אהי ןכ ןמא ."הלש לופונומה ץקל איביו הרשפ ענומ רויגה תשרפב תיתדה הגהנהה לש
.םדוק תחא העש הפיו ,הלס ןוצר

עובשה ףוסב ומסריפ "לארשי תדוגא"ו "הרותה לגד" לש הרותה ילודג תצעומ :17.1.99
.("ץראה") ףקות תרסח איה "הכלהה דגנכ" צ"גב לש הקיספ לכ ויפל ,תעד יוליג
הרותה ינטק תא דימעהל תוטילקרפה תארוהל ןיתממ "שפוח" !הל המוד ןיאש הירורעש
תדרפהל ךרדה תא םיללוס םה ךכב - "שפוח" רמוא ,ינש דצמ .ילילפ ןידל וללה
םתא :ונרמאש אוה
."הנידמלו קוחל ץוחמ" :19.1.99 "ץראה"ב ולסכ ןר .תדהמ הנידמה
!ךכמ עמתשמש המ לכ לע ,הנידמל ץוחמ םג לבא !השקבב ?קוחל ץוחמ תויהל םיצור
הארונה האוושהב םילחוב םניא םהש ,הבר ךכ לכ תויחרזאה טפשמה תוכרעמל םתאנש
:1997 תנשב בתכ "עובשה" ןודרחה :לכמ
ץ"גבה תוסחב םידרחל תופרשמ םיקי שדחה ילארשיה םזיצאנה
.(28.9.1997 "ץראה"ב םסרפתה)
לבא .התסה לעו טפשמה תיב יוזיב לע לע ןידל ןותיעה תא עבת והשימש ונל רוכז אל
רשעב צ"גבל םימעפ הנומש הרתע ס"ש :הלופכ הפשב רבדל ,דימת ומכ ,תבהוא ס"ש
הידבועש תורמל תאזו ,םיקהבומ םייכרעו םייתד םיאשונב רתיה ןיב ,תונורחאה םינשה
ומכ .(23.1.1997 "ץראה") םייוג תואכרעמ עורג ןוילעה טפשמה תיבש ,רמא ףסוי
הידבוע ךיא 98 רבמצד ןמויב םג האר .ךדי תא חנת לא הזמ םגו ,חקית הזמ - רמאנש
.ויתופטהל טנרטניאב שמתשמ ינשה הפבו ,טנרטניאב שומיש רסוא דחאה הפב דומחה:תויתדה תוצעומה תיישרפ

תוצעומה קוח אלל ביצקת היהי אל :תומייאמ תסנכב תויתדה תועיסה :28.12.98
.םכלש םימויאהמ רבכ סאמנ טושפ ,סאמנ .("בירעמ") תויתדה

םיגיצנמ עונמל ידכ ,תויתד תוצעומ סנכל אל התחנה תישארה תונברה :6.1.99
הסיוס תותדה רש .("תונורחא תועידי") קלח ןהב תחקל םיביטברסנוקו םימרופר
הנושארה םעפב :"בירעמ" .("ץראה") הפיחב תיתד הצעומ תבישי לטיב (ידרח)
כ"ח ארוק הבוגתב .םימרופרה דגנ תישארה תונברל םידרחה ןיב תירב רצונ הירוטסיהב
.("בירעמ") תישארה תונברה תא דיימ קרפל (הדובע) סניפ ריפוא

4 ךותב קמנל הפיחב תיתדה הצעומל הרומה יאנת לע וצ לומתא איצוה צ"גב :7.1.99
,"ץראה" ,"בירעמ") לומתא םייקתהל הרומא התיהש הבישיה תא הלטיב עודמ םימי
ופלח .תיתדה הצעומב היגיצנ ינשו צרמ תעיס תשקבל ןתינ וצה .("תונורחא תועידי"
:םימי 4

תיתדה הצעומה לש שדחה בכרהה תא עובש ךותב סנכל לומתא הרוה צ"גב :12.1.99
.("ץראה") םיסכודותרוא-אלה םיגיצנה ינש ללוכ ,הפיחב

תבישי לש רבעשל הלהנמ ,הבושתב ריזחמ :עוצקמ) ץיבה-בה-בה-ברה :12.1.99
ןישח טפושה :(הרואנה לארשי תסנכ רבח :ינמז דיקפת ,"חמש-רוא" הבושתב םירזחומה
.("ץראה") לארשיב םייתדה םייחה דגנ ברקל אצי

תועידי") רטפתהל ןהירבחלו תויתדה תוצעומה תא קרפל ארוק ןורוד-ישקב ברה
.(12.1.99 "תונורחא

העינמ התועמשמש תויתדה תוצעומה קוחב תבייחמ הנקת לע לומתא םתח הסיוס תותדה רש
.(12.1.99 "בירעמ") תויתדה תוצעומב ןהכל םיביטברסנוקו םימרופרמ

תסינכ ליבגהל היה רומאש ,תויתדה תוצעומה קוח :ידרחה יבולל הסובת :13.1.99
.("ץראה" ,"בירעמ") לפנ תויתד תוצעומל םיסכודותרוא אל םידוהי

תוצעומל םיביטברסנוקו םימרופר ףוריצל צ"גב תקיספ לבקמ תותדה רש :13.1.99
קוח הדירוה תסנכה ,קספ צ"גב ?הרירב ול התיה םולכ .("תונורחא תועידי") תויתדה
?תושעל רשל ול רתונ דוע המ - צ"גב ףקוע

לש ןמויקב ןיינע לכ ןיא ינוליחה רוביצל" :"בירעמ"ב דיפל ףסוי :13.1.99
.תינויח היצקנופ םוש תואלממ ןניאו תופעות ןוה תולוע ןה .תויתדה תוצעומה
."שדחמ ומקוי אלש יאנתב ,רתויב בוטה ןורתפה היהי ןקוריפ

תנמ לע ןועבט-תירקב תימוקמה הצעומב םיגיצנה רפסמ תא תיחפה תותדה רש :17.1.99
תוצעומה תמחלמ :20.1.99 "תונורחא תועידי" .("תונורחא תועידי") צ"גב תא ףוקעל
.השדחה תיתדה הצעומה ברעה סנכתהל הרומא הב ,ןועבט תירקל תרבוע תויתדה

תועידי") תויתדה תוצעומה תא םצמצל טילחה הסיוס תותדהו םינפה רש :18.1.99
.("תונורחא

ימרופרה גיצנה :םירבח 2 קר הב וחכנ :הסנוכ הפיחב תיתדה הצעומה :19.1.99
ולא ?םירבחה 29 רתי לכ ןכיה .("ץראה" ,"הללאו תושדח") יביטברסנוקה גיצנהו
ואב :19.1.99 "בירעמ"ו "תונורחא תועידי" .הבישיהמ רדעיהל םהינברמ הארוה ולבק
.הזוח וילע ואיצוי חטב .ןכסמ .ץג רמ יתדה ,אצויה ר"ויה םג !3

םע הנושאר הבישי ומירחה ןועבטב תיתדה הצעומב םיסכודותרואה :21.1.99
.("ץראה") םימרופרו םיביטברסנוק

,יאנת לע וצ לומתא איצוהש ,צ"גבל ורתע םיביטברסנוקהו םימרופרה יגיצנ :21.1.99
תא םיסנכמ םניא עודמ עובש ךותב קמנל םילשוריב תיתדה הצעומלו תותדה רשל הרומה
.("תונורחא תועידי" ,"בירעמ" ,"ץראה") הריבב תיתדה הצעומה

הסוניכ תא לומתא ולכיס בוש הפיחב תיתדה הצעומב םייתדה םיגיצנה :26.1.99
.("בירעמ")

םושמ ,תויתדה תוצעומה תא סנכי אל אוהש ,לומתא עידוה הסיוס םינפה רש :26.1.99
:ביגמ דיפל ףסוי .("בירעמ") הכלהה תא תדגונ םיביטברסנוקו םימרופר לש םתוחכונש
ונתוא קיחצה .קוח תנידמ איה לארשי תנידמ .ותנוהכב ראשיהל לוכי אל אוה - ךכ םא
!לארשי תנידמב אל ?יתדלו ידרחל םג הנידמ קוח .דיפל

םימרופרה ."ץראה"ב ןליא רחש עבוק ,"םידרחה תא אקווד ךיבי שדחה קוחה" :25.1.99
הבו ,םידלוס הנממ תונברה וז ,תונברל םינומא וריהציש וריהבה םיביטברסנוקהו
תויתדה תוצעומהש ,רמהמ "שפוח" ?הרקי המ זא !!!םידרחה אקווד ,םיריכמ םניא
!חוטב אל ללכב ?ידרח ןוחצינ / תויתדה תוצעומה קוח" :29.1.99 -בו
.וקרופי
.("ץראה") "ימצע לוג ועיקבה םידרחה

!ביציו תמא .("תונורחא תועידי") "תורתוימ תוצעומה" :םכסמ דיפל ףסוי :27.1.99
תוצעומ ויהי אלש זא" :ףרטצמ ץיברבהבה וליפא !ףסכה לע לבחו ,היגרנאה לע לבח
.םהלש ףסכב שמתשהל ךיא ןנכתמ רבכ חטב אוה
.(29.1.99 "ץראה") "תויתד

תא הלליחש הנעטב םידרחל הנובש היינב תרבח דגנ תבשב וניגפה םידרח 100 -כ :3.1.99
.("בירעמ") דודשאב הינבה רתאב תבשה

9.5 -כ .םיירוביצ תודסומל עויסה יפסכמ 50% -כ םידרחל ריבעמ ןוכישה דרשמ :4.1.99
הלילע וזש ןעוט תליא השמ ןוכישה דרשמ רבוד .ןוילימ 19 -כ לש ביצקתמ לקש ןוילימ
.הלילע וזש דיגהל הלילע וז ,תליא השמ .ןטק טועימל 50% .הפצוחל לובג ןיא .("בירעמ")
.הפצוח רתוי דוע

םירדגומה גוז ינבל רשפאל ןמפנורב ןמור כ"ח לש ותצעב ךומתת תישארה תונברה :4.1.99
.("תונורחא תועידי") החפשמ יניינעל טפשמ יתבב םייחרזא םיאושינב אשניהל "תד ירסח"כ

םתרות" יכ םתרהצה תורמל ורכתשהו ודבעש הבישי ידימלת 9 בורקב סייגי ל"הצ :5.1.99
"תיטילופ םיליעפש םיכרבא ל"הצל סייגל" :(הדובע) סניפ ריפוא כ"ח :6.1.99 ."םתנומא
םתס הזש רבתסמ הנהו ,דובכו תוכז אוה ל"הצב תורישש ונרבס ונמותל .("תונורחא תועידי)
ודמלי ןעמל ,תורבק יתבב םינש שולש ןב חופיטו ןויקינ תורישל םתוא וסייגיש !שנוע
תושקבתמ היריח תלבזמב םג .להוא הזיאב הככ םתס אלו ,םיגרהנ תמאבש ולא םירבקנ ןכיה
.תודבוע םידי

איה :תירצונה תדב קבאיהל תירוקמ ךרד האצמ ןיס תלשממ :םיניס לש עגושמ ןויער :5.1.99
.("תונורחא תועידי") "םיימיטניא" םיסחי םמיע םייקל אלכב םירמכ ותפיש תוצורפ הליעפמ
.המוד ןויער םוש ,הלילחו סח ,ןיא ונתאמ שיאל

תועידי" .םייברק אל םינב םע תונוריטב תוסייגתמ תונב בלשל םינווכתמ ל"הצב :6.1.99
תונוריט דוחיאל דגנתמ ,יול קחצי (אל ךיא) ברה ,ךוניחה רש 7.1.99 "בירעמ","תונורחא
?םיכסי אוהש תיפיצ םולכ ?המ ונ .תונבו םינב

קר .("בירעמ") "לארשיב יתד םזילקידרו תויחישמ" :השדח תומלתשה םירבוע כ"בשב :5.1.99
?תונורחאה םינשה םישולש ךשמב ושע םהמ ?תעכ

ימ רבכ שי .םיגחבו תותבשב סוטל הרבחל רשפאל תנמ לע קבאמב וחתפ לע-לא ידבוע :5.1.99
טפשמה ול םיאתמש ימכו "יטפשמ ןטלרש" םשב םתשקב תא רשאיש טפושה תא תונכל חתפב ברואש
"?תשרי םגו תחצרה"

חכונל .("ץראה") ןמירב םעונ ד"וע לש ורמאמ םש אוה "תוומה רחאל היילפא" :6.1.99
תבש ירמוש םידוהי ןיב תלדבמ הנחבה ךות תידוהיה הכלהה תא שרפמ יתדה דסמימהש ,הדבועה
.תויוכזה לעב וניאש שדחה רוביצל םילודג ןימלע יתב ןיכהל שי - ולאכ םניאשל

רקחמה) שדח רקחממ הלוע ךכ - תיתדה ךוניחה תכרעמ תא הבוטל הלפמ ךוניחה דרשמ :7.1.99
,97 תנש ינותנ יפ לע .רמייהסולפ ןוכמ ידי לע ךרענש (דאמ הנשי היילפאה לבא ,שדח
יתבב םידימלת רשאמ ןקת תועש םייתש יפ טעמכ םילבקמ תידרחה ךוניחה תכרעמב םידימלת
19.1 לכל שי יתד יתכלממהו יתכלממה רזגמבש דועב .םייתכלממהו םייתד-םייתכלממה רפסה
תורמל תאז לכ .םידימלת 12.8 לכל הרומ שי ס"ש לש ךוניחה תשרב ,דחא הרומ םידימלת
.("בירעמ") םייללכ םידומיל לש דוסי תינכות תללוכ הניא ס"ש לש ךוניחה תכרעמש

לארשיב תונוש תותומעל םילקש ןוילימ השישו תובצקה 274 קליח תותדה דרשמ :7.1.99
:8.1.99 !תחא ףא !ספא !םתקדצ ?םידוהי-אל לש תותומע ןה ןכותמ המכ ושחנ .("ץראה")
.("ץראה") הנונראב 80%-100% לש תוחנה םילבקמ םילשוריב םידרחהמ שילש ינש :רקחמ
דרשמ ,החוורהו הדובעה דרשמ - הלשממ ידרשמ השולש :"תונובזעה לש ןמושה רוב" :10.1.99
.("ץראה"") תובישי האמכל לקש ןוילימ 2.8 - וריבעה ךוניחה דרשמו תותדה

תא םישאמ ינא" :ןליא-רב תטיסרבינואב דומלתל הצרמו יתד ררושמ ,ןמסוק לאימדא :7.1.99
לואשל םדאה תא תודדועמ אלש ,ללכב תיתדה תכרעמה תאו ,ןליא-רבב תיתדה תכרעמה לכ
אלו ,תולאש לאושש םדא תויהל הז יתד םדא תויהלש םידמלמ ויה הטיסרבינואב םא .תולאש
.("בירעמ"ב ןמרל-הנוקסומ יליב) "רימע לאגי חמוצ היה אל ,תובושת תתל קר עדויש םדא

תמוסרפה הביגמ ,"ידרח וניא םיחצורהמ דחא ףאו םדא-ינב 156 וחצרנ הנשה" :8.1.99
תועידי") "אטחה ןמ םעה תא דירפהל" ארוקש "ישפוח םע" לש םוסריפה עסמ לע תידרחה
.("תונורחא

לכ דגנכ לוקש ןיידע ןיבר קחצי לארשי תלשממ שאר לש ידרחה וחצור :1 'סמ "שפוח" תבוגת
.םלוע ןוארידל הלא

ידראילימב םילעומה ,םיבנגה ,םיאמרה ,םינרקשה ,םיתיסמה יפלא :2 'סמ "שפוח" תבוגת
,תובצמהו שוכרה יתיחשמ ,םינקזבו םישנב םיללעתמה ,תורידה יפרוש ,םירלודו םילקש
ברקמ םהינימל םינוגמה םישעמה יעצבמ ראשו תוירעה ילגמ ,תואווקימב םודס ישעמ-יעצבמ
םיחצור קר !גלשכ םירוהטו םיכז ונחנא :החוורל םימשונ לארשיב יתדהו ידרחה רוביצה
!םיאטוחכ םיגווסמ

ינוליח ,("ביבא-לת ןמז") "םייניעב רוחש האור" ךילרא איג לע הלודג הבתכ :8.1.99
דמע איג .קרב ינבב "הנובתב הרזח"ל םיפיטמה םינולע קלחמהו ,םידרח דגנ תוברק להנמש
בורמ םידוהי רתוי םימרופרה" :ופוג לע קנע תזרכ אשונ חתפ קרב-ינב זכרמב ץמואב עובשה
!רקבל ץלמומ .www.gog.co.il - טנרטניאב ןיינעמ רתא םיקה הנורחאל
."קרב-ינב יבשות

םי-תב-ןולוח

רסואה ,ןולוח תייריע דגנ ינמז העינמ וצ עובשה איצוה םי-תבב םולשה טפשמ תיב :1.1.99
תועידי ,םי-תב ןולוח ףסומ") ריעב רחשה בוחרב תירוביצ הניגב טלקמב תסנכ תיב ליעפהל
.("בירעמ ימוקמ ןמז" ,"םירע יתש" ,"תונורחא

יתש") רתלאל רגסיי ןולוחב רחשה בוחרב תסנכה תיב :"ישפוח םע" תתומעל ןוחצינ :8.1.99
.("בירעמ ימוקמ ןמז" ,"םירע

ןולוחב רחשה בוחרב רתלואמה תסנכה תיבב טלקמב תוליפת םויק לע רסא טפשמה תיב :8.1.99
.("צ"לשאר-םי-תב-ןולוח-בוהצ")

בוחרב םירוגמ תיבב ףתרמ תמוקב :"םילבוס םיריידה ,םיללפתמ םיקידצה" :1.1.99
,"םיכלכלמו םיחרוצ ןמזה לכ םה" .הבישי םישדוח המכ רבכ תלעופ םי-תבב תורדתסהה
.("בירעמ ימוקמ ןמז") םיריידה םיננולתמ

תורמל ,םי-תבב תורדתסהה בוחרב תוריד תיבב ףתרמ תמוקב תלעופ תידרח הבישי :8.1.99
השגוהש השקבב הייריעב םיקבאנ םיריידה .("בירעמ ימוקמ ןמז") ןיינבה ירייד לש םתאחמ
תועשב םג םש וראשיי הבישיה ישנאש ששחמ ,"הריד"ל "דרשמ"מ םוקמה דועי תא ךופהל
!ורתוות לא !םירייד ,החלצהב .הלילה

תואמ וגגח ,םי-תבב תיתדה הצעומה דגנ ףרוג ןוחצינו רעוס יטפשמ קבאמ ירחא :8.1.99
.("םירע יתש") 1999 תנש תסינכ תא ופי ייברע

רפסה תיב חטשב :םי-תבב ןודרוג רפסה תיבב םידומילה תיבשהל םימייאמ םירוה :8.1.99
.("בירעמ ימוקמ ןמז") הייריעה הביצהש ןאוורקב תסנכ תיב לועפל רומא

םג ריעב םיס"נתמה תא ליעפהל ןווכתמ (צרמ) ןולוח תייריע שאר ןגס ,ןוזנתנ :15.1.99
!רשפאנ אל :דגנתמ (ס"ש) ולרבז .תבש יברעב

תורמל לועפל ךישממ ןולוחב המלש ץרפמ בוחרב תסנכה תיב לש יקוח-אלה הנבמה :15.1.99
תועידי") יקוח הנבמ ויתחת ומיקיו הנבמה תא וקרפי ויפל ,םיללפתמל הייריעה ןיב םכסה
.("םי-תב ןולוח

לשב ןולוח תיתדה הצעומה דגנ םייטפשמ םידעצ טוקנל תמייאמ ישפוח םע תתומע :15.1.99
ןוזמה תקולחש איה הנעטה .("םירע יתש") "'אחספד אחמק' תקולחב םייניינע אל םילוקיש"
.ריעב םיקקזנה ללכל אלו תסנכה תיבל םיאבש םייתדל קר איה

:הנח-סדרפ בושו ,אבס רפכ

ןיב ןתמו אשמב ."רפכה ןבדבוד" תנוכשב "הנומא" ןועמ ןיינעב הרשפ תנמתסמ :8.1.99
"רפכה לוק") תרחא הנוכשל ןועמה תא קיתעהל העצה התלעוה "הנומא" יגיצנל הנוכשה יגיצנ
.תרחא תינוליח הנוכשל קתעוי אל יתדה ןועמהש םיווקמ ונא .(אבס רפכ

וז הצעומ .("בירעמ") תידרח ךוניח תירק תמקה רשפאל תברסמ הנח סדרפ תצעומ :12.1.99
הוונ" רתאב האר) םילאה םבר לשו םידרחה לש "תיכוניח"ה םעורז תחנ תא הרשב לע הדמל
.ךצקועמ אלו ךשבודמ אל :םידרחל םירמוא םה םויהו ,("םתור

היבשות וניגפי ישש םויב .הנח סדרפב םינוליחל םידרח ןיב המחלמה תשדחתמ :13.1.99
תידרח הירק םיקהל לילבוב לאפר ידרחה תנווכ לע האחמב םיסדרפ הוונ תנוכש לש םינוליחה
.ינוליח בושי לע טלתשהל הסנמ ריחמ לכבו ,רתוומ אל ידרחה .("בירעמ") םתנוכשב
,הנגפהב "שפוח" תוליעפ האר) !םיינוליחל קיצהל קספה ,קרב ינבל ךל :לילבוב
.(רתאב

םולצת איבמ (ןומיס-ןב לאינד תאמ הבתכב) "ץראה" .רזוח ינוליח-יתדה ךוסכסה :17.1.99
30 -מ רתוי סייגל םילגוסמ אל םה" .םימעוז םינוליח תורשע לומ לא קחוצ ידרח לש
,םיפלא םיבצייתמו הדוקפ ולצא .קדוצ אוה .הנח-סדרפמ ןרותה לובלובה גלגלמ ,"םיניגפמ
אלפתי לב .םילשוריב תוריחבב םינוליחל הרק המ האר .אב אל שיא םיננחתמשכ םג ?ונלצאו
.תואצותה לע ,אופא ,שיא

,ןותיעב העיפוה םוריעב השיא תנומת :"החפשמה" ידרחה ןועובשל הלקת דוע :10.1.99
.תויונחל וצפוה רבכ תונויליג 10,000 .("תונורחא תועידי") םירבג 2 ידיב תמרומ איהשכ
!םיהולא עבצא וז "!וצימחת לא" :ספדומ םולצתה לע

םנעמל הצקויש סיסבב ונמאתי םה .("תונורחא תועידי") אבצל וסיוג םידרח 35 :10.1.99
ותואב דועו .תונב םע עגמב ואובי אל םהו ,("הצקומ" - וניתורוקמב רמאנ ךכ לע) דבלב
:ןיינע

םילייח-םירומכ הנש ידמ םיתרשמ םידרח 100 -כש ,ךכ לע םירמרמתמ אבצב םימרוג :12.1.99
ואר .("תונורחא תועידי") םתוא םינמממ (ינאו התא) ל"הצשכ ,םיידרח ךוניח תודסומב
?ךרדה לכ קחוצ תסנכהמ בה-בה ברה עודמ םיניבמ םתא !ונעגה תויליבד לש המר וזיאל

:("ץראה" ,קקח יאחוי) וננמז תב תידרחה הרבחב םישנה ייח לע יגולוכיספ רקחמ :10.1.99
.רקחמב םינושאר םינמיס םה תידרחה השיאה לצא הדרחהו חתמה ,ןואכידה תרבגה

ךר םילויטב חראתהל רפסה יתב לכל תורוהל טילחה ךוניחה רש :השדח תיתד הייפכ :10.1.99
הייפכב רשה תא םישאמ סניפ ריפוא כ"ח .("בירעמ") רשכ לכוא םישיגמ םהב תומוקמב קרו
ס"היב ידימלת ?לויטל איבנש ךירכב םישל רתומ המ ךוניחה דרשמ ונל ביתכי םג רחמ .תיתד
ופא לע .תגרוח-םא לש בלחב ןגוטמ ןבנבל וליני'צוק ולכאי ,רופיכ םויב לויטב ,"שפוח"
!רשה לש ותמח לעו

םירזוח" - ונתרדגהל) "הלאשב םירזוח" ולכוי ,צרמ תמזויש קוח תעצה יפ לע :11.1.99
.("בירעמ") הנידמה ןובשח לע תורגב תוניחב םילשהל ("הנובתב

תויונח חותפל רתיהה לע יצראה ןידה תיבל רערעמ הלשממל יטפשמה ץעויה :11.1.99
.("ץראה" ,"בירעמ" ,"תונורחא תועידי") תבשב םיצוביקב

בר יונימב ןדש ("ץראה") ורמאמ תא ןליא רחש ריתכמ "לתוכה תבחרב ליפ" :11.1.99
רבודמשכ ."ןותמ דמעומ לע בושחיש יאדכ לתוכב תועמד תוברהל הצור אלש ימ" .לתוכה
.םיפסונ םימוחת הברהל בוט ללכ והז - םינברב

.("תונורחא תועידי) םילשוריב םירז םידבועל תוריד ריכשהל רוסא :הכלה קספ :11.1.99
.םינעזג ונחנאש ,םידוהיה ,ונילע םירמוא הלאכ םינבר ללגב

רפורט רמו (ידרח) ךוניחה רש י"ע ביבא-לתב םויה ךנחיי יתד-ינוליח באפ :11.1.99
הרזח"ל תופטהל תינרדומו תמכחותמ הטיש דוע .("בירעמ") (ירטס-דחה רשגה ר"וי ,ידרח)
:13.1.99 "בירעמ" ."רבד לכל ןימאמ יתפ" - םהל ןימאמש ימ ."םעונ יכרדב" "הבושתב
הפיכה שבוחו ,רפורטו יול םיידרחה תופיכה ישבוח - הנומתב .ינש םוי ידמ לעפי באפה
.שטאפוק 'ר ירטה דרחתמה

כ"ח .םיצוביקב תויונח תבשב חותפל רתיהה לע רערעמ הלשממל יטפשמה ץעויה :11.1.99
:םיצוביקב םעז תבוגת .החדיי רוערעה םא תויונחה תחיתפ ענמיש קוח תעצה םיניכמ םייתד
.("בירעמ) "יטילופ ץחלל ענכנ יטפשמה ץעויה"

םידבועל ותריד תא ריכשהל ךישמהל םדא לע רסוא ינבר ןיד תיב לש הכלה קספ :12.1.99
.("תונורחא תועידי") םירז

תועידי") םירש 3 לש תדחוימ הדעו ידיב הזופח הקיקחב רשכוי 7 ץורע :12.1.99
.ידרחה ךוניחה רש אוה ר"ויה !םתשחינ הפי .("תונורחא

םימרוג םיבשחמו "תיממ לער ליכמ" טנרטניאה :עבוק תידרחה הדעה ץ"דב :12.1.99
לש הלהואב םיגרהנ" :ךלוה אל "תוומ"מ תוחפ םלצא .("קט-יה") "חומה םוטמטו תורכמתה"ל
קרש ,הומתו ןיינעמ .הנושאר הגילמ םינרבק לש תוגיגח - "טנרטניאה לערמ םיתמ" ,"הרות
תורוקמ המכ דוע םהל תוארהל םילוכי ונא .חומ-םוטמטו תורכמתה םידרחה ואצמ טנרטניאב
!בטיה םהל םירכומ אקוודש ,ךכל םיבוט

לע לא תרבח לש המרועה ישעמ תא קודבל ידכ" הדעו םיקהל ןווכתמ םולהי רשה :13.1.99
לע םיכחגמ הרובחתה ףנעב ."תבשב םינעטמ הסיטמ הרבחהש תולגל םהדנ" םולהי ."תבשב
.("בירעמ") "תותבשב םינעטמ הסיטמ לע לאש ,םלוכ ומכ ,םינשה לכ עדי רשה יכ" - המזויה

תובישחה תא ןיבמ אל ךוניחה דרשמ :ןמצייו ןוכמ אישנ ,יררה 'פורפ :14.1.99
ותואב דועו ?ידרח דמוע דרשמה שארבשכ ,אלפ המ .("ץראה") יעדמ ךוניחבש
:ןיינע

לש רכנתמו רמעתמ סחי חכונ" :ןמצייו ןוכמ אישנ ,יררה םייח 'פורפ :22.1.99
ביצקת ץצוק ,לד ןויצ-ןב ל"כנמהו (ידרח) יול קחצי רשה לשו ךוניחה דרשמ ידיקפ
ונרזח .(לקש ןוילימ 23 -ל ןוילימ 50 -מ) יצחמ רתויב לארשי ידליל יעדמה ךוניחה
הז יתוא גיאדמש המ .ילושבש ילושל יעדמה ךוניחה אשונ תא םיכפוה .רוחאל הנש 20
.עדממ ךפיהה אוהש המ לכ - תועימקהו תולפתה תונומאה ,תודרחתהה ,םזילטנמדנופה
ךרוצ ןיאש םיזירכמ םינברו ,םישחלו תועבשהו םילבוקמ לש רופיסל תכפוה תדהשכ
לש תסנכב ודרשמב .("בירעמ" ףסומ) "םייניבה ידיל ונתוא חקול רבכ הז - עדמב
ודיקפתב דרחתמה עיבצמ וילע ,ןוטרק קית שי ירזינב הבושתב ריזחמה-דרחתמה
יל שי ןאכ הנה :רמואו ,הרואנה לארשי תנידמ לש תואירבה רש ןגסכ "יעדמה"
ןעוט ןונמא קחוצה ףיטמה "עדמה שיא" םג .תמאה איה הרותהש תויעדמ תוחכוה
,םייתנש ןב דלי יכו ,תועפות הברהל "תויעדמ תוחכוה" ול שיש ,תוטלקבו תואצרהב
םיחפטמ ותוא עדמה והז .חצור לש תומשנ לוגלג אלא דלי ונניא השעמל ,גרהנש ,לשמל
,ונבור ,םיכישממ ?ונחנאו .ונלש םילקשה ידראילימ תא םיזבזבמ םה ךכ לע .םידרחה
,תויפלקל ךלנ םג רחמ !קותשל טושפ .קותשלו ,תולפטהו לבהה תא עולבל ,טקשב תבשל
םיחיצנמשו ,םזוכע תא םיקקלמש ,םידרחה תוטיחסל םיענכנש םיגיהנמל עיבצהל ךישמנו
,תוכרהו תומימחה םכיתוסרוכמ ומוקת םא אלא .ונידליבו ונב םידרחה לש םתטילש תא
!!!םכיתומחלמ תא םויה םימחלנש םידדובל ופרטצתו

עדמל הדעווהמ רטפתה רומדת באז 'פורפ םג - יררה םייח תובקעב :24.1.99
.("ץראה") יגולונכטה ךוניחה ביצקתב ץוציקה ללגב ,היגולונכטו


לארשיל םיישארה םינברה םע הנושארה םעפה וז ושגפנ הרותה ילודג !רידנ עוריא :14.1.99
ורביד םהש ונרבס ונאו !רפוסי יכ ןמואי אל .("תונורחא תועידי") תירבע ורבידו
.תיזנילופ

רומאש שרדמה תיב לש ותמקה דגנ 'ב ביבא-תמר תנוכש יבשות לש הלועפ דעו םקוה :15.1.99
סקלפמוק תמקה תא ומזיש תיתדה הצעומהמ םישנא םתוא" .("ביבא-לת ןמז") הנוכשב תונביהל
הירא דעוה שאר רפסמ ,"הפ םלזמ תא תוסנל וטילחה ,ולשכנו 'ג ביבא תמרב תסנכ-יתב
דועב . . ."שרדמה תיב תיינב דגנ תומיתח 1780 יצחו םיימוי ךות ונסייג" .רלסר
היהש שרדמה תיב לש היינבה תוינכות :22.1.99 ."ישוק שי ןיינמ גישהל וליפא" הליפתלש
והומכ ןיאמ בושח גשיה הז" .("ביבא-לת ןמז") ולטוב 'ב ביבא-תמרב תונביהל רומא
לע טלתשהל םייתדל ןתינ אל ,צרממ רלמ היפוצ תרמוא ,ריעה יבשות לכלו ביבא-תמר יבשותל
תסנכ תיב :22.1.99 :ןותיע ותואב ןכמ רחאל דימו ."ינוליח םייח חרוא ילעב םירוזא
.ביבא-לת ,ןח-הוונב "יח-לת" רפס-תיב רצחב ןאוורק ךותב הייריעה רושיאב לעופ
צרמ ,היפוצ .העיבת ונשגה :הייריעה .רצחב הנבימ םג ןוישיר אלל ומיקה םיללפתמה
!לועפל ךירצ !םינש תוכשמתמ תועיבת ?םתא ןכיה :ישפוח-םעו

ינוליחה בורה" :("ץראה") טמאס ןועדג לש ורמאמ םש אוה "ינוליחה ךעבענה" :15.1.99
קר .תד שפוח ול חיטבתש קוח תעצה ןוידל התלע רשאכ (שידייב ,ןכסמ) ךעבענ בוש הארנ
םיחרזאל חינהל הריעסמה העצהב "גשיה" תוארל רשפא וז הלאשב תשלפתמ הנדועש הנידמב
לכ .םעל תקרוז ןטק טועימ לש תידרח תונדורש ,םצע ומכ עמשנ הז .םשפנ תוואכ ןתחתהל
לא ינוליחה בורה לש הפופשו תינלדתש תוקחדיה אוה תדה שפוחל קוחה לש וניינע
ילטרדנאינה בצמב םיעוקת ןיידע ונחנאש ,ןימאהל םימעפל השק .םייתדה דסחה-יקינעמ
.הזה

הנידמה ביצקת תאלעה תא הנתמ ,תסנכב ינמזה ודיקפתב ,ץיבה-בה-בה ברה :18.1.99
ןייע ,ירבע-ירבע ןולימ חתפ .("הלאוו תושדח") תויתדה תוצעומה קוח תלבקב ןוידל
םיקוחה רושיא דע ביצקתב ןוידה בכעמ ץיבה-בה-בה הבושתב ריזחמה ."הטיחס" ךרע
לע םולשתמ תובישי יטמתשמל רוטפ םירדסהה קוחב ללכ םג אוה .("ץראה") םייתדה
רכש םילבקמו - םידבוע אל :ךופה לכה םיטמתשמב רבודמשכ .(םש) אפור לצא רוקיב
.דומיל ימד םילבקמו - םידמול אל ;םילוח רכש םילבקמו - םיאירב אל ;הדובע-יא
"טחוס ץיבר" :21.1.99 .("ץראה" ,ישאר רמאמ) "םיפסכה תדעווב הטיחס" :19.1.99
ינפ דימעמ אל אוהש" ,דיפל ןעוט ,"רמול שי ותוכזל" .("בירעמ") דיפל ףסוי בתוכ
ורוטב "םשה תרזעב" רמאמב לאכימ 'ב :22.1.99 ".עיגפמב תונטחסב קסוע אוה .םת
". . .ץיברברה לש השדחה תושירדה תמישר עמשימל" :בתוכ "תונורחא תועידי"ב יעובשה
הלימה איה םשה רוקמש ,ונרבס ונחנא ?"ץיברברתמ" אוה לאכימ 'ב לש רוקמה םאה
תושירד .ול אלו יל .יל ןת-יל ןת ,ןת-ןת אלא ,הלילחו סח ,בלכ תחיבנ אל - בה-בה
תלדגה ,םיאפורו תופורת ימולשתמ רוטפ" ןה ,לאכימ 'ב תעדל ,בה-בה ברה לש םולשתה
תרוכשמו םירוחט ןוידפ ,ןעצכערק לומג ,למיירטש תפסות ,םיכרבא ידליל תואבצק
ונבתכ ונחנא המ וארת !ןיילה ותואב םיבשוח ונחנאו לאכימ 'ב ךיא עגשמ ."13
:רישי ךשמהב - ונפייז אלש ץיבר לש ויהולא ייחבו ,18.1.99 םויב

ראות תוריהמב גישהל :הרטמה .("תונורחא תועידי") ס"ש לש תימדקא הכפהמ :18.1.99
עובשב םוי םידמול ?ךיא .ירוביצה תורישב םיריכב םידיקפתל לבקתהל רשפאיש ימדקא
ךירצ אל ."גלוק ורוט" לש תימלשוריה החולשה םעטמ ראות םילבקמו םייתנש ךשמב
קיפסמ .תובישי ירגוב תויהל ךירצ אל וליפא ,תירטמוכיספ הניחב ןיא ,תורגב תדועת
ס"ש לש םיטנדוטסה םילבקמ ,ףסונב .תידרחה המגמב דומלל ידכ ס"של ברוקמ תויהל
םהל רשפאל ידכ לכה .דסבוסמ דומיל רכשו זוחא 40 דע לש ףקיהב םידומילמ רוטפ
וז" :םירוספורפ תבוגת .תימדקא הלכשה םישרודה ,ירוביצה תורשב םידיקפתל לבקתהל
םוי דמלת :הצצפ תעצה שי "שפוח"ל םג ."תיטילופה תכרעמה לש הינזה
רשפאיש ,"בר" ראות לבקתו "גלוק-עמק" לש תיביבא-לתה החולשב םייתנש ךשמב עובשב
רבח תרוכשמ ,חטבומ ל"הצמ רורחיש ,םוכס תלבגה לכ ילב םיידוחיי םיפסכ לבקל ךל
השנה-דיג רוקינל היזנילופל העיסנו ,אפורל םולשתמ רוטפ ,דובעל ילב תיתד הצעומ
רתא תמורת ,הזוזמו ,14 -ו 13 שדוח + אלמ רכשב ,החפשמה לכ םע ,הנשב םיימעפ
."שפוח"תיינבל םיביצקת םיידרח םיבושייל הצקמ ןוכישה דרשמ :19.1.99
םיביצקת הצקמ אוה םיינוליח םיבושייבש דועב ,דימלת 23 לכל התיכ
רוזעת צ"גבל היינפש קפס ןיא .("סבולג") התיכב דימלת 40 יפל
!ןאכ

תאוושה ןעמל לכה-ךסב םיטחוס םהש םכל רפסל וכישמי יערדו ץיבר
.םינוליחה םילבקמש המ לומ תויוכז

,ךכ לע ןוילעה טפשמה תיב ינפב רערע הסיוס םינפה רש :םירערעמב הסיוס םג :19.1.99
,"ץראה") םישדח םילוע 23 לש םיביטברסנוקו םיימרופר םירויגב ריכה רלייז טפושהש
.("בירעמ"

דרשמל תותדה דרשממ רבעוי תיתדה תוברתה ביצקתש עיצמ ץיבר הבושתב ריזחמה :19.1.99
םילילפו תותיחש ישעמ תונורחאה םינשב ולגתה תותדה דרשמב הז ףיעסב" יכ ?המל .ךוניחה
תא ןיבמ ונניא םג "שפוח" ?תויותיחש ויה אל םש ?ךוניחה דרשמ םע המו .("ץראה") "םיבר
תא וליבוהש םישנאה םע המו ?ומצעמ םתס הככ םילילפלו תותיחשל ךלוה ףסכה םאה :הטנאופה
?םתס הככ ?תותדה דרשמב וראשיי םה ?םילילפלו תותיחשל םיפסכ םתוא

תועידי") "תיאטילה םולשה תינכות םוסרפ תובקעב ידרחה םלועב המהדת" :20.1.99
דגנ דחאתהל לודגה רוביצה תא איבי ץוחב טקש !יאדווב ?םולשהמ ארונ דחפ .("תונורחא
!תידרחה תונטחסהו הייפכה

תייעב רתפית דציכ ,ריהבהל יוניבהו ןוכישה דרשמל לומתא הרוה צ"גב :20.1.99
דעלאב םייתדה םילבקמש הלאל םיווש םיאנתב ץראה זכרמב תוריד שוכרל םישקבמה ,םינוליחה
."ישפוח םע" תתומע םשב יקצירפ יסוי ד"וע ידיב השגוה הריתעה .("ץראה") ןיעה שאר דילש

ארקיי התעמ .("בירעמ") תסנכה לש םיפסכה תדעו תושארמ ץיבר כ"ח תחדהל המזוי :20.1.99
.ץיבר-בה-בה אלו ,ץיבר-ךל-ךל ומש

.("ץראה") ופיב יתליהק זכרמ ומיקי םימרופרה :21.1.99

םיכסת היצילאוקהש יאנתב ץיבר-ךל-ךל תחדהב ךומתת היציזופואה :טחוש הגייב :21.1.99
.("ץראה") םירדסהה קוחו ביצקתה לע התיא

ידוהיה דעווה ל"כנמ ,סיראה סיווייד תאמ רמאמ) תיסכודותרוא אל הליפת :21.1.99
ףוס ףוסש - םיללפתמ םיסכודותרוא אל םידוהי םג ,ןכ - ללפתמ ינא" :("ץראה" ,יאקירמאה
םייטמגוד םייתד המכמ עונמל ידכ - הנגה יכרוצל התליגש ץמוא ותוא תא לארשי ןיגפת
םיפצמ ונא ?ץמוא ןיגפת לארשיש ללפתמ התא ."ידוהיה םעהמ תאזה הבוהאה ץראה תא ףוטחל
ןתמ תא ונתתו ,ץמוא וניגפת ינקירמאה ידוהיה דעווב ךירבחו התאש תובר םינש רבכ
!םיידרח םידעילו םיידיל םתרבעה לש טלחומ רוסיאב לארשיל תומורתה

ברה לע בתוכ אוה ןהב תועדומ ץיפמש ,ידרח ריעצ המירחמ תפצב ד"בח תליהק :21.1.99
םימירחמו ,תפצ יד"בח םינעוט ,םיהולאל קר ןתינ הז יוניכ ."םיכלמה יכלמ ךלמ" ץיבבולמ
.("בירעמ") ריעצה תא

.("ץראה" ,"בירעמ") םיידרחה רפסה יתבב תוחרזא ידומיל םזוי ךוניחה רש :21.1.99
.םדא-ינב-םיחרזא תויהל ודמליש

לכ היפל ,צרמ שאר לש קוחה תעצה תא הנושאר האירקב לומתא הריבעה תסנכה :21.1.99
וקעזנש ימ .("בירעמ" ,דיפל ףסוי) תילארשי תוחרזא יטמוטוא ןפואב לבקי ל"הצל סייוגמ
,רתוי תנבומ התיה םתגאד .תובשה קוח תפיקעל םידחופה ,םידרחה ויה קוחה רושיא דגנ
.אבצל סויגהמ טמתשמש ריעצ לכמ תוחרזא לולשל דירש יסוי עיצה וליא ,דיפל רמוא

,היפויתא יאצוי םידימלתל תודרפנ תוקספה הגיהנה ןופצב ידוסי רפס-תיב תלהנמ :21.1.99
המ .("בירעמ") "םיכוכיח תעינמ" לש הנאותב ,םידימלתה רתי ןיבל םהיניב דירפהל הרטמב
1 -ה ץורעב םוי ותואב רודישב .תמאה לכ הרסמנ אל ןאכ - ןכבו ?"שפוח" רתאל ךייש הז
תיב לש תיכוניחה תצעויה העיפוה ךסמה לע .ןועבטב יתד-יתכלממ רפס תיבב רבודמש ,הלגתה
רוא" ,"ונתרחב התא" - םיינעזג םיביכרמ תידוהיה תדב .התדמע תא קידצהל התסינו ,רפסה
,םירומ םא אלפ המ זא - (קוק ברה) ךכמ תוחפ םג וא "תומהבל םילושמ םייוגה" ,"םייוגל
,םירוהטה םהידלימ םינוש ,היפויתאב םאצומש ,םידלי םיאור םייתד םיצעויו םיכנחמ
?םהיניב תטלחומ הדרפה ידכ דע םעמ םימרומה

.תסנכב םייקתהש ימואלניבה הוואגה םוי לע העידי "בירעמ" םסרפ 2.7.1977-ב :22.1.99
- רהמ ץר ינא" :הבתכל תרתוכ הכפהש ,הזרכה זירכה ,םוקמב ףלחש ,ירזינב הבושתב ריזחמה
הליהקה גיצנ ,ןבא יזוע 'פורפ .ול רזע אל הז ."והשלכ סוריווב יתוא וקיבדי אלש ידכ
:תרמוא ("ביבא-לת ןמז") הז אשונב הבתכה תרתוכו ,תסנכל םויכ ץר תיבסל-ומוהה
"!ךירוחאמ !ירזינב"

רשה) ךוניחה דרשמ טקנ םהב םיכילהה לע הפירח תרוקיב לומתא וחתמ צ"גב יטפוש :22.1.99
ל"דפמל םיברוקמה םיפוגל 'ש ןוילימ 50-כ תוצקהל ידכ
(חוכשל אל ,ל"דפמהמ ידרח =
."תינויצ תינרות תוברת" תוינכות לש הווסמב

תוניגהב) לעופ ,ןאהד ןב ילא רמ ,םיינברה ןידה יתב להנמ :חבשל ןויצ :22.1.99
שיש הפי .("ץראה") םיינברה ןידה יתבב םיקית תריגסלו תונוגעה רפסמ םוצמצל (העיתפמ
.םודסב דחא קידצ תוחפל

דרשמ םעטמ חקפמ ,תונרג השמ ר"ד בתוכ - "תינטש תואנקב גהנתמ םיהולא" :22.1.99
רזוח םע תוחיש - בישת המ עדו" שדחה ורפסב א"ת זוחמב םיינוכיתה רפסה יתב לע ךוניחה
הרזחה תעפות תא תונרג ףקות רפסב .("תונורחא תועידי" לש "ביבא-לת" ףסומ) "הבושתב
יכו ,"תושונאה יצחל תונוסא םרג ך"נתה" ,"רקש התיברמ - הרותה"ש סרוגו ,הבושתב
םניא םה ?םימלסומ ?םירצונ ?םלועב םייתדה רתי םע המו ."םיאתפ םה םייתד םידוהי"
ןכתיי אל" :קעדזמ ,תסנכב רבחכ ינמזה ודיקפתב ,ץיבר םהרבא הבושתב ריזחמה ?םיאתפ
האר) רבעש עובשב תסנכה תא טחסש ימכ ,ומצע אוהו !תועיבצ וזיא
"!ודיקפתב ךישמי אוהש
?ונכ לע ראשיהל רומא (18-19.1.99 ,הז ןמויב

ימואלה סרטניאה תא תתרשמ דימת אל ימואלה תורישל תונב יפלא לש תובדנתהה :22.1.99
בור .םייטרפ םיקסעב הדובעל תוחלשנ תוריעצהמ קלח .("תונורחא תועידי ףסומ") אקווד
לכ .הגלפמב םירושקה תודסומל תובדנתמה תא םינפמו ל"דפמל םירושק םיסייגמה םינוגריאה
.וילהנמ ןוצרכ תונבה םע תושעל לוכי ןוגריא

ןמוקמ לע חכוותהל תולוכי ןה הנושארלו ,ארמג תודמול יתדה ךוניחב תונב רתוי :24.1.99
אוה עדי ?חכוותהל קר המל .("ץראה" ,ןיזק הנרוא) הווש עדי לש אצומ תדוקנמ םלועב
וא יברב ,לעבב תולת ילב ,םייחב החלצהלו תודמע יונישל יוכיס ,המדיק ,חוכ
.םיהולאב

םייתצובק םיקרח" םתוא הרידגמו ,ביבא-לתב תצפומש היולג לע םימעוז םידרח :24.1.99
לע םישנא" ןושיק יפר ר"ד לש ורפס ךותמ רויצ - היולגה .("בירעמ") "םירוחש ישבול
וא ,םודא וא ,ןבל שבול ידרחב רכזיהל לגוסמ ונניאו וחוכ לכב הסנמ "שפוח" בתכ ."עברא
.(?ונחכש םיעבצ וליא) קורי וא ,לוחכ

ןשי ליגרת .("תונורחא תועידי") ס"ש תמישרמ שורפי יערדש םיכסמ אל ףסוי ברה :24.1.99
"!יתוא וקיזחת !יתוא וקיזחת" :םעפה םג חילצהש יערד לש

ונניאש ימ םהיניב שי .("בירעמ") ל"חנה תרגסמב ל"הצל םיסייגתמ םידרח 30 :25.1.99
םיידרח םירענ סויג דגנ הרבסה תרבוח הצפוה קרב-ינבבו םילשוריב :31.1.99 :רשואמ
ירקוע ידי לע תובישיה םלוע תודוסי תחת הריתח" םושמ ךכב שיש ,הנעטב ידרחה ל"חנל
.("תונורחא תועידי") "הרות

,קוק תינברה ,ומיאמ שקבל ךירצ .("בירעמ") רדענ הירבטמ קוק ברה לש ונב :25.1.99
ערה ןיע ושע "הבושתב הרזח"ל הלש תויתדה תופטהה ילוא .התיב תוזוזמ תא קודבל רהמתש
."הלאשב רזח"ו חקפתה אל ןבה םאה ,בטיה ררבלו קודבל םג יאדכ .הזוזמל

םיינוליח םידוהי םגש ,עבק ל"דפמה זכרמ" :לכשה-יקופד םיינוליחל העדוה :25.1.99
.("בירעמ") "הגלפמל ףרטצהל ולכוי

ישקב-אבוב-אבאבה
(29.1.99 םוימ רתאב האר)

רתוי ידוהיה םעל תנכוסמ םימרופרה תוללובתה" :עבק ןורוד-ישקב ישארה ברה :26.1.99
םמד תא ריתמ ןורוד-ישקב ברה" .("הלאוו תושדח" ,"תונורחא תועידי" ,"ץראה") "האושהמ
תוירורעשה תויואטבתהה תחא וז .("בירעמ") "בגר ברה ןעוט ,םימרופר םידוהי לש
"םייחרזמ" לע רתוי הברה ךרע טועפ והשמ רמא רוא ירואשכ !ונעמשש רתויב תוללמואהו
דומעל אלא ,רטפתהל קר אל בייח - חידמו תיסמ ,ויפ לבנמש ישאר בר !רטפתהל ונממ ועבת
"םישדע דיזנב תודהיה תריכמל רשג םה םימרופרה" :ישקב-אבוב-אבאבה אטבתה דועו !ןידל
!רתויב עורגה גוסהמ התסה םה ןורוד-ישקב ירבד :ביגמ בגר ברה .("ץראה")

"םייזבנו םידספנ ,םירעוכמ םירבד ,ןודזו עלב ירבד" :ישקב ירבד לע דירש כ"ח :27.1.99
!דירש יביאנ .ולוכ ידוהיה םעה ינפב לצנתהל ישקבל ארקו ,("תונורחא תועידי")

תלטובמ אל הדימ ישקב ירבדב שי" ,ישאר רמאמב (27.1.99) "ץראה" ביגמ "םיתיסמו םיפוכ"
רבכ אוה ,.ג.ש-ה היה הז םא ?הנידמה תוטילקרפ ,יטפשמה ץעויה ,הרטשמה ןכיה ."התסה לש
!חירבו גרוס ירוחאמ ןמזמ היה


:המסיסב תסנכל ץורל שקבמ ימרופר בר :("בירעמ") 27.1.99
.רוחשה לכ לומ - רואנ דחא בר

תא רקסמה ,("ץראה") ןליא רחש תאמ רמאמ - "תבנראבו ןפשב העט ונבר השמ" :26.1.99
תעד יסרטנוק" .םילשוריבו קרב-ינבב ידרחה רוביצה ברקב "תמא תעד" םינולעה תצפה עצבמ
תא דמללו ,תסנכ יתבבו ראודב םציפהלו תוברהל שי" ,רחש עבוק ,"בושח דעצ אוה "תמא
."תולאש םילאושש םימכח ידימלתמ תידרחה הרבחל רתוי הלודג הנכס ןיאש תובישיה ירוחב
יציפמ ."הזכ ץחלב התיה אל ןמזמ" רבכ (המע "הרותה ילודג"ו) איה ?תידרחה תונותיעהו
הבתכ) !ונלוכל בוט ןמיס - םיצחלנ "םה"שכ !םכלש שדוקה עצבמב וכישמה :"תמא תעד"
.(רתאב "לואשל עדויו" רודמב - םמצע םיסרטנוקהמ קלחו אשונב

תועידי") 7 ץורע תרשכהל יתקיקח ףטחמ לכוס תסנכה לש םיפסכה תדעווב :26.1.99
.("תונורחא

ועציב ש"דחמ כ"חו תדלוממ כ"ח ,ל"דפמהמ כ"ח ,ס"שמ םיכ"ח השש :תסנכב ףטחמ :27.1.99
תיביטקאורטר 5% -ב םיריכבו םירש ינגס לש םרכש לדגוי ויפל ,קוח וריבעהו ףטחמ
.("ץראה")

תועידי") ימרופר רויגב הרכה היהת םא צ"גב ףקוע קוח תקיקחל לעפא :תרופ ןנח :29.1.99
ןטירופ ןנח ירבדמ) "!םידוהי-חמש םירופ" ףקוע קוח תקיקחל לעפנ ונחנאו .("תונורחא
.(הלפכמה תרעמב םיימלסומ םיללפתמ תורשע רק םדב חצר יתד ידוהיש רחאל תועש המכ
גח
.תסנכה תורזפתה ינפל העבצהל רויגה קוח תא איבהל םייאמ תרופ כ"ח :31.1.99 "ץראה"
!םידוהי ,חמש

הרטשמה םהל רשפאת םעפהש ,םיווקמ ב"הראמ םימרופר תוינברו םינבר תחלשמ :31.1.99
טילחי ימ .("ץראה") םישנהו םירבגה תורזע ירוחאמש חטשב ,לתוכה תבחר זכרמב ללפתהל
?הרטשמה בר וא לתוכה בר ?םעפה

תונותיעב .("בירעמ") תוריחבב םידיסחה תוברועמ םולבל ארוק ד"בח ר"וי :31.1.99
תא דומלל הרטמב ,היגיהנמ רחא בקועו ד"בח תועונת תא רקוח כ"בשהש ,ןעטנ תידרחה
.שא ילב ןשע ןיא .וז תודיסחב תונומטה תונכסה

יכדרמ קחצי

יכדרמ לש ולוקב" .רשוא תויתדה תוצעומה קוחו ,דעב עיבצה ,קעזוה יכדרמ קחצי :27.1.99
רמא "ףכה תא עירכה ימ לש לוקה ורכזת" ."ץראה" עבוק ,"תויתדה תוצעומה קוח רשוא
לבא ,ידוהיה יכדרמ ,רהמ ךתוא וחכשי םה .("תונורחא תועידי" ,"בירעמ") םידרחל יכדרמ
םילדתשמ ונא "שפוח"בש ףא לע !ךתעבצה תא אלו ךתוא אל חכשנ אל ,םינוליחה ,ונחנא
םידרחה םע יכדרמ לש ותעבצה לע ביגהל אלש םילוכי ונא ןיא ,תיטילופ תוסחייתהמ ענמיהל
אב הזשכ יופצ הז .תיתד היפכ ונל ביתכמו בר לש ןקז קשנמש "זכרמ"ה תגלפמ גיהנמ לש
זירכמ אולימ ינור העיסל ורבחש ,(?תילרביל) תינוליח הגלפמ שארשכ ןכוסמ הז ךא ,ידרחמ
ותואב םימרופרהו !ןויזיב .םידרח םע עיבצמו םינבר םע ץעייתמ ,תיתדה הייפכב קבאמ לע
תוצעומה קוח דעב יכדרמ קחצי לש ותעבצה תובקעב םימייאמ םימרופרה :27.1.99 :ןותיע
םע ןובשח רוגסנ" ;("תונורחא תועידי") יכדרמ קחציבו זכרמה תגלפמב ךומתנ אל :תויתדה
.הפב קר םירוביג םתא םג !םכתא הארנ .("ץראה") "קוחב וכמתש םיכ"חה

:ןכל םדוק םיימוי רבכ ידיתעה ואסיכ תיינבל םירמסמהו םיצעה ףוסיאב לחה יכדרמ קיציא
ןיבל הז ןיב לדבהה המ
.(25.1.99 "בירעמ") "ףסוי הידבוע ברהמ הכרב ,לתוכב הליפת"
יכוכ :1.1.99 םוימ הז רודמב העידי םג האר - חכשש ימל ?יביבל ירודכ ירוא לש הכרבה
בוטנב רמ תוזוזמה ארוקו לבוקמה ברה םע םושלש הצעונ ,ןוחטיבה רש לש ותייער ,יכדרמ
.("בירעמ") התיבבש הזוזמה תורשכ יבגל

ריבעה ףוסבלו ,הידבוע לש ונקז תא קשינ םג ,לתוכל ךלה םג ,הפיכ שבח םג" :29.1.99
ןקזה) קוקילל רכש שי - ןכאו .("ץראה" ,סוקרמ לאוי) "תויתדה תוצעומה קוח תא ולוקב
תושארל ץורימב הכימתל יואר יכדרמ קחצי" :בתוכ (ס"ש ןואטיב) "םויל םוי" :(לתוכהו
.("בירעמ") "הלשממה
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא