םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

!חומ תפיטש ,תוריהז

הכרואל תוימומרעה םהיתותשר תא םיליטמ םה .לארשיב םויכ םילעופ הבושתב םיריזחמ יפלא
םישפחמ םה .לזמ-תורסח תושפנ ירחא םיבקוע םה ,ןמז לכבו םוי לכב .ץראה לש הבחורלו
תודהיה גוסל םתנומא תא רימהל הווקתב ,םהיתבל םיסנכנ ףא ,בוחרב םמע םירבדמ ,תונברוק
.וב םיקיזחמ םהש

תא תוקרוט תוחפשמשכ וליפא ,םירתוומ םניאו םתדובעל דאמ םירוסמ ולא הבושתב-םיריזחמ
הנוכשמ תויתטישב םיענ םה .םינכשה לצא םירקבמ וליפא ,םירזוח םה .םהינפב תלדה
,ראודה תוביתב קלוחמ םהלשמ רמוח .לארשיב תוחפשמ יפלא תורשע םע עגמב םיאב ,הנוכשל
ןיב ,ליבקמב םילעופ םה .ראשה ןיב ,תואטיסרבינוא יסופמקבו םינוינקב ,אבצה תונחמב
לש עובש יפוס ,םירנימס םינגראמ םה .םישדח םילוע ןיבו םיקיתוו םילארשי
.םיילמס הסינכ ימדבו ,יתרבח עוריאו השפוח לש הווסמב ,תיתד היצנירטקודניא

םידבוע רוכשל םהל רשפאמ ףסכה .םתדובעב םהב ךומתל םילדנ יתלב םייפסכ תורוקמ םהל שי
לכב תוחפשמ יפלאל ,ונמואי אלש תויומכב תירנויסימ הלומעת םסרפלו ,הרובחת יעצמאו
.הארמל-םימימת םירפסבו ואדיוו תוטלקב םג םילחוב םניא םה .לארשי יבחר

תוריהמב ךא .הרבחה ילושב קר ליעפה ,טועפ טנמלא תאז תוליעפ הבשחנ בר אל ןמז ינפל דע
ול םירשפאמה ינוגרא חוכו קנע יביצקת ידי לע הבוגמ ,רתוי יעוצקמו דסוממל ךפה אוה
,םינושה היפנעו הינוגרא לע ,הבושתב הרזחהה םוחת תלידג .םימימת םיחרזא יפלא דוכלל
הרזחהל סיסב םיקהל - םתרטמ .רתויו רתוי תזעונו המכח הלומעת ץיפהל םהל תרשפאמ
!לארשיב הייסולכואה יזכרממ דחאו דחא לכב הבושתב

השיג רשפאל איה תיתימאה םתרטמ .םיקקזנל הרזע םיעיצמה םיירנויסימ םינוגרא םנשי
לוצינ ,ךכיפל ,איה תילאיצוס/תיפסכה םתרזע .רבשמב תויסולכואל לודג הדימ הנקב הרישי
ולא םינוגרא ,םיבחרנה םייפסכה םהיתורוקמ םע .רבדמ ףסכה .םישאוימ םישנא לש יניצ
לש רתויב תולקה םהיתורטמ .הליעומ הניא הנידמה לש דעסה תכרעמ םהב תומוקמב שרוש םיכמ
לע עדימש ,ךכ םא ,אלפ אל .דסממה יפלכ תורירמ םהב שיש םישנא םה הבושתב םיריזחמה
!םירנויסימה ידרשמ לא םרוז תרחא ךרד לכב ולשכש וא לגר וטשפש תוחפשמ

לש רצוקמ םוגרת והז .הבושתב הרזחה לע בתכנ אל הז טסקט ,ןכבו ?ולאשת ,שדח המ זא
(לניגרוא תירצונ) תירנויסימ תוליעפב םחלנה ןוגראה ,"םיחאל די" לש רתאה ךותמ טסקט
הרזחה"ל "ןויסימ" המכ ךופהל אוה תושעל ךירצ יתייהש המ לכ ?אל ,םיהדמ .ץראב
.דיה לע הפפכ ומכ טסקטה לע שבלתמ הזו ,"הבושתב


.םכמצעב וקיסת ?תונקסמה

Religion Merchantsףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא