םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


תבשל םיפיטמ ואוב ,תבכרה האב הנה

ןמטיירב ירוא תאמ

ןיאו ,בייחמ יטפשמ ץועיי הווהמ הלעמ בותכה ןיא .םיטפשמל טנדוטס ידיב בתכנ רמאמה
ןייעל ץלמומ .ומוסרפמ האצותכ םרגיהל לולעה ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל יארחא בתוכה
.הבתכה אשומל הרושקה יהשלכ הלועפ לכ ינפל ןיד ךרוע םע ץעייתהל וא/ו הקיקחה ירבדב

םיפיטמ שי .תבכרב תושעל רוסא המו רתומ המ גשומ ונל ןיא :תודוהל השוב הניא וז
תליסמ לע םג םיישפוח תויהל םכל רוזעיש עדימה הנה .תאז םילצנמה םיבר םיידרח
.לזרבה

תבכר ,םיירהצב ישיש םוי :הקיעמה העפותה תא םרשב לע ווח רבכ םילארשי םיחרזא יפלא
תרבוח םכנחלוש רבעל תויטנגלאב ךילשמו ןמוימ ידרח רוחב ןורקל סנכנ עתפל .לארשי
לא הרזחל תושגרנ תואירק ,עונכישו הפטה ,תווצמו הרות ירבדב הסומע ,יהשלכ תינועבצ
,לשמל ,ד"בח ןוגרא .רשפאה לככ הבידנ המורתל תומכחותמ תושקב ןבומכו תרוסמה קיח
.תובר םינש רבכ ךכב החמתמ

!הז תא לובסל םיבייח אל םתא


דרטמל םרוג"ש םדא יכ (1)37 ףיעסב תעבוק 1972 ב"לשתה (שדח חסונ) לזרבה תוליסמ תדוקפ
לש ותוחונל ,ןידכ קדצה ילבו דיזמב ,תרחא ךרדב עירפמ וא והשלכ הנוגמ השעמ השוע וא
םדא לע ההז שנוע ליטמ (19)37 ףיעס םג .יפסכ סנק וא שדוח רסאמ וניד "הליסמב עסונ
."תושר ילב הליסמב העדוה גיצמ"ש

וא םיעגופ םה םכתעדלש םינכת וכותב ללוכ ידרחה ףיטמה קליחש רמוחה םא ,ןכ ומכ
הליסמב ץיפמ וא רכומ"ש ימ לע שנועה ותוא תא ליטמו ךכב לפטמ (20)37 ףיעס םג ,םיתיסמ
הרוסא הרותו הקיטסימ ,הלבק ירפס תריכמ םג ."תיסמ וא הנוגמ רמוח וא הבעות רמוח
תא גישהש ילב הליסמב ךרצמב לכור"ה םדא לע רסואה (16)37 ףיעס פ"ע רוסיאה תילכתב
ורושיא תא לביק לכורה םא וליפאש ,ינויגה ןפואב ,ןועטל ןתינ ."תבכר דיקפ לש ותמכסה
.ותוליעפ תקספהל םורגלו ותוא דירטמ לכורהש ןועטל לוכי עסונה ןיידע - תבכרה דיקפ לש
םדא לכ תבכרה חטשמ קלסל רטוש וא ("תבכר דיקפ") ןרדסה יאשר ,הדוקפל 44 ףיעס פ"ע
.ןאכ ורכזוהש םיפיעסה לע רבעש

אלש ,ראשה ןיב ,תוגאוד 2000 ס"שתה (תבכרב העיסנ יאנת) לזרבה תוליסמ תונקת םג
דרשמל תכייש לארשי תבכר .העיסנה תרומת םכפסכ בטיממ םתמליש םא ךכ םתס ודרטות
םדא לטוי יפסכ סנק יכ עבקנ (7)9 ףיעסב .הבושתב םיריזחמלו םינברל אל ,הרובחתה
יפלא המכל עיגהל לוכי סנקה ."םתחונמ תא לזוגה וא םירחא דירטמה ןפואב גהנתי"ש
.םילקש

תרבוח ןיבו קטוקסידל תמוסרפ ןיב (קדצבו) לידבמ אל קוחה יכ ןייצלו ןגוה תויהל בושח
רפס םכל רוכמל הסנמש םדאב רבודמ םא ןיב - םכל עירפמ והשימש םיאור םתא םא .ד"בח לש
ןרדסל תונפל םגו תאז תושעל קיספהל סומינב ונממ שקבל םכתוכז - בכרל ןיזגמ וא הלבק
.דירטמב לפטל השקבב

ןתינ ובש ינומה הרובחת יעצמאב רבודמ :םילכורו םיפיטמל יביטקרטא דעי איה לארשי תבכר
לכוי םיעסונה רוביצש ידכ ובתכנ תבכרה יקוח .דואמ רצק ןמזב בחר דעי להקל תונפל
לא - ןכל .םיירחסמו םייטילופ ,םייתד םימרוגל תחיינ הרטמ ךופהל אלו העיסנה ןמ תונהל
.םכל קיצהל ,דחאכ יתדו ינוליח ,םדא ףאל ונתת
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא