תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 רבוטקוא :39 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,דדוע ,ןצינ ,הנפד ,רורד ,זעוב ,דהוא
בג .ח - ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס
ארונו םויא שדוח
המיאו ןשע םילעמ םדוע קרוי-וינב םימואתה יניינב
רוחשה םיה לעמ יריביס סוטמ תלפהב וגרהנ םילארשי םיעבש
םיברע םיטסירורט ידיב חצרנ ,לארשי תלשממב רש - יבאז םעבחר
ראודה תוביתב תפחרמ סקרטנאה תמיא
תושרה יחטשל םילבחמהו םיחצורה ירחא ףדור ל"הצ
המישרמ תועיבצב לארשיב הרתמ ,תונוטיסב םינגפא גרוהש ,שוב
םידרחל רידא ןנתא םלשל הכישממ הלשממה ...םיכשמנ םייחה ונלצאו
:תכשמנ היירורעשהו

טילחה ךכ ,תובישיה ידימלתל תואירבו םייח חוטיב ןממת הנידמה :(מ) 1.10
ןאכ םג ירה ,בוזעת ?תואירבה דרשמ םוחתב הז תואירב ירה ?המ המל .תותדה רש
םתוטמתשהש הלא לש םתפדעהל ךרד דוע יהוז :יקצירפ כ"ח .ס"ש לש אוה רשה
,םלשלו תוכבל ,םלשלו לליל ךישמנ ירה ונחנא ,יקצירפ ,ץמאמה לע לבח .םתונמוא
...תוכבל קיספנ תחא םעפו םלשנ אוב זא .םהל .םלשלו תומל םג
ביצקת רשוא :(מ) 11.10 .םייתד תודסומל לקש ןוילימ 81 תרבעה הרשוא :(ה) 12.10
תא רוגסל טלחוה עובש ותואב .ידרחה רזגימלו תוידרח תובישיל לקש ןוילימ 90 לש
תא לטבל חילצה לכש ידירש םע והשימ לבא .ףסכ ןיא :דרעב היטרקומדל ס"היב
.הריזגה עור
םימוחת (7!) העבש רקסמה ,רלסרטש הימחנ תאמ רמאמ - ינוליח רומח :(ה) 19.10
... :ךוניח 7. :בתוכ אוה ןורחאה עטקב .םידרחל תרתוימו השיבמ תינוליח העינכ לש
רפסמ םש ,ידרחה ךוניחה אוה ןוילעה דמעמה :תודמעמ השולש ץראב ורצונ
אוה תמלשמ הנידמהש דומילה תועש רפסמו רתויב ךומנה אוה התיכב םידימלתה
רשפא םש .יתכלממה ךוניחה ,ןכ ?יחצנ רייארפכ ףוסב בצינ ימו ...רתויב הובגה
רומחלש אלא תאז ןיא 12:30 -ב התיבה םתוא חולשלו ,התיכב םידלי 40 קיזחהל
וז ולצא - "ינוליחה רומח"ל םיכסמ אל רפל דידק .לבגומ יתלב לבס חוכ שי ינוליחה
.תומת עדרפצה ופוסבש קר ,לבגומ לבס חוכ שי ,עדרפצל ומכ ,ינוליחל - עדרפצ
?ינוליחה םע המו .ךכ טושפ
.םידרחל 'ש דראילימ יצח ביצקתב לולכל רצואל הרוה ןורש :(מ) 23.10
םידרחל ידעלב וק לעפוי :םידרחה לש םיצחלל הענכנ דגא :(ה) 24.10
תמוסרפה תועדומ ;רוחאמ תדרפנ הסינכמ ולעי םישנ ;קרב ינב-םילשורי
;םיינוליח םירוזאב רוצעי אל וקה ;ידרח רושיאל שארמ ורבעוי םיסובוטואב
םילשוריב השדחה תיזכרמה הנחתל תבש חקפ הנומי

:םיכשמנ םייחה ונלצאו תלוויא  יללכ  יללכ   


העשת לוספל רבעש עובשב הטילחה ךוניחה דרשמ לש תוכימתה תדעו :(ה) 1.10
סמ םולשת-יאו םירדס-יא ללגב םיביצקת םהל ריבעהל אלו םיידרח םינוגרא
תחפשמ לש "םילשורי לגד" ,הרותה לגד לש "העדות" - םהיניב .םדי לע הסנכה
תא לטביו ידרח רש אובי םיישדוח דועב .וכח וכח .דועו ,"דבח תודיינ" ,שורפ
ףגא להנמל ריזחה (ס"ש) הנחוא תותדה רש :(ה) 19.10 :הרק המ ואר - הליספה
ינפל ונממ וללשנש תויוכמסה תא תותדה דרשמב תובישיו תודסומ םינוגרא
לע חוקיפה לע ,סוארטש ,יללכה בשחה ןגס לש רומח ח"וד תובקעב ,םיישדוח
איה ותטלחה לטבי אל םאש ,הנחואל העידוה ןוטלשה תוכיאל העונתה .תובישיה
לש ןורכיזה לובגש ,םתסה ןמ ,רובסה דיחיה ידרחה אל אוה הנחוא .ץ"גבל רותעת
.רתוי אלו םיישדוח אוה רוביצה

הנושארל :ידט ןוידטצאב ןחבמל ברעה דומעי ישי ילא לש חוכה ןחבמ :(ה) 3.10
םיפצמ .ןוידטצאב ולש הרותל הילעה תרצע תא ס"ש לש "ןייעמה לא" ןוגרא ךורעי
:(מ ,ה ,י) 4.10 ."ןולשיכל בשחיי הזמ תוחפ" - שיא ףלא םירשע תוחפל לש תוחכונל
.שיא 3000 ועיגה כ"הס ."ידט" תא אלמל חילצה אל הידבוע :ס"שב הכובמ

רמאמ - תינוטלש תוצירעל יוטיב אוה רבמטפסב רבכ ץיקה ןועש לוטיב :(ה) 4.10
הכלהל ,תדל רשק לכ ןיא ץיקה ןועש לשמל"ש ןעוטש ,גרבנטור ילתפנ ברה תאמ
."הרותלו

םילקש הרשעב תועסה לומתא הליעפה םידרחה לש תועינצה תרמשמ :(מ) 4.10
םידרפנ םיסובוטוא תגהנהל םתשירדב האחמכ ,םילשוריל קרב ינב ןיב דבלב
:םימטמוטמ םינוליחהש םושמ רזוע לכה םהל !רזע הזו .הז וקב םישנלו םירבגל
ינב-םילשורי םידרחל ידעלב וק לעפוי :םידרחה לש םיצחלל הענכנ דגא :(ה) 24.10
ורבעוי םיסובוטואב תמוסרפה תועדומ ;רוחאמ תדרפנ הסינכמ ולעי םישנ ;קרב
הנחתל תבש חקפ הנומי ;םיינוליח םירוזאב רוצעי אל וקה ;ידרח רושיאל שארמ
העונתה לש ידוהי םזילרולפל זכרמה :(מ) 29.10 .םילשוריב השדחה תיזכרמה
= םידרחל דחוימב םילזומ דגא יווק תלעפה" :ץ"גבל העיבתב םייאמ תימרופרה
."הילפא


תותדה רש לש ונויסינ תא הלשממל יטפשמה ץעויה לכיס רבעש עובשב :(ה) 7.10
.תונקתב יוניש תועצמאב ריע לכב םינבר ינש תריחב שדחמ רשפאל (ס"ש) הנחוא
.ןליא רחש תאמ הבתכ

.ונמזוה אל םיביטברסנוקו םימרופר .אישנה ןכשמב תסנכ תיב ךנח בצק :(ה) 8.10
.םתוא םג ןימזי אוה האבה היצנדקל וב ורחבי םהשכ

יחיג .תובישיל תובצקה לע יוקל חוקיפ ללגב חדוה תותדה דרשמ בשח :(ה) 16.10
ףגא להנמל ריזחה (ס"ש) הנחוא תותדה רשש ומכ :םיישדוח קוידב חקיי הז !יחיג
ינפל ונממ וללשנש תויוכמסה תא תותדה דרשמב תובישיו תודסומ םינוגרא
.בשחל םג הרקי ךכ ,סוארטש ,יללכה בשחה ןגס לש רומח ח"וד תובקעב ,םיישדוח
.ךומס לע ךומס


ןוקיתה תא לטבל ץ"גבל הרתע לארשיב יוביילפ תינייכז :(הלאוו תושדח) 19.10
.ונרופ ירודיש רסואה קזב קוחל

ןותיעל ןויארה :םיברעה לע השעש ער םשור ןקתל הסנמ ףסוי הידבוע :(ה) 22.10
םיברעה ללכל ןווכתה אל "םישחנ" יוניכבש ,ברה רמא "טסווא וא קרשא" יברעה
תא ךורכל" ךירצש תוימרופרה םישנה לע יתרמאשכו .םילבחמל קר אלא
םלצל ךירצש ישמ יפיעצל יתנווכתה "תילטה לע ןתוא רובקלו תותילטב תוימרופרה
תודינ ילעוב ויטפושש ןוילעה טפשמה תיב לע יתרמאשכו ;סרפ ןהל תתלו םתוא
רכוז התא !הירא - - יתרמאשכו .ןיליפת םיחינמ םניאש לגרודכ יטפושל יתנווכתה
דוד לש אבאה ?ישי ?ילא הזיא ?ילא ?התא ימ זא ?הירא אל התא ,המ ?יתרמא המ
!ילש ןורכיזל יובאו יוא ?ךלמה


ריזח רשב תריכמ רוסאל (ס"ש) ישי ילא םינפה רש לש העיבתה תשרפב :(י ,מ) 23.10
תיב תערכהל דע ךשמית הריכמה :ץ"גב לש תינמז הקיספ - שמש תיבו לאימרכב
.הריכמה רוסיאל םתשירד תא קמנל יאנת לע וצ ולבק תויריעהו ישי ילא .ןידה
.ריזח רוכמל רוסיאה וקמנ :תויושרל ץ"גב :(ה)

לע רסאייש ,ךכ קוחה תא ןקתל תסנכל עיצמ ןייטשניבור יטפשמה ץעויה :(י) 23.10
יתב תריגס קוחב ןגענ :םינפה רש :(ה) .באב 'ט םויב תודעסמו הפק יתב תחיתפ
.באב 'טב םיגוניע

תיבמ הרונש רודכמ לק עצפנו - תסנכה תיבל תבשב דעצ הליג בשות :(מ) 28.10
.ער לכמ לארשי לע תרמוש תבשהש ,ךכל "החכוהה האצמנ" ףוס ףוס :ידוא .םחל
היה אוה ,תסנכה תיבל וטואב עסונ היה םא !הדבוע !תרמוש תבשהש חטב :ל'דנמ
.חוטב לע גרהנ


עימשהל השירדב ץ"גבל הרתע "תינוטלש תוניגהל העונתה" םשב העונת :(מ) 29.10
דועו "המשנה ליבשב םיליהת" רמול ארוק רידשתה .םיליהת רפסל תוריש רידשת
אוהש קומינב רודישל לספנ הז רידשת .םיליהתה תובישחב עונכש יטפשמ המכ
היוצמ םיליהת תרימאש ,םינעוט םירתועה ."תוירנויסימב הקולו תקולחמב יונש"
סוזנצנוקה לש בלה ירה !תויהל לוכי אל ."ידוהי-ילארשיה סוזנצנוקה בלב
.ףסונ םולכל םוקמ ןיא רבכש דע ,םידרחל תועינכה ץחלב םותס ידוהי-ילארשיה

זרכמ איצוהל הינשה תושרה תא החניה (דוכיל) ןילביר תרושקתה רש :(ה) 29.10
.ידרחה רוביצל ילאירוטקס ץורע תמקהל

ורכוי היפלש קוח תעצה ולא םימיב תנחוב תסנכה לש ךוניחה תדעו :(י) 30.10
םיימדקא םיראת וקנעוי םפוסבו ,םיימדקא םידומילכ תובישיב םידומילה
ןמ רוספורפ - קחצי ןונמא רוספורפ :לשמל .תואטיסרבינואה יראתל םיליבקמה
ריכב הצרמ - רהוז ירוא רוטקוד ;םייניע תזיחאו לכש ילוביזל הטלוקפב ןיינמה
היהת לאו תויראל שאר היה" גוחב הצרמ - ישי ילא רוטקוד ;דצב קוחצל הטלוקפב
לומג ולבקי הלאה םישדחה םיאמדקאה :ער אל ירמגל ןויער הז ."םילעושל בנז
םעפ :םויב םיימעפ גרהיי םג םקלח ;ימדקא קנעמו תובישי קנעמ :לופכ יפסכ
לפכ ולבקי םהבש תורשכה יחיגשמ .הימדקא לש הלהואב םעפו ,הרות לש הלהואב
םע הינש םעפ ,תורשכ ןובשח לע החפשמה םע םעפ - ל"וחב תומלתשה לומג
תימדקא אתכמסא ךכב היהת םיפיטמל ;הימדקאה ןובשח לע אתבסהו החפשמה
.יעדמ הז םילבזמ םהש המ לכש ,"תויעדמה תוחכוה"ל תימשר הדועתו


קר םה ?לדגי אלש המלו .לדגי םידרחל ביצקתה - ךוניחב ץוציקה תורמל :(ה) 30.10
,םיינוליחה תסנכה ירבח = ונחנא !םילידגמ דימו ףכית ונחנאו ,הפי םישקבמ
.תידרחו תיתד השירד לכל םיענכנש


ייח לע ירטנמוקוד טרס ב"הראב םינרקאל אצוי עובשה :(הלאוו תושדח) 30.10
.תידרחה הרבחב תויבסלו םילאוסקסומוה

(הרותה תודהי) ןמציל בקעי כ"ח לש ונויסינ לשב תסנכב הרעס :(ה ,מ) 31.10
ללגב אלכב בשויש ,ר"ומדא לש ןב השפוחל איצוהל התרטמש ,קוח תעצה םדקל
םתמשאב ודוה אלש ןימ יניירבע ןיא יחכונה בצמב .החפשמ תבב םודס השעמו סנוא
םג רשפאת ןמציל ידרחה עיצמש קוחה תעצה .םרצעמ תעב השפוחל תאצל םיאשר
וחילצה םידרחה יערד לש הרקמב .רהוסה תיבמ שפוחל תאצל הלאכ םיניירבעל
.םעפה םג וחילצי םה ,ענכיהל וכישמי םינוליחה םיכ"חה םא ."דחוימ" קוח קקוחל
."ר"ומדא לש ונב ליבשב םיסנא תבוטל קוח רפת ןמציל כ"ח" :(י)

גיצהל הבוח ןיאש עובשה טילחה ןוכישהו יוניבה דרשמ :(בירעמ טנרטניא) 31.10
תובקעב האב הטלחהה .ןיאושינ םכסהב יד - אתנכשמ לבקל תנמ לע ןיאושינ תדועת
לע ומתחש גוז ינב תאמ הנולת רואל חרזאהו םדאה תויוכזל זכרמה תוברעתה
.ןיאושינ םכסה

 תלוויא  יללכ  תלוויא   


באוי תאמ הבתכ - "ערה רצי אוה לגרודכה" :(תונורחא תועידי ,תוכוס ןיזגמ) 1.10
החלצהה ,המוציעב הריירקהשכ" :הבושתב םירזוחה םינלגרודכ תעפות לע גרבנריב
.ןיליפת תחנהו בר לצא םירצק םירוקיבב םיקפתסמ םה ,םרוז ףסכהו תמסוק
."שארל הלוע הפיכה ,ףייזל הליחתמ לגרהשכ

ןורש ירמוע רקיב ,הנידמה רקבמ לש הרומחה תרוקיבה םוסרפ ינפל :(מ) 1.10
םידדצה ינש ."דנואסרטלואה" ויוניכב עודיה ,םיקפואמ יקירש לאגי ברה לש ותיבב
בייח אפור ירה ?שי המ ונ :ל'דנמ .הנכות תאו השיגפה לש המויק לע דוסב ורמש
!אפור ונניא דנואסארטלוא לבא :ידוא !!!ולש חוקלה לש תיאופר תוידוס לע רומשל
רפסה תיב לש ןקידל ןמזומ אוה !ןאכ קרפה ףוסב 30.10 םוימ העידיב ארק :ל'דנמ
?תעמש אל !רוטקוד ראות לבקל ןוירוג-ןב תטיסרבינואב תואירבה יעדמל


תיזנכשאה תיתדה תודהיב "םיקסופה לודג" ,בישילא םולש ףסוי ברה :(מ) 3.10
איהו ,"תשדחמו תפייזמ ,ערה רציה תומלגתה איה ס"ש" :ס"ש לע אטבתה
םע ולש תינואגה הקיספה ירחא ,ועמשת ."ללכ תידרח הנניא"ש ודי לע תמשאומ
,ספ וילע יתמש תורבק יתבל לעמ תוסיטב "האמוט" ינפמ הנגהכ ןוליינה תויקש
.ןויגיה לש הפיט דוע ול הראשנ - הללאו - םעפה לבא


אטבתמ ,"ןיפה הצקב דחא ףתושמ הנכמ תוחפל שי םימלסומלו םידוהיל" :(י) 3.10
תטלחה רואל ,הלימה-תירב לע "ונממ רואנ שי רואנ לכל" םשב רמאמב ןודנול ןורי
.תידוהיה הלימה סקטב ברעתהל ידוושה טנמלרפה

דועבו ,בקעי-ראב תבישיב דומלל ליחתי ,םוקישה ףגאל יערד רבוע םויה :(י) 3.10
אלש רשפא יא ?הבישיב םימקתשמ רהמ ךכ לכ ,המ .אלכהמ ררחתשי םיישדוח
דמלי הבישי וזיאב טלחוי אבה עובשב :(מ) 28.9 :רבעש שדוחב ונבתכש המב רכזיהל
עיגה יערד היראש ןוכנ :לאוש ידוא ."ומוקיש" תרגסמב יערד הירא ריסאה
השעש המ השע אוהש ןוכנ :ידוא .ןוכנ :בישמ ל'דנמ ?תידרח הבישימ הקיטילופל
הזיאל ,יל ריבסת זא :ידוא .ןוכנ :ל'דנמ ?תידרח הבישימ אבש ,יתד םדא רותב
?תידרח הבישיל ותוא ריזחמ אוה םא ,רהוסה יתב תוריש ןווכתמ םוקיש


.ךרדל האצי אל היסורל תחלשמהו "תבשב אל" קספ ישארה יאבצה ברה :(מ) 7.10

םילבוקמה :ב"הראב םיעוגיפה תובקעב תויטסימ תואובנ לש שדח לג :(ה) 14.10
רמאנ הב ,םיפתתשמה תלד ס"ש תרצעב ליחתה הז .גוגמו גוג תמחלמל םיכרענ
יופצ עודמ םיקירה םיעיציל ריבסה הריצח ובא .ב"הרא אישנ ,"גרוג" הז "גוג"ש
.הנשה אקווד עיגהל חישמה

ג"בתנמ םיאירממה םיסוטמה ביתנ תא הניש (הדובע) הנס הרובחתה רש:(מ) 18.10
ברה תשקבל השע תאז .ןולוחב תורבקה תיב לעמ ורבעי אלש ידכ םירטמ 500 -ב
-קי'צ ,דימ עצבתה רבכ הזו .תורבק תיב לעמ ורבעי אל םינהוכש שקיבש ,בישילא
:ק'צ
לש הסיטה ביתנ תא דחוימ ןפואב לומתא הטיסה הפועתה תודש תושר :(ה) 22.10
תיב לעמ ףולחי אל ,םש סטש ,ןהאק דוד ברה ר"ומדאהש ידכ ,רייאסיווס תרבח
םרוג :(י) .תורבק תיבל סנכיהל םינהוכ לע רוסא הכלהה יפ לע .ןולוח לש תורבקה
המ הז ."יטילופ ץחלב הסיט ביתנ תונשל ןתינ דציכ םיהדמ הז" :הפועתב ריכב
םייתד םיצחלב םייוניש תונש םישימח ירחא ?רקי ריכב ,םואתפ ךתוא םיהדמש
?םייטילופ

תויקשל סנכית םינהוכה תחפשמ תורבק תיב לעמ רובעי סוטמהשכ" :(י) 26.10
"םיקסופה לודג" ,בישילא ברה ןואגה אצמש ינואגה ןורתיפה הז - "תומוטא ןוליינ
."תורבקה תיבמ הלועש האמוטה ןמ םינהוכה ולצניי" ךכו ,ונרודב

תוימרופרה םישנה לע ס"ש לש ינחורה הגיהנמ - ףסוי הידבוע ברה :(מ) 24.10
רובקלו תותילטב תוימרופרה תא ךורכל" :ןהילע תילטשכ ללפתהל תושקעתמש
יגיהנמל ."שפנ טאשו עוזעז" עיבה בגר ירוא ד"וע ימרופרה ברה ."תילטה לע ןתוא
.ובשח אל םה וליפא הז לע .הידבועמ דומלל המ שי ןאבילאטה
בגר ירוא לש שפנה טאשו עוזעזה
.הידבוע ברה לע תומעוז לתוכה תושנ :(ה) 24.10
דעור שממ אוה !ינתמיא דחפ הידבועה תא םידיחפמ לתוכה תושנ לש יארונה םעזהו
- לשמל ?והשמ תושעל ךירצו םירוביד םע קיפסמש םיבשוח אל םתא !םויה לכ
תידוהיה תדה םשב תסוה רימע לאגי םג .הרואכל התסה לע ףסוי הידבוע תא עובתל
.השעש הלבנה השעמ תא תושעל ,םימייוסמ םינבר ידיב

איבמש שיאב רבודמ" ..."ברה תא רובקל עיצמ ינא" :יקצירפ כ"ח תבוגת :(י) 24.10
אלש ללפתהלו ןימאהל םישקבמש םישנא ןיבהל לגוסמ אלו םייניבה ימי תכשח תא
."תילטה ילב קר רבד ותוא ול תושעל עיצמ ינא .וכרדב
תא שרפל לוכי תוועמו ינלוח חומ קר" :ירדוס קיציא ,ס"ש רבוד תבוגת :(י) 24.10
לש הלימ ךפהש ,ידרח ינלוח חומ וניאר רבכ ."השעמל הכלה ברה לש ושדוק ירבד
.ןיבר קחצי תא חצרו ,השעמל הכלה "שודק" בר

הז - לשבל תעדוי אלש השיא :הידבוע ברה" :תורורצב ךפשנ הז ולצא :(י) 24.10
לכוא היה אוהשכ :הלעבל לשבל הביטיהש השיא לע ברה רפיס השרדה ךלהמב .םומ
לצא "המכח" ."המכח התיה .ולש תועבצאה תא קקלמ היה הלש תלוגנרתה תא
ימ השיאל חקל םא םכח ?לשבל עדוי אלש רבג רידגי ךיאו .לשבל תעדוי = הידבוע
...לשבל תעדויש


."הכנ ןב הדלי אמיאהו ,הלפה לע רסא ברה" :הנש 14 ינפל הרק הז :(י) 25.10
הל וריהבה ,יחומ-םוממ לבוס רבועהש ןוירהה ךלהמב וליג םאב ולפיטש םיאפורה
םאהש הנעטה תא הלבק תטפושה .הלפה עצבל הל ועיצהו ,רבדבש הנכסה תא
המלעתהו ותצע תא הלבק םאהו ,ןוירהב ךישמהל הל הרוהש ,בר םע הצעייתה
לע ח"פוק תא ועבת םירוהה ,השק ילכש רוגיפ םע דלונ דליה .םיאפורה תורהזאמ
תואצוה תא םלשל םתוא הבייחו ,םתעיבת תא התחד תטפושה לבא ,תונלשר
ןעטי וב ,בצמ רצוויהל לולע - ,הפצוח םג ,תלוויא םג .םילקש 25,000 ךסב טפשמה
-ילוביזל רוטקוד" תדועת גיצי ,תימדקא אתכמסא ול "שי"ש ןטלרש-בר הזכ ןימ
םתעד לוקישמ לפונ ונניא "ימדקא-ילוביזה" ותעד לוקיש הז ךמס לעו ,"לכש
.וארתו ,וכח וכח .םיאפורה לש ימדקאה תלוויא  יללכ  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא