םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

:הנשי-השדח הכמ

* םית"בחמ לש תואצרהב תומשנ ילוגלג

הבושתב ריזחמ = ת"בחמ*

ןידרבייס

אובמ
"המראק"ה גשומ .תיחרזמה היפוסוליפהמ ,יל עודיש המכ דע ,עבונ תומשנ לוגלג לש ןויערה
שיש רמול ןתינ ,יללכ ןפואב .לוגלגה ןויערל סיסבה אוה ךא ,הז רמאמב וב ןודל ידכמ בכרומ אוה
תחנה תשרוד הניאש ("ול ערו קידצ"ה תייעב ,וצרת םא ,וא) שנועהו רכשה תייעבל ןורתפ ךרד ןאכ
ותמשנ ותומ םע לבא ,חורפלו גשגשל לוכי תירסומ אל הרוצב גהנתמש םדא .אבה-םלועה םויק
םושמ תקתרמ הטיש וז .ךפהל םגו .ןגוהכ םש לובסל הלוכי איהו - !הזה םלועב - רחא ףוגל רובעת
;טעמכ תרחא הטיש לכמ רתוי בוט יתרבחה רדסה תא תרמשמ איה ,םלוכ הב םינימאמ דוע לכש
דמעמהש קיפסמ ,השעמל .וניבהל אלש םילוכי אל רתויב םילודגה םישפיטה םגש ןויער והזו
.היגולויצוסל יד לבא .םיצורמ ויהי םלוכו ,הטישב ןימאי טלשנה

ידכ ינויח אוה רמוחל-רבעמש-םויקה ןויער .תומשנב תונימאמ תויטסיאיתונומה תותדה םג
תויחרזמה תותדה ןיב לדבהה .רמשיי ,ותוא םיאור םייתדהש יפכ ,םלועה לש רדסהו קדצהש
(הזה םלועב קר אל ,בוט) הזה םלועב אל םינתינ שנועהו רכשה ברעמבש אוה הז אשונב תויברעמל
- ודוה לש ילאירוטירטה םוחתב תורמשנ תומשנה ,לשמל ,ודוהב .דרפנ ינחור םלוע ןיעמב אלא
וא הלעמל תוקנזמ תומשנה ,תאז תמועל ,לארשיב .'וכו םירחא םידוה ,תודלוח ,תורפ ךותב
.יפיצפסה הרקמב יולת ,תולפונ

םרטב ןתאיציל המרג תיטרקוריב תועט הזיא םא הזה םלועל ,תיטרואית ,רוזחל תולוכי תומשנ
המימתה השיאה לש םסרופמה קובידה תא םירכוז ונלוכ .דחוימב תוחושק ןה םא וא ,תע
םג ונלוכ .התא הרוק המ ללכב העדי אל איהש דע ןזואה ךותל רפושב הל ועקתש ,איהה הנכסמהו
ןיידע הז לבא .רבג הקחמש השיא לש לוקב קוידב הנורגמ רבדל קובידה לש ותלוכי חכונל ונמהדנ
בוטב רחובש הז אוה םדאה .תישיאה תוירחאה אשונב דאמ הדיפקמ תודהיה .תומשנ לוגלג וניא
ללגב שנענ התאש ןויערה .תישפוחהו תישיאה ותריחב תובקעב ול הרוק ,ול הרוקש המו ,ערב וא
לוגלג םג ,תאז לכב לבא .(ןומדקה אטחה) םירצונל רתוי םיאתמ ,השעמל ךתוירחאב ונניאש והשמ
?עודמ .םהינימל תוררועתה יברע לא וכרד תא השע תומשנה

,השקבב זא .ןכ ?תומשנ שיש "םיחיכומ" םידוהה .ןכ ?תומשנ שיש תרמוא תודהיה .דאמ טושפ
הלאה תוחכוההש הנשמ אלו "המשנ" התוא לע ללכב רבודמ אלש הנשמ אל .תקדוצ תודהיה
הזה אשונה לכ ,ללכב .תומשנ שיש רקיעה .רויגל אלו ,ודניהל הרמהל אקווד קודיצ תווהל תולוכי
.הלאכ םירופיסב םתוא ףוחסל לקו םויכ םישנא הברה שגרמ יעבט-לעה לש
Religion Merchants

תויעדמ תוחכוה

,ןוסנביטס ןאיא ר"ד לש וירקחמב שמתשהל רלגיצ םייח ת"בחמה לחה ,יל רפוס ךכ ,הנורחאל
יבועל סנכינש ינפל דוע .םייק תומשנ לוגלג ןכאש תקתרמ הרוצב הרואכל םיחיכומש ,רטאיכיספ
ןעדמ אוה ןוסנביטס ר"דש הדבועה ותעדל םא ,דבוכמה רלגיצ םייח רמ תא לואשל שי ,הרוקה
םינעדמש המל ןימאמ אל (רלגיצ) אוה המל זא ןכ םאו ,ויתונעטל קיפסמ הבוט אתכמסא תשמשמ
ולש הדימה הנקש טושפ הארנ .התעשב הרצל היד לבא .היגולויבה םוחתב לשמל - םירמוא םירחא
.ולש-ויתועד םע המכסהה אוה תויעדמ תונעט תותימאל

,"Journal of Scientific Exploration" ןוחריה יכרועמ דחא אוה ןוסנביטס ר"ד
קר .עדמה לש יזכרמה םרזב הכרעהל םיכוז םניאש םירמאמ םסרפמ אוהש ומצע לע דיעמה ןוחרי
וליפא ,תוסחיה ,היצולובאה תרות ומכ ,תורחא תוינכפהמ-רפוס תוירואית ,םכריכזהל
רמול וליפא רשפא ,יזכרמה םרזל ןנמזב וסנכנש קר אל ולא לכ - (היוגש איהש) הזילנאוכיספה
תוחילצמ אל המ םושמש תורחא תוינכפהמ תוירואית שי לבא .ןהילא סנכנ יזכרמה םרזהש
םירמאמה דחא ;אמגודל קר .הז ןוגכ םיקפקופמ םינוחריב ןיוטיב תא תואצומ ןהו ...סנכיהל
הככש .טובור לש ותעונתב ,תיטניקלט ,טולשל םילוכי םיחורפאש חיכומ הזה ןוחריב ומסרופש
םינימאמש םיימש יארי םירסח אלש הדבועה חכונל ,ןייצל רתוי דוע ןיינעמ .בוט יל היהי
רלגיצ הז תא המל ...תדבוע הניא היגולורטסאהש הארה אקווד םש רחא רמאמש ,היגולורטסאב
.ןוסנביטס ר"דב זכרתנו םימה םע קוניתה תא קורזנ אל ואוב לבא .יאדווב ,ןמז רצוקמ ?ריכזה אל

.תומשנ ילוגלג אשונב רקחמב (70-ה תונש תליחתמ) תובר םינש הזמ קסוע ןוסנביטס ר"ד
םירבד .םימדוקה םהייחב םהל ורקש תויווח לע םירפסמה םידלי איה דקמתמ אוה הב העפותה
םידלי ?המ זא) םירוהה דודיע אללו תינטנופס השענ הזש תרמא העומשה ,םשו הפ םירוק הלאכ
קיפסמ םינתונ םידליה םימעפל ,ךכל רבעמ ךא .(םירוהה דודיע אלל םיינוימד םירבח םיאיצממ םג
םיטרפה ,אלפ הז הארו .תוושהלו ,דליה (םימדוקה וייחב) יח וב םוקמל תכלל ידכ םיטרפ
איה ןכאו - (הלא וייחב אל) התוא שגפ אל םלועמש החפשמ ,לשמל ,ראתמ דליה .םימיאתמ
.ילוכו תומש ,םיידוס תוערואמ ,םיראותמ םיניינב םג .םש תאצמנ

תמושת תצק םישפחמש םישנא לש תוינונקב םירקמה בורב רבודמש חינהל ידכ דע ינונטק ינניא
לוכי עדי ןומהש עודי .הריקחב םהלש עויסל הרומתב םירקוחהמ ףסכ תצק םילבקמ םג ילואו בל
םיבר םירקוח וקסע 19-ה האמב .ןיטולחל תויעבט תאז לכב ךא תועדומ אל תורוצב רבעומ תויהל
םיסנארט ,םיפלקב האירק ,תיטמוטוא הביתכ ,חלודב ירודכ ,רתסנה תייאר - םזילאוטיריפסב
הרוצב םדאה לצא םייק היהש עדיב רבודמש הנקסמל םירקמ הברהב ועיגהו - 'וכו (הקיזומה אל)
הז חוטבש המ לבא ,קמועל אשונל סנכינ אל ,בוש .וז ךרדב קר יוטיב ידיל אב ךא ,ירמגל תיעבט
םג רשפא .ישונאה חומה לש האילפמה ותובכרומ קר ,תיתימא תיעבט-לע העפות םוש ןאכ ןיאש
.אל המו בשחמ תודלקמ תועצמאב ,םיטסיטוא םע רושקתה תעפות תא ריכזהל
םיטסיטואה המ עדוי םיהולא קרו) םמע םירשקתמ םיטסיטואהש םלש בלב ונימאה םירשקתמה
עדי אל טסיטואה םג ,עדי אל רשקתמהש המש בושו בוש הלגתה רקובמ רקחמב ךא ,(ובשח םמצע
...ךפהלו

וא - ומצעב םתוא הליג אוהש ןימאהל ול םורגלו שארב תונויער ינימ לכ דליל ליתשהלמ לק ןיא
,םירגובמל םג הז תא תושעל רשפא .ץוחבמ ואב ולש םיירוקמ תונויערש ותוא ענכשל ,ךפהל
,םהל תורז עדמה יכרדש םישנא םה אשונב םיברועמה לכ םאו .(Manufactured Memories) תולקבו
לכ ומכ קוידב .תויודע ול םיגיצמו יעבט לע והשמב םינימאמ םלוכש אוה ףוסב הלגנש המש רורב
םוש הל ןתא אל ,ירמגל אופק בשא ינא" םמצעל םירמואו תודיתע תדגמל םיכלוהש םיגולומכחה
הככ ,רתוי ריתסהל לדתשמו רתוי חותמ םדאנבהש המכש ללכב םיעדוי אלו "אל המו ןוכנ המ זמר
תא ריתסהל םעפ וסנ .לכה םהילע םילגמש םיאלפתמ םה ךכ רחאו .רוריבב רתוי אצוי הז
תיללכה תונימאה ןיינעל ןאכ דע .רבדמ ינא המ לע וארתו ,תמאב בוט רקופ ןקחש ינפב םכיתושגר
.םילוגלגה ירופיס לש
Religion Merchants

םייחב תויווח לע םירפסמה םידלי רתאמו (חרזמב רקיעב) םלועה יבחרב לייטמ ןוסנביטס ר"ד
.םידליה ירופיס תא תמאמ םג אוהו ,(...חקופמ אל הז ,ירקמ אל הז .םגדמ םישוע אל הככ) ורבעש
ךרוע אל אוה לבא) טפשמ תיבב ומכ ,םירפסמ ךכ ,רקוח אוה השרפב םיברועמה םישנאה לכ תא
לוגלגב הנומא ססבל ידכ קיפסהל ךירצ הז .תואמר וא תועט םוש ןיאש אדוומו (רוכזל שי ,ןיד
ךרד תויהל הלוכי וז .רבעב ותמ הב ךרדה לע םג םירפסמ ולאכ םידלי ,םיתעל .דוע שי לבא ,תומשנ
,רטפנה לש םייאופרה םיקיתב קדוב ,םתוא אצומ אוה םא ,ר"דה .שארב רודכ חיננ - דאמ המילא
םיהדמהו .הלאה םייגולותפה תוח"ודה ינש תא בילצמו דליה ףוגב (הרואכל) הלגלגתה ותמשנש
הרוצבו םוקמב קוידב םיינפוג םימגפ וא הדיל ימתכ ולא םידליל שי םימעפלש ,אוה תמאב
!תוומה יפוא תא םימאותש

וליפא וא וזה העפותה תא רשפאמה ןונגנמ עיצמ אל ומצעבו ודובכב ר"דה םג ,יל עודיש המכ דע
תויודעה םע ראשינ ,אלימ ?עדמ ,הפ הז המ ,ןונגנמ ךירצ ימ לבא .תמייק איה המל ריבסמה
,תלבקמ אלו והשמ לוכאל הצור ןוירהב השיא םאש רמואה שוקשקה תא םיריכמ םתא .הלאה
קשחתה תוהמאה בורלש הלגת הריהז תיפצת ?אוהה לכאמה תרוצב הדיל םתכ היהי אצאצל
אל ןוסנביטס ר"דש בל םישל שי לבא .תרדגומ אל הרוצ לעב רחא והשמ וא ,הציצק וא ,קייטס
.קלח קר ,םדוקה לוגלגל םירושק הדילה ימתכ לכש ןעוט

לכבו םוקמ לכב םיעיפומ ולאו ,הדיל ימתכ שי טעמכ םלועב דלי לכל !קתרמ המכ ...הההא
והשימ ןיב רושיק אוצמל היהי רשפא דימת .תומילא םיכרדב ותמ םלועב םישנא הברה .הרוצ
:תמאב הרוק הזש יל הארנ הככ .רחא דלי לש הדיל םתכ הזיאל תמש

והשימ םתס וא) םהלש החפשמ בורק ,המראקב םינימאמ אמיאו אבא ,ודוהב םוי תשק החפשמ
םה .שארה לע הדיל םתכ שי םהלש דליל .שארב הייריב חצרנ (וילע ועמש וא וריכה םהש
ליחתמו (לכה םיעמוש םידלי) עמוש דליה ?תמש בורקה לש ותמשנ וז ילוא ;שחלתהל םיליחתמ
םוקמב תייהש ןוכנ" ותוא םילאוש םה .בורקה אוהש םהל רפסל ליחתמ אוה .ומצעב ןימאהל
םגו "ןכ" רמוא אוהו (םיאלפ דבוע הז םידלי לע :תעדומ אל היטסגוס) "?הזו-הז ןמזב הזו-הז
רקוחה לע תעמוש תרשואמה החפשמה דחא םויו .ידכ-ךות עדימ גפוסו ,ומצעב הזב ןימאמ
ןימאמ אוהו ,םמצעל םינימאמ םה .עודי ראשה .םהלש ומכ קוידב םירקמ שפחמש םסרופמה
רפכל רפכמ רובעל יושעש עדימה לע הרקב םוש ןיא לבא ,החפשמל ץוחמ םירקמ םג שי ...םהל
.תויודע לע ךמתסהל ץלאנ רוטקודהו ,ודוהב
Religion Merchants

ירה ?וראווצ לע תעבט תרוצב הדיל םתכ םע דלי ףא ןיא המל .ררבל שיש םיניינע המכ דוע שי
דליה םאה ,ונילע אל ,תוומל ףרשנ םדא םא ,וא .םינשה ךלהמב ופרענ וא ולתנ דאמ םיבר םישנא
ונייה ירה - יקאסגנו המישוריה תונברוק לש םילוגלגה היא ?לודג דחא הדיל םתכ ולוכ היהי
ואצמ אל דועש הז ךיא ;תימוטא היירטפ תרוצב הדיל םתכ םע םידלי יפלא תואמ תוארל םיפצמ
,בגא) לגלגתהל רוסא םידבאתמלש וא ?דיה ףכ קרפ ידירוו לע הדילה ימתכ הפיא ?םתוא
?דליה לש שדחמ-הדילה ץראל וא החפשמל תולבגומ תויולגלגתהה המלו ?(רתומש רמוא רוטקודה
הזיא אצמנ אוהש הדיל םתכ לכלש םכל חיטבמ ינא ,םלועה לש הייסולכואה לכ לע בושחנ םא
המ לכ םכל רפסי םג אוהו דליה תא תצק בבודל ךירצ קר .הזה םוקמב העיגפמ תמש ןכסמ
םידליה לש םדחפש בותכ ,ללכב םילוגלגה תעפותב קסועה הנורחאל אציש רפסב ,ופורפא .וצרתש
םעפב ,רמולכ .םדוקה לוגלגב םהיתויווח ידי לע םיתעל רבסומ הטימל תחתמש תצלפמה ינפמ
.וחרבת םתא םגש יאדכ ,ןוראב תצלפמ לע ןנולתמ םכלש דליהש האבה

ןה םא זא .המהבה תמשנמ תותוחפ ,ותטישל ,םייוגה תומשנ .קחצי ןונמאל ,אל ךיא ,ונעגה הנהו
תורפהו תולוגנרתה לכ הפיא זא .ןכ םג תולגלגתמ תומהב לש תומשנש יאדוובו יאדווב ,תולגלגתמ
הנממ ושע םדוקה לוגלגבש תלוגנרת הארית ךיא ללכב רעשל לוכי ימו ?ראווצה לע הדילה םתכ םע
ואוב ,ןניקסע קחצי ןונמאב רבכ םאו ?םהילע רומחה יחל לש ןמיסה םע םייוגה לכ הפיאו .התיבח
:רמול ומצע ןוסנביטס רוטקודל שי המ הארנו

"There is no evidence for the idea of retributive Karma"
(לומג-תמראק לש ןויערל תודע לכ ןיא)

המל םאתהב - לבקמ וא - םלשמ התא ךלש םיאבה םייחבש ןויערהש רמוא הז . ומע ןויאר ךותמ חוקל הז
,ןונמא הלאוו .תוחכוה ול ןיא ,(?חצור היה םדוקה לוגלגב יכ חצרנש דלי ?םירכוז) הלאה םייחב תישעש
.רשפא יא הככ ,רלגיצ םע החיש סופתל ךירצ התא

:ןויארהמ העיתפמ תודוותה דועו

All the cases I've investigated so far have shortcomings. Even taken together, they do"
".not offer anything like proof
(החכוה םושמ םהב ןיא ,דחי םג םלוכ תא חקינ םא וליפא .תויעב ויה הכ דע יתרקחש םירקמה לכב)

:רחא גוסמ תומשנ לוגלגל "תוחכוה" ינפב ונתוא ןסחמ םג רוטקודה !בוט יל היהי הככש

In my experience, nearly all so-called previous personalities evoked through"
hypnotism are entirely imaginary and a result of the patient's eagerness to obey the
"hypnotist's suggestion
ןוצר לש רצות ,ןיטולחל תניימודמ איה הזונפיה תועצמאב תילעומה "תמדוק תוישיא" לכ טעמכ ,ינויסינל)
(טנפהמה לש האשהל תייצל טנייצפה

:הז תא ועמשתו !םיינזואל הקיסומ ומכ

Western psychiatrists and psychologists do not have a satisfactory explanation for"
this, whereas in Southeast Asian cultures, gender-identity confusion is considered one
result of reincarnation and taken calmly. Reincarnation ought to be considered as a
".possible explanation at least some of the time
,תוינאיסא-םורד תויוברתבש ןמזב ,ךכל תעדה תא חינמ רבסה ןיא םייברעמ םיגולוכיספו םירטאיכיספל)
ךירצ לוגלגה .הוולשב ןהילא םיסחייתמו ,המשנה לוגלג לש תואצותהמ תחא תובשחנ תינימ תוהזב תויעב
(ןמזהמ קלח תוחפל ,ירשפא רבסה בשחיהל

הלא םתא ?ילש םית"בחמ ,םילאוסקס-סנרטהמו םילאוסקסומוההמ םיצור םתא המ זא
?םכל הארנש המ קר םיחקול םתא ןאכ םגש וא !רוטקודל םינימאמש

וא בורקימ הזיא היהי אוה אבה לוגלגב םא אלפתי אלש ,הלאה םירופיסה תא הנוקש ימ ,רוציקב
םא ,םיאבה םירפסב ןייעל ןמזומ תומשנה אשונב קמעתהל תאז לכב הצורש ימ .תילולש-ןב שוחבי
.ךרובי ,תירבעל םהלש םימוגרת ריכמש ימ .(התא םג ,רלגיצ ,ןכ) םתוא אוצמל לכוי

1. Reincarnation: A Critical Examination by Paul Edwards
(ןוסנביטס ןאיא ר"ד לש םירקחמה - תא ךירפמו - שרופמב קסוע הז רפס)

2. The Astonishing Hypothesis by Francis Crick
3. Darwin's Dangerous Idea by Daniel Dennett

(דנליז-וינמ טסיאתא תובידאב םירפסה לע עדימה)

Religion Merchants
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא