תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 לירפא :33 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,רחש ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,לארשי ,הנפד ,דוד ,זעוב

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס


םינפה דרשמ לש תונקת יתש ץ"גב לומתא לספ ימידקת ןיד קספב :(ה) 5.4
ימולשתב תוגלפומו תופרוג תוחנה תתל תוימוקמ תויושרל תורשפאמה
תא ץ"גב לביק ךכב .םידלי תובורמ תוחפשמלו תובישי-יכרבאל הנונרא
.ישפוח םע תתומעו הכרבל ונורכז ילאיתוקי ןנרא לש םתריתע


קבאמה יליבוממ ,ל"ז ילאיתוקי ןנרא רטפנ ,18.4.2001 ,םושלש :(י) 20.4
תא דסיי ןנרא .קרוי-וינב בל-תלתשה חותינל ןיתממ ודועב ,תיתדה הייפכב
םילשורי תעיס ר"ויו םילשוריב הייריעה שאר ןגס היה ,"ישפוח םע" תעונת
םילשוריב ןליא-רב שיבכ תחיתפל םימחולה ישארמ ,צרמב ליעפ ורבעב ,וישכע
.םילשוריב תבש יברעב תודעסמו עונלוק יתב תחיתפו
.יריאמ-ןלוג יל-ריש תאמ ןנרא לע הבתכ םש אוה "םחול לש ותומ" :(י) 22.4
.רחש ליאליאו ןשב לט תאמ ןנרא לע תובתכ - קדצ םחול :(מ) 20.4

דימשהל ךירצ םשה" :ולש הפה תא חתפ בוש הידבוע ברה :(מ) 9.4
,קאפיכ-ףיכה לע םיליט םהל תתל ךירצ .םהילע םחרל רוסא" ,"םיברעה
יתנווכתה" :ריהבמ הידבוע :(מ) 10.4 ."םירורא םיעשר - םתוא דימשהל
..."םיער םיברע קר גורהל שיש

רודואית לש וידלי תרובק תא הענמ םינבר לש םתעד תווח :(ה) 19.4
,גוצרה יולה קחצי זאד לארשיל ישארה ברה םהיניב ,םינברה .לארשיב לצרה
לצרה לש ונב תומצע תאלעהש ,וקספ קנרפ חספ יבצ םילשורי לש ברהו
לשב לצרה רודואית לש ורכזו ודובכ לוליח תניחבב היהת ויבא דצל ותרובקו

םה לצרה תאש וליאכ .דבאתהו םימעפ רפסמ ותד תא רימהש הדבועה
-לעצרעה יאנגה יוניכב לצרה תא םינכמ תונויצה-יאנוש םידרח !םידבכמ
.(החיפנ=לעצרעפ) לעצרעפ

,ע"שיב םינברה יבושחמ ,לא-תיב תולחנתהה לש הבר ,רניבא ברה :(ה) 27.4
שי הכלה יפ לע יכו ,ימואל לבאל הביס םניא לארשי תומחלמ יללחש רמוא
והילדג דחא לש ותומ לבא .לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי תא לטבל םוקמ
,ןורכיז םויל האלפנ הביס אוה הנש 2000 -מ הלעמל ינפל םקיחא ןב
.הזה םויה םצע דע (ירשת 'ג ,והילדג םוצ) ימואל םוצו תינעת הפ חתופ הידבוע  תוטמתשהו סויג  יללכ  
 הכלה יקספ     תוקרי ראשו תוצמ םחל  יללכ   


תחטבה תבצק תאצמנ - הלעמל תרגסמ האר - ץ"גב תקיספ תובקעב :(ה) 5.4
.ןליא רחש תאמ םיירפסמ םינותנ םע רמאמ - הנכסב םיכרבאה לש הסנכהה

!ונחצינו וזכ הנכס דוע

ותכימת ךשמה תא קמנל תותדה דרשמל הרוה ץ"גב :(מ) 11.4 ,(ה) 5.4
תודהיל זכרמה שיגה הריתעה תא .םיבזוכ ואצמנ ןהיחווידש תותומעב
.בגר ירוא ד"ועו (םימרופרה) תיטסילרולפ


תכשל תא ףילחמ ןאש-תיבב "םהרבאל דסח בקעיל תמא" ללוכה :(ה) 5.4
רש לש ודרשמ תא םג טעמ דוע וריבעי ולאכ םילוקיש יפ לע .תינוריעה החוורה
."ללוכ"ל החוורה

-תידרחה הליהקה לש ישארה הבר ,סוקניפ דוד ןושמש ברה :(י ,ה) 6.4
.םיכרד תנואתב לומתא וגרהנ םירמ םתבו היח ותייער ,םיקפואב תיזנכשא
לע רעטצמ אוהש םשכ קוידב ,םתומ לע רעטצמ שפוח רתא .הכרבל םנורכז
םיגרהנשכ עודמ :הנטנטק תמאב ,ונל הנטק הלאש קר .םדא לכ לש ותומ
,םתומ תביסל תועשורמ תוצמשהב םידרח םיגיהנמ םיאצוי ,םיינוליח םידוהי
-יא ,(םינובה תמוצב םיכרדה תנואתב םיגורהה 22 ןוסא) תוזוזמ תורשכ-יא ומכ
??(בושי-ראשב םיקוסמה ןוסא) תווצמו תבש תרימש


םידרפס ןיב םילשוריב ידרחה רזגמב עובשה ץרפ ףירח תומיע :(מ) 6.4
תיב תא רשאל הבריס (םיזנכשא ידיב תטלשנה) תיתדה הצעומה :םיזנכשאל
.ידרפס רשכהב ןייו תוצמ תשגה םייקל ףסוי הידבוע רחב וב ,לבנע ןולמה

םילוחה תיבב דגסמ םקויש ושקיב בגנב יאודבה רזגימה ישאר :(י) 9.4
שפוחו !העצה לש יפוי .תסנכ-תיב םג שי םוקמבש הדבועה רואל ,הקורוס
שיש םושמ ,ג"בתנב ל"וחל םיאצויה םלואב םג ומקוי היסנכו דגסמש ץילממ
.ד"בח לש הלומעת רדחו תסנכ תיב רבכ םש


םזילרולפב םיקסועה םינוגרא 89 ךותמ 8 קר :גלש ריאי תאמ הבתכ :(ה) 9.4
.ינוליח-יתדה גולאידב םידקמתמ לארשיב םילעופה ידוהי

-תיבב ריזח תריכמ רוסיאב וברעתת לא :ץ"גבל (ס"ש) םינפה רש :(מ) 10.4
אל המבו ץ"גב ןודי המב עובקל שקבמ ידרחה םינפה רש !והשמ והשמ .שמש
םוקמב ץ"דב .ומוקמב קוספי הידבועו ,רזפתי ץ"גבש ומעטל בוט יכה .ןודי
לע אובי לכה זאו ,הנידמ םוקמב הכלה תנידמ ,תסנכ םוקמב תסנכ-תיב ,ץ"גב
...םשה ךורב ,םולשב ומוקמ


:ןליא רחש תאמ הבתכ = ידרח-ידוסי ידימלת 5 לכמ דחא :ךוניח :(ה) 15.4
תחא .השולש יפ ןורחאה רושעב לדג ידרחה ידוסיה ךוניחה ידימלת רפסמ
הלודג תחא תשרמ ידרחה ךוניחה לש תוקרפתהה ךילהת איה ךכל תוביסה
60% :(מ) 22.4 .הרות-ידומלת תואמלו תותשר יתשל (יאמצע ךוניח)
:דועו .םידרח םה םילשוריב רפסה יתבבו םידליה-ינגב םידימלתהמ

ךוניחב .חופיט ינועט - םייתדה םיידוסיה רפסה יתבמ 60% :(י) 24.4
.ךכ םירדגומ רפסה-יתבמ 26% קר יללכ-יתכלממה

הטלוקפב עיתפמב רבעש עובשב בצייתה (הרותה תודהי) ינפג כ"ח :(ה ,י) 16.4
תומצעה ףסוא תא ורבקיש שרדו ,םינבר תחלשמ םע דחי א"תב האופרל
םישמשמ םינבואמהו תומצעה :םימעוז הטלוקפב .םש קזחומה םינבואמהו
לומתא העמשנ הפירח תרוקיב :(ה) 18.4 !קוחכ םיקזחומו בושח רקחמל
ידרחה רוביצב םימרוג לע תסנכב יגולונכטו יעדמ חותיפו רקחמל הדעווב
םדא-תומצע רובקל םתשירדב ,רקחמה ינוכמ תדובעב עוגפל םיסנמה
הלהב םילהבנ "םיידרח םימרוג" םתואו .םידומיללו יעדמ רקחמל תושמשמה
!תיארונ

לע הנזצ המלש תאמ הבתכ - "ידרח םשו די" :(בירעמ תבש ףסומ) 20.4
אל ."םידרחה תאוש" לש החצנהל ןואיזומ םיקהל ןנכתמש ,בילאקמ ר"ומדאה
!!םינוליח לש האוש איה "ונלש" האושהש יתעדי

םודיקה אבצ אוה ל"הצש ,ןעוט םויל םוי ס"ש לש הנואטיב" :(מ) 20.4
חפטלו הלערת יערז עורזל והשימ ךירצ היילפא ןיאש םוקמב םג ."םיזנכשאל
םירצוקהו החמשב םיערוזה תבוטל תויתרבח תוצצפל וחמציש דע ,םתוא
.רתוי הלודג החמשב


ונניא ריעב ישארה ברהש ,ןעוט הרדחב תיתד הצעומ רבח :(הרדח עצמא) 20.4
בריס ברה .קודבל חיטבמ הייריעה רקבמ .יעיברו ינש ימיב ודרשמב אצמנ
.ביגהל

שיגהש הריתעל םוי 30 ךותב בישהל ץ"גב ידיב שרדנ ךוניחה דרשמ :(ה) 24.4
ןעוט באה .קרב-ינבב תורומל יתד רנימסל לבקתהל השקיבש הרענ לש בא
תונב תלבקמ רנימסה תלהנה יכו ,יחרזמה האצומ לשב התחדנ ותב תשקבש
.םיקילא רנימסל חרזמה תודעמ תונב הנפמו תויזנכשא

רדחב הבושתב הרזחהל סנכ ןגראל הסנמ קחצי ןונמא לש וגיצנ :(מ) 25.4
תדגונמ הרטמה !םיכסנ אל :ץוביקה תירבזג .תורמשמ ץוביקה לש לכואה
.ונתנומאל

ךכבו ,תויביטימירפ תוצונב הסוכמ ,רואזוניד לש ןבואמ הלגתה ןיסב :(ה) 27.4
ינאו ,יאוו-יאוו .םירואזונידה יאצאצ ןה םירופיצהש ,ךכל ףסונ רושיא לבקתמ
.ןתוא ארב םיהולאש יתבשח

- ל"הצב תומחולכ תונב ץוביש :רמוא ישארה יאבצה ברה :(מ) 29.4 27.4,
.םיווק תייצח

קחש-ןיקפיל ילט תאמ רמאמ - "םיהולא לש 53 -ה תואמצעה םוי" :(מ) 29.4
אישל עיגהש תדה ידי לע עצובמה לחוזה חופיסה ךילהת" תא תושק תרקבמה
ילט ירבדל ,תססובמה ,הקיתווה רוכזיה תליפת ."רוכזי תליפת חסונ יוניש םע
םע רוכזי" םילימה תולולכ הב ,ןוסלנצכ לרב בתכש רוכזיה לע ,קחש ןיקפיל
םע" רוכזי ותואב לטוב 1967 תנשב ןרוג ברה ץחלב ."ויתונבו וינב תא לארשי
תא םיהולא רוכזי - "םיהולא" ,הליחזב ,טאל טאל סנכוה ומוקמבו "לארשי
רבכ תואמצעה םויל םגו ,ןורכיזה םויב בככמ םיהולא וישכע" ."ויתונבו וינב
ינוליח שיא ,הלשממה שאר ,ןורש קירא םגו ,קחש ןיקפיל ילט תבתוכ ,סייוג
תאז לעו" :ומואנב רמא ,םתומ לא םישנא הברה ךילוהש ללוהמ םחול ,קהבומ
קחש ןיקפיל ילט תבתוכ ."...םוי-םוי ,םימורמב בשויל תודוהל םיכירצ ונחנא
היפרגויבב םיבחרנ םיקרפמ םלעתמ יתרדיס הירוטסיה בתכשמ" :םויסל
אוה היה אל וליאכ ,םיהולאל טידרקה תא ןתונ ,ולשו הנידמה לש תיאבצה
."הנידמה לרוג תא ועבקש םדא ידי השעמ תוברקב ומצע

הרמ םיקעוז ונחנאש םינש הז !קחש ןיקפיל ילט ,וישכע תררועתמ תאש הפי
םייתד םימרוג ידיב ישפוחה רוביצה לש םיינחורהו םיישונאה םיכרעה דוש לע
השיבמ העינכב לבקמו ,הקיתשב םהל ענכנ לודג ינוליח רוביצ רשאכ ,םיידרחו
סקט לכב הפיכ תשיבח :ולוכ םעה ילמס ויה וליאכ ,םייתד םילמסו םינממס
םיאישנ) תיתד תוישיא לצא תינוליח תוישיא לש רוקיב לכב וא תוומב ךורכה
שידק תרימא ,(םינבר ישמשו םינבר לצא םרוקיבב םיינוליח הלשממ ישארו
ןנרא םינוליחה לודג לש ורבק לע וליפא ,ינוליח ידוהי לש רבק לכ לע טעמכ
רפסה יתב ידלי לש "םימחר אלמ לא" תוליפת ,רבעש עובשב ל"ז ילאיתוקי
תע םש ויה םימחר אלו םיהולא אלשכ ,ץיוושוא-תורפאב םרוקיבב םייללכה
יצחו העברא דועו םיידוהי םידלי יצחו ןוילימ תוירזכאב ודמשוהו וחצרנש
,הטימ לכל ונל סנכנש "םיהולא" לע רבדל אלש ,םיידוהי םירגובמ ןוילימ
המ זא = םיתמ תומצעו עדמ הימדקא ,םירבקו שיבכ ,רפכו ריע ,הפוח ,תחלצ
שי !לועפל שי אלפתהל םוקמב ???הרקי קחש ןיקפיל ילט ,תאלפתמ תא
תיתדה הייפכל ענכיהל אלו עמשיהל אל ,רתוי לודגב דגנתהל ,לודגב תוחמל
!ונייחמ רטמיטנס לכבו עגר לכב ונל תבתכומש


ביצקת לש ובור :"תותדה דרשמ" ףיעס ,הנידמה רקבמ ח"ודמ :(ה) 30.4
יפלא ויחי הממ !רקי רקבמ ,תמזגה ,ונ .תורוכשמל דעוימ תויתדה תוצעומה
?םהישמשו םינבר
 הפ חתופ הידבוע  תוטמתשהו סויג  יללכ  
 הכלה יקספ     תוקרי ראשו תוצמ םחל  תוטמתשהו סויג   


דגנכ תוררועתה תתומע לש האחמה יקבאמ לע רשא יתיא תאמ הבתכ :(מ) 11.4
."ץוציפה ינפל היינש םיאצמנ ונחנא" :םידרחה סויג-יא


םיבר םיכ"ח יכ ,עוקת םיאולימה קוח"ש ,םישאמ ריכב יאבצ םרוג :(מ) 11.4
."אבצב ויה אל

.יחרזא דרמ ףס לע ונחנא :םיריהזמ םיאולימה ילייח :(בירעמ רתא) 12.4
דיזנב םכלש תונורקעה תא םתרכמ - תוררועתה ירבחו םתא - ףוסב לבא ,ןכ
קבאמה לע םתרתיו ,םיאולימ ילייחל עיגמ טלחהבש ,ףסכ רובעב !םישדע
וניבה םיידרחה םיכ"חה !הנידמה יחרזא לכ לש סויג ןעמל קדוצהו ךשוממה
אשונש דבלבו ,םיאולימה ילייחל םיקנעמב וכמת םה ,םכמ בוט רתוי הז תא
ידרח ןוחצינ טלחהב והז !קרפה לעמ דרי םהלש םידימלתהו םינבה סויג

תועידי תבש ףסומ) 27.4 :תשק יבליס תבתוכ המ וארת !םכלש ןולשיכו
השק ,הנבההו בוטה ןוצרה לכ םע" :יעובשה "ץח"ב תשק יבליס :(תונורחא
אל ,הבישיה ירוחבל םיאולימו הבוח סויג היה וליא יכ ,השוחתהמ ררחתשהל
תאשל םילולע םהינבש ועדי וליא ,םתוימואלב ךכ לכ םינוציק םידרחה ויה
תועיבתב םידרחה םיכ"חה םיכמות ,הבר יכ םתמכחב ...תואצותב
ונא ונתולכסבו הבר יכ םתמכחב ."תובשחתהו תואנ לומגיתל םיקינמיאולימה
...רתוי דוע הבר יכ


."םיאולימ תונברס"ל אורקל םינגראתמ הדש תודיחיב םימחול :(ה) 13.4

הז םיסייגתמ ויה םידרחה םאש ,רמוא ריכב יאבצ םרוג :(הלאוו תושדח) 17.4
יאבצ םרוג תויהל ךירצ אל תאזכ המכח ליבשב .םיאולימה לטנ תא דירומ היה
.ריכב


4 לש הכרוא תסנכל תתל ץ"גבמ שקיב ןייטשניבור יטפשמה ץעויה :(ה) 19.4
ץעויה :(י) 19.4 .תובישיה (יטמתשמ) ידימלתל רוטפה קומינל םישדוח
ימענו ןהכ ןר ,(יוניש) יקצירפ כ"ח ושיגהש ץ"גבל הריתעל הבוגתב יטפשמה
ידימלתו םיטנדוטס ,גלפ דוהא מ/ן"סר ,רלסר ד"וע ,תוררועתה ,(צרמ) ןזח
!תיקוח אל - תובישיה ירוחבל רוטפה ךיראהל תסנכה תטלחה :ןוכית


לבקתת םא היצילאוקהמ השירפב תומיאמ תסנכב תוידרחה תועיסה :(י) 22.4
רבעש עובשב עידוה יטפשמה ץעויה :רוטפה ןיינעב יטפשמה ץעויה תטלחה
עיצמ אוהו ,תמזגומ איה םייתנשל רוטפה תכראהל העשה תארוה יכ ,ץ"גבל
.דבלב םישדוח העבראל הליבגהל

 הפ חתופ הידבוע  תוטמתשהו סויג  יללכ  
 הכלה יקספ     תוקרי ראשו תוצמ םחל  ולש הפהו הידבוע   


,"םיברעה דימשהל ךירצ םשה" :ולש הפה תא חתפ בוש הידבוע ברה :(מ) 9.4
- םתוא דימשהל ,קאפיכ-ףיכה לע םיליט םהל תתל ךירצ .םהילע םחרל רוסא"
."םירורא םיעשר

..."םיער םיברע קר גורהל שיש יתנווכתה" :ריהבמ הידבוע :(מ)10.4

תא לכא הירא" :םיאניתשלפה יגיהנמ לע גלגלמו ךישממ הידבוע :(י) 10.4
אוה ךורב שודקה" :לומתא ותשרדב רמא דועו ."ןזאמ-ובא תא בדו ,תאפרע
םתוא דבאיו םעינכיו םדימשיו םערז דבאי ,םשארב םלומגכ םיברעל בישי
."םלועהמ

הזב ריהבהל יננה" :ודגנכ תופקתהה תא עיגרהל הסנמ הידבוע :(מ ,ה ,י) 13.4
לע הלעי אל ..תושפנה יגרוה םיחצרמה יפלכ אלא יתנווכתה אלו יתרביד אל יכ
הז המל .םתס גורהל רתומ יקלמעה תא קר ."יוג םתס גורהל רתומש םדא בל
.תווצמ ג"ירתב

תא .םיברעה דגנ וירבד תובקעב הידבוע דגנ הביד טפשמ לחה ריהקב :(ה) 27.4
.םיירצמ םינמאו םילאוטקלטניא תצובק השיגה העיבתה

חסונב ללפתהל רוסא םייחרזמ םילייחל :הידבוע לש הכלה קספ :(י) 29.4
,םיזנכשאהו .יזנכשא ולוכ טעמכ םייקה חסונה :הביסה .תיאבצה תונברה
הליפת חסונ דעב ינא :בצק אישנה :(מ) 30.4 .םינוליחהמ רתוי םיאמט ,עודיכ
?תרחא בשוח יניצר והשימ יכו .ל"הצ ילייח לכל דיחא

ידרחה ל'חנה ללגב" :ס"ש לש הינבר יבושחמ דחא יפצומ ברה :(י) 29.4
,הרקיה סוקניפ תחפשמ ,דאמ ונל רצ ."תונמלאו םימותי שיו תוקונית םיחצרנ
,ה) 6.4 :תועובש השולשכ ינפל הנואתב םכירוה תומ רחאל םימותי םתראשנש
תיזנכשא-תידרחה הליהקה לש ישארה הבר ,סוקניפ דוד ןושמש ברה :(י
דאמ ונל רצ .םיכרד תנואתב לומתא וגרהנ םירמ םתבו היח ותייער ,םיקפואב
ברהמ תוחפ םידרח םתא ,המ-המל .ידרחה ל"חנה ללגב םימותי םתרתונש
?יפצומ

םוקמ ידרחה ל"חנה תא רידגה ,הידבוע לש ונגס ,ןהכ םולש ברה" :(מ) 29.4
.םירפוכל םידרח םירענ ךפוה ידרחה ל"חנהש רמאו ,תחש לש

תובוחרב וקבדוהש (תידרחה הרבחב ריק תועדומ) םיליווקשפב" :(מ) 29.4
ךורעל תשקבמ לארשי תנידמ יכ ,בתכנ עובשה ףוסב קרב-ינבו םילשורי
,םירוחב 220 ףרש רבכש ,דמשה ל"חנל סייגלו תימואל תידרח תינוליח הכפהמ
יפב תואטבתהה תמר ."הפירשה שאל קרזיהל םידמועש םירוחב 200 דוע
רודה ינפ" ,רמאנ רבכו ,הילעב לע תדמלמ "םילוגדה" ויגיהנמו ידרחה רזגימה
."בלכה ינפכ


םירושיכה" :"תותדה דרשמ" ףיעס ,הנידמה רקבמ ח"ודמ :(ה) 30.4
.ףסוי הידבוע לש ותצלמה איה ריע בר דיקפתל םישרדנה םייזכרמה
 הפ חתופ הידבוע  תוטמתשהו סויג  יללכ  
 הכלה יקספ     תוקרי ראשו תוצמ םחל  תוקרי ראשו תוצמ ,םחל      


.ץמחה קוח תא ףוכאי הנשהש ,זירכמ (ס"ש) ישי םינפה רש :(מ) 6.4

דרשמ לש ץמחה יחקפ לע רתוול שרוד ל"דפמהמ םולהי כ"ח :(מ ,י) 11.4
םינפה רש ,ישי ילאו ,תדל דובכ םיפיסומ אל םהש םושמ ,(ס"ש ידיבש) םינפה
ויחקפ - חטשבו .'ש 3000 -ל ץמח תריכמ לע סנקה תא הלענ :שקעתמ (ס"ש)
:(ה) 11.4 .תוח"וד ולבק םהמ 14 -ו ,ץמח-ירכומ ודכלו ופקת ישי ילש לש
.תוח"וד 16 ושגוה

.סנקה תא םלשי אלו אלכל ךליש ,עידומ ץמח לע סנקנש ימלשורי :(י) 12.4

שפחל תוכז םהל ןיא .קוחה לע םירבוע ץמחה יחקפ :תנעוט "יוניש" :(מ) 13.4
םה םהב םינולע תויונחה ילעבל וקלחו ןיקנישב ורייס העונתה יליעפ .תודעסמב
.תוסנקה תא םלשל אלו ,תויונחל םיחקפ תסינכ רשפאל אל םיארקנ


רוכמל ולחה םהו ,חספל תודחוימה תוינמחלה ורמגנ ס'דלנודקמב :(מ) 15.4
ורכמי תותשרה לכבש ןמזה עיגה .ינשה גחה רקובב (ץמח) תוליגר תוינמחל
.ץמח אלו ץמח - םילולסמ ינשב לכוא
 הפ חתופ הידבוע  תוטמתשהו סויג  יללכ  
 הכלה יקספ     תוקרי ראשו תוצמ םחל  הכלה יקספ   


ךלהמב תרניכה ימ תורשכ יבגל םינבר ןיב תועד יקוליח :(הלאוו תושדח) 2.4
תרניכה ימ לש תורשכהו ,ןוכיס םוש תלטונ אל תורוקמ תרבח .חספה שדוח
תקולחמה תובקעב העידוה תורוקמ תרבח :רחא רבד לכמ רתוי הל הבושח
.תרנכ-ימ אלו םיחודיק ימ קר גחה ךלהמב םילשוריל קפסת איה יכ תיתדה
וראשיי ולא לכ םאה ?לארשי יבושיי רתיו קרב-ינב ,הפיח ,ביבא-לת םע המו
!רפוכי לב אטח הז ירה !יובא !?םירשכ אל םימ םע


רוסיאה .םיירלולס םינופלטב שומיש לע םירסוא םיאטילה םינברה :(ה) 19.4
,הכלה קספ ואיצוה הרותה ילודג :(מ ,י) 22.4 .םיקוור הבישי ירוחב לע קר לח
:(Ynet) 27.4 .םיירלולס םינופלטב קיזחהל תובישי-ידימלת לע רסואה
,הטלחה הלבקתה תויאטילה תובישיה ישאר האמכ לש תדחוימ הבישיב
םהל םירשפאמה ,םיירלולס םינופלט קיזחהל תובישיה ידימלת לע רוסאל
וריצפה םינברה .תונב םע תוחיש ןללכב ,"תוקפקופמ" תוחיש להנל
לש "ןורמקד"ב םג ."סנכיהל תיחשמה ךאלמל ונתת לא" :םהידימלתב
תועצמאב היה אל הז םשש קר ,םונהיגל ןטשה תסנכה לע רופיס ונשי וי'צקוב
...ירגוד רשי אלא ןופלט הפ חתופ הידבוע  תוטמתשהו סויג  יללכ  
 הכלה יקספ     תוקרי ראשו תוצמ םחל  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא