םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


shpinoza

תידרח הביבסב יח ןיידעש הלאשב אצוימ ונלביקש בתכמ

(תכרעמב רומש םשה)


םולש שפוח תווצל

םיעיבמ ובש ענכשמו ןינעמ רמוח םש םכל שיו טנרטניאב םכלש רתאב ןייעמ ינא ןמז הזמ
.תענכשמ דואמ הרוצב בורלו םתעד תא תוחכוהו העד ילעב םישנא הברה

!םכל דובכה לכו םיפסונ םירתאלו תורפסל תוינפה םכרתאב אוצמל רשפא

תורמל ,יח ינא הבש ךרדב יתוא םתקזיחו םיאשונ רפסמל רשקב יתעד תא יתעבה רבעב ינא
רובידה םצע תא לבקמ אלש םלועב תויחלב ילע השקמ ילואו רשואמ רתוי יתוא השוע אל הזש
.םיהולאה לש ומויק יאו תוינוליח לע

ויתועד תא ריתסהל תוסנל ךירצ אוה בורלו ונמלועב השק רתוי לכה ינוליחלש קפס ןיא
תושק וב עוגפיל לוכי הזש ןוויכמ ויתועד תא רמוא אוה ימ ינפב תעדלו וביבסש םלועהמ
םה ונייחב תטלושה הרבחה םויהש ןוויכמ תאזו ישונא רבק תאיצמל ותומ רחאל םגו ויחב
.ואריו וארי תטישב שינעהל איה םתטישש םייתדה

תושפנה ידייצ ומכ םירפס דועמו םכלש רתאהמ הברה יתדמל ,תוקפס אלל ,ינוליח רבכ ינא
.םהילא יתוא הנפיה םכרתאש

ינבל םיסחיתמ ונאש ןוויכמ תאזו תנכוסמו השק םכתמישמש העידיב תאזו וחילצתש הוקמ ינא
םחנתהל המבו ךיאב ונל ןיא רשאכ הקעומו ישוק יעגרבש םימלשומ אל םירוצי םהש םדא
.םימוחנת אוצמל ידכב םיהולא ארקינ אוה םויכש יעביט לעה תא םישפחמ םישנא


shpinoza
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא