םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


Daat Emet

"תמא תעד" לע תמאה

!םזילרולפ םידרחה תא דמלל
רפל דידק 'גניא תאמ

"יונישה" לש 13 'סמ ןויליגב םסרפתה רמאמה
"יונישה" תכרעמ לשו רבחמה לש בידא רתיהב ןאכ םסרפתמו


תא םייקמו לבקמש ימ רמולכ) םייתדהו םידרחה
קר אל (תיסקודותרואה תודהיה לש היגולואידיאה
.ןיטולחל הנוש םיגשומ םלועב םייח םה ,"תרחא םיבשוח"

.לארשיב םג ,ןאטסינגפאב םג ,תושדח םינפ שבול תיתדה הייפכבו םזילטנמדנופב קבאמה
תגצה ."תמא תעד" תעונתב הקסעש תינכת ("הפישח") 1 ץורעב הנרקוה תועובש המכ ינפל
ןימכ היזיוולטב הגצוה "תמא תעד" .לילעב הנוכנ יתלבו תינבבוח ,תינלשר התיה םירבדה
.הלאשב הרזחהב םיקסועה םינוהמת לש תרתחמ

טהל תבלשמה העונת .תוברתה תמחלמב תינדיחי העפות איה "תמא תעד" .ארבנ אלו היה אל
תובישי ידימלתו םינבר תללוכ התגהנה .הפנע חטש תוליעפו דחוימ ינויער רסמ ,ינכפהמ
בקועש ימכ .חטש תוליעפב (רוביצה תובכש לכמ) םיבדנתמ תואמו ידרחה םלועה תא ובזעש
לודג הגאד רוקמ תשמשמ ,דאמ םש העודי העונתה יכ דיעהל לוכי ינא ידרחה םלועה ירחא
.ידרחה יתוגהה חישה לכ לע העיפשמו תידרחה הגהנהל

לופטו הכימת לש הבושחה הלועפב תקסוע "ללה " תתומע ."ללה"ל "תמא תעד" ןיב רשק ןיא
םידאמה ןמ ואב וליאכ ונלצא םיתחונ ידרחה םלועה ןמ םיאצויה הלא .הלאשב םירזוחב
םתאיציב .(!יתכלממ רפס תיב לש 'ד התכל הליבקמ תידרח הבישי רגוב לש תיללכה ותלכשה)
עויס םהל תקפסמ "ללה" .ישפוחה םלועב םייקתהל תלוכי לכ םירסח םה תידרחה הרבחה ןמ
.םישדח הרבח ייחו אבצל סויג ,הלכשהב ,רוידב

,רתוי בכרומ ,רחא ןפב תזכורמ םהלש בלה תמושת ."הלאשב הרזח"ב ןיינע ןיא "תמא תעד
.תוברתה תמחלמ לש

לש םלועה תסיפת תא םיניבמ םא קר ןיבהל רשפא "תמא תעד" לש יגולואידיאה רסמה תא
תא םייקמו לבקמש ימ רמולכ) םייתדהו םידרחה :ןיבהל ינויח תאז תאו .הלומ םידמועה
םיגשומ םלועב םייח םה ,"תרחא םיבשוח" קר אל (תיסקודותרואה תודהיה לש היגולואידיאה
שי" :תיטסילרולפ דימת טעמכ איה ,םינוליח ,םיישפוח םישנא לש םתבשחמ .ןיטולחל הנוש
ותנומאב שיאו בוט יכה ול השועש המל רבחתמ דחא לכ ,תותדו תונומאו תועד ןוילימ
.ול המיאתמהו היוצרה םייחה ךרד תאו םלועה תפקשה תא רחוב םדא לכ ,רמולכ ."היחי

תונומאו תועד ןוילימ שי" :ירמגל תטלחומ איה תיתד-תידרחה םלועה תסיפת ,תאז תמועל
םינימאמ-אלה לכ .תמאה תד איהש ,תודהיה ,תחא תדמ ץוח םילילא תדובעו לבה ןלוכ .תותדו
"היחי ותנומאב קידצו" אוה קוקבח רפסמ ןוכנה טוטיצה .םיתוחנ ,תורחא תותדב םינימאמהו
ידוהי לכ בייח םייקתהל ידכ ,רמולכ ."םייחל יואר תידוהיה ותנומאב קידצ קר יכ -
וניאש ידוהי .יניסב השמל םיהולא ביתכה התואש ךרדב תכלל (ללכ םיבשחנ םניא "םייוג"ה)
.עשר וא רוב ,שפיט דבאתמ אוה ךכ גהונ

ידוהי" גשומה םצע (הרוחש וא הגורס ותפיכ םע בושח אלו) יתדה סקודותרואה רובע
םע להנל תורשפא םוש ןיא ,םידרחה תניחבמ ,ןכל .תוימיטיגל רסח סקודרפ אוה "ינוליח
םיעשר םע להנתהל לוכי יתועמשמ גולאיד הזיא יכו ."םיווש ןיב גולאיד" םיינוליחה
םתניחבמ .תידרחה תואשנתהל לובג ןיא ,ינויער תומיעב רבודמ רשאכ ,ןכלו ?םירובו
וא דובכ הברה ול ןיא תיהולאה תמאה לש המשב רבדמש ימ :ןיטולחל תנבומ וזכ תואשנתה
.םיעשרו םירוב ,םישפיט לש םהיגיגהל תונלבס

םג ,םה םגש חיכוהל שאונ ןויסינב םינוליחה םידקרמ תידרחה תינויערה תונצחשה לומ לא
..."םיבוט םידוהי" םה

ישנא םישמתשמ ובש ,םידרחה תניחבמ ,ינלטקה קשנה
טסקטה אקווד אוה םהיתונעט תחכוהל "תמא תעד"
תורפסה ןמ םיקיודמ םיטוטיצ תרזעב !ומצע יתכלה-ינרותה
םיידוהיה שדוקה יבתכ יכ ,בושו בוש ,םה םיארמ תינרותה
,תויתדבוע תואיגשב ,תודגאו םימגתפ לע ףסונ ,םיאלמ
תויבקע רסוח ,םייראזיב םישורפ ,תוימינפ תוריתס
"תיביטקלס" תוירסומו םישנ תיילפה ,םירז תאנש ,תינשרפ

תויגולואידיאהש חיכוהל םוקמב .האוושמה לש ינשה הדיצב תמלוהו "תמא תעד" האב
ןיאש הארמה םירמאמ לש המישרמ הפוסא "תמא תעד" ישנא וקיפה "תויואר ןה םג" תוינוליחה
ןיטולחל תישונא הריצי איה הלוכ תידוהיה תדה .תיתד-תידרחה תונוילעה תונעטל סיסב םוש
תוברת תוכרעמב ומכ ,תישונא המכח הב שי .תרחא תישונא הריצי לכ לע ןורתי םוש הל ןיאו
תואיגש ,תוימצע תוריתסב האלמ איה תמלשומ הנניאו תיהולא הנניאש קר אל לבא ,תורחא
.םיירסומ םימגפו

אוה םהיתונעט תחכוהל "תמא תעד" ישנא םישמתשמ ובש ,םידרחה תניחבמ ,ינלטקה קשנה
םיארמ תינרותה תורפסה ןמ םיקיודמ םיטוטיצ תרזעב !ומצע יתכלה-ינרותה טסקטה אקווד
תואיגשב ,תודגאו םימגתפ לע ףסונ ,םיאלמ םיידוהיה שדוקה יבתכ יכ ,בושו בוש ,םה
,םירז תאנש ,תינשרפ תויבקע רסוח ,םייראזיב םישורפ ,תוימינפ תוריתס ,תויתדבוע
ידימלת ידי לע םיבתכנ םירמאמה .הטעמה ןושלב "תיביטקלס" תוירסומו םישנ תיילפה
יתכלהה הביתכה ןונגסב םיבותכ םה ,הלאשב ואציו תרוויעה הנומאה ימגפ תא וארש תובישי
"ינרפוכ" ןכות םע "ינרות" ןונגס לעב טסקט לש ףורצה .תיתבישיה הרותה דומיל תטישבו
.תידרחה הרבחה ומכ םיטסקט תנווכומ ,הרוגס הרבחב דאמ ליעי

םה ."םישודק"כ םירידגמ םמצע םהש םיטסקטל שחכתהל םילוכי םניא ירה םה .היעבב םידרחה
...לצנתהלו ץרתל ,םביבס לתפתהל םילוכי קר

קבאמה תא תיתשהל :"תמא תעד" תעונת לש תיתימאה התרטמו הלודגה התווקת וז
הריציכ ,יוארה המוקמב תדה תא דימעהל .םיווש לש סיסב לע ,יתד-ינוליחה ,יגולואידיאה
!םזילרולפ םידרחה תא דמלל ,רוציקב .םימגפ הברהו תונורתי המכ הב שיש תישונא

,וב לוזלז אלו ביריל האנש אל
...יתימאה ,יעבטה ולדוגב ותגצה קר
!ליעי הזש המכו

,םירמאמ ,םיסרטנוק :רמוחה תא איבמ (www.daatemet.org.il) העונתה לש טנרטניאה רתא
תעד" ירמאמ לכ .תיסורו תילגנא ,תירבע :תופש שולשב "עובשה תושרפ"ו תוידומלת תויגוס
,םיסובוטואב ,תובישיב ,םינכודב םיקלוחמ םה .חטשה יליעפ ידי לע םג םיצפומ "תמא
םיידרח בא-יתב יפלא תורשע המכ לש תובותכ תמישר "תמא תעד"ל .בוחרב םתס םגו םינוינקב
לש ראודה תבית .תידרחה הרבחה ךות לא םירסמ תרבעהל הליעי ךרד םה ראודה יחולשמו
תובוגתב םיצצופמ (6106688-03) ילוקה הנעמהו (61393 ביבא-לת 39425 .ד.ת) העונתה
.סומלופו ףודיג ,הרהזא ירמאמ ,םייתפש ףצקב ,תמסרפמ תידרחה תונותיעהו תוידרח

אלו ביריל האנש אל .דחוימב ילע םיביבח "תמא תעד" תוברתה תמחלמל יתימע לכמ ,ןכא
!ליעי הזש המכו ...יתימאה ,יעבטה ולדוגב ותגצה קר ,וב לוזלז


Daat Emet

ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא