םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


shpinoza

יליבשב םינטק םידלי לש הדגאמ רתוי היה אל םיהולא

(ומש תא םסרפל אל שקיבש) .א תאמ

דואמ םינטק םידליש םירחא םירבדו תויפו תוצלפמב ןימאהל יתקספה דואמ ריעצ ליגבש זאמ
הלאשב םירזוח הברה לע שפוח רתאב יתארק .םיהולאב ןימאהל יתקספה ,םהב ןימאהל םיצור
הפוריא ידוהי ןוילימ 6 -ל השרה םיהולא דציכ ריבסהל וסינש ירחא םיהולאב קפקפל ולחהש
ןימאהל יתקספה ינא ,ןכבו .תורקל םירחא םיארונ םירבד הברהל השריה אוה דציכ וא תומל
םירבדה לכ ןיבל םיהולא ןיב רשקל ליחתמ התאש תאזה הדוקנל יתעגהש ינפל הברה דוע וב
םינטק םידלי לש הדגאמ רתוי היה אל םיהולאש ןווכמ ,בולעה ונמלועב ורקש םיערה
.יליבשב

יתבשח דואמ ןטק דליכ (ךרעב 5 ליגב היה הזו) םיהולא שיש תורשפאה תא יתלספש עגרב
םיהולאב ןימאמ אלש דיחיה ילוא ינא יח ינאש הפיא ,םיניבמ םתא .ךכ בשוחש דיחיה ינאש
יתייה לכה ירחא ,רחא םוקמ לכב םג ךכ הזש םשורה תא יתלביק תאזכ הביבסב יתלדגש בקעו
דוע שי םש םיהדמ םלועל יתפשחנ ךרעב 8 ליגב טנרטניאל יתורבחתה םע .םלועהמ קתונמ
,םכלש םיהדמה רתאל יתוא הנפה ילש רבח ךרעב הנש ינפל זאו .ינומכ םיבשוחש הברה
.םכל ראתל לוכי ינאשמ רתוי ,דואמ הברה יתדמל םש ,"שפוח"

לכ השעי ינאש םכתא עדיילו ,יליבשב םרת הזה רתאהש המ לכ לע םכל תודוהל הצור קר ינא
םישנא יבגלו תיתדה הייפכה יבגל םירחא םישנא לצא תועדומ ריבגהל ליבשב יתלוכיבש המ
ינוילימ לש םחומב טלושה עשרה ץירעה לש ונוטלשב קפקפל םיזיעמש םכומכ םיצימא
.םיהולא אוה אלה ויתונברוק

,הבר הדותב


shpinoza
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא