תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 יאמ :34 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,דדוע ,ןצינ ,הנפד ,זעוב

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס


:ןוילימה האמ תלאש

וסרק ייאסרו ימלואש ,ןעוט (1.6 ץראה) יול ןבואר ברה
ןעוט שורופ כ"ח ידרחהו ,םישנ םע ודקר םירבגש ללגב
(31.5 תונורחא תועידי) תווצמ םויק-יא ללגב וסרק תומלואהש
,םירקיה שורופו יול ,סורקל ךירצ המ
?םיניטק םיסנוא שדוקב םישמש ראשו םידמלמ ,םינבר רשאכ תובישיה יטמתשמ סויג  ךוניח  יללכ  
 תלוויא     ס"ש  יללכ   


ןגסה ןיבל תנבל רומיל ןיב שבגתמש םכסה לע תיטילופה תכרעמב הסיסת :(י) 3.5
כ"ח .תוימוקמה תויושרה תועצמאב םיפסכ ידרחה ךוניחה לבקי ויפל ,ס"שמ הלש
.םירוחשה םיביצקתה לש הלפאה הפוקתל ונרזח :רמוא דירש

םע תונרותל תאצל םיכסה אל א"דמ סנלובמאב ידרח בדנתמ-גהנ :(מ) 4.5
תויתד תורענ ודרוה םהמ םירקמ רפסמ ומשרנ םינורחאה םיישדוחב .תושבוח
.ידרח בדנתמ ותוא ללגב םיסנלובמאמ

תריש ועמשי אלש תנמ לע רדסה תבישימ םילייחל וקלוח םיינזוא ימטא :(מ) 4.5
תושירדב ידרוסבא אל המו .ידרוסבא ןויער הז :םינעוט צרמב םיריכב .םישנ
?ישפוחה רוביצהמ םייתדה

תוגוז 5000 :ןיסירפקב םינתחתמש םיילארשיה תוגוזה רפסמב הילע :(מ) 7.5
-ש ,אוה םויכ ץראב בצמה ...םיאסירפק תוגוז 3000 תמועל תאז .הרבעש הנשב
.הנידמה קוח יפ לע אשניהל םילוכי םניא םילארשי 250,000

ןוכממ ןונרא 'פורפ לש ורמאמ םש הז "עדמב םירוב ,הכלהב םיניבמ" :(ה) 7.5
לש תומצעה יפסואב עוגפל םידרחה תונויסינב קבאיהל שי" :עבוקש ,ןמצייו
ןמ רוקעל שיו ,הנכסב ןותנ תואטיסרבינואה לש ימדקאה שפוחה - רקחמ תודסומ
."הז ןיינעב תיטילופ וא תיתד תוברועמל ןויסינ לכ שרושה


שמש תיבב שמש תיב תמר תנוכשב :םינוליחמ הנוכש רהטל ידרח ןויסינ :(י) 7.5
םייתדלו םינוליחל תוריד ורכמי אלש םיבשות ריהזמש ,ידרח ףוג םעטמ זורכ ץפוה
.םיימואל

תא רוגסל הרוה הווקת חתפב םולשה טפשמ תיב :םייתדל ןוחצינ :(מ) 11.5
ללגב סדלנוד'קמ תא תעבות הווקת-חתפ תייריע :(מ) 16.5 .תבשב סדלנוד'קמ
םוי לוליח לע םייתדה םינכשה לש םמעז תובקעב ,תבשב םירגרובמה תריכמ
.החונמה

."היטרקומדל הנכס - ץ"גב" :בתכ ,"הרותה לגד" ןואטיב ,"ןמאנ דתי" :(מ) 13.5
.רוטיקה אולמב םש תדבוע םילימה תסבכמ !היטרקומדה לע ןגמש ימ וארת וארת

ליעפהל הנחוא תותדה רשמ שרוד "השדח החפשמ" ןוגרא :(י) 16.5
.םיאושינ ימשורכ שמשל םירע ישארל רשפאלו ותוכמס תא


תורדש תייריע דגנ ורתע תורדשמ םיבשות יגיצנו "דידי" תתומע :(ה) 20.5
םישרוד םירתועה .יתד רפס תיבל התוא תכפוהו תינוריע היירפס התיבשהש
.ריעה יבשות לש םתחוורל היירפסה תחיתפ


םירבועש םירוסייה ךרד לע בגנ תליא תאמ הבתכ "ודבל יברה לע אל" :(י) 27.5
דוגינב םהישרושמ םתוקחרתה לעו ,תוידוהי-אלל ואשינש םידוהי לש םידלי
םושמ קר םידוהי םידבאמ ונחנא" .םהילא תונברה תושחכתה ללגב םנוצרל
."וניניב םתוא לולכל םינכומ אל ונחנאש

םתא המ .הלימ-תירב לע יאופר חוקיפל קוח :הידוושב בורקב :(מ) 30.5
םיטנמלא ןאכ שי :(יתד) רואיכלמ ץוחה רש ןגס !תמדקתמ ץרא וז ירה ?םיאלפתמ
ליעפמ םג .םיגרוריכהמ םייעוצקמ רתוי םילהומה :(ס"ש) באז םיסנ כ"ח .םיינעזג
.חומה חתנממ יעוצקמ רתוי אוה הניטויליגה

,(קוחל דוגינב תאזו) םידבועש םיכרבא 1150 האצמ ל"הצ ךרעש הקידב :(ה) 31.5
רותיא :ףיסומ ןליא רחש .(ןליא רחש תאמ הבתכ) וסיוג םהמ 125 קר לבא
ץחלל ענכנ ימ ?קיספהל ץחל ימ ?קיספה ימ .קספוה ןכלו ,חילצה םיטמתשמה
?קיספהל
 תובישיה יטמתשמ סויג  ךוניח  יללכ  
 תלוויא     ס"ש  ךוניח   


-יתכלממה ךוניחב םיטסינימשהמ תיצחמש ,הארמ ךוניחה םוחתב רקחמ :(ה) 4.5
םייחה חרואב ,תונוש תומרב ,קובדל אלש םירחוב רתיה ,םייתד םמצע םיאור יתד
.יתדה

דמלל ידרחה רזגמה לש רפסה יתב תא בייחל ןווכתמ ךוניחה דרשמ :(מ ,י ,ה) 14.5
:"תשרומ" דומיל םייללכה רפסה יתב תאו ,םייללכ םידומיל לש דוסי-תינכת
הילע הפיסומ לבא ,רהנש הזילע 'פורפ לש התינכת לע תססבתמ תנבל הרשה
םידרחה .הווצמ-תב-רבו לארשי יגח ,דומלת ,עובשה-תשרפ ומכ ,םייתד םינכת
.םהלש דומיל-ךוניחה תכרעמל "םיינוציח" םינכת םוש ולבקי אלש ועידוה רבכ
דמללו ךנחל שקעתנ ונחנא םגש ןמזה עיגה .םיינוליח םינכת ופקעי יאדווב םייתדה
.םיצור ונניאש המ תא אלו ,םיצור ונחנאש המ תא קר


ןפואב הלפמ ךוניחה דרשמ" :םילשורי ריעה תצעומ ירבח יפמ הנעט :(ה) 14.5
דרשממ הסנכה תחטבה תבצק םילבקמו םיללוכב םידמולש םיכרבאה תא לוספ
ינגב דומילה רכש לע 90% דע תיטמוטוא החנה םהל קינעמ אוהש ךכב ,תותדה
.הבוח-םורט

םייתד םיאשונ תסנכהל עגונה לכב תנבל רומיל ךוניחה תרש לע תרוקיב :(ה) 16.5
."לארשי תשרומ" העיצמ איהש םידומילה תינכותל

םא קיזי ימלו עירפי ימל ?ןיליפתהמ דחפמ ימ" :סוארק ילתפנ יתדה :(מ) 17.5
הנווכהש בושחת אל 'ג התיכמ הרואילו ,רודיס הז המ עדיי 'ד התיכמ הקיבצ
."לוחכ טרס לש ומש אל הז םינימה תעבראו ןומיל אל הז גורתאש ,םיחרפ רודיסל
יקסנלימס רהזי ,זוע סומע ,קילאיבמ דחפמ יתדהו ידרחה רוביצב ימו
עדיי הרות דומלתב 'ד התיכמ ה'למהרבא םא קיזי ימל ?ןגייס לראק וא
אל 'ג התיכמ ה'להרשש ,טרצומ הז ימ עדי 'ח התיכמ ה'למיולשש ,ןונגע הז ימ
,ןוירוג ברה לש ןבה אל הז ןוירוג-ןבש ,ינמרג ףסכ הז לאגאש קרמש בושחת
,דחא לכ לוכי יניצ תויהל ?שדקמה תיב לש ידדצה רדחה אל הז תוברתה לכיהשו
םשב לוחכ טרס שיש עדוי התא הפיאמו !וטולק-ילקב ,דבכנה סוארק ילתפנ רמ
?סוארק רמ ,םינימה תעברא


לש ומעז התיה הנחמב ןותיעה לש ותעפוה תייעשהל תיתימאה הביסה" :(מ) 17.5
לש רעש תבתכב תוינמגוד יתש לש ןהימוליצ םוסרפ לע (!יתד) ישאר ךוניח ןיצק
.ל"הצ יללחל ןורכיזה םויב םסרופש ,ןותיעה ףסומ

,ןליא-רב תטיסרבינוא אישנ ,הווק 'פורפ תאמ רמאמ - "ברקלו בלשל" :(ה) 17.5
ןיבש תווצמה תא שיגדהל 1. :"תינרדומה היסכודותרואל תורביד תרשע" הוותמה
תא םדקל 3. .תחא השקמכ היטרקומדהו תודהיה יכרע תורוהל 2. .ורבחל םדא
סחיב םישדח םירטמרפ ביצהל 4. .תיתד הסיפתכ "לארשי ללכ" לש הסיפתה
הרות בלשל 7. .תונויצל שדחמ בייחתהל 6. .יתרבח קדצ ףודרל 5. .ינוליחה רוביצל
10. .השיאה דמעמ תא םדקל 9. .ונימיל ירבעה טפשמה תא ברקל 8. .ץרא ךרד םע
שבכ םע באז רגו ,חישמה תומי ועיגישכ .םיקפוא-תבחר תינבר תוגיהנמ חתפל
.ץברי רמנ םע ידגו

.תונברה ךרד ושענ אל הנורחאה הנשב תונותחהמ 25% :(מ) 17.5


תודיסחה ,"ןורהא תודלות" תודיסח לע ןלוג המריבא תאמ הבתכ :(ה) 18.5
,המב ביבס םלואב םיבשוי םידרח תואמ :םולצתב .תידרחה הדעב רתויב תיאנקה
.ידרח רוחבו שבכ ,רומח המבה לע ."רומח רטפ" ןוידפ סקט םייקתמ הילע
תבצק םילבקמ םניא םבור :תונויצל םסחיב םייבקע םהש ,ןייצל שי םחבשל
.14 אוה םידליה עצוממ רשאכ ,הדיל קנעמ אל וליפאו ימואל חוטיב

הסינכב תבשב סדלנוד'קמ ףינס תחיתפ לע שמש תיבב וחמ םידרח יפלא :(מ) 20.5
.ריעל

םדא הצפת הרבח :עבש-ראבב הדובעל ןידה תיבב ימידקת ןיד קספ :(מ ,ה) 22.5
.תבשב דובעל בריסש םושמ קסעוה אלש

."םידלי תוכורב קוח" תאפקה לכסל םילעופ םידרחה :(ה) 22.5
 תובישיה יטמתשמ סויג  ךוניח  יללכ  
 תלוויא     ס"ש  תובישיה יטמתשמ סויג   


היחרזא ןיב תולפהל רוסא הנידמל :רמוא ןוילעה טפשמה תיב אישנ" :(י ,מ) 3.5
."ןויוושב עגופ םיכרבא סויג החודה קוחה .םייתדל םינוליחה

רוטפ תכראהל תסנכה הקקוחש קוחה לע ןגי אל יטפשמה ץעויה :(ה) 7.5
יסוי כ"ח ,רתיה ןיב ,ושיגהש הריתעב ץ"גב ןוידב םייתנשב תובישיה יטמתשמ
.יוניש תגלפמו יקצירפ

דגנ הריתעב ץ"גב תא םידקהל ידכ לט קוח תא קקוחל בוש הסנת תסנכה :(י) 8.5
.תובישיה (יטמתשמ) ירוחב סויג-יא

(יטמתשמ) ירוחב ןיינעב ץ"גבל בישהל תוברסמ תוידרחה תוגלפמה :(ה) 9.5
.תובישיה

ךיראמש קוחה לטובי אל עודמ םוי 60 ךותב קמנל הנידמה תא בייח ץ"גב :(ה) 10.5
.ןוילעה ש"מהיב יטפוש 11 לש בכרהב היהת האבה הבישיה .םייתנשב רוטפה תא

.הלשממהמ ושרפי םה לטובי אל לט קוח םא :םימייאמ םידרחה :(מ ,י) 10.5
 תובישיה יטמתשמ סויג  ךוניח  יללכ  
 תלוויא     ס"ש  ס"ש   


השעי המ ,ןכסמ ."ןייעמה לא"מ רטופ יערד .ס"ש ךותב קבאמה ףירחמ :(י) 13.5
?רהוסה תיבמ בורקב ררחתשישכ

דומיל קנעמ ולבקי :םיכרבאב ,השדח ,תפסונ הכימת תמזוי ס"ש :(ה) 13.5
המסיסה ?וחקיי אלש המל זא ,םינתונ ונחנא םא .וננובשח לע ןבומכ .םהידליל
."ךתלוכי לככ סופת" איה םהל תכלוהש

תא רטפל ישי ילא תנווכ ללגב שורפל םייאמ ירודכ :ס"שב רבשמ דוע :(מ ,י) 14.5
.םילשוריב תיתדה הצעומה ר"וי תנוהכמ ירודכ לש וברוקמ

ןב דאופו סרפ ןועמש .הלשממה שארל "הרקוה תדועס" ךורעי הידבוע :(י) 17.5
חמש דאופ .הידבוע םתוא לישמה םהילא ,בדו ףוק לש םייומידל וסחייתה רזעילא
,ןיינעמ ."הז תא בהוא אל ינא" רמא ןועמשו ,רומוה שוח שי הידבועלש תולגל
רזעילא ןב דאופ תאו "ףוק" סרפ ןועמש תא הנכמ יתייה ינא םא ,ימותל יתבשח
רוביצ שיא תבלעה לע תיטפשמ העיבתב םוי ךותב ימצע אצומ יתייה חטב ,"בד"
לעב רומוה שוחל בשחנ ,בושייה ןמ םדא יבגל הריבע הווהמש המ .ער םש תאצוהו
.ידרחב רבודמשכ הנושאר הגרדממ יכוניח ךרע


,םיינוליחה םיחרזאה לע .המחלמ סמ םיחרזאה לע ליטהל העיצמ ס"ש :(י) 20.5
.ןבומכ

.תויתד וידר תונחת 8 םיקהל :ס"ש לש קוח תעצה :(י) 21.5

דיה - הנומתב .הלשממה שאר דובכל הדועס לומתא וכרע הידבועו ס"ש :(ה) 22.5
חפט הידבועש ךיא היזיוולטב םתיאר .ןורש קירא לש יחלל ךרדב הידבוע לש
הטפז םג םהל ןתנ אלש בוט .קדנס הלחא ?םייחלה לע םירשלו הלשממה שארל
.ףסכה ותוא דעב ,הנטק


.תסנכב ותורבחמ לאילמג תא החידמ ס"ש :היטרקומדב רועיש :(ה) 23.5

ומכ ,תרטקימ םג ."תוקלמ 40 גופסל ךירצ ןשעמש ימ" :הידבוע לש קספ :(י) 30.5
?יערד

ילא .רצק ןמז ךותב ררחושי יערד :ןילייב קוח לע העבצהב ס"של ןוחצינ :(ה) 31.5
.טלקימל סנכנו ץפכש הנוק ישי
 תובישיה יטמתשמ סויג  ךוניח  יללכ  
 תלוויא     ס"ש  תלוויא   


."םיינברה ןידה יתבב םירזממכ םידושחה םיניטק גציית הנידמה :(ה) 3.5
,תיתא העיגפ הווהמו ,הומכ ןיאמ תעשורמו תירזכא תלוויא איה "תורזממ"
לארשי תנידמש ןמזה עיגה .עשפ לכמ םיפח םישנאו םידליב תיסיפו תירסומ
לש וייח ןיב רשק ןיאש עבקתו ,םלועה ןמ לטב "רזממ" חנומה ויפל ,קוח קקוחת
,םייאדו "םירזממ" 115 םויכ םייח לארשיב .ותדילל םדוק וירוה ישעמ ןיבל םדא
יתלב הלבנ השעמ דוע - תומש 3000 תללוכש "ןותיח ילוספ" תמישרב םיללכנה
.ולסחל ןמזה עיגהש ישונא


-רהל היילעב םישנלו םירבגל םידרפנ םיליבש לולסל הרוה ףסוי הידבוע :(מ) 7.5
םע ולאכ ,בר-ברע םג םשל םיאב ...םש שי תונכס הזיא םיעדוי אל םתא" .ןורימ
היה ימ ןהיניב תובר הרותה תודהיו ס"ש .ל"דפמו צרמ ?דגנ ימ ."תוצירפ שובל
.יליצאהו בגשנה ןויערה םזוי

םיינש .םילוחה יתבב םינבר ינש ףיסוהל שרוד (ס"ש) ןהד תואירבה רש :(מ) 10.5
.םייפלא ךירצ .קיפסמ אל

- דיב אלו שארה םע וא הפב עקשל עקת סינכהל :תבש ירמושל הצלמה :(ה) 23.5
המ :ל"הצ ילגב ךברוא ירוא .תימואל םילוח תפוק לש ידרחה ןואטיבב םסרפתה
!ם"שבז ?םכל באוכ המ ?םידרחה לש םיגהנמל םכלש ףאה תא םיפחוד םתא
לכ תא ופחדתש ונדצמ !םכ"שבז ןכא :םידרחה ראשו ךברוא ,םכל םינוע ונחנאו
ייחב ברעתהל ונתוא םתדמילש הלא םה םתא ?המ אלא .עקשל םכלש ףוגה
,ונילכאמ תא םינגמ ,ונלש תוחלצל םכפא תא םיפחודה הלא םה םתא :תלוזה
ךיאו יתמ ,החפשמ ייח םייקנ ךיאו ימ םע םיעבוק ,ונלש החפשמה ייחל םירדוח
?ךברוא ,ןנולתמו תעכ אב התאו !!ער המו םייחב ונל בוט המ ,ונתוברת תא םייקנ
?ונילע


ול חקל .תווצמ םויק יא אוה (ייאסרו ימלואב) ןוסאל הביסה :שורופ כ"ח :(י) 31.5
ונחנא .םלואה תא סרה אוה עודמ ררבלו םיהולא םע רשקתהל הזה שורופל עובש
שורופל .ך"ש ברהמ הז תא ונדמל .ןיינבה תסירק םע דימ תאזה המכוחה תא ונעדי
םויק-יא ללגב םתס אל הזש ונל עידוהש ,יול ןבואר בר דחא םע רוביד שי הזה
,יולו שורופ ,וטילחת זא
.(1.6 ,ץראה) םישנו םירבג ידוקיר ללגב אלא ,תווצמ
.םיבאז םע דוקרנ ,םישנ םע דוקרל לכונ אל םאש ,םיזויפה תא ונל ולעת לאו


 תובישיה יטמתשמ סויג  ךוניח  יללכ  
 תלוויא     ס"ש  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא