תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 ילוי :36 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרח תוטלתשה תונויסנלו תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,רחש ,ןנור ,דדוע ,ןצינ ,הנפד ,דוד ,זעוב

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס:שדוחה תילגת

תא רזחשי ,לרוואנק פייקמ םושלש ללחל רגושש MAP, ןיוולה :(ה) 2.7
,ץראה תאו םימשה תא ארוב םיהולא תא הארנ הנומתב .ותישארב םוקיה תנומת
,יחה תאו חמוצה תא ,םיבכוכהו חריה ,שמשה תא ארוב ,רואל ךשוח ןיב לידבמ
תוארל היהי רשפא לרוואנק פייקמ ר"ומדאל םינבר תרגא לש תפסותב .םדא תאו
תכלמ ,ה'להוח תא ארובו ,עלצ הנממ לטונ ,םדא לש והזח תא חתנמ םיהולא דציכ
תשודקב עוגפל אלש תנמ לע ,םלצל אל םישקבתמ הזחמב םיפוצה .תימלועה יפויה
.חתנמה


ול'גנאלכימ - םדא תאירב
ול'גנאלכימ - םדא תאירב

:שדוחה תרמיא

."לודגה ינברה ןידה תיבל םייטילופ םייונימ ינש לע טילחה (ס"ש) הנחוא תותדה רש" :(ה) 13.7
41,050.- = לודגה ינברה ןידה תיבב ןייד לש ללוכה ורכש .עובשב תועש 6 ודבעי םילודגה םיניידה
םילקש 1520.- אוה לודגה ינברה ןידה תיבב ןייד לש ורכשש ,הלעמ ריהמ בושיח .שדוחל םילקש
:ביגמ ,תמדקתמ תודהיל העונתהמ ,בגר ירוא ד"וע .העשל

.םינייד הברה שי לבא (טפשמ ןיא) ןיד תיל לודגה ינברה ןידה תיבב"
ךכ לכ הטעומ הכאלמ ךכ לכ םיבר ושע אל םלועמ
."ךכ לכ בר ףסכ תרומת

:שדוחה תרהצה

אבצב תרשל רדסהה תובישי ילייח בוריסב ןדה רמאמב לאכימ 'ב :(י) 24.7
:תולייח םע

לש השדח הגסיפ טעמכ ןה תואבה םילימהש העידיה תורמלו ..."
לכ תא ,םויה ,רתלאל קרפמ אלש ימ :תאז לכב ןתוא םושרא ,תויביאנ
אצמי םא אלפתי לב ,אבצה לכ ןיב ןהילייח תא רזפמו רדסהה-תודיחי
."ןהב םחלנ רחמ ומצע

 ונרופ  ץרפנ באב העשת  יללכ  
 תלוויא     רדסהה תובישי תא קרפל  יללכ   


יפ לע ."ץ"גב ףקוע" יתקוח טפשמ תיב תמקה לע ןוידה תסנכב םויה :(מ) 2.7
,(ל"דפמ) יביב לאגי כ"חו (ימואלה דוחיאה) ןהכ רזעילא כ"ח ומזיש קוחה תעצה
תויגוסה לכב ןודיו ןוילעה טפשמה תיב תויוכמסב סוגני הקוחל טפשמה תיב
.םתרהזוה ואר - ףוסה תלחתה וז .תויתקוחה

הגיצנה ,הקנימ הרואיל :"הנומא" תעונת תושארל עיגה יתדה םזינימפה :(ה) 3.7
לש השדחה ר"ויל התנומ ,ביבא-לתב תיתדה הצעומה ל"דפמה לש הנושארה
הל לחאמו ,הקנימ הרואיל תא ךרבמ שפוח תווצ .תוימואל-תויתדה םישנה תעונת
רבגה לש ותחפש לש המרמ תיתדה הכלהב השיאה דמעמ תא תונשל חילצתש
.תובוחו תויוכז הווש םדא לש דמעמל


.תולפה דגנ "תרפא" םעטמ תוטלק ףלא 350 תצפהב תסנכב ןויד םויה :(ה) 3.7

רש .תולפה דגנ המחלמה תא ימואל טקיורפכ המצע לע החקל ס"ש :(מ) 3.7
רבועה לוק עומשל ליפהל הצורה השיא לכל רשפאנ :(ס"ש ,ןהד) תואירבה
,תולפה רושיאש ,ןעוט (ס"ש) ןאהד תואירבה רש :(ה) 4.7 ."הלפהה עגרב
אוה םלצא עבוקש המ רחא רבד לכ ומכ .תעד לוקיש אלל אוה ,םויכ השענש יפכ
השיש ודמשוה ויפ לע ,יהולאה תעדה לוקיש ,לשמל .םיהולא לש תעדה לוקיש
.(1991 ,ןמאנ דתי ,ךש ברה ירבד האר) האושב םידוהי ןוילימ


סנכוי הז שדח ףיעס - בר רושיאב םירבא תמורת :לארשיב שדח" :(מ) 3.7
תמורת לע החפשמה תטלחהב תד שיא ףתשל ןיינועמש ימל י"דא סיטרכל
ףרוג בויחל דאמ רהמ ךופהיו "הצורש ימל" היצפואב ליחתמ הז ,ונ ונ ."וירבא
.םלוכל

תבו ןבל רתומ םאה :תיתדה תונויצה ישנא תא הקיסעמ השדח הלאש" :(מ) 3.7
םהש יאנתב קר :שפוח בר לש הבושתה "?טנרטניאב טא'צ תועצמאב דחייתהל
.העינמ יעצמאב םישמתשמ

(יטמתשמ) ירוחב םינהנ ונממ יאבצ תורישמ רוטפה רדסה :רצואה :(ה) 4.7
םילקש דראילימ 2.5 -כ לש ףקיהב ילאיצנטופ רצות ןדבואב הנידמל הלוע הבישיה
.ונל םיעקותש המ תא םילכוא ונחנאו ,וננובשח לע םינהנ םה .הנשב

תעינמל קוח תעצה תיפוס העירקלו הנושאר האירקל הרשוא :(הלאוו תושדח) 4.7
.תבשב םיצוביקה תויונח תוליעפ

.תויונחה לכ תא רוגסל םישרוד םייתדה :עבש-ראבב תבש תומחלמ :(Y-net) 4.7

עויס םיריעצ תוגוז יפלאל בישהל ןוכישה דרשמ טילחה עיתפמ דעצב :(ה) 5.7
- !אלפו אלפה - ביטית וז הטלחה .הרבעש הנשב םהמ חקלנש הריד רכשב
?הרקמ קר הזש ןימאמ התאו .ידרחה רזגמב םיריעצ תוגוז םע דחוימב

שיש הריבעב עשרוי םא תסנכ רבח חדוי ויפל ,קוח הינש האירקל רשוא :(ה) 5.7
ורבעש םיכ"ח לע לוחי אל הז קוחש ,עבוקה 3 ןטק ףיעס םש שי חטב .ןולק המע
.םרסאמ תפוקתב םוקיש

.לאיראב בורקב םקוי ינוליח תורבק תיב :(מ) 5.7

,ל"זח ירבדמ םיטוטיצ ואבוה וב דומיל רפס לוספל טילחה ךוניחה דרשמ :(מ) 5.7
ןיא עודמ ,ןיינעמ ."יכוניח שנועכ" םידלי תוכהל םירומלו םירוהל רתומ םהיפל
וז יקלמעהו ןענכ יממע תדמשהש ,עבוקה עודי דומיל רפס לסופ ךוניחה דרשמ
.םיהולאמ הווצמ


ןג םיקהל הייריעה תנווכ לע םימעוז ןיעה-שארב םיינוליחה םיבשותה :(מ) 5.7
םיבשות ,קיפסמ אל הז םעז .קפא הוונ תינוליחה הנוכשב ס"ש לש םידלי
תא ואר !קבאיהל ךירצ תיתד הדרטה ילב תויחל תוכזה לע !םייביאנ םיינוליח
!הנח-סדרפב םתור הוונ יבשות לש םקבאמ


לע בו'ג - תורשכ חיגשמ .תורשכ יחיגשמל החטבא :תשרוד תונברה :(י) 5.7
םג זא .קיפסמ אל הז לבא .תרוכשמ קפוד ,םתוח ,לכתסמ ,לכוא ,אב .קאפיכה
,קיפסמ אל הז םגו .םתוח אל קר ,רבד ותוא לכה :בו'ג הלחא הז .חיגשמל חטבאמ
,תויציצ-יקדוב היהי חיגשמה לש חטבאמלש ךירצ זא .ידוהיל הסנרפ ךירצ ירה
היהיש ךירצ השרומ יאבגלו ,השרומ יאבג היהיש היהיש ךירצ תויציצ-קדובלו
שי רבכ םלוכל !םינקסעה ורמגנ !יד - היהיש ךירצ ןובשחה-האורלו ,ןובשח-האור
.הלס ,ודוה םורי ךרבתי םשה ךורב ,וננובשח לע הסנרפ


.היינש השיא תאשל 60 ןב רבגל ריתה עבש-ראבב ינבר ןיד תיב :(מ) 15.7 ,(י) 6.7
הנידמה קוח לע ורבעש ,עבש-ראבב ינברה ןידה תיב ינייד תא ןידל דימעי ימו
תיב ריתה ןפוד אצוי דעצב" םילימב הליחתמ "בירעמ"ב הבתכה ?הימגיב רסואה
הנושארה םעפה וז ןיא :ןפוד אצוי דעצ אל טלחהב הז ."ינברה ןידה
!הימגיב ריתמ עבש-ראבב ינברה ןידה תיבש

.הביבסה תוכיא דוסי קוח דגנ םידרחה :(הלאוו תושדח) 6.7

להנמ תא רטפל שרוד ןג-תמר תייריעב ס"ש גיצנ :(הלאוו תושדח) 7.7
בותיכה תיוולב המוריע השיא העיפומ רויצב .םוריע רויצ גיצהש ריעה ןואיזומ
."בלח ילכאמל רשכ"

םיכ"חל היסנפ קינעהל תסנכה תדעו לש הטלחהב ועירכה ס"ש יכ"ח :(י) 8.7
ומייס אלש םיכ"ח םתוא דחא אוה ימ :דחא שוחינ .היצנדקה תא ומייס אלש
!יערד הירא !ןוכנ ?םהייח לכל (היסנפ) תרוכשמב תוכזל םייושעו היצנדק

עויס קינעהל עובש ינפל לחה (יקסנרש רשה) ןוכישהו יוניבה דרשמ :(ה) 11.7
םיבושיי לש טלוב חופיק רצונ ךכמ האצותכו ,םיבושייב תוריד ישכורל דחוימ
.םיידרח םיבושיי תמועל םיינוליח

םידרחל רקיעב - םילקש ינוילימ 480 הרשיא תסנכה לש םיפסכה תדעו :(מ) 11.7
:(צרמ) זר יסומ כ"ח .(הרותה תודהי) ןמציל בקעי :הדעווה ר"וי .םילחנתמלו
."תויתדה תוגלפמל ןנתאב רבודמ"

שקיבש הרבעה הנתמ ,תסנכה לש םיפסכה תדעו ר"וי" - ןמציל ותוא :(ה) 11.7
."ידרח רנימס בוצקתב רצואה

:"תונינרמ" תושדח - הלימ תירב יבהואל

םלשי (ס"ש) םיסנ באז כ"ח להומה :קספ ןוילעה טפשמה תיב :(ה ,י ,מ) 12.7
."ונימ רביאב תושק העגפש ,תינלשר הלימ תירב עציב וב ,דליל 'ש ןוילימ"
עבק ,"ןיטקה לש ונימ רביאמ םישילש ינש ןדבאל הליבוה להומה לש ותולשרתה"
רביא תא באז ברה שבח ,עציבש תירבה רחאל יכ ,הלוע ןידה קספמ" .קרב אישנה
,ידמ הקודה התיה השיבחה .םומיד רוצעל ידכ ץחל תשיבחב קוניתה לש ונימ
היהי לכה'ש םירוהה תא באז ברה עיגרה םימי העברא .םדה תמירז תא המסחו
תשובחתה תא דעומ דועבמ ריסה אל אוה .םילוח תיבל םתוא הנפיה אלו 'רדסב
תירבה רחאל םימי השישו ,קמנ חתפתה םוקמב .רביאה עבצ יוניש רחא בקע אלו
."רביאהמ םישילש ינש ורשנ

:הלימ-תירב חותינ עוציבב בר לש תונלשר ופורפא

םילוחה יתב תא תוחנהל תואירבה דרשמ תא לומתא בייח ץ"גב :(ה) 10.7
תא םהימוחתב םסרפל םיגולורוא םיאפור לש תיטרפ הרבחל רשפאל םייתלשממה
."הבוט הלימ םשב םתולעבב האפרמב הלימ תירב תושעל תורשפאה

.הלימ-תירב םיעצבמה םיאפור תומש םג התעמ ומסרפי םילוח יתב :(מ) 10.7

:םיסנ באז לע דועו

11. ןב רענ הכיהש דשחב הרטשמב רקחנ םיסנ כ"ח :(מ) 13.7

.התסה דגנ קוח תעצה לומתא הליפה ס"ש :(ה ,י ,מ) 12.7

הרבחב ולאכ שי ????המ) םיידרח תויבסלו םיאומוה :(םימי 7) 13.7
תא ריעסמש ,טרסב םיהולא םע םיחכוותמו ןוראהמ םיאצוי (????תידרחה
."תידרחה הוואג"ה לע טרס - "הדערב ךינפל" :ינברה םלועה

ןיוולה ץורע תא רישכהל םישרוד (ל"דפמו ס"ש) םידרח םיכ"ח :(מ) 13.7
יצורע" רישכהל תוסנמ ל"דפמהו ס"ש :(ה) 13.7 .הידבוע ברה לש יטאריפה
.קזבה קוח ןוקיתל תויוגייתסה ידי לע "שדוק

תורמשמ חוקיפב רשכוה ףוחה .חלמה םיב - דבלב םידרחל ףוח :שודיח :(מ) 13.7
?חלמוה םג םאה ?הכלהכ רשכוה .תועינצה

ןידה תיבל םייטילופ םייונימ ינש לע טילחה (ס"ש) הנחוא תותדה רש" :(ה) 13.7
.עובשב תועש 6 ודבעי םילודגה םיניידה .ןליא רחש תאמ הבתכ - "לודגה ינברה
בושיח .שדוחל םילקש 41,050.- = לודגה ינברה ןידה תיבב ןייד לש ללוכה ורכש
.העשל םילקש 1520.- אוה לודגה ינברה ןידה תיבב ןייד לש ורכשש ,הלעמ ריהמ
ןידה תיבב" :ביגמ ,תמדקתמ תודהיל העונתהמ ,בגר ירוא ד"וע !ער אל ירמגל
לכ םיבר ושע אל םלועמ .םינייד הברה שי לבא (טפשמ ןיא) ןיד תיל לודגה ינברה
."ךכ לכ בר ףסכ תרומת ךכ לכ הטעומ הכאלמ ךכ

ס"יבל ךומסה הבושתב הרזחה ןכוד תא ודירוה "יוניש" תוכזב :(םורד ןאכ) 13.7
.דודשאב 'ה ףיקמ


תוטמתשה"ל תופדרנ םילימ) "ותונמוא ותרות"ל םיפרטצמה זוחא :(ה) 16.7
:ןליא רחש תאמ ריקחת - תולעל ךישממ ("ל"הצב תורישהמ תרשואמו תימשר
,1998-ב 8.4% ,1999-ב 9.2% ,2000 תנשב 9.5%ל סחיב - 9.9% -ל הילע הלח הנשה
רוטפה תכראה" :תוטילקרפה :(ה) 24.7 .1993 תנשב 5.8% דע הגרדהב ךכו
וא יקוח :קוחב םיבצמ ינש קר שיש ונעדי םויה דע ."קחודב ולו תיקוח - סויגמ
בורקב ודלוויי םייתדה ץחלב ."קחודב ולו יקוח" :רזממ דלונ םויה .יקוח אל
.םיפסונ םירזממ


תואצוה ןומימל לארשי יחרזא לע 3% לש סמ ליטהל םיעיצמ ס"ש יכ"ח :(מ) 17.7
וכישמיו תונויכיזו םירוטפו םיקנעמ לבקל וכישמי םידרחה :קוח לש ףיכ .ןוחטיבה
,ומלשי םג ,ותרשי םג - םירייארפה - םירחאה לכו ,ל"הצב הנידמה תא תרשל אל
."םירייארפל סמ" ול אורקל עיצמ שפוח .שדחה סמה תא ונממי וליפאו


טקיורפ דגנ םילשוריב תבשה רכיכב לומתא וניגפה םידרח 3000 :(מ ,י) 18.7
.ידרחה ל"חנה.תויתד תותומעל הנידמה יפסכמ הכימתה םוכס אוה םילקש דראילימ :(ה) 18.7
ונחנא .תויתד ןניאש תותומעל הכימתה םוכס אוה 'ש ףלא 300-ו דראילימ דוע
?המ ,היסולכואב יצח-יצח

:תד יניינעל הלשממה שאר תצעוי דיקפתב השיא לש ןושאר יונימ :(מ ,ה) 19.7
.ךולאפ הקבר תידרחה תיאנותיעה

.הידבוע דגנ ירודכ :ס"שב םילבוקמ תמחלמ :(מ) 19.7

אלש םירז םידבוע 13 קיסעה (ס"ש) ירזינב הדובעה רש לש וברוקמ" :(י) 20.7
."קוחכ

רפועו אלומ שוש תאמ ריקחת "?הלבק לבקל רשפא :ברה דובכ" :(םימי 7) 20.7
רצח לעו ,"ןגטנרה" םשב םינומהל רכומה ,ןגרפיא בקעי ןודא לע גרובסרטפ
אורקל ןיינעמ ."הנומתל ץוחמ ראשנ" הסנכה סמו ,"םינוילימ תלגלגמה" ,אבאבה
.דומללו

םה :ונל רקיש (דוכיל ,םיטפשמה רש) תירטש :םידרחה :(הלאוו תושדח) 20.7
.גוז ןבכ רוביצב עודיב ריכמה ,קוחב הלשממה םשב הכימת עיבה רשהש ,םינעוט
המ-המל .ןגאלבה ךשמיי םא היצילאוקהמ אצנ :םייאמ (הרותה תודהי) ינפג כ"ח
םיידרח תויבסלו םיאומוה לע רפוס - (םימי 7) 13.7 - עובש ינפל קר ירה ?ינפג
:ינברה םלועה תא ריעסמש ,טרסב םיהולא םע םיחכוותמו ןוראהמ םיאצויה
."תידרחה הוואג"ה לע טרס - "הדערב ךינפל"


הכימת עיבהש רתויב ריכבה ידרחה גיהנמל בשחנה ,ןמנייטש ברה :(י) 22.7
."לוע יקרופל דעונ ידרחה ל"חנה" :ותכימתמ רענתמ ,ידרחה ל"חנה טקיורפב

.רגובמ ילב הווקמל םידלי חולשל ןיא :םינברה ילודג לש הכלה קספ :(מ) 22.7
ןימ יניירבע תואצמיהב הנושארל םינברה םידומ וז הקיספב
.ידרחה רזגימב


:ימואלה תורישה לש תובדנתמ תאצקהב הערל הלפומ ינוליחה ךוניחה :(ה) 22.7
תקפסמש ,הדיחיה תינוליחה התומעה - "תימולש"ל םיבצקומ םינקתהמ 5% קר
.ךוניחה תודסומל תוינוליח תובדנתמ

השירדב ,תונברה דגנ צ"גבל הרתע "השדח החפשמ" ןוגרא :(י ,מ) 23.7
הנושארלו ,הריתעה תא לביק צ"גב ."ןותיח-ילוספ" רדגוהש גוז תנותח ורידסיש
."ןותיח-ילוספ" הנכמ תעשורמ תלוויאבש ימל ןיאושינ קית תונברה החתפ
ונחנאו .תד-ירסחכ םימושרה םילוע ףלא 200-ל ךרד תצירפ וז :גוזה תטילקרפ
אלו תישונא-אלה הרדגהה לש םלוע דעו התעמ הקיחמל ךרד-תצירפ וז :םיפיסומ
."ןותיח-ילוספ" תיקוח

תוכורב תוחפשמ קוח תאפקה תא הלשממה שאר לטיב םידרחה ץחלב :(ה) 25.7
.ןושארה אל אוה ."ענכנ הלשממה שאר" :ןותיע ותואב ישארה רמאמבו .םידלי
.םייתדל ענכנ אלש הלשממ שאר וניאר םרט

הנותחה ירחא דימ ;הפוחל תחתמ 14 ינב :בלסרב חסונ םיאושינ :(מ) 25.7
םהל שי רבכ ,תונברב םימשרנ םהשכ 18 ליגב .וברו ורפ תווצמ םידליה םימייקמ
:(הפיכ שבוח - בגא) דליה םולשל הצעומה ל"כנמ ,ןמדק ר"ד .םידלי המכ
,הלכהו ןתחה ללוכ ,הזכ ךילהב ברועמש ימ לכו קוחה יפ לע םירוסא רסוב יאושינ"
ןמדק יתוא תקחצה "רסאמ םייתנשל םייופצו קוחה לע םירבוע דועו ברה ,םירוהה
!םינברה תא ,םירוהה תא ,םידליה תא ,םתוא עבותו רבג ךתוא הארנ ,אשישק
וז .םויאו ארונ לווע ןכא הז ."תורענ ןתוא יפלכ עוושמ לוועב רבודמ ךכל רבעמ"
.םידליב תפרוטמ תוללעתה שממ

תוילעמ יתש תומייק וב ןיינב לכבש בייחמ תסנכב לבקתהש שדח קוח :(מ ,י) 26.7
."והילדג םוצ תילעמ היהת" הינשה ."תבש תילעמ"ל ךופהל ןהמ תחא תבייח

רחאל תאז .סויגה תכשלב םיסייגתמהמ ודרפוי תובישי ירוחב :זפומ :(ה) 27.7
-ישקבמ) תוריש תייחד ישקבמ םידרח ןיב סויגה תכשלב חתפתהש תומיע
.ינלוגל םיסייגתמ ןיבל ,(תוטמתשה

.תסנכהמ ותשירפ תרומת לקש ןוילימ שרוד לאילמג כ"ח :ס"שב םעז :(י) 30.7
?טעמ ךכ לכ !רייארפ

ןכש ,יקלטיאה קוחה יפל שרגתהל גוז בייח ינבר ןיד תיב :םידקת :(ה) 31.7
.םייחרזא םיאושינב הילטיאב ואשינ םיינשה


:(י) 14.6 :םכל ריכזנ ?רבעש שדוחב "ןמש" לע ידרחה םרחה תא םירכוז :30.7
לעפמה תלהנה ,תידרחה הדעה צ"דב תנעטל .רשכ אל "ןמש" :וטילחה םידרחה
.תבשב וליעפהל תנווכתמ
ןמש לע ידרח םרח

27% לש לודיג :"ןמש"ב םיכמות םינוליחה :(The Marker) 30.7 :הרק המ וארתו
תידרחה הדעה צ"דב י"ע רשכהה תרסה זאמ תודסומלו תיב יקשמל תוריכמב
!םילשוריב

 ונרופ  ץרפנ באב העשת  יללכ  
 תלוויא     רדסהה תובישי תא קרפל  ץרפנ באב העשת   


לש העיבק :באב העשתב לועפל תודעסמל ביבא-לתב רתוי הנושארל :(י) 27.7
שאר ןגס ,העור לאכימ לש םיצחל רחאל ופי-ביבא-לת תייריע לש יטפשמה ץעויה
.(צרמ) ריעה

ליל ,ביבא-לתב שמא םיחותפ ויה (תויחוציפו) הפק יתבו םירב ,תודעסמ :(ה) 29.7
התליאש רחאל ,ביבא-לת תייריע לש יטפשמה ץעויה תקיספ רואל ,באב העשת
הכשלל הרוה (ס"ש) םינפה רש .(צרמ) ריעה שאר ןגס ,העור לאכימ תאמ אשונב
יכ ,רמרמתמ ,ץוחה רש ןגס ,רואיכלמ ברה ,ןיינעה המ קודבל ודרשמב תיטפשמה
םע רשקו יתרבח חיש יכרוצל ברעה תא לצנל" םוקמבו ,םעה תודחאב ועגפ
שיגיש עידומ (תוריח) רניילק לאכימ כ"ח .ושעש המ ושע ,"תידוהיה הירוטסיהה
:(מ 30.7) רניילק לאכימ .באב העשתב לכוא יתב תחיתפ רוסאתש קוח תעצה
."םעה תא גלפמה ינחור עוגיפ = באב 'טב תודעסמה תחיתפ"

ןורכיזה טוח תא תקתנמ ביבא-לת תייריעש יל ביאכמ" :ואל ברה :(מ) 29.7
תא תשטשטמו תימואלה החצנהה תשרומ תא תלטבמ ,םעה לש יביטקלוקה
ונעדי אל ."הנושארה תירבעה ריעה םג ,רתיה ןיב ,המק וילעש ירוטסיהה סיסבה
,"םייחה תא ונל להנל םידרחל ןתינ אל" ...לבב לש היתורהנ לע התנבנ ביבא-לתש
יתבב יוליב םויל שמא היה תיבה ןברוח םויו ,הליבהמ הפק סוכ לע ביבא-לת רמא
הקיקחל לעפנ :ס"ש ."רתיהב הנושארל וחתפנש ,ביבא-לתב תודעסמבו הפקה
.הפק-יתב חותפל רוסאתש

ולוכ ןיינעהש בורקב ןיבי יאדלוח :הייריעב ס"ש גיצנ .םימעוז םידרחה :(י) 29.7
.ול םלתשה אל
 ונרופ  ץרפנ באב העשת  יללכ  
 תלוויא     רדסהה תובישי תא קרפל  ונרופ   


הקיקחל ,תסנכב הלכלכה תדעווב בור שבגל וחילצה םייתדה םיכ"חה :(מ) 11.7
לטנגנל םוחנו יביב לאגי ועיבציש ועידוה קוחה דעב .היזיוולטב ונרופ ירודיש דגנ
לדנה יבצ ,(ס"ש) הלוגאג קחציו ןינקו קחצי ,(הרותה תודהי) ינפג השמ ,(ל"דפמ)
םהרבא ,הדעווה ר"וי .(זכרמה) ןנור המחנ ,(ל"עת) יביט דמחא ,(ימואל דוחיא)
הקיקח םודיקל ףתוש היהא אל .יוטיבה שפוחב העיגפ יהוז :רמא (יוניש) זרופ
קוח היהי אל םייפרגונרופ םירודיש ויהי אל םא .םינכתב תברעתמ תסנכה הבש
."קזב

קוח תועצה יתש ושיגה (דוכיל) ןתיא לאכימ םע דחי םייתד םיכ"ח :(י) 17.7
.הבעותכ קוחב ונרופ רידגהל

וכישמת םא הכלה קספ םכילע איצונ" :דוכילה לע םייאמ אריפש ברה :(מ) 23.7
םיבלכהו ,רומח רטפה תא םכל לכאת המודאה הרפה זאו ,"ונרופה ירודישב ךומתל
:וחילצה םה לבא קוחצ קוחצ ...םכמד תא וקולי

.ונרופ יצורע רודיש רסאנו ,"קזב"ה קוחל ןוקיתה רשוא :(ה) 26.7

(ל"דפמ) יביב לאגי כ"ח .היזיוולטב סקס יצורע רתוי ןיא "םידרחל גשיה :(מ) 26.7
."המהוזה תא ונקליס !םיהולא שי" :להצ

ודגב םיינוליחה םיכ"חה :(יוניש) זרופ כ"ח .ונרופל אל הרמא תסנכה :(י) 26.7
."ןאריאל ונכפה" :ומהדנ ןיוולהו םילבכה תורבחב .םידרחל ןוחצינה תא ונתנו

יבצ תאמ הבתכ - "ונרופה ירודיש תא ליבגהל םידרחה וחילצה ךכ" :(ה) 30.7
,ל"דפמ ,ס"ש :ונרופה ירודיש תלבגהל ועייסש תוגלפמה .ןליא רחשו היחרז
שפוח וקינעה = דוכילהו הדובעה * תולבגהב וכמת = דחא םע ,רשג ,הרותה תודהי
לארשי ,ונתיב לארשי ,ימואלה דוחיאה ,זכרמה ,תויברעה תועיסה * העבצה
קר ?ראשנ ימו .תולבגהב וכמת ןהמ םיכ"ח המכ = הדובעהו דוכילה ,היילעב
.(ה ,26.7) ונרופ ירודש רוסיא דגנ ועיבצה םיכ"ח הרשע
 ונרופ  ץרפנ באב העשת  יללכ  
 תלוויא     רדסהה תובישי תא קרפל  !רדסהה תודיחי תא קרפל   


תויאבצ-םדק תוניכמו תוינוכית רדסה תובישי ידימלת תורשע :(מ ,י ,ה) 16.7
,תונב דצל תוריש לש האחמב ל"כטמרל המוצעב לומתא ונפ סויג ינפל םידמועה
.הבתכ - "תווצמ רמוש לייחל תועירפמש תועינצה אשונב תורומח תויעב" לעו

ינב תא ונמאי אל תולייח :תובישיה ינב דוגיא תשירד תא לביק ל"הצ :(מ) 18.7
העינכ וז :(צרמ) ןהכ ןר כ"ח .דבלב תותיכב םילייחה תא וכירדיו ,חטשב תובישיה
."ינעזג ביתכתל

ןיב יסיפ עגמ םרגנ םינומיאב - םמתיהל ךירצ אל" :(ל"דפמ) לטנגנל כ"ח :(י) 18.7
.םיקנטב םג תולייח בוליש קדוב ל"הצ :תישאר ןח תניצק ."םישנ ןיבל םירבג

עגופ הז גהנמ" .סיסבב תויפוג שובלל ושרוי אל תולייח :םייתדה ץחלב :(מ) 23.7
."ךכ לע וננולתה הלאו םייתד םילייח לש םהיתושגרב

רומשל רשפא-יאש תודיחיל סייגתהל ןיא"ש ,עבוק ןורוד-ישקב ברה :(מ) 24.7
."תועינצ לע םש

:עירתמ-ארוק "תונערופ םרטב רדסהל ףוס" רמאמב לאכימ 'ב :(י) 24.7

לש השדח הגסיפ טעמכ ןה תואבה םילימהש העידיה תורמלו ..."
לכ תא ,םויה ,רתלאל קרפמ אלש ימ :תאז לכב ןתוא םושרא ,תויביאנ
אצמי םא אלפתיי לב ,אבצה לכ ןיב ןהילייח תא רזפמו רדסהה-תודיחי
."ןהב םחלנ רחמ ומצע


בושח .םיטמתשמב לודיגל םורגי תונבה בוליש :םימייאמ תובישיה ינבר :(מ) 25.7
םיתרשמ םה לבא ,הלודג ל"הצל "רדסהה תובישי" יסייגתמ לש םתמורת :רוכזל
.("םיליגר" םילייח לש 36 תמועל) דבלב םישדוח 16


ונידימלת סויג תא איפקנ :םימייאמ רדסהה תובישי ינבר :(הלאוו תושדח) 2.8
.אבצל
 ונרופ  ץרפנ באב העשת  יללכ  
 תלוויא     רדסהה תובישי תא קרפל  תלוויא   


טנרוטקוד ,יררה לאיחי תאמ רמאמ - "תומולחה לעב ףסוי הידבוע" :(ה) 3.7
םיאתהמ בכרומ ברה לש ומולח" :א"ת תטיסרבינואב תידוהי הבשחמו תרושקתל
הדיתעה הלואגה לש הביטמו חישמה ךלמ לש ואובל םישורדה םייביטרפואה
הלודג הנכס הנומט תיחישמ היצביטומ תלעב העונתל ס"ש תכיפהב ...אובל
."היטרקומדל

:קפס ןיא .םישיבכב םיגורה שי סקסה יצורע ללגב :(ס"ש) ןינקו כ"ח :(מ ,י) 4.7
.אירב ןויגה .תונואתב םישנא גרוהו הזירק לבקמ ,סקסה יצורע תא האור םיהולא
,ךשמהב האר) "םימכח םידימלת םיאצוי אל תוינוכית תובישימ" :הידבוע ברה
םוקמב יכ ,בירעמ תליפת ללגב ילוא םיכרדה תונואת :(יוניש) דיפל ימוט .(8.7
:(מ ,י) 9.7 :לוב עלק דיפל ימוטש המכ וארת .תרחואמ העש דע םיללפתמ ןושיל
תנחתב החגשה אללו הדבל תועש שולש לומתא הראשוה הנש יצח תב תקונית
תסנכ תיבב ללפתהל ךלה הלש אבאשכ ,תיליע-רתיבב תיתדה הצעומב סובוטוא
.רחא םוקמב אוהש הבשח הלש אמיאו

תבהצ ילוח 8 ולגתה רבעש שדוחב .שמש-תיבב תבהצ ירקמ 5 דוע :(י) 5.7
ותוא .שמש תיבב ריזח רשב תריכמ לע הייריעה האיצוהש רוסיאה ללגב הז .ריעב
.תונואתל םילוחכ םיצורע ןיב רשקה ומכ ןויגה

עדוי ,תוכלהה יקסופ רידאו םימכחה לודג ,רודה רואמ ,לוגדה ס"ש גיהנמ :(ה) 8.7
אל תוינוכית תובישימ :ףסוי ברה" :תמייק הנניא ןכיהו המכוחה היוצמ ןכיה
ומסרופו םייעובש ינפל ןיוולה רועישב ורמאנ ףסוי ירבד .םימכח םידימלת םיאצוי
בא דובכ תייגוסל סחייתה םג הידבוע "עובשה ןייעמ ס"ש לש תסנכה יתב ןולעב
דמלתו ךל ךיבא ךל רמא םא ןכלו ...םאו בא דוביכמ רתוי הרות דומלת לודג" :םאו
דימלת חומצל לכוי אל םוקמ ותואמ יכ ,ול עומשל ךירצ ןיא תינוכית הבישיב
."םכח

ינא וישכע הללאוו ."התוא שרגל בייח האיפ תשבוח ותשאש ימ" :הידבוע :(מ) 9.7
השבח איה :רבדמל לאעמשי ונב תאו רגה ותשא תא שריג םהרבא המל עדוי
...הידבוע ברה קספ ,תחפטמבו עבוכב קר ,תירכונ האיפב שמתשהל רוסא" !האיפ
םהיתושנמ םיברש ,ס"ש ישנ א ברקב הבר הכובמל תמרוג תימידקתה הקיספה
רתוי םירבג תכשומ האיפה םיתעל יכ אוה ירקיעה קומינה ...תואיפ תושבוח
..."יעבטה השיאה רעישמ


 ונרופ  ץרפנ באב העשת  יללכ  
 תלוויא     רדסהה תובישי תא קרפל  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא