םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


םימימת םיינוליחל םיאתפ תדוכלמ !תוריהז
ןמ לאכימ תאמ

!עטק ועמ'צ

הגצהל רוביצה תא ןימזמש ינועבצ רטסופ יתנוכשה תועדומה חול לע יתיאר םימי רפסמ ינפל
.םיעודי אל םינקחש לש םתופתתשהב "םהיניבש המו םירוה לע - יוניש םיצור"

הטמל ןטק וגול לבא (םיעבוכ םישבוח םירבגה לכש ומכ) דחוימ והשמ יתיאר אל ןושאר טבמב
."םיכרע" ןוגרא !יתיהיזו ,יתברקתה .יביל תמושת תא ךשמ

(הבושתב הרזחה) ת"בחה עוריא והז !ןומיסאה יל דרי זא קרו תוכיראב רתוי יתננובתה
.ינוליחה רוביצל המימת הגצהכ הווסומ

הגצהה ינכת לע רבד עדי אל שיאו רחאמ לבא םיריילפ קלחלו הסינכב ןיגפהל יתיצר רבכ
10 -ב סיטרכ יתינקו "םיכרע" ןוגראב ךומתל יתטלחה .העונתה תגהנהמ רושיא ךכל ןתינ אל
.יפסכ בטיממ םילקש

תוצלוחב םיכרבא - ינכטה תווצה .םלואב ידבל ...יתייה הדועיה העשב םלואל יתעגהשכ
עפומל לודג ךסמו הרבגהה ,הרואתה ,הרואפתה תא ןיקתה - תורוחש תופיכו תונבל
.םישנא עיגהל ולחה טאל טאלו ,ילוקרואה

ןיב ...לע עומשל האבש ינפוג ךוניחל הרומ - הדיחיה תינוליחב שגופ ינא םלואל הסינכב
איה .םינמיס הל ןתונו "רלדא ןוכמ" קוידב אל הזש תונידעב הל זמור ינא .םידליו םירוה
אשונב תורובה הלודג המכ דע ןמואי אל הז ."סויפ וצ" לע תרבדמו תשגרתמ קוידב אל
סיטרכה ריחמ המל התוא לאוש ינא .םעורז תחנל תישיא ףשחנ אלש לארשי ךמע ברקב םידרחה
יתממ ?ינוליחכ הווסומ עוריאה המל ?"יוניש םיצור" םשב םישמתשמ המל ?דבלב םילקש 10
איה ?ןאכ שפחל יתהק ברה ומכ ת"בחמל המ ?םיינוליחל רודיב תוגצה קיפמ "םיכרע" ןוגרא
.םייפתכ תכשומו יב ההוב

Arachim Trap

תא שיגדמו "םיכרע" ןוגרא תא חבשמו ראפמה ואדיו טרס ןרקוה ת"בחה עוריא לכב ומכ
הנכומ התיה (םידלי ןג לש המרב) הרואפתהשכ .דמשמ לארשי יריעצ תלצהל המוצעה ותמורת
הגצהב םינקחשה תשולש םהש ררבתי רתוי רחואמ .רבס ירומח םיכרבא 3 םלואל וקמח
.םסק הטמבכ םלעיהל הלוכי םהלש תוניצרהו

תובושי ,תויתד וא תוידרח ןלוכ ,תורענו םישנ 25-כ םלואב ויה (!רוחיא העש) 9 העשב
דוע ותפתה אלש יתחמש דחא דצמ .ינא .דחא םדא ...ויה םירבגה שוגבו ,ןבומכ דרפנ שוגב
,ןלצל אנמחר ינוליח דועו ,םלואב דיחיה רבגכ ינש דצמ ךא ,הפטהל ףשחיהל םיינוליח
...ועדי וליא .םידמחנ ארונ ויהו ,הלוק תותשל יל ואיבה ...בל תמושת ןומה יתלביק

דוע"ש הגצהה לע רפסמ ,םיפוצה טועימ לע ץצולתמ אוהש ךות ,להקה תא ךריב םינקחשה דחא
!הגצההמ קלח ונניא ברהש ררבתמ וישכע קר .יתהק ףסוי ברה תסינכ לע זירכהו ליחתת "טעמ
לע רפסמ ,להקל ףנחתמ אוה תוטיהרבו תוביבחב .ןופוק רוזגל אבש "םיכרע"מ ת"בחמ טושפ
ךרוצה לע המדקה ןתונ .ינוליחמ ינוליח רתוי היהש זמורו ,םינש 11 ינפל הבושתב ותרזח
.הגצהה ירחא רוזחל חיטבמו םיידוהי םיכרעל רוזחל

.הליחתמ הגצהה

יסג ,םירקפומ םירוהה .תינוליח החפשמ ינבל תחא תבב וכפה רבסה ירומח םיכרבאה תשולש
.ילילש לכה רוציקב ...יסופיט דרומ ןבהו ,םישפט ,םימילא ,םירוב ,תוגהנתהו חור
,תבש לוליח לע םירבדמ ,הז תא הז םיללקמ ,ןבה לש לקולקה וכוניחב םשא ימ םיבר םירוהה
.'וכו הדודר היזיוולטב היפצ ,רשכ אל לכוא

רישב השולשה םיחצופ םיעמושה תא ברקל ידכ !לגרה תא הטשפ תינוליחה הטישה - רורב רסמה
הכרעמב (ןבומכ) .תורוקמהמ ןה רישל םילימה לבא (םיינוליחה ומכ) הרטיג תיוולב זילע
קראפב ארמג דמולש (?) 12 ןב (..רבעשל אמאה) ךרבאל םיעדוותמ ןבהו באה הינשה
קתמב םתוא ןמזמו ארמגה לש אלפנה המלוע לע תובהלתהב םהל רפסמ ךרבאה (?) .ירוביצה
.הרות דומלל אובלו םיקירה םהייחמ תאצל םייתפש

ומכ םיטושפ םיגשומ םיניבמ אל םירומג םירוב םתויהב ןבהו באהשכ קוחצמ ץצופתמ להקה
םילוע ותמכוחו ויתועידיש ריעצה ךרבאב לגע יניע םילותו 'דכו "עובשה תשרפ" "אטישפ"
טילחמ אוה .וישעמ תא ןקתי דימו היוגש וכרדש תויטמרדב טילחמ באה ...דחי םג םהלש לע
ידכו ...העתפה וזיא .תורוקמהו תודהיה םע וירשק תא קזחלו תסנכה תיבל תכלל ליחתהל
...ידרח רישב השולשה םיחצופ רסמה תא קזחל

וקוק םע םיריעצ לש םיישיא םייודיו םינרקומ ךסמה לעו ,הרות לש הלהאל םישרופ םינקחשה
.תודהיל םירזוח םהשו ,ודוהב תוטסקא לע הפידע הרותהש תיגיגח םיעידומש תומצו גניסריפ

לצא תיתייעבה תויגוזה לע רבדמ ברה .ןופוקה תא רוזגל יתהק ברה ןמזומ וישכע
רבדמ ברה .הלעבל הדות תרמוא אל השיאהו ותשאל אימחמ אל לעבהש ללגב לכהו ,םיינוליחה
םידבכמ תווצמו הרות ירמוש ידלי וליאו םיערפומ םיינוליחה ידלי עודמ ,םידלי ךוניח לע
לע רפסמ אוה .הכלהכ םידלי ךנחל ןתינ תינוליחה היווהה תחתש יוכיס ןיא עודמ ,םאו בא
ךילהתו תולילצה תחאב עגפנש ירצי ןללוצ ,ןתנהנו עורפ ינוליחכ תוארונה ויתולילע
םיסינ לע תוישעמ ירופיס םע (ןטקה) רוביצה לע רעתסמ אוה .הניכשל ותוא בריק ותמלחה
.ןהל געול תעד רב לכש תואלפנו

חרואב ןיטולחל אירבה ותנומא תוכזב קרו ,חומב ןטרסב הלחש קוניתה ונב לע רפסמ ברה
(?) 15,000 לע רפסמ ברה ,(המזגהה תא ףושחלו רופיסה תא קודבל יאדכ ילוא) ...אלפ
,םידבאתמ םילבחמ תויהל םידיתעש םידמושמכ םילדג םהידליו םיברעל תואושנש לארשי תונב
...התיבה רוזחל תונבה לודישו תולילב םייברע םירפכל הסינכב ולש הרובגה ישעמ לעו

ףא םקלחו ,הלצינ םתויגוזו "םיכרע" לש םירנימסב ופתתשהש תוגוז (?) יפלא לע רפסמ ברה
.םידוהי ראשיהלו ץראב ראשיהל וטילחה ברה תוכזב קרו תורצנל םתד תא רימהל וננוכתה

תא ריכזמו ,קספיי אל הזה בושחה לעפמהש ידכ "םיכרע"ב ךומתל חרכהה לע רפסמ ברה
יקובקב יאלמ תמורת תרזעב תוטטומתהמ ןוגראה תא ליצהל ירודכ ברה לש םיהדמה ןויערה
.ירודכ ברה לש ותכרבמ הנהייש רוביצל ותוא ורכמיש ידכ "םיכרע" ןוגראל (?) ולש ןייה
....ןמשה חפ סנ תא יל ריכזמ

ןייה תיינק םע ןתוא ודקפש םיסינה לע תורפסמ םישנ לש הכורא הרוש ובש טרס םינירקמ
וכפה תונקז תוקוור ,םידלי תובורמל וכפה תורקע םישנ ,ואירבה םילוח םידלי .ךרובמה
!תואלפנו םיסינ רוציקב ,תורזוחמל

תא לדשמו ,קושב לכורל ךפוה יתהק ברה ,הנוכנה הקיזומה תנגנתמ עקרבשכו ,ןוכנה עגרב
,םידלי ,הנותח ,הסנרפ ,םינבר תכרב לבקל ידכ רלוד 50-ב ןיי יקובקב תונקל להקה
5 לש עבק תארוה לע םותחל ברה עיצמ ,םיצפוקה םה םיטעמשכ ....םימי תוכיראו ,תואירב
...הטלחה ישקל ברעה ףוס דע תוכחל ןכומ אוה תולפנתה ןיא ןיידעשכ ...שדוחל רלוד

ויה ייתויעב םא השוע יתייה המ לבא ,קובקבה תא קודבל ןויערב יתעשעתשהש הדומ ינא
?הבושתב רזוח ?תורתפנ

?הלאשב רזח ילוא ...קחצי דוד רמזל זמרו ןמיס היה אל ,רטסופה תחטבה תורמל

יתחפשמל רוזחל יתטלחהו תואלפנו םיסינמ יתפייעתה ,ברעה תלחתה רחאל תועש 3 ,הז בלשב
....תישפוחה לבא ,תרקפומהו הרובה

תדוכלמה תאו יתודליה לולעתה תא ףושחלו םישרדנה םיחקלה תא קיפהל ןמזומ םכמ דחא לכ
.םכירוגמ םוקמל עיגת וז הגצה רשאכ ,תנכוסמה


,בר דובכב
יקימ
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא