תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 ינוי :35 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,רחש ,ןנור ,דדוע ,ןצינ ,הנפד ,דוד ,זעוב

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס
 ךוניח  יללכ  
 תלוויא  ס"ש  יללכ   


ןודיש לודג ינבר ןיד תיב לש דחוימ בכרה הנושארל הנימ ואל ישארה ברה :(ה) 4.6
הבתכ = רויגל םידחוימה ןידה יתב לש רוערע תאכרעכ שמשי בכרהה .רויג יאשונב
.לקהל םוקמב תושקהל יושע רויג אשונב םירוערעל ד"יב :ןליא רחש תאמ

= דבעידב רויג לטבל ןתינ אל :לודגה ינברה ןידה תיב לש בושח ןיד קספ :(ה) 6.6
.ןליא רחש תאמ הבתכ

ברה דגנ םינורחאה םימיב וצפוה (םיידרח הצמשה יזורכ) םיליוועקשפ :(ה) 5.6
שדחה ליכשמה ידי לע תלהונמה השדח םרופיר תרות" לשב ,קרב ינבמ ןמנייטש
םע תורבדיהו הדובע לש הטקש הכפהמ ?ידרח ליכשמ ותוא השע המ ."קרב ינבמ
ילולסמב הכימת ,תובישי ירוחבל סויג ילולסמ ןה ברה לש ויתודמע !םינוליחה
.ןליא רחש תאמ הבתכ - םייטילופ םימכסהו תורבדיה דודיע ,תיעוצקמ הרשכה
הרשכה לש תינוליח הכפהמ ליבומכ םשאומה ,ץיבר ברל חלשנ המוד ליוועקשפ
.תונבל םיידרח םירנימסב תיעוצקמ

םרזל תוכייתשמה תולייחל רשפאי ל"הצ יכ םושלש עידוה ןוחטיבה רש :(י) 6.6
.ןיליפת תורוטע ןהשכ םייאבצה תסנכה יתבב ללפתהל יביטברסנוקה

ברה .הקוח ןוניכל ךילהתב ףתתשהל ןכומ ינא :ץילרק ידרחה ברה :(ה) 8.6
.תידוהיה הכלהה ןוכדעל ךילהתב ףתתשהל ןכומ ינאו :עידומ שפוח ינוליחה

תוצעומב רכשב לקש ןוילימ 20 ץצקל הצילממ תותדה רש הנימש הדעו :(ה) 10.6
ינפל רבכ ירהש ,רתוי ךוסחל היה רשפא תולקב .ןליא רחש תאמ הבתכ - תויתדה
אלו ,תויתדה תוצעומה תא לילכ לטבל ,ןילייב יסוי ,םדוקה תותדה רש ןנכת הנש
דיקפת לטביו ,תויתדה תוצעומב ץצקי (ס"ש) הנחוא תותדה רש :(י) 10.6 .חילצה
.םיבשות ףלא 50 -מ תוחפ תולעב םירעב הצעומה ר"וי ןגס

ןחלופה = הלימה תירב עוציב תא ליבגמה ,שדח קוח לבקתה הידוושב :(ה) 10.6
,עבוק שדחה קוחה .דש םאפכ וליאכ םידוהיה תיברמ לצא עצובמש ,ירברבה יתדה
סרגנוקה .ךכל ךמסומ יאופר םרוג ידיב קוניתה תמדרה רחאל קר עצובת הלימהש
םה ?המ המל .קוחה תא לטבל הידווש תלשממ תא לדשל קעזנ ימלועה ידוהיה
?םילילא תדובע ךשמה דעב

ילוספל םייחרזא םיאושינ עיצמ (דוכיל) תירטש ריאמ םיטפשמה רש :(י) 10.6
?תדה ייוחדו תונברה ילוספ רתי לכ םע המו .ןותיח

תדה שפוח דוסי קוח תעצהב עובשה ןודת תסנכה לש הקוחה תדעו :(י) 10.6
.הנידמהמ תדה תדרפהב תכמותשו (צרמ) ןזח ימענ כ"ח העיצהש ןופצמהו

(ס"ש) ישי ילא ידרחה םינפה רשמ שרוד (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח :(ה) 11.6
ןאכ שיש הנעטב ,הטימש תנש ירמוש םיידרח םיאלקחל הנונראמ רוטפה לטבל
הטימש רמוש אלש יאלקח עודמ ןכש ,ןויווישה ןורקיעב תעגופה הרומח היילפא"
"?הנונראב בייוחמ ותרצות רוכמל חילצמ אלו

לע ןייד הירא תאמ הבתכ - "תוימואל רתוי דוע ,תויתד רתוי דוע" :(ה) 11.6
.תיתדה תונויצה לע ימואל-ידרח-ינויערה םרזה תוטלתשה

:"ץראה"ב העדומ :(ה) 12.6

          


האפרמ הנופיס לעש ,תידנלוה הניפס םדרטור למנמ הגילפה הנושארל :(ה) 12.6
ןהב ,תונידמ לש םיילאירוטירטה םימל ץוחמ ןוגעת הניפסה .תולפה עוציבל
וכרעיי הנופיס לעש ,תילארשי ,המוד הניפס לע םכתעד המ .תולפהה תורוסא
?תיתדה הייפכב הצק םשפנש םינוליח םידוהיל תויחרזא תונותח

תצעויה ,ללוס תעפי ד"וע תאמ הבתכ - "אשידק הרבח תורמל" :(ה) 13.6
תיב קר םויה דע חתפנ עודמ" ריבסהל הסנמש ,"הנוכנ החונמ" לש תיטפשמה
:"תיחרזא הרובקל דחא ןימלע


רבקיהל םישקבמה ,םינוליח ידי לע םויה להנתמ קבאמה"
קבאמה .םייסכודותרוא םימרוג תוברעתה אלב ,םתנומא יפ לע
יסקט לע תיתד הטילש דוע אל - תילארשיה תוהזה לע אוה
."תוומהו םייחה

(ס"ש) באז םיסנ כ"ח .ימואלניבה הוואגה םוי תא לומתא הנייצ תסנכה :(מ) 13.6
אוה םהינימל םיטוסה לש םניד הכלהב" :םילאוסקסומוהה לע ותעד תא עיבה
ףלא 600 ביצקי (ס"ש) ירזינב לש ודרשמ :ןותיע ותואב דומע ותואב ."התימ
םיחלוש ונחנא !ירזינב יפוי ."ביבא-לתב יבסל-ומוה רעונל לטסוה ןומימל םילקש
!"שפוח" רירגש תדועת תא ךל

"הסנכה תחטבה" תואבצק תא לטבל ץ"גבל הרתע ישפוח םע תתומע :(ה ,מ) 13.6
ידימלת הערל תולפמו תוינויווש ןניא ולא תובצקהש קומינב תובישיה ידימלת לש
וצ לומתא איצוה ץ"גב .םיברעו םימרופר םידוהי ,םישנ ,םיטנדוטס ינפ לע תובישי
תואבצקה תא לטבי אל עודמ םוי 45 ךותב קמנל תותדה דרשמל הרומה יאנת לע
ןויוויש-יאבו תוועמ יכוניח רסמב רבודמ .יטילופ ןנתא והז :רמוא ישפוח םע .וללה
."ריפחמ


-יקוח םינפה דרשמ דוע רשאי אל (ס"ש) ישי ילא םינפה רש תארוה יפל :(ה) 13.6
.ריזח-רשב תריכמ םיריתמה רזע

ןמציל בקעי כ"ח ."הרותה תודהי"ל הרזח םיפסכה תדעוב הטילשה :(ה) 14.6
לש עבצ הזיאו ."היטרקומדל רוחש םוי והז" :(יוניש) יקצירפ כ"ח .השארב דומעי
תדעו לש שדחה ר"ויה :(מ) 22.6 :ליחתמ רבכו סנכנ קר ?הנידמה תפוקל הזכ םוי
תורבעהל יאנת הנתמ (הרותה תודהי) ןמציל ידרחה ,תסנכה לש םיפסכה
לקש ןוילימ 170 - ידרחה רוביצל ףסכ לכ םדוק" :ףיעסל ףיעסמ תויביצקת
."תובישיל

תלהנה ,תידרחה הדעה צ"דב תנעטל .רשכ אל "ןמש" :וטילחה םידרחה :(י) 14.6
.תבשב וליעפהל תנווכתמ לעפמה

        ןמש העדומ

,ד"בח ישנא לע םעוז ,(צרמ) א"ת ריעה שאר ןגס ,העור לאכימ :(א"ת ןמז) 15.6
ןותיעב טטוצמ אוה .הטיסרבינואב תונועמה ןיינבב רתיה אלל היינב םיעצבמה
םדגנ שי רבכש םיניירבע םינוירב לש הרובחב רבודמ" :םיאבה םירבדה תא רמואכ
ךשמה תא םייתניב ענומ טפשמ תיב וצ קרו ,תומדוק תודובע דגנ הסירה וצ
תונכוסה ףותישב לעפנ הקידבה לש תויפוסה תואצותה ורשואיש עגרב .הסירהה
."קוחל דוגינב תלעופה ד"בח תעונת תאצוהל ,הנבמה ךייש הל ,תידוהיה

םויא ללגב לטוב עבש-ראבב םייקתהל רומא היהש היצטידמ סנכ :(מ) 18.6
םילבגהה לע הנוממל הנפ יקצירפ יסוי כ"ח .חראמה ןולמהמ תורשכה תרסהל
.לארשיב תורשכה לופונומ אשונב הריקחב חותפל השקבב םייקסעה

דגנ העיבת שיגה ,ידרחה ל"חנב ליעפה ,ל"הצ דבוע חרזא ,ץליפ לאירוצ :(ה) 18.6
ןעטו ,"רנויסימ" תובתכ תרדסב ותוא הניכש לע "עובשה לכ" ידרחה ןועובשה
סיוגמ לש "שאר" לכ רובע ןוחטיבה דרשממ רלוד 1000 םילבקמ סויגה יליעפש
.ידרח

לש הריתע החד :ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ימידקת ןיד קספ :(מ) 19.6
ןויאר תבשב רדשל הינשה תושרה לע רוסאל ושקיבש ,תווצמ ירמוש העברא
שפוחש תעדה לע הלעי אלש םשכ" :עבק קרב טפושה .לוח םויב םתא טלקוהש
תבשב ארקנ לוח ימיב בתכ אוהש רפס םא עגפנ תווצמו הרות רמוש ידוהי לש תדה
תווצמו הרות רמוש ידוהי לש תדה שפוחש תעדה לע הלעי אל ךכ ,תבש לוליח ךות
תליחתל איבת תרחא הנקסמ ...תבשב רדושמ לוח םויב ןתונ אוהש ןויאר םא עגפנ
."תבשב היזיוולטה ירודיש לש םפוס


לומ "אבאבה" לומ "ןגטנרה" :המחלמב םידרח תורצח :(מ) 20.6
,םירבקל השיג יכרד לע :תוביתנב תורצחה וקבאנ אל המ לע :"דנואסרטלואה"
תילד תאמ הבתכ - "םיסנ ירופיס ךירפהל ידכ שלב חלשנ וליפאו תונומתב שומיש
םויה .ןירדהמל םירשכ (ופט) םיינוליח םיחנומ ,סיכל בוט הזשכ .רדניב ירואו רגנ
.ןויזיווריאו טנרטניא רחמ ,דנואסרטלואו ןגטנר

השיא - דליפנירג היבצ לע סקופ תירש תאמ הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 22.6
לע השק תרוקיב הריבעמ איה וב ,"םידחפמ םה" םשב רפס הבתכש תידרח
,םינקדצ ,םימחר ירסח םה הצובקכ םידרחה" :האב איה הנממש תידרחה הרבחה
הכישמ לש תוביסמ תוומב םירושקש םינוגראב םיברועמ ,הנידמל םיקיזמ
ףסומ) 29.6 !ץלמומ ."ערה ןושלבו תוליכרב ידמ רתוי הברה םיקסועו ,תיליפורקנ
תא ריתכמ (הלאשב אצוי) לגס לארשי רדשהו יאנותיעה :(תונורחא תועידי ,תבשל
.ידרח סאמח :םשב רפסה לע ותרוקיב

הייסנכה טקייורפ תיינב תא םיבכעמ םיידרח םימרוג לש םיצחל :(ה) 25.6
.םיקיתע םירבק לע תונביהל הרומא הייסנכהש ,הנעטב ,הירבטב תיטוקסה
לע םקוממ הירבט ריעה לש יחרזמ-ינופצה הקלח לכש ,רסמנ תוקיתעה תושרמ
!םיקיתע םירבק לע התנבנש האמוטה תא סורהל !הללאי .קיתע תורבק תיב יבג
,םינומשה תונשב רבכ לחה הזה ידרחה קבאמהש ,םיארוקל ריכזמ "ץראה"
אל השרפה .הירבטב ןולמ תיב םיקהש ,ימואל קנב תא ומירחה םידרחשכ
תחתמ האמוט תורהנמ תיינבב םיפסכ ינוילימ ועקשוהש רחאל אלא המייתסה
טלמיהל םיקיתעה םירבקה ןמ תובשנמה האמוטה תוחורל רשפאל תנמ לע ,ןולמל
,הזה קפקופמה דובכל הכז ביבא-לתב תויולג ץוביק בוחר םג .ןולמל סנכיהל אלו

האמוט תורהנמ תיינבב ,םיפסכ ינוילימ זובזב בייחו

רושעב תובישיה (יטמתשמ) ירוחבל םירוטפה רפסמ לפכוה :(הלאוו תושדח) 25.6
.ןורחאה

עבורב תירוביצ עקרק ס"של תוצקהל הצור דודשא תייריע :(םורד ןאכ) 25.6
םייטילופ םיצחל ללגבש ןכתיי אל" :החומ ,ריעה תצעומ רבח ,ינועמש יול .יטיסה
יזכרמה עבורה לש יומידבו ןונכתב השק העיגפל םורגתו תונטחסל היריעה ענכית
."ריעב

הקישה וזש רחאל "זפ" קלדה תרבח תא םירחהל תארוק הרותה תודהי :(י) 26.6
ירבד היתונחתב ףוסאל רוביצה לכוי ותועצמאבשו ,תותבשב לעופה ,שדח תוריש
.הגיהנ תונוישרו ראוד

הבריס תונברהש ,םילוע גוז לש ומשב ץ"גבל הרתע "השדח החפשמ" ןוגרא :(ה) 26.6
תישארה תונברהש ,ררבתמ .ידוהי ונניא גוזה ינבמ דחאש קומינב ,אשניהל ול רשפאל
.אשניהל םיצורש םילוע לש םתודהי רוריבל הדעו הליעפמ


ביצנמו הלשממל יטפשמה ץעויהמ לומתא השרד "ישפוח םע" תתומע :(ה) 26.6
םיצרמה 21 -מ םיינש לש םייתעמשמה םיטפשמה תא לטבל הנידמה תוריש
,באז-רוג ןליא ר"ד .תינוליח הגלפממ ךוניח רש תונמל ושרדש ,ךוניחל תוללכימב
ןידל םידמועה ךוניחל םיצרמה"ש ןעוט ,הפיח תטיסרבינואב ךוניחל גוחב הצרמ
.(24.6 ,ץראה) תיטילופהו תירסומה םתוירחא חוכמ ולעפ


לטבל השירדב ץ"גבל לומתא ורתע דוהיב תינוליח הנוכש יבשות הנומש :(ה) 27.6
ןועמ שמשיש ידכ ,הנוכשב ינוריע ןסחמ םייתדל רוסמל הייריעה תטלחה תא
.ס"ש םעטמ


לודגה םרזה ,תימרופרה העונתה לש םינברה תצעומ :(הלאוו תושדח ,ה) 28.6
םיסקטו םיגהונ ץמאלו ,רויג ילהונ רימחהל הטילחה ,הקירמא תודהיב רתויב
.יסכודותרואה םרזב םילבוקמה

תדעו םיקהל (יוניש) יקצירפ כ"ח לש העצה לומתא התחד תסנכה :(מ) 28.6
.יערד ריסאה לש הבוטל היילפאהו םייטילופה םיצחלה אשונב הריקח

ןידה תיב דגנ ץ"גבל הרתע ,תוכומ םישנל טלקמב ההושה ,הכומ השיא :(מ) 28.6
.םילאה הלעבל הידלי תא ריבעהש לע ,ינברה
 ךוניח  יללכ  
 תלוויא  ס"ש  ךוניח   


ריש הרשש םושמ ידרח רפס תיבב התרומ ידיב השנענ תידרח הדימלת :(י) 6.6
?תלוויא רודמל ךייש אל הז ,דיגת .ןלוג לייא לש

דמלמ טקסק עבוכב ינוליח הרומ ,תיטמתמ החסונ םשור ינוליח הרומ" :(ה) 10.6
,םילשוריב יתד ידוסי רפס תיב - "םייח רוקמ" לע םתור רמת תאמ הבתכ - "עדמ
תוחפשממ םידלי דצל םידרח םידלי וב םידמולו ,תיטסילרולפ השיג ליעפמה
"םב גהונ ןטק דליו ,ץברי רמנ םע ידגו ,שבכ םע באז רגו" .הצחמל תוינוליח

יעקרקמ תצעומ לש הטלחהה תא לטבל שקבמ לארשי יעקרקמ להנימ :(ה) 17.6
םיילמס הריכח ימדב עקרק תואצקהל תוחנה ורשוא הב 1996 רבמטפסמ לארשי
.ךוניחו תד תודסומל

ןיב האוושהו תורגב ינחבמ חותינב קסועה ,ךוניחה דרשמ םעטמ ךמסמ :(י) 18.6
הובג תורגב תדועתל םיאכזה םייתדה םידימלתה רועישש ,הארמ םינוש םירזגמ
םידימלתה לש הדועתה תוכיא לבא ,יללכה-יתכלממה ךוניחה ידימלת לש הזמ
.רתוי הבוט םייללכ-םייתכלממה רפסה יתבב

.רתאב רמאמ האר - הקיסיפב תורגבב ועיפוה "תויתד תולאש" :הרעס :(מ) 18.6
.עטקה ףוסב הקיסיפב תורגבה תניחבב תולאשל הנוכנה הבושתה

גולגלב ביגמ ,עדמל ןמצייו ןוכמב הקיסיפל רוספורפ ,ןפג לבוי 'פורפ :(ה) 25.6
תורוקמ לע ,תיקלח ,הנשה הססבתהש ,הקיסיפב תורגבה תניחב לע תויניצבו
.תיתד הכלה

יריכב" :טיבש הירוא תאמ הבתכ - "סורה ןייטשנייא" :(ץראה ףסומ) 29.6
קרפה עיפומ הקיסיפב תורגבה תניחבב יכ תולגל ומהדנ לארשיב םיאקיסיפה
םה ...תידוהיה תרוסמה תבוטל עדמה תא ףפוכל הסנמה ,"תודהיב הקיסיפ"
םידימלתבו עדמב תוללעתה ,הכיבמ תורוב ,םילבה לבהכ תולאשה תא םירידגמ
השע ךוניחה דרשמש המ" ..."תויטסילטנמדנופ תוסיפתל לגר-תסירד ןתמו
ץיבוביל היליא 'פורפ רמוא ,םידליב תינחור תוללעתה וזו ,שיבמ וז הניחבב
ןאבילטה לצא וזכ תורגב תניחב האור יתייה םא" ..."א"ת תטיסרבינואמ
הצרמ ,השמ השמ 'פורפ רמא ,םהילע ןימאהל רשפאש רמוא יתייה ,ןטסינגפאב
."ןוינכטב הקיסיפל הטלוקפב


.םיהולא שי :תורגבה תניחבב הקיסיפב תולאשה לש ןוכנה ןורתיפה
100 :וז הבושת בישמל הקיסיפב ןויצה

'א תותיכב םידמולה םידימלתה ןיבמ ישימח דלי לכ טעמכ :(מ) 28.6
יקצירפ כ"ח .ךוניחה דרשמ םסרפש םינותנמ הלוע ךכ - ידרח אוה הנידמב
אל ידרחה ךוניחב דלי .תיביטקלוק תודבאתהל תכלוה לארשי תנידמ" :(יוניש)
םורתי אלו ,אבצב תרשי אל אוה ,עוצקמ שוכרל ול רשפאתש הרשכה רבוע
."הרבחל

 ךוניח  יללכ  
 תלוויא  ס"ש  ס"ש   


-אלה תוחפשמה תא םדקהב רקבל ס"ש ירש תא החנה הידבוע ברה :(מ) 1.6
םילגמ םניא םידרחה ויפל םשור עונמל ידכ םוירניפלודב עוגיפה יגורה לש תוידוהי
!םשורה יחי .עוגיפב םידוהי אל םיריעצ לש םתומל תושיגר

לש ברה ,רגניזלש ברה דגנ םידעצ טוקנל הרוה (ס"ש) הנחוא תותדה רש :(ה) 7.6
.(ס"ש) ףסוי הידבוע תא תילולימ ףקתש ,אתא תיירק

םהרבא :הידבוע ברה" :הידבוע בר לש תוילגרמה קיפמ ויפמ הנינפ דוע :(מ) 10.6
לש ולרוג היהי המ ,ריבסהל האב רפשה-תרמיא ."תורבק תיב לש םכח אוה גרוב
ונממ אצי אל ,ונמז לע סוחי אל םא .ץראה-םע ףוסב היהי" :הרות דמול אלש הז
,גרוב םורבא ומכ .תובכשא תושעל קר עדי .תורבק תיב לש םכח היהי .םולכ
רואל ואב הידבוע ירבדו ןכתייש ,ריהבהל הסנמ ס"שב םרוג ."תובכשא השועש
.ןייטשניבור ןונמא כ"ח לש תע םרטב "ותומ" לע גרוב לש רבעב ותעדוה

הידבוע בר .ך"נת ירועישב תופיכ ושבחי םינוליח םידימלתש תמזוי ס"ש :(מ) 11.6
שרוש םלוכ" :םינוליחה םירומה לע רמואו ,םכחה ויפמ תופסונ תוילגרמ קיפמ
הידבוע לש וחילש ."ך"נת םידמלמו תווצמו הרות םירמוש אל ,הנעלו שאר הרופ
הפיכ שובחל ךירצ" :וירחא ףיסומו הרחמ ,ירהנ רשה ןגס ,ךוניחה דרשמב
יוצר :הביגמ יתכלממה ךוניחב ך"נתה תארוה לע תחקפמהו ."ך"נת םידמולשכ
.לגלגתתש ינפל רצעית וזה המזויהש

ררחתשהלו ונממ תונהיל לכוי תאז-לכב יערד לבא ,לטוב יערד קוח :(מ ,י) 12.6
תסנכה :ס"של ןוחצינ" :(ה) 12.6 .רסאמה תפוקתמ תיצחמ ףולח רחאל ורסאממ
...ןמזה ינפל ררחתשהל ץלאיי ןכסמה יערד קר ."ןילייב קוח תא לודג בורב הרשיא
 ךוניח  יללכ  
 תלוויא  ס"ש  תלוויא   


הפצרה" :יאסרו ימלואב ןיאושינה סקט תא ךרעש בר ,יול ןבואר :(ה ,י) 1.6
אל הז ."התימ ושנועש תוירע יוליג הז .דחי ודקר םישנו םירבגש ללגב הטטומתה
החכוה םג םיהולא לש ובל-תונופצ-עדויל ול שיו .הפוחה תא ךורעל ונממ ענמ
םידרח .הפצרה תא םידיערמ אל םינוליח לש םידוקיר" :ותנעט תקדצל תכתוח
עידומ 6.6.2001 םוימ בירעמ ."םיכלוה םתס םינוליח לבא ,םידקור םהשכ םיצפוק
הז םג .עבש-ראבב "הידבוע ןוזח" יתכלממה רפסה תיבב הרקת תוטטומתה לע
?םידקור םהשכ םיצפוק םידרחהש המל הרק

,הלחממ התמ תחאה :םיישדוח ךות ותמ תורטוש יתש :(הלאו תושדח) 13.6
םחליהל ידכ ,תוזוזמה לכ תא ףילחהל וטילחה םירטושה .תוומל הסרדנ הינשה
םיהולא תא וניבת וכל .תפסונ תרטוש הרטפנ עובשה ףוסב ,תאז תורמל .ערה לזמב
ללגב םתס גרה אוה תישילשה תא .תורטוש יתש גרה אוה תולוספ תוזוזמ ללגב -
.ינבצע אוהש


.ןאש-תיבב ינוריעה ןוידטציאב בורקה ןושאר םויב ךרעיי רומח רטפ ןוידפ סקט :(מ) 22.6
תעקב תירוזאה הצעומה לש ברה ,סולאוזא ברה .ואל לארשי ברה ישארה ברה היהי דובכה חרוא
הרישב סנכוי אוה .ךרע-ירקי םיטישכת ולתי וראווצ לעו ןמגרא ידגבב טשוקי רייעה יכ ,רפיס ןאש-תיב
ןוידטציאב ךרעיי ןכמ רחאלש ןושאר םויבו .הלט ותרומת ןתיש ןהוכל רסמייו ןוידטציאל םידוקירו
סורבכסוזא ברה .ןכ בקעי ברה ישארה ברה היהי דובכה חרוא .הלט רטפ ןוידפ סקט ינוריעה
הרישב סנכוי אוה .ךרע-ירקי םיטישכת ולתי וראווצ לעו ןמגרא ידגבב טשוקי הלטה יכ ,רפיס
ןוידטציאב ךרעיי ןכמ רחאלש ןושאר םויבו .ףושני ותרומת ןתיש ןהוכל רסמייו ןוידטציאל םידוקירו
סוטפכיאל ברה .אלואנכ םהרבא ברה ישארה ברה היהי דובכה חרוא .ףושני ןוידפ סקט ינוריעה
הרישב סנכוי אוה .ךרע-ירקי םיטישכת ולתי וראווצ לעו ןמגרא ידגבב טשוקי ףושניה יכ ,רפיס
.יכ"נתה תויחה ןגב אבה עובשב ךשמהה .קו'ג ותרומת ןתיש ןהוכל רסמייו ןוידטציאל םידוקירו


הרעס לומתא וללוח וירבד ."לתוכב חישמהש יתמלח :הידבוע ברה" :(ה) 28.6
םש שיו ,יברעמה לתוכל עיגמ חישמהש םולחב יתיאר תבש לילב" .ידרחה רוביצב
,יתובר :(שידייב) חישמה םהל רמוא .(אוביר םישש הזיא) םישנא ןומה הבחרב
םיינוליח רפס יתבב הרות םידמול אלש םידימלת ןוילימ שי ,וישכע יתאב ינא
םיצאנה ידיב תוירזכאב וחצרנ םידלי יצחו ןוילימשכ אב אל חישמהש לבח המכ)
ידכ (!חישמ המידק !אבצל) וסייגתי םיכרבאה לכש הצור ינא (הפוריא תאושב
."הרות וב היהי אלש דחא רפס תיב ראשיי אל .הרות םתוא דמלל םירומ ויהיש
בותכ וילעו ,חישמה ךלמ לש לגד םש היה יכ" ,יפצומל רפיס ברהש ,הבתכב דועו
ירה ,רבכ הלגתמ אל התא המל :חישמה ךלמ תא יתלאש .'עשר תימי ויפא חור'
םידוהי םידלי ןוילימ שיש ללגב :חישמה ךלמ יל בישה ,רעצב ונלוכו םילבוס ונחנא
השמ ברה לאששכ" :(י) 28.6 ."אב אל ינא הז ללגב .לארשי עמש םירמוא אלש
ןקז םדא יתיאר :בישה ,חישמה ךלמ הארנ ךיא ויבא תא (הידבועה לש ונב) ףסוי
לש תונומתה ירה !?ריכמ אל אוה המ ."ריכמ אל ינאש תושדח םינפ ,ךאלמ ינפ םע
:(י) 28.6 !תובר םינש רבכ הנידמה תוצוחב תוססונתמ יחה-תמה ר'ציבבולה
לע ?המ המל ."יערד היראל הידבוע ברה ןיב תורחתב בלש דוע :םייטילופ םימרוג"
רבכ רדתסי רתיה לכ .דיגהל קר ךירצ אוה ?חישמה אוה אוהש ?יערד םלח המ
.ומצעב ךוניח  יללכ  
 תלוויא  ס"ש  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא