םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


הדילגמ הליו

לט ימולש תאמ

םינברהמ :יתדה םלועב יתיסנתהש םייתנשב יל ויה םיבר םיינחור םיכירדמ
לש הקיטילופה היה םניינע בורש ,ימואל-יתדה רזגמה לש תיסחי םינותמה
תורוא לע םהירבדש ,ד"בח תודיסח לש םינושמה םינקיטסימל דעו ,לארשי-ץרא
ורוג לש םרשאב שישח ןשעמ ינא וליאכ השגרהה תא יב ונתנ תוריפסו תוצוצינו
הבושתב-רזוח היה ,הפוקתה עצמאב ,יילע רתויב םיעיפשמה םישנאהמ דחא .ידוה
.יצינירק תירקב רגה

קסועש (הבושתב רזוח) דרחתמ :קחצי ןונמא לש רמוח ותואמ ץרוק הזה שיאה
דצל ,קחצי ןונמא לש הלודג הנומת תבצינ ותיב ןולסב ."הבושתב הרזחה"ב
הברהב ןטק הדימ-הנקב יכ םא ,תוטלק ץיפמ םג אוה .יח שיא ןבהו ילאס אבאבה
הנידמה תאו תונויצה תא אנוש אוה ,שממ והומכ .לודגה קחצי ןונמא לש הזמ
םינויצהש ךכ לע הבר תובהלתהב יל הצרה אוה .תאטח לכ םא ןהב האורו תינויצה
תויולת ויה ותיב תלד לעו ,ךכ לע ומלשי םה דציכו ,תואיפה תא םינמיתל וצצק
םירחוב ונא" ,"'הל לארשי םע ןיב םולש" ,חסונב תונווגמ תוזרכ
.הלאב אצויכו "םיימשבש וניבא לע אלא ןעשיהל ימ לע ונל ןיא" ,"אוה-ךורב-שודקב

וירבחו אוה דציכ ,תינייפוא הרוצב ,יינפב ןנולתה הזה הבושתב-ריזחמו-רזוחה
.תוסמרנ םהיתויוכזו תינויצה הנידמה ידי-לע םיפדרנ הבושתב הרזחה תעונתל
תסנכ-תיבב ללפתהל ץלאנ אוהש ךכ ידכ דע ,שממ יתרתחמ ,ףדרנ שיא אוה ןכא
.תומוק עברא תב הליו לש ףתרמב .ףתרמב

.קט-ייה תרבחב ריכב דבוע שייבמ היה אל רשא תודימ תיב ,הליו אוה ותיב
.ויתומוקב םיבר םירדחו ,תעצוממ תידרח החפשמל וליפא ךרוצה יד לודג תיבה
ירחא ,םלואו .יתפסוה אל ךא ,דואמ יתמשרתה ולצא יתרקיבש תונושארה םימעפב
המב ותוא יתלאש .וזכ תראופמ הליו גישה ךיא הלאשה יתוא הדירטה םימעפ המכ
דרחתמל וא ידרחל ןיא ירהש ,הבושתל יתיפיצ שממ אל .ותסנרפל דבוע אוה
:הנע אוה יתאילפל .םייקתהל ידכ דובעל ךרוצ הלאה םירוראה םינויצה תנידמב

."הדילג רכומ ינא"

.יתאלפתה "!?הדילג רכומ"

.רמא ,"םישנאל הדילג רכומו תובוחרב ותיא רבוע ינאש הדילג וטוא יל שי ,ןכ"

"?הליו ךל האצי הדילגמ ךיא" :יתלאש זאו

.הנע ,"ויתווצמ ירמוש יכרד חילצמ 'ה ,אימשד אתעייס ,םלוע ארוב ומש חבתשי"

רופיסה תא יתעמש :יב רקנל תוסרוקיפא ירוהרה ולחה ,ישארל הפיכשכ .יתקתש
,רבעב היה הז ךא ,םיימשמ תבש ןחלוש ול ןתינש אסוד ןב אנינח יבר לע
ידכ ךותו ,ידרחה םלועב יימי תא האלה יתרבעה .הלאכ םירבד םירוק אל םויהו
,סאדימ ךלמה לש וידי ומכ ,איימשד אתעייס םהבש םירקמ דועו דוע יתיאר ךכ
.בהזל רבד לכ תכפוה

וליא ץלפתמ היהו ,וישכע תאז עדוי אל ילוא יצינירק תירקמ הבושתב-ריזחמה
,ןכ-ירחא הנשכ .תדה ןמ יתאיציב םיבושחה םימרוגה דחא היה אוה לבא ,עדי
םויקשכו ,הב ןימאהל יתיצרש הנומאה תא דוסיה דע ובירחה רבכ תוקפסהשכ
ללכ םיהולאל יתוא תוברקמ ןניאש תויטובור תולועפכ יל רווחתה תווצמה
אל - הצור אל .הנע אל אוה לבא ,הלאה םייתנשב םיהולא םע הברה יתרביד)
לע הלודג הדפקה דיפקמ שיאה .הב תכלל יאדכש ךרדה וז ןיאש יתטלחה ,(ךירצ
םא .הדילג תריכממ חיוורהש הליווב רג אוה ךא ,תבשו תורשכו ןיליפת תוכלה
ויתווצמ םויק ףקותמ רומא ,םיינוליחל האנש ייוור וירבדש קחצי ןונמאו ,אוה
,םיבורק רוקיב לע ויתוטלקמ תחאב רמא קחצי ןונמא ירהו) ןדע-ןגל עיגהל
ינא זא ,("הזה טאטרחה לכ תא םישוע םייוגה םג" :המודכו םידידיל הרזע
.םונהיגה תא רבכ ףידעמ

שיאה לש קר אל רופיס והז .דואמ בוצע הז לבא ,קיחצמ עמשנ .איימשד אתעייס
לע םיכובה םישנא לש הצובק לש רופיס .הלוכ הנידמה לכ לש אלא ,הזה דחאה
םליבשב הנידמה .הדשל תציצממ םינהנ ןמז ותואבו תינויצה הנידמה לש התועשר
.הדילג תריכממ התוא גישהל רשפאש הליו
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא