םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


Vesheyodea Lishol

,"לואשל עדוישו" רפסה ךותמ - ןלהלש םיעטקה
בל ןועמש תאמ

.ביבא לת ,11036 .ד.ת ,לוגרח תאצוהב עיפוה רפסה

,רפסהמ םיעטק רתאב םסרפל ונל ורשפיאש לע האצוהלו רבחמל םידומ ונחנא
.ולוכ רפסה תא אורקל דואמ םיצילממו
סותימ :טנרטניאבו ,םירפסה תויונחב רפסה תא תונקל ןתינ
ןאכ וקילקה - רפסה לע אורקל


:.ש ןורי לש ישיאה ורופיס ךותמ

םיקטוקסיד הז םיינוליחש ונתוא ודמיל לבא
...םעט ירסח םייח הזו

. . .

,תדה תא קרפש םלוע שיו תד שיש אל הז .תדל ץוחמ רחא םלוע שיש יתנבה הטיסרבינואב
יתוא עיתפה .םיבשוח םישנא שיש - ירמגל רחא והשמ יתיליג .ירסומ אל םלועו ירסומ םלוע
לש רנימסל םעפ ונכלה .תינוכיתה הבישיב ,םדוק תצק םג הז תא יתיליג .םיבשוח םה המכ
הרוחב םש יתרכה ,תיעיבשב היה הז .םיבשוח םינוליח םע ןושאר שגפמ היה הז .'רשג'
הנכומ ךכ-לכו תבשוח ךכ-לכ יל התארנ איה .התיא רשקב ינא םויה דעש ינוליח ץוביקמ
.םיבשוח םינוליח יתשגפש תילגתהמ םומה יתרזח .םיקטוקסיד קר אלו ,תולאש םע טבלתהל
המ ונעדי אל וליפאו קטוקסידב םייחב ונייה אל .םיקטוקסיד קר הז םינוליחש ודמיל יתוא
ירסח םייח ,םעט ירסח םייח הזו םיקטוקסיד הז םינוליחש ונתוא ודמיל לבא ,קטוקסיד הז
,תוירוטר תולאש ויה הלא ?תומהב ןיבל םניב לדבהה המו ,הככ תויחל םעטה המ .תלחות
:לאוש היה תינוכיתה הבישיב ברה .םמצעב תובושתה תא ונתנו הבישיב ונתוא ולאש םימ"רהש
םייתדה הז ונחנאש בושחל םינהנ ארונ ונייהו "?תומהבה ןיבל וניניב לדבהה המ זא"
.תומהבה םה םינוליחהו םיבשוחה

יח ינא םויה ."היחי ותנומאב קידצ" בותכ ,יתבהא דואמש ,ילש אבס לש הביצמה לע
רתוול ןכ אוה םויה ילש המחלמה רקיע .יתד יתייהשכמ רתוי הברה ,םעפ-יאמ רתוי יתנומאב
לודג יכה ישוקה הז ,ךמצעל רתוול הז ךמצעל תושעל לוכי התאש רתויב בוטה רבדה ,ימצעל
התא זא ךמצעל תרתיווש ,םירמוא םייתדהש ומכ והשמכ הז תא האור אל ינא .םייחב ונל שיש
תבשב ןשעל יתיצר ארונ .ינוליח יתייהנ הז ללגבו הרבח יתיצר ארונ ,דיגנ .יניצר תוחפ
םמצעל רתוול םיעדוי אל םייתדה .ימצעל יתרתיו יכ - יתד תויהל יתקספה הז ללגבו
ךותב םלוכ תא רומשל ךיא לעו םיקוח לע היונב תיתדה הרבחה .ער ךרע הזב םיאור וליפאו
םהש זובה ,ומצעל רתוומש והשיממ דחפה .קזח ךכ לכ אוה רתוול לש ןיינעה ןכל ,הרבחה
דע יתוא הוולמ הז ביבס שיש תורסייתההו .םמצעל םישחור םהש זוב םצעב הז ,ול םישחור
תלוכיה .םייחה לכ הז תא םיבחוס ונחנא .ימצע םע ילש תולודגה תומחלמה תחא וז ,םויה
היה הזו יאוולה .בושחהו בוטה יונישה איה ,םעפמ רתוי הברה ימצעל םויה רתוול ילש
.רתוי

ינא .םייחה לכ יתוא הווליש יתד דואמ עטק הז ?והשימל ןובשחו-ןיד תתל ךירצ ללכב המל
תדה תא יתבזעשכ .ןדעתמו ךלוה הז לבא ,השוע ינאש רבד לכ לע ימצעל ןובשחו-ןיד ןתונ
חוכ יל ןיאש ללגב ,ימצעל רתוומ ינאש ללגב בזוע ינא .תאזה הניחבהמ יתד םצעב יתראשנ
ינאש בשוח ינא יכ בוזעל ךירצ ינאש ללגב ,בוזעל הצור ינאש ללגב בזוע ינא וא ,ןוצר
לוכאל ךלוה ינא - הבישיב היה הזש ומכ .הז םע טקילפנוקב התא ןמזה לכ ?בוזעל ךירצ
הגוע לוכאל ךלוה ינא ילואו ?ימצעל רתוומ ינאש ללגב ח"מלפה בוחרב הירוטידנוקב הגוע
?הבוט הגוע הזיא לוכאל תמ ינאו דומילהמ הקספה ךירצ טושפ ינא יכ


Vesheyodea Lisholףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא