םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

תודרחתהה תא רוצעל ידכ ןגראתהל ךיא

דרח ינוליחמ תועצהו תונויער

רשא תוידרח תוגלפמ תוקזחתה בקע דחוימב ,תינוליחה תועדומה תמר התלע ןורחאה ןמזב
.תודהיה תרצות "ןבילאט" רטשמ ץראב םיקהל תופאוש

םימימת םיברע .הבושתב הרזחה יברע וניה םהיתורושל םישנא סויגל םיצופנה םילכה דחא
תולאשב רוזאב "לאושה/ליכשמ/ינוליח"ה רוביצל הנופו ,רחא וא הז בר עיגמ םהב רשא
.שי הרותל לבא םהילע תובושת ןיא "עדמ"לש

!!!!!!!!תאז רוצעל שי

?הבושתב הרזחה ברע ההזנ דציכ .1

.טושפ
תעדל הצורש ,בשוח ,יאמדקא ,ליכשמו ינוליח ,ליכשמ ,ינוליח להקל ונפי בורל תועדומה
.'וכו תמאה תא
םידחוימ תומוקמ וחתפנ (רעצה הברמל) ץראב םיבר תומוקמב .םוקימ - יוהיזל ףסונ ןורתי
תיב - ןג-תמרב ,הליהת תיב - הפיחב - תישיא תורכיהמ אמגוד .הלאכש תואצרה םיסלכאמה
.ירבקסיד
יול רפוע רמזה ,("?הטוש ינא") רהוז ירוא ברה ומכ םישנאל ופצ .רבודה - תפסונ ךרד
תמישר .'וכו ,לבנע יבצ ,רלגיצ םייח ,קחצי ןונמא - םיירחסמהמ דחא וא (קוזיח ןקחש)
.שפוח רתאב העיפומ האלמ תומש


?יוהיזה םע םישוע המ .2

.רתוי דוע טושפ
םישנא רשפא םא) אשונב ןיינע םהל שיש םיעדוי םתאש םישנאל ,"שפוח" רתאל ועידוה
.(םכל רוזעי הז ,הזה ןויערל םידגנתמש
תפרהמ יקימו החלאפהמ ה'שרבא ונייה ,אשונב תקסעתמש םיליעפ תצובק שארמ ןגראל ץלמומ
.רוזאב הבושתב הרזחה יברעל םוקמ ןיאש םיבשוחש עודיש
.ןיאש הפיא םיאת וחתפ ,(ןוינכטב הלא םימיב חתפנש הז ומכ) םיאתל ופרטצה - םיטנדוטס
.רוא ל ובתכ :'וכו םימיקמ ךיא ,את הז המ תעדל םיצור
.ינוליחה רוביצל םיפדו ידרחה רוביצל םירייאלפ םהמ ולבק ,"תמא תעד" םע רשק ורצ
.הבושתב הרזחהה תועדומ לע םתוא וקיבדהו םימיאתמ םיפד שפוחמ וסיפדה

!הנוכשל אב רלגיצ ה'בר - לודגה םויה .3

.(ינפל העש יצח) דעומ דועבמ םוקמל ועיגה
.טעו הביתכ קולב ,םיסרטנוק ,שפוח לש םיפד :םכתא וחק
שיש וארי םישנא רתויש לככ :ורכז .(רשפא םא) עצמאב הנושארה הרושב םינפב םוקמ ורמש
.תוחפ םכמ םלעתהל לכוי ברה ,תולאש םכל
.(. . .הנאוחירמל אל הנווכהו) םכלש רמוחה תא וקלחו ץוחב ודמע
.םירומשה תומוקמב ובשייתהו האצרהה ינפל עגר וסנכיה

!הלחה האצרהה .4

.בושח יכה ןמזה הז
אל תוליעפ רסוח .'אקווד תושעל' םתאבש הנקסמל רוביצה תא איבמ תוליעפ ףדוע דחא דצמ
.םולכ גישמ
םעט ןיא .תויתוהמ תויועט ונקת .הלאש ולאש םכיתומצעב רעוב שממ רבדהשכ קר - ןורתפ
השולש קר שישכ ןייטשנייא לש תיללכה תוסחיה תרות לע חכוותהלו שיא 200 לומ דומעל
.הילע ועמש ללכבש להקב םישנא
לכ םע ורבד .'וכו םידליל סחיה ,השיאה תויוכז - אמגודל - םכבלל םיבורקש םיאשונ ואצמ
.המשנה לכ םעו בלה

.תידיתע תוסחייתה ךרוצל ןהו תולאש ךרוצל ןה ,עימשמ ברהש תורזומ תורעה ומשר

(הבוט העשב) הרמגנ האצרהה .5

.יעיברה קלחה לש המישמב םתדמעש הווקת ילוכ ןושאר רבד
.תיתימאה הדובעה הליחתמ תעכ
.'וכו םכתא חכוותהל ,םכתא חגנל ואובי םישנא
םג םתא תעכ .םהילע עיפשהלו 'וכו םתיא רבדל רשפאש ולא ,םיחוטב-אלה תא סופתל ןמזה הז
ןויגהו ןיע רשק םידבאמ הזל רבעמ ,ונלש םדאל םהלש 10 דע) רתוי תונטק תוצובקב םידבוע
.דובעל םכילע לקמש המ ,(ןויסינמ ,םדאה ינב םע
הבושתב הרזחה לע רמוח וחלש ,םיטרפ וחק - דוע עומשל הצרי ילוא םהמ ימ תוארל ןמזה הז
הנעיש היהי אלש המ ,םזיאתא ,היטרקומד לע םירמאמ ,םיידרח םיטוטיצ וחלש ,(רתאה ןמ)
.הצרמה "תונעט" לע

:םויסל .6

.ךלה ךיא ,אשונה היה המ ,ויה םישנא המכ ,הפיא ,הצרה ימ .עוריאה לע "שפוח"ל ועידוה
רוזעי הז) שארמ תועודי תויועט ,םיבוהא םיאשונ - םיצרמה לע עדימ רובצל לכונש בושח
,ורמאנש ינפל םהל הנעיו וירבד תא "שחני" אוה ,וילא אובי ונתיאמ והשימש האבה םעפב
.(ףיטמ לכל דחוימ תובושת ףד רוציל םג רשפאי
.('וכו תונטק תויונגראתה ,םיאת בוש) םכירוגמ םוקמל הבורקה תונגראתהל ועידוה
ברעה דע ,ברעל םדוק םתישעש המ לכ תושעל/דומלל/דובעל ורזיחו םכשה לע םכמצעל וחפיט
.(הערל ונילע) אבה

!!!!!!!החלצהב

Religion Merchantsףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא