םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


Vesheyodea Lishol

,"לואשל עדוישו" רפסה ךותמ - ןלהלש םיעטקה
בל ןועמש תאמ

.ביבא לת ,11036 .ד.ת ,לוגרח תאצוהב עיפוה רפסה

,רפסהמ םיעטק רתאב םסרפל ונל ורשפיאש לע האצוהלו רבחמל םידומ ונחנא
.ולוכ רפסה תא אורקל דואמ םיצילממו
סותימ :טנרטניאבו ,םירפסה תויונחב רפסה תא תונקל ןתינ
ןאכ וקילקה - רפסה לע אורקל


םידוהיה לש הזה םיהולאה םייקש ןימאהל דואמ השקתמ ינא

:.ט ןבואר לש ישיאה ורופיס ךותמ

ךותמ לוק' ארקנש ,טנוד רדנסכלא לש רמאממ הליחתה תדה תא ילש הביזעה ,ימשר ןפואב
אל רבכ ינא ,'תובשחמ'ב וא 'תומדש'ב םסרופ אוה .ץיוושואב היהש ימ לש רמאמ הז .'רפאה
להנמ היה זאש ,ילש הרומה .םיהולא דגנ המשאה רמאמ ,האושה אשונב קזח דואמ רמאמ ,רכוז
בצמב יתלקתנש הנושארה םעפה התיה וז .בויא רפס תא ונדמלשכ רמאמה תא איבה ,רפסה תיב
,המל ,המ וישכעו םיהולא שי" ,יתוא ולאש אל .דחאמ אלו ספאמ םיליחתמ םירבדהש ,הזכ
יכ ,םויה דע הז תא רכוז ינא ?"האלה הז םע םישוע המ ,םיהולא ןיא וישכע" אלא ,"המכ
הצור התא םצעבש ,םיסומכ םיעינממ הזש רמול רשפא ,הרקמב אל הארנכ ,ילע עיפשה הז
לא ךדיל האבה הווצמ" רמאנש המ ,תונמדזה ךל שי םוקמ והשזיאבו ,יתד אל תויהל
.תונמדזהה תא יל שי הנה זא ,םיידיל הזכ רמאמ ךל עיגמ - "הנצימחת

הלאש לכל .םיצורית לכהש ,תויתימאה תולאשה תא םילאוש אל יתדה ךוניחבש השוחת שי
,םייחה לש הלעפהה רפס הז הרותהש עודיה יתדה לשמה תא שי .שארמ הנכומ הבושת שי לאשתש
לכ םדוקש אוה ןויערה .הרותה אוה תוארוההו הלעפהה רפסו םייחה תא םילבקמ ונחנא
.גורחי אל רבד םושש ,תולאשה תא המינפ ךל םיפחוד זאו ,תובושתה לכ תא ךל םינגראמ
,הלאשב ליחתמ לכהש אל הז .תובושתל תומאתומ תולאשהו ,תולאשה ינפל תונתינ תובושתה
לבא ,םיעינמה תא ןיבהל ילוא לוכי ינא .ובזעיש הדרחה ךותמ הארנכ ,הבושתמ ליחתמ לכה
.םהל םיכסהל לוכי אל ינא

םעה תא רחבי אקווד אוהש ,שי תאז לכב םא לבא ,אל וא ןוילע חוכ שי םא עדוי אל ינא
חוכ םייק ילוא ,םיהולא םייק ילואש ןיבהל לוכי ינא .יתייעב תצק יל הארנ ידוהיה
םיהולא דימת .הזה ןיינעב העד יל ןיא ,ליחתה לכה ונממש והשלכ םוקמ שי ,והשלכ ןוילע
תא תמדקמ היגולונכטה .םיהולא הז עודי אלש המ ,רמולכ ,עדמה לש םיקדסל לחתשהל חילצה
תולבגמ .םהילא לחתשהל לכוי םיהולאש םירוח ויהי דימת ,םירוח שי ןיידע לבא עדיה
רחאמ ,דיגהל לוכי אל ינא .םיהולא שיש ןוכנ הז ילואש דיגהל תומרוג תישונאה הייארה
,םידוהיה לש הזה םיהולאה םייקש ןימאהל דואמ השקתמ ינא לבא ,םייעדמ םילכ יל ןיאש
.תיטרפ החגשהב ןימאהל לוכי אל ינאש חטבו ,יניסב הרותה תא ןתנו הלגתהש

. . .


Vesheyodea Lisholףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא