תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 ץרמ :32 'סמ

םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תיתדה הייפכה דגנ תולועפו םישעמל םירושקה

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ םיעובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
,יעור ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,ןיעמ ,לבוי ,םייח ,הנפד ,דוד ,זעוב ,הנרוא
ןועמשו הריש ,יש ,רחש

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס


,צרמ ר"וי וטילחה הנושאר הגרדממ תובישח תלעבו ןפוד תאצוי השיגפב :(י) 20.3
.תיתדה הייפכב וידחי קבאיהלו הלועפ ףתשל דיפל יסוי ,יוניש ר"ויו ,דירש יסוי


תא לטיבו חרזאה תויוכזל הדוגאה לש הריתע לומתא לבק ץ"גב :(מ ,ה) 20.3
םע היתונב שולש תא שיגפהל תיבסל םא לע ורסאש ,םיינברה ןידה יתב תטלחה
,ועבק רימז קחציו ה'יצקורפ הלייא ,רוא רודואית - ץ"גב יטפוש תשולש .הגוז תב
.רוסיאה תא ליטהל םיכמסומ ויה אל םיינברה ןידה יתב יכ תלוויא  תוסג  יללכ  יללכ   


לומתא ומשר היריעה יחקפ :הפיחב ןוינקב תויונח דגנ תבש תמחלמ :(מ) 4.3
.תבשב םהיקסע תא וחתפש הפיחב ןוינק-דנרגב םיקסע ילעבל תוח"וד

דרשמב תידרח רודיש תושר :ס"ש םע םיינויצילאוקה םימכסהה ןמ :(ה) 5.3
.תותדה

לכל הריתמ קוחה תעצה .תויציב תמורת קוחל תודגנתמ תויתדה תוגלפמה :(ה) 7.3
."תוירע יוליג ששחמ" ןהל הקוקזה השיאל תויציב םורתל השיא

."םיינויצהו םיידוהיה םיכרעה תא בישא" :תנבל רומיל ךוניחה תרש :(מ) 7.3

ילרביל תירטש יכ" ,תנבילל ךוניחה תא תתל ןורש תא הענכיש ס"ש :(מ) 8.3
."ידמ

."ס"ש לש היניינעב ברעתהל תנווכתמ הניא ,ךוניחה תרש ,תנבל רומיל" :(ה) 8.3
רחאל םימי 5 ...יונישו צרמ יניינעב הקוסע היהת איה ןכש ,ןמז רסוחמ טושפ הז
התואב דועו .יזנכשאה ידרחה ךוניחב וטלשי הנחוא כ"חו ירהנ כ"ח :(ה) 14.3 :ןכמ
רש ןגס ןתיי אל המל עובשה לאשנ ירזינב המלש החוורהו הדובעה רששכ" :הבתכ
...!!!"?ילצא יזנכשא :עזעדזה אוה ודרשמב הרותה תודהיל

הלשממה שאר :"ןופצמהו תדה שפוחב ל"הצ עגופ םתד תרמהל לודישב" :(ה) 8.3
ןיצק לש ויתויואטבתה ןיינעב הקידב ךורעל ל"כטמרל ונמזב הרוה קרב רבעשל

ףסומ) 9.3 .ל"הצב םיתרשמה םידוהי אל םילוע לש םתונגב (יתד) ישאר ךוניח
רזעלא ל"את ,ישאר ךוניח ןיצק לע ןודנול ןורי תאמ הבתכ :(תונורחא תועידי תבש
.ויתודמעו ויתועד ,ןרטש

(יטמתשמ) ינבל ל"הצמ רוטפה םייתנשב ךראוה :םידרחל ןושאר גשיה :(מ) 8.3
ד"וע ,יקצירפ כ"ח לש םתריתע תא תועובש המכב לומתא החד ץ"גב .תובישי
קוחה סיסב לע םהינועיט תא ןכדעל םירתועל רשפאל ידכ םיטנדוטס יפלאו רלסר
.שדחה

היושע םידרחל רוטפה תכראה :תסנכה ינטפשמ :תימיטפוא תרתוכ :(ה) 9.3
התוא ,ןותיע ותואב ,ךשמהב !לספית הכראהה םשה תרזעב .ץ"גבב לספיהל
רוטפה לטבל לולע ץ"גב :תסנכל רמוא יטפשמה ץעויה :תימיספ תרתוכ ,העידי
הלימהש דועב ,יבויח דיתע הפוצה הלימ איה "יושע"ש ,ריכזהל רתוימ .םידרחל
...ילילש דיתע הפוצ "לולע"

רוטפה תכראה דגנ צ"גבל ורתע (צרמ) ןזח ימענ כ"חו ןהכ ןר כ"ח :(מ ,י ,ה) 12.3
.םיכרבאל


יחקפ :(מ) 11.3 .םידרחה ץחל תורמל תבשב גנינפה םייקי הפיחב ןוינקה :(מ) 9.3
ענכינ אל :ןוינקה להנמ .םירופה גנינפה עצמאב ןוינקה לע וטשפ הייריעה
!םידרחל

:םיקיזאו תואלשלשב תולובכ ןהשכ והישעמ אלכ לומ וניגפה תונוגע םישנ :(מ) 9.3
אלכב שנוע םיצרמ םילעבה .קוניצב ובשי םילעבהש - ןיאושינב תואולכ ונחנא םא
קוח קקוחתש ,תסנכה איה תבותכה :יוגש הנגפהה םוקימ .טג תתל םבוריס לע
בצמ ענמיש ,יחרזא קוחב םנגעיו ,הכלהה ידימ ןישוריגה אשו נ תא עיקפיש
לע רסאמ תונש 5 רזג הווקת-חתפב ינבר ןיד תיב :(מ) 13.3 .תוניגע לש ידרוסבא
קר :ותשאב םקנתהל הצור אוה יכ ,לעבה רמא ןוידב .ותשאל טג תתל ברסמה רבג
.טג הל ןתיי ,םלועל םידלי איבהל דוע לכות אלשכ 40, ליגל עיגתשכ

יליעפ :םולצת :(י) 9.3 .ןייטשדלוג ךורב חצורה לש ורבק לע םירופ תביסמ :(מ) 8.3
.ןייטשדלוג חצורה רבק לע םיגגוח ךכ

וטניפ יבר לע ?םיריכמ םתא ןיסח יבר תא" :גלש ריאי תאמ הבתכ :(ה) 9.3
ינבר תשרומ תחצנהל זכרמ תמקהל קוח תעצה ושיגה ס"ש ישנא - "?םתעמש
תורשמ קפסיש רתוימ ףוגב רבודמש םירובס םידגנתמה .היררושמו דרפס תודהי
."םינקסעל

ןיידע הזו .תונורחאה יצחו הנשב 20%-ב הלע תובישיה ידימלת רפסמ :(ה) 11.3
הז לודיג :ןליא רחש ,בתכה ךישממ דועו ...דוכיל-ס"ש תלשממ תליחת ינפל
לא .םייביטקיפ םידימלתו תויביטקיפ תובישי לע םיחווידל דבכ דשח ררועמ
אלל םיניירבעה םע ןידה תא וצמיו ןיינעה תא וקדבי תותדה רשו םינפה רש .וגאדת
ידימלת :(ה) 11.3 :ןותיע ותוא ךשמהב תפסונ הבתכו .םינפ אושמ אללו ארומ
ןיינעה :תותדה דרשמ .םרובע םלשל הכישמה הנידמה ךא ,ץראה תא ובזע תובישי
:הנועו לאוש ,ןליא רחש ,בתכה .לופיטה והמ קר הלאשה ,לופיטב חטב .לופיטב
עונמל ?תובישיה ביצקת ינותנב רכז לכ (תובישיהמ) הרישנה תעפותל ןיא עודמ"
איה םייביטקיפ םידימלת 4000 לש םתולע :םולשת םרובע לבקלו אבצל םסויג תא
."הנשל םילקש ןוילימ 20 -כ

תא םג רישכהל שי שדוקה יצורע ורשכוי םא :ןילביר תרושקתה רש :(י ,מ) 13.3
.7 ץורע

י"ע םיכרדב תוריהז םידמלמ ןורשה תמרב רפס תיבב 'ג התיכב :(מ) 13.3
.ךרדה תליפת ןוניש

וז ."הנהמו יעבט סקס ינממ תענומ הלימ-תירב" :ב"הראב העיבת :(מ) 13.3
םידלי איבהל דעונ ןימה הכלהה יפ לע :תידוהיה הכלהל תיטנבלר הנניאש הנעט
.האנה ךרוצל אלו ,םלועל


רשה תוטלחה תא "שדחמ קודבי" ס"שמ הנחוא ,שדחה תותדה רש :(י) 13.3
תויתד תוצעומ ישאר לש םרכש לוטיבו םירע ינבר 11 ירוטיפ רבדב ,ןילייב ,םדוקה
.םהינגסו

תבשב םילוח תיבב םיינויח הקידב ירישכמ תלעפה יא :הדעו ח"וד :(ה) 13.3
.םיבר םילוח לש םתומל איבהל הלולע

הקדצה יפסכ תרדסה רבדב) תונקתה םא"ש ,ריהזמ יקצירפ כ"ח :(ה) 14.3
יניינעל ףגא תותדה דרשמב םקוי ,רצק ןמז ךות ולטובי אל ("םישודק"ה תומוקמב
ןצבקו ישאר ידרפס ןצבק ונומיו ,תידרפס הקלחמו תיזנכשא הקלחמ םע ,תונצבק
:הקדצ יפסכ תקולחל שדח להונ םיעבוק תותדה דרשמב :(י) ..."ישאר יזנכשא
."םדעיל ךרדב םיבר םיפסכ ומלענ םויה דע"

תואשינ (15-14 תונב תודליב רבודמ ,תיניזורגה הדעב) תוניטק תואמ" :(ה) 15.3
זא םיצורשכ ?"הסנמ" הז המ ."העפותה תא םולבל הסנמ תונברה .הנש ידמ
!קלחו דח השרפה תא םירגוס

עודמ םייעובש ךותב קמנל תסנכל הרומה יאנת לע וצ לומתא איצוה ץ"גב :(ה) 18.3
ושיגה הריתעה תא ."יערד קוח" תיפוס רשוא הבש ,העבצה לוספל תברסמ איה

ךמות תירטש םיטפשמה רש :(ה) 20.3 .(הדובע) סניפ כ"חו (צרמ) דירש כ"ח
תא רשאל לומתא הבריס תסנכה לש הקוחה תדעו :(ה) 21.3 .יערד קוח לוטיבב
.תונקתב םייוניש עצבל םיידרח םיגיצנ לש השירד ללגב רקיעב ,קוחה תונקת

היהת הרותה תודהי .תותדה דרשמ ל"כנמ היהי ףסוי הידבוע לש בורק :(ה) 18.3
.תובישיה ביצקתל תיארחא

םירקיה תונולמה דחאב ןויע ימי 3 -ל ואצי תותדה דרשמ ידבועמ האמ :(מ ,י) 19.3
.לקש ףלא האממ רתוי - תולעה .ץראב רתויב

אל םייתדל םיינוליח ןיב םיסחיה ןובילל הצעומב םיידרחה םירבחה :(ה) 19.3
החיתפה תבישי הרתסוה וז הביסמ ."םינרשפ"כ ובשחיי אמש ףשחיהל םינכומ
לש םיחוסינב ףתתשהל םיברסמ םידרחהש םינש הז" .תרושקתה יניעמ תיגיגחה
םיאשונב רשפתהל תינורקעה םתודגנתה בקע ןהינימל תויתרבח תונמא
."םייתכלה

,צרמ ר"וי וטילחה הנושאר הגרדממ תובישח תלעבו ןפוד תאצוי השיגפב :(י) 20.3
.תיתדה הייפכב וידחי קבאיהלו הלועפ ףתשל דיפל יסוי ,יוניש ר"ויו ,דירש יסוי


תטלחה תא לטיבו חרזאה תויוכזל הדוגאה לש הריתע לומתא לבק ץ"גב :(ה) 20.3
.הגוז תב םע היתונב שולש תא שיגפהל תיבסל םא לע ורסאש ,םיינברה ןידה יתב
יתב יכ ,ועבק רימז קחציו ה'יצקורפ הלייא ,רוא רודואית - ץ"גב יטפוש תשולש
.רוסיאה תא ליטהל םיכמסומ ויה אל םיינברה ןידה


תויונחהו םידרחל ענכנ ,"םילשורי לש םינוליחה ריבא" ,ליגרבא השמ :(י) 21.3
תעקפה לע ותוא עבת םינוליח גוזש רחאל ול סאמנש ,ריבסמ אוה .תבשב ורגסיי
?יניס-רהל הטימש ןיינע המ .תורוגא 10 לש םיריחמ

אל דירשב רבודמ .הינקב התלגתה הנש ןוילימ 3.5 תב תלוגלוג :(ה) 23.3
תלוגלוגה ידירש םייושע ,םירקוחה תעדל .םדאה תחפשמב רבח לש הכ דע רכומ
.תושונאה לש םימודקה היתובא תודוא םויכ תחוורה הסיפתה תא ןיטולחל תונשל
םינפה לעב יתיינקה םדאה" - "ספויטאלפ סופורתניינק" יורק שדחה םדאה
תויכנא םייחלה ,ןטק חומה ,םיחוטש תלוגלוגה לש הינפ ןכש ,"תוחוטשה
.תונטק תונחוטה םיינישהו


םחליהלמ רוטפ הרות דמולש ימ :ףסוי הידבוע לש שדח הכלה קספ :(מ) 23.3
ינבל םילושמ םויה לש תובישיה ינב ,הידבוע לש ותסריגל ."הווצמ תמחלמב וליפא
היה םדיקפת ןכש הווצמ תמחלממ םירוטפ ויהש ,ארקמה תפוקתמ יול טבש
המ ותיערמ ןאצל רפיס אל הידבועש לבח .הרותה תא ץיפהלו הווהי תא דובעל
.םניח האצרה םהל תתל םינכומ ונחנא .ארקמה תפוקתב יול טבש ינב ושע קוידב

.םהיתודסומל םילקש 400,000,000 ולבק םייתדה .רשוא הנידמה ביצקת :(ה) 29.3
.ץרחי אל ימד

ביצקתה תרבעה תולע - ץראה


הבתכ :םולש תאו ןורש תא םיטחוס םידרחה :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 30.3
םינשב ורבקנ הנידמה יפסכמ םילקש לש םיבר םינוילימ" :תליג יכדרמ תאמ
קרב דוהא טילחה םינותנה תפישח תובקעב .תוידרח שק-תותומעב תונורחאה
רבד ותוא םישוע םה וישכע .ותוא ופפוכ םידרחה לבא ,המרימה תא קיספהל
."השדחה הלשממל

לש הקוחה תדעו ידיב תישילש םעפב ורשוא אל "יערד קוח" תונקת :(ה) 29.3
.תסנכה

ישולת תדחואמ םילוח תפוקל םיפרטצמל החיטבמ קרב-ינבב הדוגא :(ה) 29.3
,תואירבה קוחל דוגינב - תאז .תובטה לש הרוש דועו 'ש 600 ךסב חספל הינק
.םילוח תפוקל תופרטצה דדועל ןהשלכ תובטה ןתמ רסואה

לש ונב ,ץיבוביל הילא 'פורפ תאמ רמאמ - הערפ בל תא 'ה קזחיו :(ה) 30.3
תא תוכהל תוארונ תוכמ 10 ושרדנ ללכב עודמ - תניינעמ הייגוס הלעמש ,והיעשי
ול התיהש ילבמ הערפ שנענ תוכמ שולש יבגלשכ דוחייב ?םירצמ םע לכו הערפ
ידכ ,"הערפ לש ובלב יליווא בל ץמוא ןימ חיפמ םיהולא" .רבד תונשל תונמדזה
.אורקל ןיינעמ .הכויו ברסיש
 תלוויא  תוסג  יללכ  תוסג   


ילא תא ופקתש לע ,ס"ש סנכב יערד יכמות תא שמא ףקת ףסוי הידבוע :(מ) 4.3
קר רומשה דובכה ראות ירה והז ?םירפוכ ."םירפוכו םיעשר ,לעילב ינב" :ישי
.תוצראה-ימעו םירוב םינוליחלו ,יונישו צרמ יכ"חל ,ןוילעה טפשמה תיב יטפושל

וילע תבשל הכירצ ומוה הנבש אמא" :ס"שמ באז םיסנ כ"ח :(י) 19.3
אלו םוקיש םיכירצש םילוח םה ,םילאוסקסומוהה ,הלאה םישנאה .העבש
ונשיש םיגולוכיספ םיכירצ םהו ,םומ הלאה םישנאל שי .םמצע לש ילוחב םיריכמ
.דומלל המ שי םיינריאה תדה ינוציקל ."םתוא

 תלוויא  תוסג  יללכ  תלוויא   

שיבכל תחתמ .םילקש ןוילימ 4 לש תולעב הירבטב ללסיי רשכ שיבכ :(י) 20.3
שיבכב עוסנל ולכוי םינהוכו ,תיתכלה היעב תורתופש ,האמוט תונורא ונביי
.הירבטל

תוזוזמ ןיקתהל םאה :ערז תיבב ריעצה רמושה לש רפס תיבב בקונ חוכיו :(מ) 4.3
ופרטצהש ,הירבטמ םידימלת ירוה לש השירד ללגב הלע ןוידה ?תותיכל הסינכב
תפקשהל תדגונמ תוזוזמ תנקתה :הרמא תורומה תחא .רפסה תיבב םידומילל
האנ .ינוליח דסומ והזש ןובשחב תחקל רומא ונלש דסומב ךנחתהל אבש ימ .ונמלוע
- אשונב בחרנ רמאמ !ימייקת םג האנש םיווקמ ונחנא !הרומה ,תשרד

הנבל ירנל הדות ."תוזוזמב ליחתמ הז" :הנבל ירנ לש ותבתכ :(ץראה ףסומ) 30.3
דגנ" אל הז .תוזוזמל םיפילחתב ליעיה שומישה לע תורניכ תעקב ידימלתלו
.לבה-תונומאב ןימאמ ונניאש ימל ,הזוזמל ףילחת הז - "תוזוזמ

Hofesh Stickers!
שפוח לש םירקיטס - תוזוזמה לע רמאמה ךותמ םוליצ

.ןוחטיב רשכ ויונימ דובכל הכרב ירודכמ שקיב רזעילא ןב (דאופ) ןימינב :(י) 7.3
לבקמ ונממ התושש ימ"ש ,עיבג דאופל קינעה ירודכו ,תוקד 40 הכשמנ השיגפה
?יערדל םג הזכ עיבג ןתנ אל אוה המל זא ."החלצהו הגהנה ,חוכ לש תולוגס
- םילבוקמו דאופ ופורפא

-ןב העושי :(דאופ) ןוחטיבה רש לש רתסנה לבוקמה :(בירעמ תבש ףסומ) 30.3
רוביצה ברקב שקובמ לבוקמ ךפה הנורחאלש םילשורימ הבישי דימלת ,ןשוש
םיחא ורפסב" .תדחוימ הלוגס תולעבל תובשחנ ויפמ תואצויש תוכרבו ,יתד-ינויצה
תא הגהש אוה ןשוש-ןב יכ לגס יגח בתוכ תידוהיה תרתחמה תודלות לע םירקי
.תלבוקמ הצצפ ."תיבה-רה לעש םידגסמה תא ץצופל ןויערה

קיזחהל ףא רוסאו וידרל ןיזאהל רוסא :וקספ םיזנכשאה םינברה ילודג :(מ) 9.3
ס"ש תטילשש םידחופ םהו ,ס"ש לש וידרה תונחתמ אוה םהלש ששחה .רישכמב
.ידרחה רוביצב םחוכ תא שילחת וידרב

םושיא בתכ לטבל הטלחה דגנ ץ"גבל הרתע תויחל תויחל ונת תתומע :(מ) 14.3
ידכ" ,תבהצ הלוח לש ופוגל לעמ תוומל הנוי קנחש ,בלסרב דיסח דגנ ילילפ
."הלוחה תארבהל איבתו הלחמה תא גופסת הנויהש

הדילה ןמז תא תונשל רוסא :קספ ןורוד-ישקב ידרפסה ישארה ברה :(מ) 15.3
דלווה לש תקייודמה הדילה תקדש םושמ ,תומדקתמ תויאופר תוטיש תוכזב
.ןעדמ הלחא .ותוישיא תאו ולזמ תא תעבוק

ריבעהל ידכ דחוימ ןוקית אבה עובשב וכרעי םילשוריב םילבוקמ :(מ) 16.3
,הייטפ הדוהי ,דחא ירבדל .ירצב דוד להני הליפתה תא .ןדע ןגל םונהיגהמ םיתמ
ןיידעש םירבחו החפשמ ינב ךא ,אבה םלועב תולבוס ואטחש םירטפנה תומשנ
ןגל םריבעהלו ,םונהיגל וכלהש םהיבורק לש םתוהש ךשמ תא ןקתל םילוכי םייחב
.ןדע


 תלוויא  תוסג  יללכ  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא