םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


"םדא ינבל םיבשחנ [םידרחה] ונחנא קר"

הלאשל אציש ינור תאמ

.הלאשב םיאצוי לש םיישיא םירופיס לבקל חמשנ :רתאב םירקבמה לכל הרעה
.רורדל חולשל אנ
.יודב םשב םג רתאב םסרפל ןתינ

shpinoza

.הלאשל יתאציש הביסה המ יללכ ןפואב רפסא ,תידרחה הרבחמ הלאשל אצוי ינא

קרש ךיא יתכנוח ינא םגו ,םידרחה לכ ומכ תידרחה הרבח ךותב דוכל יתייה ינא םג הלחתהב
םדא ארקנה - "םדא") םדא םיארקנ םניא םלועה ראש לכו םדא ינבל םיבשחנ (םידרחה) ונחנא
ויה דימת ילש (םירומה) סעבערה ."רומחל המודה םע" םה םלועה ראשו (...ירכנ אלו
ייווצ ףיוא טייג סאוו המהב א זיא רעיירפ רעדעי" :(יוג=) ינוליח לע ונל םירמוא
יתלכתסה דימתו ,הככ תמאב הזש יתבשחו יב ורידחהש המ לכ תומימתב יתלביק דליכו ,"סיפ
תיבב דלונש דחא) .'וכו 'וכו םדא ארפ ןיטולחל רתוימ והשמכ הפיכ שבול וניאש ימ לכ לע
לכ בותכא ינא תונמדזהב ילוא ,ינוליחה לע ידרחה לש וטבמ ןיבהל דאמ ול השק ינוליח
(ידרח דלי לכ לבקמש ךוניחה תא תצק ושיחמיו ומיגדיש םירופיס ינימ


shpinoza

קר הז (יוג=) ינוליח לע תוחנ ךכ לכ לכתסמ ינאש הביסהש רגובמ ליגב יתיליגשכ לבא
ךיאו ,"םדא" םיארקנ אל םהש םידרחה לצא איה היעבה םצעבש יתנבה ,התסהו ךוניחמ האצות
לבא ,דחאו דחא לכל םיאתמש םייחה תא רוחבל הריחבהו שפוחה תא (םידרחה) ונל ןיאש
םידלי םע יושנ רבכ יתייהו רחאמ יל השק דאמ רבכ היה םיישפוחה םייחב רוחבל יתיצרשכ
ישפוחה םלועל וישכע אצא ינא םאש ךכ ,תוניחבה לכמ תידרחה תוברתב הקומע הרגיש ךותב
יתלחתה ,"!המ אהיו" יתרמאו ימצע לע יתרתיו אל ינש דצמו ,תישפנ תודבאתה ומכ שממ הז
דוע םימייקש ןיבהל דומיל ידכ ךות תחרכמהו היולתה הרוגסה תוברתהמ טאל טאל קתנתהל
לוציפ" בצמב יתייה וב בצמל יתעגהש דע םינוש םייח יגוסב לזלזל אלו םייח תונונגס
לבא ידרחכ שובל ינא דחא דצמ ,(!הארונ השגרה וז) ןאכ אלו ןאכ אל יתייה אלש "ישיא
םויה עיגה ?הער השגרה וזכב ךישמהל לוכי ינא ןמז המכ ,תישפוח הסיפת איה םלועה תסיפת
יתחתפ וישכע ,לוע יתקרפו ימשר ןפואב תדה תא יתדמשה "השעמ יתישע"ו םימי שדוחכ ינפל
תישיא תוירחא לבקל השק רתוי הברה דחא דצמ ,ילש םייחה תא שיגרהל יתלחתהו םייניעה תא
אלו הצור ינאש המב רחוב ינאש אוה בוטה דצה לבא ,םייחב םיישק םע תודדומתהו םייחה לע
תודוהל בייח ינא תאז לכבו ,ןימאהל יתוא םיחירכמש תולפט תונומא ךותמ יל םיביתכמש המ
דחא לכ לש תוכזה תא ןיבהל תמאב דומלל ידכ (!יתמזגה םתס) םי ינמ הכורא דוע ךרדהש
.היפכב ול אב אל הזש ןמז לכ ולש ךרדב תויחל

תא ימצעל יתתנש "תוומה תאו םייחה תא ךינפל יתתנ האר" :הרותב דחא קוספ יתמייק תוחפל
."רוחבל" שפוחה

.ינור
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא