םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


םיידרחה תושפנה ידייצ לורטינ

ביבא-תמר ,שפוח תווצ לש חטש-ליעפ - לבוי תאמ

ולש הרימשה יבלכ .היגיהנמו היטפוש ,הנידמה לע לבזו שפר ךפושו הפה תא חתופ הידבוע
םיחקלנ םילקש ידראילימ .םירוצעמ םוש ילב םיפדגמו םיפרחמו םיחבונ ,ויתובקעב םיכלוה
.םיללוכו תובישי ,םיידרחו םייתד םירזגמ ןומימל ,טקשב תוחפבו טקשב ,הנידמה תפוקמ
,הרות דומלתל ,ללוכל ,הבישיל דתי םיעקותו םיידרח םיבנגתמ תינוליח הנוכש לכב טעמכ
האיצי סיסב םהל תושמשמש תוריד םירכוש/םינוקו ,הווקמל ,תסנכ תיב םתסל ,רפס תיבל
,תועבגמ ,םירוחש ישובל ,השולש-םיינש - םיאצוי םה םירהצב ישישה םויבו .תד-תפקתמל
.םיינוליחה תוינקה יזכרמ בל לא ,םהלש ןחלופ-ישימשתו תויציצ

םה !תומימת תושפנ בונגל !בונגל םיאצוי םה !יתוא םתקחצה ?תונקל םיאצוי םהש םתבשח
!םדא-דיצל םיאצוי

Fight the street hunters!
ביבא-תמרב ירחסמה זכרמב ידרחה תונחלופה רכומ
ןברוק לופיל ברסמש ,ינוליח םע חוכיווב

תורנ םע תופטעמ ,תופיכו םיניליפתב סומע :הקיזמ אל הרואכלו ,הטושפ ידרחה לש ותוליעפ
,תונשקעב לבא תונידעב ,םהילע קלעתמו חרוא-ירבועל שגינ אוה יתד הפטה רמוחו םינטק
דכל .ומוי תא השע - ןיליפת תועוצר וילע חינהל ול חיניש ריעצ ספת .ותלוכרמ תא עיצמו
,הדוקנה וז אל לבא .שממ לש המזגרואל עיגה - תבש תורנ ינש םניח לבקל הנכומש הריעצ
הלאש" לאוש םגש ,דחא םימת םייק םהילא תשגל ול ונתנש הרשע ןיבמ .היעבה וז אלו
ףרטצהל המימת הנמזה האב זאו .תדוכלמ תלאשל ,הפצמ דייצהש ומכ ,הנוע וא ,"הבוט
,לוכיבכ ,םימת ,םתס הככ .דייצה לש ותיבל וא ,תסנכ-תיבב רוקיבל וא ,"םיכרע" רנימסל
(!ןאכ וארק ?"רנימס" הז המ םיעדוי אל) .הרואכל ,םולכ לש ןיינע

לע ןגוטמו לשובמ חנומ הזש דע ופרטמ הפרמ אל יעוצקמ תושפנ דייצ .ךשמהב אב רתיה
אובל ןורחאה ישישה םויב ול עיצהש ,םימתה ףרטל ןעוצקמה רמא ,"המ עדוי התא" .ותחלצ
עומשל ךתא אובל ןכומ ינא" ,היצולובאה אשונב ביבא-לת תטיסרבינואב האצרה עומשל ומע
,םכחותמה ,"ןגוה" הרואכלה יאנתה אב ןאכו - "יאנתב ,ךלש הטיסרבינואב האצרהה תא
."םיכרע רנימסל יתא אובת התא ךכ רחאש יאנתב" - ופוס תא םיניבמ אל ויעמושמ םיברש
!םיאתפל תדוכלמ !ןכוסמ המכ !ימומרע המכ !םכחותמ המכ

קוח ןיא .םדבל חטשה תא תושפנה ידייצל חינהל אל :דאמ טושפ אוה הז לכל ןורתיפה
דייצל רתומש המש ךכ ,תונוגמ ןה םא טעמל ,םירחא םדא ינבל תועצה עיצהל םדא לע רוסאיש
"זבזבל" ןכומ תויהל קר ךילע !הנוכשה חרזא ,ךל םג רתומ - עיצהלו תושעל ידרחה
.ןכומו הצורש ימ ,רתוי םג רשפא .לכה הז .14:00-ל 12:00 ןיב ,ישיש םויב םייתעש

ינב ,ךתנוכש ,ךתיב לע ןגהל ךצרממו ךנמזמ הפיט ןתת אלש עודמ ?תאז השעת אלש עודמ
סיפדהלו דירוהל וטולק-ילקב רשפאו ,שפוח רתאב שי הרבסה רמוח תצק ???ךתוברתו ךתחפשמ
:בר ןוצרב ךתוא וכירדי רתאל בותכת םא .רתאב "תודרוה" רודמ האר -
חטב הז .ליד-גיב אל .ךמצעב והשמ בותכל םג ,ןבומכ ,רשפא .webmaster
."חישמה" ,יחה-תמה יברה לש תופטההמ ןובנו םכח רתוי היהי

,דבל אל .םשל התא םג אוב ?םיידרחה םידייצה םידמוע ןכיה עדוי התא :הככ ךלוה הז זא
עיצמ התא ןחבו םעונב ,תובידאב ,הבר תונידעב .םהילא בורק דומע .םיינש וא רבח דוע חק
תוכזה ,הנידמהמ תדה תדרפה ,תיתד הייפכמ שפוח :ונלש-ךלש ןויערה תא םיבשהו םירבועל
,תופי תועצה דועו ,שפוח טנרטניאה רתאב רוקיב ,בר אללו תד אלל םיישיא םייחל
.םייח ונחנא וכותבש רוביצל תויוצרה ,תוניינעמ

Fight the street hunters!
ביבא-תמרב ירחסמה זכרמה תבחרב םמודה בורה לוקו תמא תעד ,שפוח תווצ
םיידרחה תושפנה ידייצ לש םתלוכרמ תניפ דיל םינגראתמ

תולקב .םעט םהל ןיאש קרס-יחוכיו אללו תויוסג אלל ,תומילא אלל ,תומיע אלל תאז לכ
.ידרחה ןויסימה תוקולע תא תטלחומ הרוצב לרטנמ ךמצע תא אצומ התא תוקד ךותבו תוטשפבו

רהממ ךכ לכ אלו ,שפיט ךכ ךכ אל ונלש ינוליחה רוביצהש ,הארת םג דבלב תחא םעפ רחאל
ךל ודיגי םג ,םירקיטס ,רמוח ושקבי ,ףיכב ושגיי ךילא .תושפנה דייצ לא ,וילא תשגל
דייצהו ,(...םילצעתמ םמצעב םה יכ) תושעל המ תוצע ןומה ךל ונתי ,דועו דוע ךירצש
.דבל ןמזה בור ראשיי

Fight the street hunters!
.דבל רתונ תושפנה דייצ
םמודה בורה לוקו תמא תעד ,שפוח יריעצל שגינ רוביצה

לעופש ,םמודה בורה לוקמ קיתו רבח םהל רמואש יפכ ,תורנה ילבקמל םירמואש והשמ דועו
םירציימ אל ירה ?םניח תמאב .םניח םילבקמ םתא וללה תורנה תא - וארת - ןמז ןומה חטשב
קרב-ינבש ,םידרחה ,הנהו .ץראב היינע יכה ריעה איה ,לשמל ,קרב-ינב !םניחב רבד םוש
ורזחתש יטרואיתה יוכיסה רובע הנתמכ םכל תתלו תורנ תונקל םיפידעמ ,םתריב איה
םוקמב תאזו ,לוכרמב ,לוממ ןאכ ,םכמצעב תורנ תונקל תורשפאו ףסכ שי םכלשכ ,הבושתב
םיבר ,ןכאו .תורנה תא םהל וריזחת ,השקבב ,זא .םיינעה קרב-ינב ידליל לכוא תונקל
.םתוא וריזחה םיבר

םתסלו ,ידרחה תושפנה דייצ םע החיש-רשק םירצויש ולא לכל ריבסהל דאמ םכל יאדכ ,ללכבו
,הזה ידרחה לש םייתימאה ויתורטמ ןהמ ,ידרח ףיטמ םוקמב השוע המ םהל רורב אלש םירחא
אוצמל ולכות .ויתועצהל ונעיי רשאכו םא ,דיתעב םתוא תחקל ףאוש אוה וילא דעיה והמו
."הבושתב הרזחה" רודמב ,רתאב רמוח ןומה

!הזה רמוחב שמתשהלו סיפדהל ,אורקל דאמ דאמ ץלמומ

םכתא איבהל וחכשת לאו !יתנוכשה תוינקה זכרמב םירהצב אבה ישישה םויב תוארתהל זא
,ונילא וחלש - םיפי םימוליצ םג ומלצת םאו !תושבייתהה דגנ הייתשו שמשה דגנ עבוכ
םירחא םיבושייב ,םירחא !ךלה הז ךיא ובתכת םגו .61652 א"ת 65227 .ד.ת - שפוחל
!תוארתהל !ייב !םככרדב וכלייו ודמלי ,תורחא תונוכשבו

ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא